మీ కొరకు ప్రార్థిద్దాం

దేనికీ బాధపడకు; అయితే ప్రతి విషయములోను కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా ప్రార్థన మరియు విన్నపము ద్వారా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియజేయుడి. మరియు సమస్త జ్ఞానమును మించిన దేవుని సమాధానము క్రీస్తుయేసు ద్వారా మీ హృదయములను మరియు మనస్సులను కాపాడును.

ఫిలిప్పీయులు 4:6-7, IV