ద్వితీయోపదేశకాండము

1 వ అధ్యాయము

మోషే ప్రసంగం.

1 ఇశ్రాయేలీయులందరితో మోషే ఇశ్రాయేలీయులందరితో అరణ్యంలో, ఎర్ర సముద్రానికి ఎదురుగా, పారాను, తోఫెలు, లాబాను, హజెరోతు, దీజాహాబుల మధ్య చెప్పిన మాటలు.

2 (హోరేబు నుండి శేయీరు పర్వతం మీదుగా కాదేషు-బర్నేయ వరకు పదకొండు రోజుల ప్రయాణం ఉంది.)

3 మరియు నలభైవ సంవత్సరము పదకొండవ నెల మొదటి దినమున మోషే ఇశ్రాయేలీయులకు ప్రభువు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నింటినిబట్టి వారితో చెప్పెను.

4 అతడు హెష్బోనులో నివసించిన అమోరీయుల రాజు సీహోనును, ఎద్రేయిలోని అస్తారోతులో నివసించిన బాషాను రాజు ఓగును చంపిన తరువాత;

5 మోయాబు దేశంలోని జోర్డానులో మోషే ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని ప్రకటించడం ప్రారంభించాడు,

6 మన దేవుడైన యెహోవా హోరేబులో మనతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు ఈ కొండలో చాలా కాలం నివసించారు.

7 నువ్వు తిరిగొచ్చి, అమోరీయుల కొండకు, అక్కడికి సమీపంలోని మైదానంలో, కొండల్లో, లోయలో, దక్షిణాన, సముద్ర తీరాన ఉన్న అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్లు. కనానీయుల దేశం, మరియు లెబానోన్ వరకు, గొప్ప నది వరకు, యూఫ్రేట్స్ నది.

8 ఇదిగో, నేను దేశాన్ని మీ ముందు ఉంచాను; మీ పూర్వీకులైన అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకు, వారి తర్వాత వారి సంతానానికి ఇస్తానని యెహోవా ప్రమాణం చేసిన దేశాన్ని మీరు వెళ్లి స్వాధీనం చేసుకోండి.

9 మరియు ఆ సమయంలో నేను మీతో ఇలా అన్నాను, నేను ఒంటరిగా మిమ్మల్ని భరించలేను;

10 మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మును విస్తరింపజేసెను, ఇదిగో, ఈ దినమున మీరు అనేకులుగా ఆకాశ నక్షత్రములవలె ఉన్నారు.

11 (మీ పితరుల దేవుడైన ప్రభువు మిమ్మల్ని మీ కంటే వెయ్యి రెట్లు పెంచి, ఆయన మీకు వాగ్దానం చేసినట్లుగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు!)

12 నేను ఒంటరిగా నీ భారాన్ని, నీ భారాన్ని, నీ కలహాన్ని ఎలా భరించగలను?

13 మీరు జ్ఞానులను, తెలివిగలవారిని, మీ గోత్రాలలో పేరుగాంచిన వ్యక్తులను తీసుకోండి, నేను వారిని మీకు అధిపతులుగా చేస్తాను.

14 అందుకు మీరు నాకు జవాబిచ్చి, “నువ్వు చెప్పిన మాట మేం చేయడం మంచిది.

15 కాబట్టి నేను మీ గోత్రాలలో ప్రధానులను, జ్ఞానులను, ప్రసిద్ధులను తీసుకొని, వారిని మీకు అధిపతులుగా, వెయ్యిమందికి అధిపతులను, వందల మందికి అధిపతులను, యాభైమందికి అధిపతులను, పదిమందికి అధిపతులను, మీ గోత్రాలలో అధికారులను నియమించాను.

16 మరియు ఆ సమయంలో నేను మీ న్యాయమూర్తులతో ఇలా ఆజ్ఞాపించాను, “మీ సహోదరుల మధ్య ఉన్న కారణాలను విని, ప్రతి మనిషికి మరియు అతని సోదరుడికి మరియు అతనితో ఉన్న అపరిచితుడికి మధ్య న్యాయంగా తీర్పు తీర్చండి.

17 మీరు తీర్పులో వ్యక్తులను గౌరవించకూడదు; కానీ మీరు చిన్నవి మరియు గొప్పవి వినాలి; మీరు మనుష్యుని ముఖానికి భయపడకూడదు; ఎందుకంటే తీర్పు దేవునిది; మరియు మీకు చాలా కష్టమైన కారణం, దానిని నా దగ్గరకు తీసుకురండి, నేను దానిని వింటాను.

18 మరియు మీరు చేయవలసిన పనులన్నిటిని ఆ సమయములో నేను మీకు ఆజ్ఞాపించాను.

19 మరియు మేము హోరేబు నుండి బయలుదేరినప్పుడు, మన దేవుడైన యెహోవా మాకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మీరు అమోరీయుల పర్వతం మార్గంలో చూసిన ఆ గొప్ప భయంకరమైన ఎడారి గుండా వెళ్ళాము. మరియు మేము కాదేష్ బర్నేయకు వచ్చాము.

20 మరియు నేను మీతో చెప్పాను, “మన దేవుడైన యెహోవా మనకు ఇచ్చే అమోరీయుల పర్వతానికి మీరు వచ్చారు.

21 ఇదిగో, నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ దేశాన్ని నీ ముందు ఉంచాడు. నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీతో చెప్పినట్లు వెళ్లి దానిని స్వాధీనపరచుకొనుము. భయపడవద్దు, నిరుత్సాహపడవద్దు.

22 మీరందరూ నా దగ్గరికి వచ్చి, “మేము మాకు ముందుగా మనుష్యులను పంపుతాము, వారు మనల్ని ఆ దేశాన్ని పరిశోధించి, మనం ఏ మార్గంలో ఎక్కాలి, ఏ నగరాలకు వెళ్తామో మళ్లీ మాకు తెలియజేయాలి. రండి.

23 ఆ మాట నాకు బాగా నచ్చింది. మరియు నేను మీలో ఒక గోత్రానికి చెందిన పన్నెండు మందిని తీసుకున్నాను.

24 మరియు వారు తిరిగి కొండపైకి వెళ్లి, ఎస్కోల్ లోయకు వచ్చి దానిని వెదకారు.

25 మరియు వారు తమ చేతుల్లోని భూమి యొక్క ఫలాలను తీసుకొని మా వద్దకు తెచ్చి, మళ్లీ మాకు తెలియజేసి, “ఇది మన దేవుడైన యెహోవా మనకు ఇచ్చే మంచి దేశం” అన్నారు.

26 అయితే మీరు పైకి వెళ్లలేదు, కానీ మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసారు.

27 మరియు మీరు మీ గుడారాలలో సణుగుతూ ఇలా అన్నారు: “యెహోవా మనల్ని ద్వేషించాడు కాబట్టి, మమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి అమోరీయుల చేతికి మమ్మల్ని అప్పగించడానికి ఆయన మమ్మల్ని ఈజిప్టు దేశం నుండి బయటకు రప్పించాడు.

28 మనం ఎక్కడికి వెళ్లాలి? మన సహోదరులు మన హృదయాన్ని నిరుత్సాహపరిచారు, “ప్రజలు మనకంటే గొప్పవారు మరియు ఎత్తుగా ఉన్నారు; పట్టణాలు గొప్పవి మరియు స్వర్గం వరకు గోడలు; మరియు అక్కడ అనాకీము కుమారులను చూశాము.

29 అప్పుడు నేను మీతో, “భయపడకు, వారికి భయపడకు.

30 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుట ఈజిప్టులో నీకొరకు చేసిన వాటన్నిటి ప్రకారము నీ యెదుట నీ పక్షముగా యుద్ధము చేయును;

31 మరియు అరణ్యంలో, ఒక మనిషి తన కుమారుడిని కన్నట్లుగా, మీరు ఈ స్థలానికి వచ్చేంత వరకు, మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మల్ని ఎలా పుట్టాడో మీరు చూశారు.

32 అయితే ఈ విషయంలో మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను నమ్మలేదు.

33 రాత్రివేళ అగ్నిలో, పగటిపూట మీరు ఏ దారిలో వెళ్లాలో తెలియజేసేందుకు, మీ గుడారాలు వేయడానికి మిమ్మల్ని వెతకడానికి, మీకు ముందు మార్గంలో వెళ్లాడు.

34 మరియు ప్రభువు నీ మాటల స్వరమును విని, కోపించి, ప్రమాణము చేసి,

35 నేను మీ పితరులకు ఇస్తానని ప్రమాణం చేసిన ఆ మంచి దేశాన్ని ఈ దుష్ట తరానికి చెందిన వారిలో ఎవరూ చూడరు.

36 యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబును రక్షించుము; అతను దానిని చూస్తాడు, మరియు అతను పూర్తిగా ప్రభువును అనుసరించాడు కాబట్టి అతను తొక్కిన భూమిని అతనికి మరియు అతని పిల్లలకు ఇస్తాను.

37 అ౦తేకాదు యెహోవా మీ నిమిత్త౦ నా మీద కోపపడి, “నువ్వు కూడా అక్కడికి వెళ్లకూడదు.

38 అయితే నూను కుమారుడైన యెహోషువ నీ యెదుట నిలుచుని అక్కడకు వెళ్లును; అతన్ని ప్రోత్సహించండి; ఎందుకంటే అతను ఇశ్రాయేలీయులను వారసత్వంగా పొందేలా చేస్తాడు.

39 అ౦తేకాక, దోచుకోవాలని మీరు చెప్పిన మీ పిల్లలు, ఆ దిన౦లో మ౦చి చెడ్డలు ఎరుగని మీ పిల్లలు అక్కడికి వెళ్తారు;

40 అయితే నీ విషయానికొస్తే, నిన్ను తిప్పికొట్టి ఎర్ర సముద్రం మార్గంలో అరణ్యంలోకి వెళ్లు.

41 అప్పుడు మీరు నాతో ఇలా అన్నారు: “మేము యెహోవాకు విరోధంగా పాపం చేసాము, మా దేవుడైన యెహోవా మాకు ఆజ్ఞాపించిన దాని ప్రకారం మేము వెళ్లి యుద్ధం చేస్తాము. మరియు మీరు ప్రతి మనిషికి తన యుద్ధ ఆయుధాలను కట్టుకొని, కొండపైకి వెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.

42 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: ఎందుకంటే నేను మీ మధ్య లేను; మీరు మీ శత్రువుల ముందు ఓడిపోకుండా ఉండేందుకు.

43 కాబట్టి నేను మీతో మాట్లాడాను; మరియు మీరు వినలేదు, కానీ ప్రభువు ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసి, అహంకారంతో కొండపైకి వెళ్ళారు.

44 ఆ కొండలో నివసించే అమోరీయులు నీ మీదికి వచ్చి, తేనెటీగలు చేజేతులా నిన్ను తరిమి, శేయీరులో హోర్మా వరకు నిన్ను నాశనం చేశారు.

45 మరియు మీరు తిరిగి వచ్చి ప్రభువు సన్నిధిని ఏడ్చారు. అయితే ప్రభువు నీ మాట వినడు, నీ మాట వినడు.

46 కాబట్టి మీరు కాదేషులో నివసించిన రోజుల ప్రకారం చాలా రోజులు అక్కడ ఉన్నారు.  


అధ్యాయం 2

మోషే ప్రసంగం కొనసాగింది.

1 అప్పుడు మేము తిరిగి, యెహోవా నాతో చెప్పినట్లు ఎర్ర సముద్రం మార్గంలో అరణ్యానికి వెళ్లాము. మరియు మేము శేయీరు పర్వతాన్ని చాలా రోజులు చుట్టుముట్టాము.

2 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు:

3 మీరు ఈ పర్వతాన్ని చాలా కాలం చుట్టుముట్టారు; నిన్ను ఉత్తరం వైపు తిప్పు.

4 మరియు మీరు సెయీరులో నివసించే ఏశావు సంతానమైన మీ సహోదరుల తీరం గుండా వెళ్లాలని ప్రజలకు ఆజ్ఞాపించండి. మరియు వారు మీకు భయపడతారు; కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి;

5 వారితో జోక్యం చేసుకోకండి; ఎందుకంటే నేను వారి భూమిని మీకు ఇవ్వను, కాదు, ఒక అడుగు వెడల్పు కూడా కాదు; ఎందుకంటే నేను శేయీరు పర్వతాన్ని ఏశావుకి స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాను.

6 మీరు తినడానికి వాటి మాంసాన్ని డబ్బుకు కొనుక్కోవాలి; మరియు మీరు వాటిని త్రాగడానికి డబ్బుకు నీటిని కూడా కొనుగోలు చేయాలి.

7 నీ చేతి పనులన్నిటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించాడు. ఈ గొప్ప అరణ్యంలో నీ నడక అతనికి తెలుసు; ఈ నలభై సంవత్సరాలు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడుగా ఉన్నాడు; నీకు ఏమీ లోటు లేదు.

8 మరియు మేము శేయీరులో నివసించిన మా సహోదరులైన ఏశావు పిల్లలను విడిచిపెట్టి, ఏలాత్ నుండి మైదాన మార్గం గుండా, ఎజియోన్-గాబెర్ నుండి వెళ్ళినప్పుడు, మేము మోయాబు అరణ్య మార్గం గుండా వెళ్ళాము.

9 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: “మోయాబీయులను బాధపెట్టవద్దు, వారితో యుద్ధంలో పోరాడకండి. ఎందుకంటే నేను వారి భూమిని నీకు స్వాధీనముగా ఇవ్వను; ఎందుకంటే నేను లోతు పిల్లలకు ఆర్‌ని స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చాను.

10 ఏమీములు అనాకీములవలె గొప్పవారును అనేకులును పొడుగైనవారును పూర్వకాలములో నివసించెను.

11 వారు కూడా అనాకీముల వలె రాక్షసులుగా పరిగణించబడ్డారు; కానీ మోయాబీయులు వారిని ఏమీలు అని పిలుస్తారు.

12 హోరీములు కూడా పూర్వం శేయీరులో నివసించేవారు. కానీ ఏశావు పిల్లలు వారి ముందు నుండి వారిని నాశనం చేసి, వారికి బదులుగా నివసించారు; ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా వారికిచ్చిన తన స్వాధీన దేశానికి చేసినట్లు.

13 ఇప్పుడు లేచి నిన్ను జెరెదు వాగు దాటించు అని చెప్పాను. మరియు మేము జెరెద్ వాగు మీదుగా వెళ్ళాము.

14 మరియు మేము కాదేషు బర్నేయ నుండి వచ్చి జెరెదు వాగు దాటి వచ్చేవరకు ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాలు. ప్రభువు వారితో ప్రమాణం చేసినట్లుగా, యోధుల తరమంతా సైన్యంలో నుండి నిష్ఫలమయ్యే వరకు.

15 నిజానికి యెహోవా హస్తం వారికి వ్యతిరేకంగా ఉంది, వారు నాశనం చేయబడే వరకు సైన్యంలో నుండి వారిని నాశనం చేయడానికి.

16 అలా జరిగిందంటే, యుద్ధంలో ఉన్నవాళ్లందరూ ప్రజలలో నుండి చనిపోయారు.

17 యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు:

18 నువ్వు ఈ రోజు మోయాబు తీరంలోని ఆర్ గుండా వెళ్ళాలి.

19 మరియు నీవు అమ్మోనీయుల మీదికి వచ్చినప్పుడు, వారిని బాధపెట్టకు, వారితో జోక్యం చేసుకోకు. ఎందుకంటే అమ్మోనీయుల దేశంలో నేను నీకు ఎలాంటి స్వాస్థ్యమివ్వను. ఎందుకంటే నేను దానిని లోతు పిల్లలకు స్వాధీనముగా ఇచ్చాను.

20 (అది కూడా రాక్షసుల దేశంగా పరిగణించబడింది; పురాతన కాలంలో రాక్షసులు అక్కడ నివసించేవారు; అమ్మోనీయులు వారిని జంజుమ్మీమ్ అని పిలుస్తారు.

21 అనాకీములవలె గొప్పవారును, అనేకులును, పొడుగువారును; కాని ప్రభువు వారి యెదుట వారిని నాశనం చేసాడు; మరియు వారు వారి స్థానంలో నిలిచారు;

22 అతను శేయీరులో నివసించిన ఏశావు పిల్లలకు చేసినట్లే, అతను వారి ముందు నుండి హోరీములను నాశనం చేసినప్పుడు; మరియు వారు వారి స్థానంలో ఉన్నారు మరియు నేటి వరకు వారి స్థానంలో నివసించారు.

23 మరియు హజెరీమ్‌లో నివసించిన ఏవీమ్, అజ్జా వరకు, కాఫ్టోర్ నుండి బయలుదేరిన కాఫ్టోరీమ్ వారిని నాశనం చేసి, వారికి బదులుగా నివసించాడు.)

24 మీరు లేచి ప్రయాణం చేసి అర్నోను నదిని దాటండి. ఇదిగో, నేను హెష్బోను రాజు అమోరీయుడగు సీహోనును అతని దేశమును నీ చేతికి అప్పగించియున్నాను. దానిని స్వాధీనం చేసుకోవడం ప్రారంభించండి మరియు అతనితో యుద్ధంలో పోరాడండి.

25 ఈ రోజు నేను నిన్ను గూర్చిన భయాన్ని మరియు భయాన్ని ఆకాశమంతటికింద ఉన్న దేశాలపై ఉంచడం ప్రారంభిస్తాను, వారు నీ గురించిన వార్త విని, వణుకుతారు, నీ గురించి వేదన చెందుతారు.

26 మరియు నేను కెదేమోతు అరణ్యంలో నుండి హెష్బోను రాజు సీహోను వద్దకు శాంతి మాటలతో దూతలను పంపాను.

27 నన్ను నీ దేశము గుండా వెళ్లనివ్వు; నేను రాజమార్గం వెంబడి వెళ్తాను, నేను కుడి వైపుకు లేదా ఎడమ వైపుకు తిరగను.

28 నేను తినడానికి నువ్వు డబ్బు కోసం నాకు మాంసం అమ్ముతావు; మరియు నేను త్రాగడానికి డబ్బు కోసం నాకు నీరు ఇవ్వండి; నేను మాత్రమే నా పాదాలను దాటి వెళ్తాను;

29 (శేయీరులో నివసించే ఏశావు పిల్లలు, అర్లో నివసించే మోయాబీయులు నాకు చేసినట్లే;) నేను యొర్దాను దాటి మన దేవుడైన యెహోవా మనకు ఇచ్చే దేశంలోకి వెళ్లేంత వరకు.

30 అయితే హెష్బోను రాజైన సీహోను మనల్ని అతని దగ్గరికి వెళ్లనివ్వలేదు. అతడు ఈ రోజు చేసినట్లుగా నీ దేవుడైన ప్రభువు అతనిని నీ చేతికి అప్పగించునట్లు అతడు తన ఆత్మను కఠినపరచుకొని తన హృదయమును మొండిగా చేసికొనెను.

31 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, నేను సీహోనును అతని దేశాన్ని నీకు అప్పగించడం ప్రారంభించాను. మీరు అతని భూమిని వారసత్వంగా పొందేలా స్వాధీనం చేసుకోవడం ప్రారంభించండి.

32 అప్పుడు సీహోను, అతని ప్రజలంతా మన మీదికి వచ్చి జహాజులో యుద్ధం చేశారు.

33 మరియు మన దేవుడైన యెహోవా అతనిని మన ముందు అప్పగించాడు. మరియు మేము అతనిని, అతని కుమారులను మరియు అతని ప్రజలందరినీ కొట్టాము.

34 ఆ సమయంలో మేము అతని పట్టణాలన్నిటినీ స్వాధీనం చేసుకొని, ప్రతి పట్టణంలోని పురుషులను, స్త్రీలను మరియు చిన్నపిల్లలను పూర్తిగా నాశనం చేసాము, మేము ఎవరినీ విడిచిపెట్టలేదు.

35 మేము పశువులను మాత్రమే ఎరగా తీసుకున్నాము, మరియు మేము పట్టుకున్న పట్టణాలను దోచుకున్నాము.

36 అర్నోను నది ఒడ్డున ఉన్న అరోయేరు నుండి, నది ఒడ్డున ఉన్న పట్టణం నుండి గిలాదు వరకు, మనకంటే బలమైన పట్టణం ఒక్కటి కూడా లేదు. మన దేవుడైన యెహోవా సమస్తమును మనకు అప్పగించెను;

37 అమ్మోనీయుల దేశమునకు గాని, యబ్బోకు నదిలోని ఏ ప్రదేశమునకుగాని, పర్వతములలోని పట్టణములకుగాని, మన దేవుడైన యెహోవా మనలను నిషేధించిన వేటికిగాని నీవు రాలేదు.  


అధ్యాయం 3

మోషే ప్రసంగం ముగిసింది.

1 తర్వాత మేము తిరిగి బాషానుకు వెళ్లాము. మరియు బాషాను రాజు అయిన ఓగ్ మరియు అతని ప్రజలందరూ ఎద్రేయి వద్ద యుద్ధం చేయడానికి మాకు వ్యతిరేకంగా వచ్చారు.

2 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: అతనికి భయపడకు; నేను అతనిని, అతని ప్రజలందరినీ, అతని భూమిని నీ చేతికి అప్పగిస్తాను. మరియు హెష్బోనులో నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు నీవు చేసినట్లే అతనికి చేయవలెను.

3 కాబట్టి మన దేవుడైన యెహోవా బాషాను రాజు ఓగును అతని ప్రజలందరినీ మన చేతుల్లోకి అప్పగించాడు. మరియు అతనికి ఎవరూ మిగిలిపోకుండా మేము అతనిని కొట్టాము.

4 ఆ సమయంలో మేము అతని పట్టణాలన్నింటినీ స్వాధీనం చేసుకున్నాము, మేము వారి నుండి తీసుకోని పట్టణం లేదు, అరవై పట్టణాలు, అర్గోబు ప్రాంతం, బాషానులోని ఓగు రాజ్యమంతా.

5 ఈ నగరాలన్నీ ఎత్తైన గోడలతో, ద్వారాలతో, కడ్డీలతో కంచె వేయబడ్డాయి. గోడలు లేని పట్టణాల పక్కన చాలా ఉన్నాయి.

6 హెష్బోను రాజైన సీహోనుకు చేసినట్లే మేము వారిని పూర్తిగా నాశనం చేసాము, ప్రతి పట్టణంలోని పురుషులను, స్త్రీలను మరియు పిల్లలను పూర్తిగా నాశనం చేసాము.

7 అయితే పశువులన్నిటినీ, పట్టణాల్లోని దోచుకున్నవాటినీ మనం దోచుకున్నాం.

8 మరియు మేము ఆ సమయంలో అమోరీయుల ఇద్దరు రాజుల చేతిలో నుండి అర్నోను నది నుండి హెర్మోను పర్వతం వరకు యొర్దానుకు ఆనుకుని ఉన్న దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నాము.

9 (దీనిని హెర్మోను సీడోనియన్లు సిరియన్ అని పిలుస్తారు; అమోరీయులు దానిని షెనీర్ అని పిలుస్తారు;)

10 మైదానంలోని అన్ని పట్టణాలు, గిలాదు అంతా, బాషాను అంతా, బాషానులోని ఓగు రాజ్యానికి చెందిన సల్కా మరియు ఎద్రేయి వరకు.

11 బాషాను రాజు ఓగ్ మాత్రమే రాక్షసుల శేషంలో మిగిలిపోయాడు; ఇదిగో, అతని పడక ఇనుప పరుపు; అది అమ్మోనీయుల రబ్బాతులో కాదా? దాని పొడవు తొమ్మిది మూరలు, దాని వెడల్పు నాలుగు మూరలు, ఒక మనిషి మూరల తర్వాత.

12 ఆ కాలములో మనము స్వాధీనపరచుకొనిన ఈ దేశమును, అర్నోను నదికి ఆనుకొని ఉన్న అరోయేరునుండి, గిలాదు కొండలో సగమును, దాని పట్టణములను నేను రూబేనీయులకును గాదీయులకును ఇచ్చాను.

13 మిగిలిన గిలాదును, ఓగు రాజ్యమైన బాషాను అంతటినీ మనష్షే అర్ధ గోత్రానికి ఇచ్చాను. రాక్షసుల దేశమని పిలువబడే బాషాను అంతటితో పాటు అర్గోబు ప్రాంతమంతా.

14 మనష్షే కుమారుడైన యాయీరు అర్గోబు దేశమంతటిని గెషూరి, మయకాతి తీరము వరకు పట్టుకున్నాడు. బాషాన్-హవోత్-యాయీరు అని తన పేరు మీదనే వారిని నేటికీ పిలుచుచున్నాడు.

15 నేను గిలాదును మాకీరుకు ఇచ్చాను.

16 మరియు రూబేనీయులకు మరియు గాదీయులకు నేను గిలాదు నుండి అర్నోను నది వరకు సగం లోయను, మరియు అమ్మోనీయుల సరిహద్దు అయిన యబ్బోకు నది వరకు సరిహద్దును ఇచ్చాను.

17 తూర్పున అష్డోత్-పిస్గా క్రింద చిన్నరేతు నుండి మైదాన సముద్రం వరకు, ఉప్పు సముద్రం వరకు మైదానం, జోర్డాను మరియు దాని తీరం.

18 మరియు ఆ సమయంలో నేను మీకు ఆజ్ఞాపించాను, <<మీ దేవుడైన యెహోవా ఈ దేశాన్ని స్వాధీనపరచుకోవడానికి మీకు ఇచ్చాడు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలైన మీ సహోదరుల ముందు మీరు ఆయుధాలు ధరించి, యుద్ధానికి వచ్చిన వారందరినీ దాటాలి.

19 అయితే మీ భార్యలు, మీ చిన్నారులు, మీ పశువులు (మీకు చాలా పశువులున్నాయని నాకు తెలుసు) నేను మీకు ఇచ్చిన మీ పట్టణాల్లో నివసించాలి.

20 యెహోవా మీ సహోదరులకును మీకును విశ్రాంతినిచ్చి, మీ దేవుడైన యెహోవా యొర్దాను అవతల వారికిచ్చిన దేశమును వారు స్వాధీనపరచుకొనువరకు; ఆపై నేను మీకు ఇచ్చిన ప్రతి వ్యక్తిని అతని స్వంత స్వాస్థ్యానికి మీరు తిరిగి ఇవ్వాలి.

21 ఆ సమయంలో నేను యెహోషువతో ఇలా ఆజ్ఞాపించాను, <<నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ ఇద్దరు రాజులకు చేసినదంతా నీ కళ్ళు చూశాయి. నీవు వెళ్ళే అన్ని రాజ్యాలకు ప్రభువు అలాగే చేస్తాడు.

22 మీరు వారికి భయపడకూడదు; నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కొరకు పోరాడుతాడు.

23 మరియు నేను ఆ సమయంలో ప్రభువును వేడుకున్నాను,

24 యెహోవా దేవా, నీ సేవకుడికి నీ గొప్పతనాన్ని, బలమైన హస్తాన్ని చూపించడం మొదలుపెట్టావు. నీ క్రియల ప్రకారం మరియు నీ శక్తి ప్రకారం దేవుడు పరలోకంలో లేదా భూమిలో ఏమి చేయగలడు?

25 యొర్దానుకు అవతల ఉన్న మంచి దేశాన్ని, ఆ చక్కని పర్వతాన్ని, లెబానోనును చూడనివ్వమని నేను నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను.

26 అయితే ప్రభువు మీ నిమిత్తము నామీద కోపగించుకొని నా మాట వినలేదు. మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు, ఇది నీకు సరిపోతుంది; ఇక ఈ విషయం గురించి నాతో మాట్లాడకు.

27 నువ్వు పిస్గా శిఖరానికి ఎక్కి పడమటివైపు, ఉత్తరం వైపు, దక్షిణం వైపు, తూర్పు వైపు నీ కన్నులెత్తి నీ కళ్లతో దాన్ని చూడు. ఎందుకంటే నువ్వు ఈ జోర్దాను దాటకూడదు.

28 అయితే యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించి, అతనిని ప్రోత్సహించి, బలపరచుము. ఎందుకంటే అతను ఈ ప్రజలకు ముందు వెళ్తాడు, మరియు మీరు చూసే దేశాన్ని వారికి వారసత్వంగా ఇస్తాడు.

29 కాబట్టి మేము బేత్పెయోరుకు ఎదురుగా ఉన్న లోయలో నివసించాము.  


అధ్యాయం 4

విధేయతకు ఒక ఉపదేశం - మోషే జోర్డాన్ వైపున మూడు ఆశ్రయ నగరాలను నియమించాడు.

1 కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు జీవించి, మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చే దేశానికి వెళ్లి స్వాధీనపరచుకొనునట్లు నేను మీకు బోధించే కట్టడలను, తీర్పులను ఆలకించుము.

2 నేను మీకు ఆజ్ఞాపించే మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను మీరు పాటించేలా నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న వాక్యానికి మీరు జోడించకూడదు, దానిలో దేనినీ తగ్గించకూడదు.

3 బాల్-పెయోరు వల్ల యెహోవా ఏమి చేసాడో మీ కళ్ళు చూశాయి. ఎందుకంటే బాల్-పెయోరును వెంబడించిన మనుష్యులందరినీ నీ దేవుడైన యెహోవా మీ మధ్య నుండి నాశనం చేసాడు.

4 అయితే మీ దేవుడైన యెహోవాను అంటిపెట్టుకుని ఉన్న మీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఈ రోజు సజీవంగా ఉన్నారు.

5 ఇదిగో, మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్లే దేశములో మీరు చేయవలెనని నా దేవుడైన యెహోవా నాకు ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను మీకు శాసనములను న్యాయములను బోధించుచున్నాను.

6 కాబట్టి వాటిని ఉంచి చేయండి; ఎందుకంటే ఈ కట్టడలన్నిటినీ విని, ఈ గొప్ప జనాంగం జ్ఞానవంతులు, వివేకం గల ప్రజలు అని చెప్పే జనాల దృష్టిలో ఇదే నీ జ్ఞానమూ వివేకమూ.

7 మన దేవుడైన యెహోవా మనము పిలుచుకొను ప్రతి విషయములోను ఉండునట్లు దేవుడు వారికి సమీపముగా ఉన్నంత గొప్ప జనము ఏది?

8 మరియు ఈ రోజు నేను మీ ముందు ఉంచిన ఈ చట్టం అంతటి నీతిమంతమైన శాసనాలు మరియు తీర్పులు ఉన్న దేశం ఏ గొప్పది.

9 నీ కన్నులు చూచినవాటిని నీవు మరచిపోకుండునట్లు మరియు నీ జీవితకాలన్నిటిలో అవి నీ హృదయమునుండి తొలగిపోకుండునట్లు నిన్ను నీవు జాగ్రత్తగా చూసుకొని నీ ప్రాణమును జాగ్రత్తగా కాపాడుకొనుము. అయితే నీ కుమారులకు, నీ కుమారులకు నేర్పుము.

10 ప్రత్యేకించి నీవు హోరేబులో నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని నిలుచున దినమున, ప్రభువు నాతో చెప్పినప్పుడు, “మనుషులను నన్ను సమకూర్చుము, వారు నా మాటలను వినేలా చేస్తాను; భూమిపై జీవించండి మరియు వారు తమ పిల్లలకు నేర్పించవచ్చు.

11 మరియు మీరు దగ్గరికి వచ్చి పర్వతం క్రింద నిలబడ్డారు. మరియు పర్వతం ఆకాశంలో మధ్య వరకు అగ్నితో కాలిపోయింది, చీకటి, మేఘాలు మరియు దట్టమైన చీకటి.

12 మరియు అగ్ని మధ్యలో నుండి యెహోవా మీతో మాట్లాడాడు. మీరు పదాల స్వరాన్ని విన్నారు, కానీ సారూప్యతను చూడలేదు; మీరు మాత్రమే స్వరం విన్నారు.

13 మరియు పది ఆజ్ఞలను నెరవేర్చమని ఆయన మీకు ఆజ్ఞాపించిన తన నిబంధనను మీకు తెలియజేసాడు. మరియు అతను వాటిని రెండు రాతి పలకలపై వ్రాసాడు.

14 మరియు మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్లే దేశములో మీరు వాటిని చేయునట్లు మీకు కట్టడలను, తీర్పులను బోధించమని యెహోవా ఆ సమయములో నాకు ఆజ్ఞాపించెను.

15 కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. హోరేబులో అగ్ని మధ్యలో నుండి యెహోవా మీతో మాట్లాడిన రోజున మీరు ఎలాంటి సారూప్యతను చూడలేదు;

16 మిమ్ములను మీరు పాడుచేసుకొని, మగ లేదా ఆడవారి పోలికతో, ఏ వ్యక్తి యొక్క సారూప్యమైన ప్రతిమగా, మీకు చెక్కబడి ఉండకూడదు.

17 భూమి మీద ఉన్న ఏ మృగం పోలిక, గాలిలో ఎగురుతూ రెక్కలుగల కోడి పోలిక.

18 నేలమీద పాకే ఏ వస్తువు పోలిక, భూమికింద నీళ్లలో ఉన్న చేపల పోలిక;

19 మరియు నీవు పరలోకమువైపు నీ కన్నులెత్తి, సూర్యచంద్రులను నక్షత్రములను చూచినప్పుడు, స్వర్గములోని సమస్త సైన్యములను చూచినప్పుడు, నీ దేవుడైన ప్రభువు కలిగియున్న వాటిని ఆరాధించుటకు మరియు వాటిని సేవించుటకు ప్రేరేపించబడవలెను. మొత్తం స్వర్గం కింద అన్ని దేశాలకు విభజించబడింది.

20 అయితే మీరు ఈ రోజు ఉన్నట్లే ఆయనకు స్వాస్థ్య ప్రజలుగా ఉండేందుకు యెహోవా మిమ్మల్ని ఇనుప కొలిమి నుండి అంటే ఈజిప్టు నుండి బయటకు రప్పించాడు.

21 ఇంకా మీ నిమిత్తము యెహోవా నామీద కోపపడి, నేను యొర్దాను దాటి వెళ్లనని, నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చే ఆ మంచి దేశంలోకి వెళ్లనని ప్రమాణం చేశాడు.

22 అయితే నేను ఈ దేశంలో చనిపోవాలి, నేను జోర్దాను దాటకూడదు; అయితే మీరు వెళ్లి ఆ మంచి దేశాన్ని స్వాధీన పరచుకోవాలి.

23 మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చేసిన ఒడంబడికను మీరు మరచిపోయి, మీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను నిషేధించిన ప్రతిమను లేదా దేని పోలికను మీరు మరచిపోకుండా జాగ్రత్తపడండి.

24 నీ దేవుడైన యెహోవా దహించే అగ్ని, అసూయపడే దేవుడు.

25 మీరు పిల్లలను, పిల్లలను కని, మీరు దేశంలో ఎక్కువ కాలం ఉండి, మిమ్మల్ని మీరు పాడు చేసుకుని, చెక్కిన ప్రతిమను లేదా ఏదైనా వస్తువును తయారు చేసి, మీ ప్రభువు దృష్టికి చెడుగా చేసినప్పుడు. దేవుడు, అతనికి కోపం తెప్పించడానికి;

26 మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు యోర్దాను దాటి వెళ్లే దేశములో నుండి మీరు త్వరలో పూర్తిగా నశించిపోతారని నేను ఈ రోజు మీకు వ్యతిరేకంగా ఆకాశమును భూమిని సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాను. మీరు దాని మీద మీ రోజులను పొడిగించకూడదు, కానీ పూర్తిగా నాశనం చేయబడతారు.

27 మరియు ప్రభువు మిమ్మును జనములలో చెదరగొట్టును, ప్రభువు మిమ్మును నడిపించు అన్యజనుల మధ్య మీరు కొద్దిమందిగానే మిగిలిపోతారు.

28 మరియు అక్కడ మీరు చూడని, వినని, తినని, వాసన చూడని మనుష్యుల చేతిపనులైన చెక్క, రాళ్లతో చేసిన దేవతలను సేవించాలి.

29 అయితే అక్కడనుండి నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను వెదకినయెడల, నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను వెదకినయెడల, నీవు ఆయనను కనుగొనెదవు.

30 నీవు శ్రమలో ఉన్నప్పుడు, ఈ విషయాలన్నీ నీకు వచ్చినప్పుడు, చివరి రోజుల్లో కూడా, నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా వైపు తిరిగి, ఆయన మాటకు విధేయత చూపితే;

31 (నీ దేవుడైన యెహోవా దయగల దేవుడు;) ఆయన నిన్ను విడిచిపెట్టడు, నిన్ను నాశనం చేయడు, నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన నిబంధనను మరచిపోడు.

32 దేవుడు భూమిపై మానవుడిని సృష్టించిన రోజు నుండి, మీకు ముందు ఉన్న గత రోజులను ఇప్పుడు అడగండి మరియు ఆకాశానికి ఒక వైపు నుండి మరొక వైపు వరకు, అలాంటి గొప్ప విషయం ఏదైనా ఉందా అని అడగండి. ఉందా, లేదా అలా విన్నారా?

33 మీరు విన్నట్లుగా ప్రజలు ఎప్పుడైనా అగ్ని మధ్యలో నుండి మాట్లాడే దేవుని స్వరాన్ని విని జీవించారా?

34 లేదా ప్రలోభాల ద్వారా, సూచనల ద్వారా, అద్భుతాల ద్వారా, యుద్ధం ద్వారా, బలమైన చేతితో, చాచిన బాహువు ద్వారా, మరో జాతి మధ్యనుండి అతనిని తీసుకొని వెళ్లాలని దేవుడు పరీక్షించాడా? భయాందోళనలు, మీ దేవుడైన యెహోవా ఈజిప్టులో మీ కళ్ళ ముందు మీ కోసం చేసినదంతా?

35 యెహోవాయే దేవుడని నీవు తెలిసికొనునట్లు అది నీకు చూపబడెను; అతని పక్కన మరెవరూ లేరు.

36 అతడు నీకు ఉపదేశించునట్లు పరలోకమునుండి తన స్వరమును నీకు వినిపించెను; మరియు భూమిపై అతను తన గొప్ప అగ్నిని నీకు చూపించాడు; మరియు మీరు అగ్ని మధ్యలో నుండి అతని మాటలు విన్నారు.

37 మరియు అతడు నీ పితరులను ప్రేమించెను గనుక వారి తరువాత వారి సంతానమును ఎన్నుకొని, ఈజిప్టు నుండి తన గొప్ప శక్తితో నిన్ను తన దృష్టికి రప్పించెను.

38 నీకంటే గొప్పవాడూ శక్తిమంతుడూ అయిన దేశాలను నీ యెదుట నుండి వెళ్లగొట్టడానికి, నిన్ను లోపలికి తీసుకురావడానికి, ఈ రోజులాగే వారి భూమిని నీకు వారసత్వంగా ఇచ్చేందుకు.

39 కావున ఈ దినమున తెలిసికొనుము మరియు నీ హృదయములో తలంచుకొనుము, పైన ఆకాశమందును క్రింద భూమిమీదను ప్రభువు దేవుడని; మరొకటి లేదు.

40 కాబట్టి నీకును నీ తరువాత నీ పిల్లలకును మేలు కలుగునట్లును నీ దేవుడైన ప్రభువు భూమిమీద నీ దినములను దీర్ఘకాలము చేయునట్లును ఈ దినమున నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన కట్టడలను ఆజ్ఞలను నీవు గైకొనవలెను. ఎప్పటికీ నీకు ఇస్తుంది.

41 అప్పుడు మోషే సూర్యోదయం వైపు యోర్దానుకు ఆనుకుని ఉన్న మూడు నగరాలను వేరు చేశాడు.

42 హంతకుడు అక్కడికి పారిపోతాడు, అది తన పొరుగువాడిని తెలియకుండా చంపేస్తుంది మరియు గతంలో అతనిని ద్వేషించలేదు. మరియు అతను ఈ నగరాల్లో ఒకదానికి పారిపోయి జీవించవచ్చు;

43 అంటే, రూబేనీయుల మైదాన ప్రాంతంలోని అరణ్యంలో బెజెర్; మరియు గాదీయుల గిలాదులోని రామోతు; మరియు బాషాన్‌లోని గోలన్, మనస్సీలు.

44 మోషే ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట ఉంచిన ధర్మశాస్త్రము ఇదే.

45 ఇశ్రాయేలీయులు ఈజిప్టు నుండి వచ్చిన తర్వాత మోషే వారితో చెప్పిన సాక్ష్యాలు, శాసనాలు మరియు తీర్పులు ఇవి.

46 మీరు ఈజిప్టు నుండి వచ్చిన తర్వాత మోషే మరియు ఇశ్రాయేలీయులు హతమార్చిన హెష్బోనులో నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోను దేశంలోని బేత్-పెయోరుకు ఎదురుగా ఉన్న లోయలో జోర్దాను ఇటువైపు.

47 మరియు వారు అతని దేశాన్ని, బాషాను రాజు ఓగు దేశాన్ని, ఇద్దరు అమోరీయుల రాజులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు;

48 అర్నోను నది ఒడ్డున ఉన్న అరోయేరు నుండి హెర్మోను అనే సీయోను పర్వతం వరకు.

49 మరియు తూర్పున యోర్దానుకు ఇటువైపున ఉన్న మైదానమంతయు, పిస్గా ఊటల క్రింద ఉన్న మైదాన సముద్రం వరకు.  


అధ్యాయం 5

హోరేబ్‌లోని ఒడంబడిక - పది ఆజ్ఞలు - మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని స్వీకరించాడు.

1 మోషే ఇశ్రాయేలీయులందరినీ పిలిచి, “ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరు నేర్చుకొని వాటిని గైకొనవలెనని నేడు నేను మీ చెవిలో చెప్పుచున్న కట్టడలను తీర్పులను వినుడి.

2 హోరేబులో మన దేవుడైన యెహోవా మనతో ఒడంబడిక చేసాడు.

3 ప్రభువు మన పూర్వీకులతో కాదు, మనతో, ఈ రోజు ఇక్కడ సజీవంగా ఉన్న మనతో కూడా చేశాడు.

4 కొండపై అగ్ని మధ్యలో నుండి యెహోవా మీతో ముఖాముఖిగా మాట్లాడాడు.

5 (మీరు అగ్నికి భయపడి, కొండ ఎక్కలేదు గనుక, యెహోవా వాక్కును మీకు తెలియజేయుటకు నేను ఆ సమయములో ప్రభువు మరియు మీ మధ్య నిలుచున్నాను,

6 దాసుల గృహం నుండి ఐగుప్తు దేశం నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడైన యెహోవాను నేనే.

7 నేను తప్ప నీకు వేరే దేవతలు ఉండకూడదు.

8 నీవు చెక్కిన ప్రతిమను గాని, పైన స్వర్గంలో గాని, కింద భూమిలో గాని, భూమి క్రింద నీళ్లలో గాని ఉన్న దేని పోలికగానీ చేయకూడదు.

9 నీవు వారికి నమస్కరించకూడదు, వారికి సేవ చేయకూడదు; నీ దేవుడైన ప్రభువునైన నేను అసూయపడే దేవుడను, నన్ను ద్వేషించేవారిలో మూడవ మరియు నాల్గవ తరం వరకు పిల్లలపై తండ్రుల అన్యాయాన్ని సందర్శిస్తున్నాను.

10 మరియు నన్ను ప్రేమించి నా ఆజ్ఞలను పాటించే వేలకొలది వారిపై దయ చూపుతున్నాను.

11 నీ దేవుడైన యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా చెప్పుకొనవద్దు; తన పేరును వృధాగా చెప్పుకొనే వానిని యెహోవా నిర్దోషిగా ఉంచడు.

12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించినట్లు విశ్రాంతి దినమును పవిత్రపరచుటకు దానిని ఆచరించుము.

13 ఆరు రోజులు నువ్వు కష్టపడి నీ పనులన్నీ చేయాలి;

14 అయితే ఏడవ రోజు నీ దేవుడైన యెహోవా విశ్రాంతిదినము; అందులో నీవు, నీ కొడుకు, నీ కూతురు, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ ఎద్దు, నీ గాడిద, నీ పశువులు, నీ గుమ్మములలో ఉన్న నీ పరాయి ఏ పనీ చేయకూడదు. నీ సేవకుడు మరియు నీ దాసుడు నీలాగే విశ్రాంతి తీసుకోవచ్చు.

15 మరియు నీవు ఈజిప్టు దేశంలో సేవకుడని, నీ దేవుడైన యెహోవా అక్కడ నుండి బలవత్తరమైన చేతి ద్వారా మరియు చాచిన చేయి ద్వారా నిన్ను బయటకు రప్పించాడని గుర్తుంచుకోండి. కాబట్టి విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించమని నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించాడు.

16 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించినట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశములో నీ దినములు దీర్ఘముగా ఉండునట్లు మరియు నీకు మేలు కలుగునట్లు.

17 నువ్వు చంపకూడదు.

18 వ్యభిచారం చేయకూడదు.

19 నువ్వు దొంగతనం చేయకూడదు.

20 నీ పొరుగువాడికి వ్యతిరేకంగా అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పకూడదు.

21 నీవు నీ పొరుగువాని భార్యను కోరుకోకూడదు, నీ పొరుగువాని ఇంటిని, అతని పొలమును, అతని పనివానిని, అతని దాసిని, అతని ఎద్దును, గాడిదను, నీ పొరుగువాని దేనిని ఆశించవద్దు.

22 కొండమీద అగ్ని, మేఘం, దట్టమైన చీకటి మధ్య నుండి గొప్ప స్వరంతో యెహోవా మీ సమూహమంతటితో ఈ మాటలు చెప్పాడు. మరియు అతను ఇక జోడించలేదు. మరియు అతను వాటిని రెండు రాతి పలకలలో వ్రాసి, వాటిని నాకు అందించాడు.

23 మరియు చీకటి మధ్య నుండి మీరు స్వరం విన్నప్పుడు, (కొండ అగ్నితో కాలిపోయింది) మీరు మీ గోత్రాల పెద్దలు మరియు మీ పెద్దలు అందరూ నా దగ్గరికి వచ్చారు.

24 మరియు మీరు ఇలా అన్నారు: ఇదిగో, మన దేవుడైన యెహోవా తన మహిమను మరియు తన గొప్పతనాన్ని మనకు చూపించాడు, మరియు మేము అగ్ని మధ్యలో నుండి ఆయన స్వరాన్ని విన్నాము. దేవుడు మనుష్యునితో మాటలాడుచున్నాడని ఈ దినమున చూచితిమి, అతడు జీవించుచున్నాడు.

25 ఇప్పుడు మనం ఎందుకు చనిపోవాలి? ఎందుకంటే ఈ గొప్ప అగ్ని మనల్ని దహిస్తుంది; మన దేవుడైన యెహోవా స్వరం ఇకపై వింటే మనం చనిపోతాము.

26 మనలాగ అగ్ని మధ్యలో నుండి మాట్లాడుతున్న సజీవుడైన దేవుని స్వరాన్ని విని, జీవించిన వారందరిలో ఎవరున్నారు?

27 నువ్వు దగ్గరికి వెళ్లి మన దేవుడైన యెహోవా చెప్పేదంతా విను. మరియు మా దేవుడైన యెహోవా నీతో చెప్పునదంతా మాతో చెప్పు; మరియు మేము దానిని వింటాము మరియు చేస్తాము.

28 మరియు మీరు నాతో మాట్లాడినప్పుడు ప్రభువు మీ మాటల స్వరాన్ని విన్నారు. మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు, ఈ ప్రజలు నీతో చెప్పిన మాటల స్వరాన్ని నేను విన్నాను. వారు మాట్లాడినదంతా బాగా చెప్పారు.

29 వారు నాకు భయపడి, నా ఆజ్ఞలన్నిటిని ఎల్లప్పుడు పాటిస్తూ, వారికి మరియు వారి పిల్లలకు ఎప్పటికీ క్షేమంగా ఉండేలా అలాంటి హృదయం వారిలో ఉంటే బాగుండేది!

30 మీరు వెళ్లి, మళ్లీ మీ గుడారాల్లోకి రండి అని వాళ్లతో చెప్పండి.

31 అయితే నువ్వు ఇక్కడ నా దగ్గర నిలబడు, నేను వారికి స్వాధీనపరచుకోవడానికి వారికిచ్చే దేశంలో వారు వాటిని పాటించేలా నువ్వు వారికి బోధించే అన్ని ఆజ్ఞలను, శాసనాలను, తీర్పులను నేను నీతో మాట్లాడతాను. అది.

32 కావున మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మీరు చేయవలెను; మీరు కుడి చేతికి లేదా ఎడమ వైపుకు పక్కకు తిరగకూడదు.

33 మీరు జీవించి, మీకు క్షేమంగా ఉండేలా, మీరు స్వాధీనపరచుకునే దేశంలో మీరు దీర్ఘకాలం ఉండేలా మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గాలన్నిటిలో మీరు నడుచుకోవాలి.  


అధ్యాయం 6

చట్టం యొక్క ముగింపు విధేయత - దానికి ఒక ప్రబోధం.

1 మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్లు దేశములో మీరు వాటిని చేయవలెనని మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు బోధించమని ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలు, కట్టడలు, తీర్పులు ఇవి.

2 నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన కట్టడలన్నిటిని, ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని గైకొనునట్లు, నీవు, నీ కుమారు, నీ కుమారుని కుమారులు, నీ జీవితకాలమంతయు; మరియు మీ రోజులు పొడిగించబడవచ్చు.

3 కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులారా, వినండి మరియు దానిని పాటించండి; నీ పితరుల దేవుడైన ప్రభువు నీకు వాగ్దానము చేసినట్లుగా, పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశములో నీవు గొప్పగా వృద్ధి చెందునట్లు, నీకు క్షేమము కలుగును.

4 ఇశ్రాయేలూ, వినుము; మన దేవుడైన యెహోవా ఒక్కడే ప్రభువు;

5 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణశక్తితోను ప్రేమించవలెను.

6 మరియు ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించే ఈ మాటలు నీ హృదయంలో ఉండాలి;

7 మరియు నీవు నీ పిల్లలకు వాటిని శ్రద్ధగా నేర్పి, నీ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు, దారిలో నడిచేటప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు, లేచేప్పుడు వాటి గురించి మాట్లాడాలి.

8 మరియు నీ చేతికి గుర్తుగా వాటిని బంధించాలి, అవి నీ కళ్ల మధ్య ముందరిలా ఉండాలి.

9 మరియు వాటిని నీ ఇంటి స్తంభాల మీదా నీ గుమ్మాల మీదా రాయాలి.

10 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులతో అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబులతో ప్రమాణము చేసిన దేశమునకు నిన్ను రప్పించినప్పుడు నీవు కట్టని గొప్ప మంచి పట్టణములను నీకు ఇచ్చెదను.

11 మరియు నీవు నింపని మంచి వస్తువులన్నిటితో నిండిన ఇండ్లు మరియు నీవు త్రవ్వని బావులు, ద్రాక్షతోటలు మరియు ఒలీవ చెట్లు, నీవు నాటలేదు. నువ్వు తిని నిండుగా ఉన్నప్పుడు;

12 దాసుల గృహం నుండి ఐగుప్తు దేశం నుండి నిన్ను రప్పించిన యెహోవాను నువ్వు మరచిపోకుండా జాగ్రత్తపడండి.

13 నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, ఆయనను సేవించి, ఆయన నామమునుబట్టి ప్రమాణము చేయవలెను.

14 మీ చుట్టూ ఉన్న ప్రజల దేవతలను మీరు అనుసరించకూడదు;

15 (మీ దేవుడైన యెహోవా మీ మధ్య అసూయపడే దేవుడు;) నీ దేవుడైన యెహోవా కోపము నీ మీద రగులుకొని నిన్ను భూమి మీద నుండి నాశనము చేయకుము.

16 మీరు మస్సాలో శోధించినట్లు మీ దేవుడైన యెహోవాను శోధించకూడదు.

17 మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను, ఆయన మీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆయన శాసనాలను, ఆయన శాసనాలను మీరు శ్రద్ధగా పాటించాలి.

18 మరియు నీవు ప్రభువు దృష్టికి సరైనది మరియు మంచిది చేయవలెను; నీకు క్షేమము కలుగునట్లును, నీవు వెళ్లి ప్రభువు నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసిన మంచి దేశమును స్వాధీనపరచుకొనుము.

19 ప్రభువు సెలవిచ్చినట్లు నీ శత్రువులందరిని నీ ఎదుటనుండి వెళ్లగొట్టుట.

20 మన దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించిన సాక్ష్యాలను, కట్టడలను, తీర్పులను ఏమంటారు?

21 అప్పుడు నీవు నీ కుమారునితో ఈజిప్టులో మేము ఫరోకు దాసులము; మరియు ప్రభువు బలమైన చేతితో మనలను ఈజిప్టు నుండి బయటకు తీసుకువచ్చాడు.

22 మరియు యెహోవా ఈజిప్టు మీద, ఫరో మీద, అతని ఇంటివాళ్లందరి మీద, మన కళ్ల ముందు గొప్ప మరియు భయంకరమైన సూచనలను మరియు అద్భుతాలను చూపించాడు.

23 అతడు మన పూర్వీకులతో ప్రమాణం చేసిన దేశాన్ని మనకిచ్చేందుకు మనల్ని అక్కడి నుండి రప్పించాడు.

24 మరియు మన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, ఎల్లప్పుడూ మన మేలు కోసం, ఈ రోజులాగే మనల్ని బ్రతికించేలా ఈ కట్టడలన్నిటినీ పాటించమని ప్రభువు మనకు ఆజ్ఞాపించాడు.

25 మరియు మన దేవుడైన యెహోవా మనకు ఆజ్ఞాపించినట్లుగా ఆయన సన్నిధిని ఈ ఆజ్ఞలన్నిటిని మనము గైకొనినయెడల అది మన నీతి.  


అధ్యాయం 7

దేశాలతో అన్ని రాకపోకలు నిషేధించబడ్డాయి.

1 నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు స్వాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్లు దేశములోనికి నిన్ను రప్పించి, నీ యెదుట అనేక జనములను, హిత్తీయులను, గిర్గాషీయులను, అమోరీయులను, కనానీయులను, పెరిజ్జీయులను, హివ్వీయులను వెళ్లగొట్టినప్పుడు. , మరియు జెబూసీయులు, నీ కంటే గొప్ప మరియు శక్తివంతమైన ఏడు దేశాలు;

2 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుట విడిపించునప్పుడు; నీవు వారిని కొట్టి, వారిని పూర్తిగా నాశనం చేస్తావు; నీవు వారితో ఒడంబడిక చేయవద్దు, వారిపట్ల దయ చూపవద్దు;

3 మీరు వారితో వివాహాలు చేసుకోకూడదు; నీ కూతురిని అతని కొడుక్కి ఇవ్వకూడదు, అతని కూతురిని నీ కొడుకుకి తీసుకోకూడదు.

4 వారు ఇతర దేవుళ్లను సేవించేలా నన్ను అనుసరించకుండా నీ కొడుకును దూరం చేస్తారు. కాబట్టి ప్రభువు కోపము నీ మీద రగులుకొని హఠాత్తుగా నిన్ను నాశనము చేయును.

5 అయితే మీరు వారితో ఇలా వ్యవహరించాలి; మీరు వారి బలిపీఠాలను ధ్వంసం చేసి, వారి విగ్రహాలను పడగొట్టాలి, వారి తోటలను నరికివేయాలి, వారి విగ్రహాలను అగ్నితో కాల్చివేయాలి.

6 ఎందుకంటే మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు పవిత్ర ప్రజలు; నీ దేవుడైన ప్రభువు నిన్ను భూమ్మీద ఉన్న ప్రజలందరికంటే తనకంటె ప్రత్యేక జనముగా ఎన్నుకొనెను.

7 ప్రభువు మీపై తన ప్రేమను ఉంచలేదు, మిమ్మల్ని ఎన్నుకోలేదు, ఎందుకంటే మీరు అన్ని ప్రజల కంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే మీరు ప్రజలందరిలో అతి తక్కువవారు;

8 అయితే ప్రభువు నిన్ను ప్రేమించాడు గనుక, మీ పితరులతో చేసిన ప్రమాణాన్ని ఆయన నిలబెట్టుకుంటాడు గనుక, ప్రభువు బలవత్తరమైన చేతితో నిన్ను రప్పించి, దాసుల ఇంటి నుండి, ఫరో రాజు చేతిలో నుండి నిన్ను విడిపించాడు. ఈజిప్ట్ యొక్క.

9 కాబట్టి నీ దేవుడైన ప్రభువు దేవుడని, ఆయనే నమ్మకమైన దేవుడనీ, తన్ను ప్రేమించి, తన ఆజ్ఞలను వెయ్యి తరాల వరకు పాటించేవారితో ఒడంబడికనూ కరుణనూ పాటించేవాడనీ తెలుసుకో.

10 మరియు అతనిని ద్వేషించువారికి వారి ముఖము చూచి, వారిని నాశనము చేయును; తన్ను ద్వేషించే వానికి అతడు ధీమాగా ఉండడు, అతని ముఖానికి ప్రతిఫలం ఇస్తాడు.

11 కాబట్టి ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఆజ్ఞలను, కట్టడలను, తీర్పులను నీవు పాటించాలి.

12 కావున మీరు ఈ తీర్పులను విని, వాటిని గైకొని నడుచుకొనినయెడల, నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులతో ప్రమాణము చేసిన నిబంధనను కనికరమును నీకు గైకొనును.

13 మరియు అతను నిన్ను ప్రేమిస్తాడు, నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు మరియు నిన్ను వృద్ధి చేస్తాడు; అతను నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన దేశంలో నీ గర్భఫలాన్ని, నీ భూమి ఫలాన్ని, నీ మొక్కజొన్నను, నీ ద్రాక్షారసాన్ని, నీ నూనెను, నీ ఆవుల పెంపకాన్ని, నీ గొర్రెల మందను కూడా ఆశీర్వదిస్తాడు. నీకు ఇవ్వడానికి.

14 ప్రజలందరి కంటే నీవు ఆశీర్వదించబడతావు; మీలో లేదా మీ పశువులలో మగ లేదా ఆడ బంజరు ఉండకూడదు.

15 మరియు యెహోవా నీకు అన్ని రోగములను తీసివేస్తాడు, మరియు నీకు తెలిసిన ఈజిప్టులోని చెడు వ్యాధులలో దేనినీ నీకు రానివ్వడు. కానీ నిన్ను ద్వేషించే వారందరి మీద వాటిని వేస్తాడు.

16 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను విడిపించే ప్రజలందరినీ నువ్వు నాశనం చేయాలి; నీ కన్ను వారిమీద జాలిపడదు; మీరు వారి దేవతలను సేవించకూడదు; ఎందుకంటే అది నీకు ఉచ్చుగా ఉంటుంది.

17 ఈ జనములు నాకంటె ఎక్కువ అని నీ హృదయములో చెప్పుకొనుము; నేను వాటిని ఎలా పారద్రోలగలను?

18 నీవు వారికి భయపడకు; అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా ఫరోకు, ఈజిప్టు అంతటికి ఏమి చేసాడో జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి.

19 నీ కన్నులు చూచిన గొప్ప శోధనలు, సూచక క్రియలు, అద్భుతాలు, బలమైన చెయ్యి, నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను బయటకు రప్పించిన బాహువు. నీవు భయపడే ప్రజలందరికీ నీ దేవుడైన యెహోవా అలా చేస్తాడు.

20 ఇంకా మిగిలిపోయి, నీకు కనిపించకుండా దాక్కున్న వాళ్ళు నాశనమయ్యేంత వరకు నీ దేవుడైన యెహోవా వారి మధ్యకు హార్నెట్‌ను పంపుతాడు.

21 నీవు వారిని చూసి భయపడకు; ఎందుకంటే నీ దేవుడైన ప్రభువు నీ మధ్య ఉన్నాడు, అతను శక్తివంతమైన మరియు భయంకరమైన దేవుడు.

22 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ జనులను కొద్దికొద్దిగా నీ యెదుట వెళ్లగొట్టును; పొలంలోని మృగాలు మీపైకి రాకుండా ఉండేందుకు మీరు వాటిని ఒకేసారి తినకూడదు.

23 అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీకు అప్పగిస్తాడు, వారు నాశనమయ్యేంత వరకు గొప్ప నాశనముతో వారిని నాశనం చేస్తాడు.

24 మరియు అతను వారి రాజులను నీ చేతికి అప్పగిస్తాడు, మరియు నీవు వారి పేరును ఆకాశం క్రింద నుండి నాశనం చేస్తావు; నీవు వారిని నాశనము చేయువరకు ఎవడును నీ యెదుట నిలబడలేడు.

25 వారి దేవతల బొమ్మలను మీరు అగ్నితో కాల్చివేయాలి; వాటిపై ఉన్న వెండి లేదా బంగారాన్ని మీరు కోరుకోకండి, లేదా మీరు దానిలో చిక్కుకోకుండా ఉండటానికి వాటిని మీ వద్దకు తీసుకోకండి. ఎందుకంటే అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయమైనది.

26 నీ యింటికి హేయమైన వస్తువును తీసుకురాకూడదు; కానీ నీవు దానిని పూర్తిగా అసహ్యించుకుంటావు, మరియు నీవు దానిని పూర్తిగా అసహ్యించుకుంటావు; ఎందుకంటే అది శాపగ్రస్తమైనది.  


అధ్యాయం 8

విధేయతకు ఒక ప్రబోధం.

1 యెహోవా మీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన దేశాన్ని మీరు జీవించి, వృద్ధి చెంది, స్వాధీనపరచుకునేలా ఈ రోజు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించే ఆజ్ఞలన్నిటినీ మీరు పాటించాలి.

2 మరియు నీవు ఆయన ఆజ్ఞలను పాటిస్తావా లేదా కాదా అని నీ హృదయంలో ఏముందో తెలుసుకునేందుకు, నిన్ను తగ్గించడానికి మరియు నిన్ను నిరూపించడానికి, ఈ నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను నడిపించిన మార్గమంతా నీవు గుర్తుంచుకోవాలి.

3 మరియు అతను నిన్ను తగ్గించి, ఆకలితో బాధపెట్టి, నీకు తెలియని మన్నాతో నీకు తినిపించాడు, అది నీకు తెలియదు, నీ పితరులకు కూడా తెలియదు. మనుష్యుడు రొట్టెవలన మాత్రమే బ్రతుకుడని, ప్రభువు నోటనుండి వచ్చు ప్రతి మాటవలన మనుష్యుడు బ్రతుకుతాడని అతడు నీకు తెలియజేసెను.

4 ఈ నలభై సంవత్సరాలుగా నీ వస్త్రాలు పాతబడలేదు, నీ పాదాలు వాచిపోలేదు.

5 ఒకడు తన కుమారునికి శిక్షించినట్లే నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను శిక్షిస్తాడని నీ హృదయంలో ఆలోచించుకోవాలి.

6 కాబట్టి నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను గైకొనవలెను, ఆయన మార్గములలో నడుచుచు, ఆయనకు భయపడుము.

7 నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను మంచి దేశములోనికి, అనగా నీటి వాగులు, జలధారలు మరియు లోయలు మరియు లోయలలోనుండి మరియు కొండలలో నుండి పుట్టే లోతుల దేశములోనికి తెచ్చును.

8 గోధుమలు, బార్లీ, తీగలు, అంజూరపు చెట్లు, దానిమ్మ పండ్లు ఉన్న దేశం. ఆలివ్ నూనె మరియు తేనె ఉన్న దేశం;

9 నీవు కొరత లేకుండా రొట్టెలు తినే దేశము, దానిలో నీకు ఏ లోటు ఉండకూడదు; ఇనుప రాళ్లు ఉన్న భూమి, దాని కొండల నుండి మీరు ఇత్తడిని తవ్వవచ్చు.

10 నువ్వు తిని నిండుగా ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చిన మంచి దేశాన్ని బట్టి ఆయనను స్తుతించాలి.

11 ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఆయన ఆజ్ఞలను, తీర్పులను, ఆయన శాసనాలను పాటించకుండా, నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచిపోకుండా జాగ్రత్తపడండి.

12 నీవు తిని నిండుగా ఉండి, మంచి ఇండ్లు కట్టుకొని, అందులో నివసించకుండ;

13 మరియు నీ మందలు మరియు నీ మందలు విస్తరింపబడినప్పుడు, నీ వెండి మరియు నీ బంగారము వృద్ధి చెంది, నీకు కలిగినదంతయు వృద్ధి చెందును;

14 అప్పుడు నీ హృదయము ఉద్ధరించబడి, దాసుని గృహము నుండి నిన్ను ఐగుప్తు దేశములోనుండి రప్పించిన నీ దేవుడైన యెహోవాను నీవు మరచిపోతావు.

15 ఆ మహా భయంకరమైన అరణ్యంలోకి నిన్ను నడిపించినవాడు, అందులో అగ్ని సర్పాలు, తేళ్లు, నీరు లేని కరువు. చెకుముకిరాయి నుండి నీళ్ళు తెచ్చినవాడు;

16 ఎడారిలో నీకు మన్నాను తినిపించినవాడు, నీ తండ్రులు ఎరుగని మన్నా, నిన్ను తగ్గించి, నీ అంత్యకాలంలో నీకు మేలు చేసేలా నిన్ను నిరూపించాడు.

17 మరియు నా శక్తి మరియు నా చేతి బలం నాకు ఈ సంపదను తెచ్చిపెట్టాయని నీ హృదయంలో చెప్పుకుంటున్నావు.

18 అయితే నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను జ్ఞాపకముంచుకొనుము; ఎందుకంటే, ఈ రోజు ఉన్నట్లుగా, అతను మీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన తన ఒడంబడికను స్థిరపరచడానికి, అతను మీకు సంపదను పొందే శక్తిని ఇస్తాడు.

19 మరియు నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను మరచిపోయి, ఇతర దేవతలను అనుసరించి, వారిని సేవించి, వాటిని ఆరాధించినయెడల, మీరు నిశ్చయముగా నశించిపోవునని ఈ దినమున నేను మీకు విరోధముగా సాక్ష్యమిస్తున్నాను.

20 ప్రభువు మీ యెదుట నాశనము చేయు జనములా మీరు నశించుదురు; ఎందుకంటే మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా స్వరానికి లోబడరు.  


అధ్యాయం 9

మోషే వారి తిరుగుబాటులను రిహార్సల్ చేస్తాడు.   

1 ఇశ్రాయేలూ, వినుము; నీకంటే గొప్ప మరియు శక్తివంతమైన దేశాలను, గొప్ప మరియు స్వర్గానికి కంచె వేయబడిన నగరాలను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఈ రోజు మీరు జోర్డాన్ దాటి వెళ్లాలి.

2 గొప్ప, పొడుగైన ప్రజలు, అనాకీయుల పిల్లలు, మీకు తెలుసు, మరియు మీరు ఎవరి గురించి విన్నారు, అనాకు పిల్లల ముందు ఎవరు నిలబడగలరు!

3 కావున నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ముందుగా వెళ్లుచున్నాడని ఈ దినమున గ్రహించుము. దహించు అగ్నివలె అతడు వారిని నాశనము చేయును, నీ ముఖము ఎదుట వారిని దించును; ప్రభువు నీతో చెప్పినట్లు నీవు వారిని వెళ్లగొట్టి త్వరగా నాశనము చేయుము.

4 నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుట ను౦డి వెళ్లగొట్టిన తర్వాత ఈ దేశమును స్వాధీనపరచుకొనుటకు నా నీతినిబట్టి యెహోవా నన్ను రప్పించెను అని నీ హృదయములో మాట్లాడకుము. అయితే ఈ జనముల దుష్టత్వమును బట్టి ప్రభువు వారిని నీ యెదుట నుండి వెళ్లగొట్టును.

5 నీ నీతి కోసం కాదు, నీ హృదయం యొక్క యథార్థత కోసం కాదు, నీవు వారి దేశాన్ని స్వాధీన పరచుకోవడానికి వెళ్లావు. అయితే ఈ జనముల దుష్టత్వమునుబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుటనుండి వెళ్లగొట్టి, యెహోవా నీ పితరులైన అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులతో ప్రమాణము చేసిన మాటను నెరవేర్చునట్లు చేయుచున్నాడు.

6 కాబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నీతినిబట్టి ఈ మంచి దేశమును స్వాధీనపరచుకొనుటకు నీకిచ్చడని గ్రహించుము. ఎందుకంటే మీరు గట్టి మెడ ఉన్న ప్రజలు.

7 అరణ్యంలో నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు ఎలా కోపము పుట్టించావో గుర్తుంచుకొని మరచిపోకు. మీరు ఈజిప్టు దేశం నుండి బయలుదేరిన రోజు నుండి, మీరు ఈ ప్రాంతానికి వచ్చే వరకు మీరు యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసారు.

8 అలాగే హోరేబులో మీరు యెహోవాకు కోపాన్ని రేకెత్తించారు, కాబట్టి మిమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి యెహోవా మీపై కోపంగా ఉన్నాడు.

9 నేను రాతి పలకలను, అనగా ప్రభువు మీతో చేసిన నిబంధన బల్లలను పొందుటకు కొండపైకి వెళ్లినప్పుడు, నేను నలభై పగళ్లు నలభై రాత్రులు కొండపై నివసించాను. నేను రొట్టెలు తినలేదు లేదా నీరు త్రాగలేదు;

10 మరియు దేవుని వేలితో వ్రాసిన రెండు రాతి పలకలను యెహోవా నాకు ఇచ్చాడు. మరియు సభ జరిగే రోజున కొండమీద, మంటల మధ్య నుండి యెహోవా మీతో చెప్పిన మాటలన్నీ వాటిపై వ్రాయబడ్డాయి.

11 మరియు నలభై పగళ్లు నలభై రాత్రులు గడిచిన తరువాత, యెహోవా నాకు రెండు రాతి పలకలను, అంటే ఒడంబడిక బల్లలను కూడా ఇచ్చాడు.

12 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: లేచి ఇక్కడ నుండి త్వరగా దిగిపో. నీవు ఈజిప్టు నుండి రప్పించిన నీ ప్రజలు తమను తాము పాడు చేసుకున్నారు; నేను వారికి ఆజ్ఞాపించిన మార్గం నుండి వారు త్వరగా పక్కకు తప్పించబడ్డారు; వారు వాటిని కరిగిన ప్రతిమగా చేసారు.

13 ఇంకా ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: “నేను ఈ ప్రజలను చూశాను, ఇదిగో, ఇది గట్టి మెడగల ప్రజలు.

14 నన్ను విడిచిపెట్టు, నేను వారిని నాశనం చేస్తాను, మరియు వారి పేరును ఆకాశం క్రింద నుండి తుడిచిపెట్టాను; మరియు నేను నిన్ను వారి కంటే శక్తివంతమైన మరియు గొప్ప జాతిగా చేస్తాను.

15 కాబట్టి నేను తిరిగి కొండ దిగి వచ్చాను, కొండ అగ్నితో కాలిపోయింది. మరియు ఒడంబడిక యొక్క రెండు పట్టికలు నా రెండు చేతులలో ఉన్నాయి.

16 మరియు నేను చూడగా, ఇదిగో, మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధంగా పాపం చేసి, మీకు కరిగించిన దూడను చేసారు. ప్రభువు మీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గం నుండి మీరు త్వరగా పక్కకు తప్పుకున్నారు.

17 మరియు నేను రెండు బల్లలను తీసికొని, నా రెండు చేతులనుండి తీసి, మీ కళ్లముందే వాటిని పగలగొట్టాను.

18 మరియు నేను మొదట నలభై పగళ్లు నలభై రాత్రులు లాగా యెహోవా సన్నిధిలో పడుకున్నాను. మీరు చేసిన పాపములన్నిటిని బట్టి నేను రొట్టెలు తినలేదు, నీళ్ళు త్రాగలేదు.

19 నిన్ను నాశనం చేయడానికి ప్రభువు నీపై కోపగించుకున్న కోపానికి, కోపానికి నేను భయపడ్డాను. అయితే ఆ సమయంలో కూడా ప్రభువు నా మాట విన్నాడు.

20 అహరోనును నాశనం చేసినందుకు యెహోవా అతని మీద చాలా కోపంగా ఉన్నాడు. మరియు నేను ఆరోన్ కోసం కూడా అదే సమయంలో ప్రార్థించాను.

21 మరియు నేను మీ పాపమును, మీరు చేసిన దూడను తీసికొని, దానిని నిప్పుతో కాల్చివేసి, దానిని తొక్కి, అది దుమ్ము వలె చిన్నగా ఉండేంతవరకు దానిని చాలా చిన్నగా త్రొక్కాను. మరియు నేను దాని దుమ్మును కొండ నుండి దిగిన వాగులో పోసితిని.

22 తబేరాలో, మస్సాలో, కిబ్రోత్ హత్తావాలో మీరు యెహోవాకు కోపం తెప్పించారు.

23 ఆలాగే యెహోవా నిన్ను కాదేషు బర్నేయ నుండి పంపి, “వెళ్లి నేను నీకు ఇచ్చిన దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకో; అప్పుడు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసిరి, మీరు ఆయనను నమ్మలేదు, ఆయన మాట వినలేదు.

24 నేను మిమ్మల్ని తెలిసిన రోజు నుండి మీరు యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేస్తున్నారు.

25 ఆ విధంగా నేను మొదట పడినట్లే నలభై పగళ్లు నలభై రాత్రులు ప్రభువు సన్నిధిలో పడిపోయాను. ఎందుకంటే నిన్ను నాశనం చేస్తానని ప్రభువు చెప్పాడు.

26 కాబట్టి నేను ప్రభువును ప్రార్థించి, “ఓ ప్రభువా, నీ గొప్పతనం ద్వారా నీవు విమోచించిన నీ ప్రజలను మరియు నీ స్వాస్థ్యాన్ని నాశనం చేయవద్దు, అది ఈజిప్టు నుండి బలమైన చేతితో బయటకు తీసుకువచ్చింది.

27 నీ సేవకులైన అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులను జ్ఞాపకము చేసికొనుము; ఈ ప్రజల మొండితనాన్ని, వారి దుర్మార్గాన్ని, లేదా వారి పాపాన్ని చూడవద్దు;

28 నీవు మమ్మును రప్పించిన దేశము, “యెహోవా వారికి వాగ్దానము చేసిన దేశములోనికి వారిని రప్పించలేకపోయెను గనుకను, ఆయన వారిని ద్వేషించెను గనుక, అరణ్యములో వారిని చంపుటకు వారిని రప్పించెను.

29 అయితే వారు నీ ప్రజలు మరియు నీ స్వాస్థ్యము;  


అధ్యాయం 10

మోసెస్ రిహార్సల్ కొనసాగింది - విధేయతకు ఒక ఉపదేశం.     

1 ఆ సమయంలో ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: “మొదటివంటి మరో రెండు రాతి బల్లలు కోసి, కొండ మీద నా దగ్గరికి వచ్చి, చెక్కతో ఒక మందసాన్ని తయారు చేసుకో.

2 మరియు పవిత్ర యాజకత్వం యొక్క శాశ్వతమైన ఒడంబడిక యొక్క పదాలను తప్ప, మొదటి బల్లలపై ఉన్న పదాలను నేను బల్లలపై వ్రాస్తాను, మరియు మీరు వాటిని ఓడలో ఉంచాలి.

3 మరియు నేను షిట్టీమ్ చెక్కతో ఒక మందసము చేసి, మొదటిదానిలాగా రెండు రాతి బల్లలను కోసి, రెండు బల్లలు నా చేతిలో పట్టుకొని కొండ ఎక్కాను.

4 మరియు సభ జరిగే రోజున కొండపై, అగ్ని మధ్యలో నుండి యెహోవా మీతో చెప్పిన పది ఆజ్ఞలను మొదటి లేఖనం ప్రకారం అతను బల్లల మీద రాశాడు. మరియు ప్రభువు వాటిని నాకు ఇచ్చాడు.

5 నేను తిరిగి కొండ దిగి వచ్చి నేను చేసిన ఓడలో బల్లలు ఉంచాను. మరియు ప్రభువు నాకు ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు ఉన్నారు.

6 ఇశ్రాయేలీయులు యాకాను వంశస్థుల బేరోతు నుండి మోసెరాకు ప్రయాణమయ్యారు. అక్కడ అహరోను చనిపోయాడు, అక్కడే పాతిపెట్టబడ్డాడు. మరియు అతని కుమారుడు ఎలియాజరు అతనికి బదులుగా యాజకుని కార్యాలయంలో పరిచర్య చేశాడు.

7 అక్కడనుండి వారు గుడ్గోదాకు ప్రయాణమయ్యారు. మరియు గుడ్గోదా నుండి యోత్బాత్ వరకు, నీటి నదుల భూమి.

8 ఆ సమయములో ప్రభువు ఒడంబడిక పెట్టెను మోయుటకును, ఆయనకు పరిచర్య చేయుటకును, ఆయన నామమున ఆశీర్వదించుటకును ప్రభువు సన్నిధిని నిలువుటకును, నేటి వరకు లేవీ గోత్రమును ప్రభువు వేరుపరచెను.

9 కాబట్టి లేవీకి తన సహోదరులతో భాగమూ స్వాస్థ్యమూ లేదు. నీ దేవుడైన యెహోవా వాగ్దానము చేసిన ప్రకారము ప్రభువు అతని స్వాస్థ్యము.

10 మరియు నేను మొదటి సారిగా నలభై పగళ్లు నలభై రాత్రులు కొండపై ఉండిపోయాను. మరియు ఆ సమయంలో కూడా ప్రభువు నా మాట ఆలకించాడు, మరియు ప్రభువు నిన్ను నాశనం చేయలేదు.

11 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: “లేచి, ప్రజల ముందు వెళ్లు;

12 ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులారా, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, ఆయన మార్గాలన్నిటిలో నడుస్తూ, ఆయనను ప్రేమించి, నీ పూర్ణహృదయముతోను పూర్ణ హృదయముతోను నీ దేవుడైన యెహోవాను సేవించుట తప్ప నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నుండి ఏమి కోరుచున్నాడు. నీ ఆత్మ,

13 నీ మేలుకొరకు ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న యెహోవా ఆజ్ఞలను, ఆయన కట్టడలను గైకొనువా?

14 ఇదిగో, ఆకాశము మరియు స్వర్గపు ఆకాశము నీ దేవుడైన ప్రభువు, భూమి మరియు దానిలోని సమస్తము కూడా.

15 నీ పితరులను ప్రేమించుటలో ప్రభువు మాత్రమే సంతోషించి, వారి తరువాత వారి సంతానమును, అనగా ఈ దినము వలె అందరికంటే మిమ్మును ఎన్నుకొనెను.

16 కాబట్టి మీ హృదయపు ముందరి చర్మాన్ని సున్నతి చేసుకోండి, ఇకపై కఠినంగా ఉండకండి.

17 మీ దేవుడైన ప్రభువు దేవతలకు దేవుడు, ప్రభువులకు ప్రభువు, గొప్ప దేవుడు, శక్తివంతమైనవాడు మరియు భయంకరమైనవాడు, అతను వ్యక్తులను పట్టించుకోడు మరియు ప్రతిఫలం తీసుకోడు.

18 అతను తండ్రిలేని మరియు వితంతువుల తీర్పును అమలు చేస్తాడు మరియు అపరిచితుడిని ప్రేమిస్తాడు, అతనికి ఆహారం మరియు వస్త్రాలు ఇచ్చాడు.

19 కాబట్టి మీరు అపరిచితుడిని ప్రేమించండి; ఎందుకంటే మీరు ఈజిప్టు దేశంలో పరదేశులుగా ఉన్నారు.

20 నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు భయపడాలి; మీరు అతనిని సేవించాలి, మరియు మీరు అతనిని అంటిపెట్టుకుని, అతని పేరు మీద ప్రమాణం చేయాలి.

21 నీ కన్నులు చూచిన ఈ గొప్ప భయంకరమైన కార్యములను నీకు చేసినవాడు నీ స్తుతి ఆయనే నీ దేవుడు.

22 నీ తండ్రులు అరవై పదిమందితో ఈజిప్టుకు వెళ్లారు. ఇప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను అనేకమందికి ఆకాశ నక్షత్రాలుగా చేసాడు.  


అధ్యాయం 11

విధేయతకు ఒక ప్రబోధం - దేవుని పదాలను జాగ్రత్తగా అధ్యయనం చేయడం - ఆశీర్వాదం మరియు శాపం.

1 కాబట్టి నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి, ఆయన విధిని, ఆయన కట్టడలను, తీర్పులను, ఆయన ఆజ్ఞలను ఎల్లప్పుడు గైకొనుము.

2 మరియు ఈ రోజు మీకు తెలుసు; ఎందుకంటే, మీ దేవుడైన యెహోవా శిక్షను, ఆయన గొప్పతనాన్ని, ఆయన బలిష్టమైన హస్తాన్ని, చాచిన బాహువును ఎరుగని, మీ పిల్లలతో నేను మాట్లాడను.

3 ఐగుప్తులో ఐగుప్తు రాజైన ఫరోకు, అతని దేశమంతటికి అతడు చేసిన అద్భుతాలు, అతని పనులు.

4 మరియు అతను ఈజిప్టు సైన్యానికి, వారి గుర్రాలకు మరియు వారి రథాలకు ఏమి చేసాడు; వారు నిన్ను వెంబడించినప్పుడు ఎర్ర సముద్రపు నీటిని ఎలా పొంగిపొర్లేలా చేసాడో, మరియు ఈ రోజు వరకు ప్రభువు వారిని ఎలా నాశనం చేసాడో;

5 మరియు మీరు ఈ ప్రదేశానికి వచ్చేవరకు అతను అరణ్యంలో మీకు ఏమి చేసాడో;

6 మరియు రూబేను కుమారుడైన ఏలియాబు కుమారులైన దాతాను మరియు అబీరాములకు అతడు ఏమి చేసాడు; భూమి తన నోరు తెరిచి, వారిని, వారి గృహాలను, వారి గుడారాలను మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరి మధ్య వారి స్వాధీనంలో ఉన్న సమస్త వస్తువులను ఎలా మింగేసింది;

7 అయితే యెహోవా చేసిన గొప్ప కార్యాలన్నీ మీ కళ్ళు చూశాయి.

8 కాబట్టి మీరు బలవంతులై, మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్లే దేశమును స్వాధీనపరచుకొనునట్లు, ఈ దినమున నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు ఆజ్ఞలన్నిటిని గైకొనవలెను.

9 మీ పూర్వీకులకు, వారి సంతానానికి ఇస్తానని యెహోవా ప్రమాణం చేసిన దేశంలో, పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలో మీరు ఎక్కువ కాలం జీవించాలి.

10 నీవు స్వాధీనపరచుకొనుటకు ప్రవేశించు దేశము ఐగుప్తు దేశమువలె లేదు, అక్కడ నుండి నీవు బయలుదేరి వచ్చి నీ విత్తనము విత్తి, నీ పాదములతో నీళ్ళు పోసి దాని మూలికల తోటవలె ఉండును.

11 అయితే మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్లే దేశము కొండలు మరియు లోయలు గల దేశము మరియు ఆకాశ వర్షపు నీటిని త్రాగుచున్నది.

12 నీ దేవుడైన యెహోవా శ్రద్ధ వహించే దేశము; సంవత్సరం ప్రారంభం నుండి సంవత్సరం చివరి వరకు నీ దేవుడైన ప్రభువు దృష్టి ఎల్లప్పుడూ దాని మీద ఉంటుంది.

13 మరియు మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి, మీ పూర్ణహృదయముతోను మీ పూర్ణాత్మతోను ఆయనను సేవించవలెనని ఈ దినమున నేను మీకు ఆజ్ఞాపించు నా ఆజ్ఞలను మీరు శ్రద్ధగా వింటే అది నెరవేరును.

14 నీ ధాన్యాన్ని, నీ ద్రాక్షారసాన్ని, నీ నూనెను నువ్వు సమకూర్చుకునేలా, మొదటి వాననూ, ఆ తర్వాతి వాననూ, అతని తగిన కాలంలో నీ దేశంలోని వర్షాన్ని నీకు ఇస్తాను.

15 నీవు తిని నిండుగా ఉండునట్లు నీ పశువుల కొరకు నీ పొలములో గడ్డి పంపుదును.

16 మీ హృదయం మోసపోకుండా జాగ్రత్తపడండి, మరియు మీరు పక్కకు వెళ్లి, ఇతర దేవతలను సేవిస్తూ, వాటిని ఆరాధించండి.

17 అప్పుడు ప్రభువు ఉగ్రత మీ మీద రగులుతుంది, మరియు అతను ఆకాశాన్ని మూసివేసాడు, వర్షం పడకుండా, భూమి దాని ఫలాలను ఇవ్వదు. మరియు ప్రభువు మీకు ఇచ్చే మంచి దేశంలో నుండి మీరు త్వరగా నశించకుండా ఉండేందుకు.

18 కాబట్టి మీరు ఈ నా మాటలను మీ హృదయంలోను మీ ఆత్మలోను ఉంచుకొని, మీ కన్నుల మధ్య చిహ్నాలుగా ఉండేలా వాటిని మీ చేతికి గుర్తుగా కట్టుకోండి.

19 మరియు మీరు మీ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు, దారిలో నడిచేటప్పుడు, పడుకున్నప్పుడు, లేచినప్పుడు వారి గురించి మాట్లాడుతూ మీ పిల్లలకు నేర్పించాలి.

20 మరియు నీ ఇంటి ద్వారబంధములకును నీ గుమ్మములకును వాటిని వ్రాయవలెను.

21 భూమ్మీద పరలోక దినాలుగా ప్రభువు మీ పితరులకు ప్రమాణం చేసిన దేశంలో మీ దినాలు, మీ పిల్లల రోజులు వృద్ధి చెందుతాయి.

22 మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి, ఆయన మార్గాలన్నిటిలో నడుస్తూ, ఆయనను హత్తుకొని, వాటిని పాటించాలని నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఈ ఆజ్ఞలన్నిటినీ మీరు శ్రద్ధగా పాటించినట్లయితే;

23 అప్పుడు ప్రభువు మీ యెదుటనుండి ఈ జనాంగములన్నిటిని వెళ్లగొట్టును;

24 మీ అరికాళ్ళు తొక్కే ప్రతి స్థలమూ నీదే; అరణ్యం మరియు లెబనాన్ నుండి, యూఫ్రేట్స్ నది నుండి, చివరి సముద్రం వరకు మీ తీరం ఉంటుంది.

25 నీ యెదుట ఎవడును నిలువజాలడు; ఎందుకంటే మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో చెప్పినట్లు మీరు నొక్కే దేశమంతటా మీ భయాన్ని మరియు మీ భయాన్ని ఉంచుతారు.

26 ఇదిగో, ఈ రోజు నేను మీ ముందు ఒక ఆశీర్వాదం మరియు శాపం ఉంచాను;

27 ఈ రోజు నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను మీరు పాటిస్తే దీవెన.

28 మరియు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలకు లోబడక, ఈ రోజు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించే మార్గాన్ని విడిచిపెట్టి, మీకు తెలియని ఇతర దేవతలను వెంబడించినట్లయితే, అది శాపం.

29 నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు స్వాధీనపరచుకొను దేశమునకు నిన్ను రప్పించినప్పుడు నీవు గెరిజీము కొండమీద ఆశీర్వాదమును ఏబాలు కొండమీద శాపమును ఉంచుదువు.

30 వారు యోర్దాను అవతలివైపు, సూర్యుడు అస్తమించే దారిలో, మోరే మైదానాల పక్కన గిల్గాల్‌కు ఎదురుగా ఉన్న చాంపాయిన్‌లో నివసించే కనానీయుల దేశంలో లేదా?

31 మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చే దేశాన్ని స్వాధీన పరచుకోవడానికి మీరు జోర్దాను దాటాలి.

32 మరియు ఈ రోజు నేను మీ ముందు ఉంచిన అన్ని శాసనాలు మరియు తీర్పులను మీరు పాటించాలి.  


అధ్యాయం 12

విగ్రహారాధన నిషేధించబడింది - దేవుని సేవ యొక్క స్థలం ఉంచబడుతుంది - రక్తం నిషేధించబడింది - లేవీయుడిని విడిచిపెట్టకూడదు.

1 మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీకు స్వాధీనపరచుకొనునట్లు భూమిమీద మీరు జీవించు దినములన్నిటిలో మీరు చేయవలసిన ప్రతిమలు మరియు తీర్పులు ఇవి.

2 ఎత్తైన పర్వతాల మీద, కొండల మీద, పచ్చని ప్రతి చెట్టు కింద మీరు స్వాధీనపరచుకునే దేశాలు తమ దేవుళ్లను సేవించే స్థలాలన్నిటినీ మీరు పూర్తిగా నాశనం చేయాలి.

3 మరియు మీరు వారి బలిపీఠాలను పడగొట్టి, వారి స్తంభాలను పగలగొట్టి, వారి తోటలను అగ్నితో కాల్చివేయాలి; మరియు మీరు వారి దేవతల బొమ్మలను కత్తిరించి, వాటి పేర్లను అక్కడ నుండి నాశనం చేయాలి.

4 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు అలా చేయకూడదు.

5 అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా తన పేరు పెట్టడానికి మీ గోత్రాలన్నిటిలోనుండి ఎంచుకునే స్థలానికి, ఆయన నివాసానికి మీరు వెతకాలి, మీరు అక్కడికి రండి.

6 అక్కడకు మీరు మీ దహనబలులను, మీ బలులను, మీ దశమభాగాలను, మీ చేతి యొక్క ప్రతిష్ఠార్పణలను, మీ ప్రమాణాలను, మీ స్వేచ్చార్పణలను, మీ పశువుల మరియు మీ గొఱ్ఱలలోని మొదటి సంతానాలను తీసుకురావాలి.

7 మరియు అక్కడ మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని భోజనము చేసి, మీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించిన మీ కుటుంబములకును మీరును మీ చేతికిచ్చిన వాటన్నిటిని బట్టి మీరు సంతోషించుదురు.

8 ఈ రోజు మనం ఇక్కడ చేస్తున్న పనులన్నిటి తర్వాత మీరు చేయకూడదు, ప్రతి వ్యక్తి తన దృష్టికి సరైనది.

9 మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చే విశ్రాంతికి మరియు స్వాస్థ్యానికి మీరు ఇంకా రాలేదు.

10 అయితే మీరు యొర్దాను దాటి వెళ్లి, మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు స్వాస్థ్యమిచ్చే దేశంలో నివసించినప్పుడు, చుట్టుపక్కల ఉన్న మీ శత్రువులందరి నుండి ఆయన మీకు విశ్రాంతి ఇచ్చినప్పుడు, మీరు సురక్షితంగా నివసిస్తారు.

11 అప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును అక్కడ నివసించునట్లు ఎంచుకొను స్థలము ఉండును; నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నింటిని మీరు అక్కడికి తీసుకురావాలి; మీ దహనబలులు, మీ బలులు, మీ దశమ వంతులు, మీ చేతి యొక్క ప్రతిష్ఠాపన, మరియు మీరు యెహోవాకు ప్రమాణం చేసే మీ ఇష్ట ప్రమాణాలన్నింటినీ;

12 మరియు మీ దేవుడైన యెహోవా ఎదుట మీరు, మీ కుమారులు, మీ కుమార్తెలు, మీ దాసులు, మీ దాసీలు, మీ గుమ్మాలలో ఉన్న లేవీయులు సంతోషిస్తారు. అతనికి మీతో భాగం లేదా వారసత్వం లేనందున.

13 నువ్వు చూసే ప్రతి చోటా నీ దహనబలులు అర్పించకుండా జాగ్రత్త పడుకో.

14 అయితే నీ గోత్రాల్లో ఒకదానిలో యెహోవా ఏర్పరచుకునే స్థలంలో నువ్వు నీ దహనబలులను అర్పించాలి, నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినదంతా అక్కడ చేయాలి.

15 ఏమైనప్పటికీ, నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదం ప్రకారం, నీ ప్రాణం కోరుకున్నదంతా నువ్వు నీ గుమ్మములన్నిటిలో చంపి మాంసాన్ని తినవచ్చు. అపవిత్రులు మరియు శుభ్రమైన వారు రోబక్ మరియు హార్ట్ వంటి వాటిని తినవచ్చు.

16 మీరు మాత్రమే రక్తాన్ని తినకూడదు; మీరు దానిని నీళ్లలా భూమి మీద కుమ్మరించాలి.

17 నీ గుమ్మాలలో నీ మొక్కజొన్నలో గానీ, నీ ద్రాక్షారసంలో గానీ, నీ నూనెలో గానీ, నీ పశువులలో గానీ, నీ మందలో గానీ, నీ గొర్రెలలో గానీ, నీ వ్రతంలో గానీ, నీ స్వేచ్చా నైవేద్యాల్లో గానీ, దశమ వంతు తినకూడదు. నీ చేతి యొక్క అర్పణ;

18 అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా ఎన్నుకునే స్థలంలో నువ్వు, నీ కొడుకు, నీ కూతురు, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ గుమ్మాలలో ఉన్న లేవీయులు నీ దేవుడైన యెహోవా ఎదుట వాటిని తినాలి. మరియు నీవు చేయి చాచిన ప్రతిదానిలో నీ దేవుడైన ప్రభువు సన్నిధిని నీవు సంతోషించుము.

19 నీవు భూమ్మీద జీవిస్తున్నంత కాలం లేవీయుణ్ణి విడిచిపెట్టకుండా జాగ్రత్త వహించు.

20 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు వాగ్దానము చేసినట్టు నీ సరిహద్దును విస్తరింపజేసి, నీ ప్రాణము మాంసము తినాలని కోరుచున్నందున నేను మాంసము తింటాను అని చెప్పునప్పుడు; నీవు మాంసాన్ని తినవచ్చు, నీ ఆత్మ దేనిని కోరుతుందో.

21 నీ దేవుడైన యెహోవా తన పేరు పెట్టడానికి ఎంచుకున్న స్థలం నీకు చాలా దూరంగా ఉంటే, నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినట్లు యెహోవా నీకు ఇచ్చిన నీ మందను, నీ మందను చంపివేయాలి. నీ ఆత్మ కోరుకున్నదంతా నీ గుమ్మాలలో తిను.

22 రోబక్ మరియు హార్ట్ తిన్నట్లుగా, మీరు వాటిని తినాలి; అపవిత్రులు మరియు పవిత్రులు వాటిని ఒకేలా తింటారు.

23 మీరు రక్తాన్ని తినకూడదని నిశ్చయించుకోండి; ఎందుకంటే రక్తమే జీవం; మరియు మీరు మాంసంతో జీవాన్ని తినకూడదు.

24 నీవు దానిని తినకూడదు; నీవు దానిని నీళ్లలా భూమి మీద కుమ్మరిస్తావు.

25 నీవు దానిని తినకూడదు; నీవు ప్రభువు దృష్టికి సరైనది చేసినయెడల నీకును నీ తరువాత నీ పిల్లలకును మేలు జరుగును.

26 నీకున్న పవిత్రమైనవాటిని, నీ ప్రమాణాలను మాత్రమే తీసుకుని, ప్రభువు ఎన్నుకునే స్థలానికి వెళ్లాలి.

27 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠముమీద నీ దహనబలులను అనగా మాంసమును రక్తమును అర్పింపవలెను. మరియు నీ బలుల రక్తము నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము మీద కుమ్మరించబడును, మరియు నీవు మాంసమును తినవలెను.

28 నేను నీకు ఆజ్ఞాపించే ఈ మాటలన్నీ గమనించి వినండి, అది సజావుగా సాగుతుంది

నీ దేవుడైన ప్రభువు దృష్టిలో మంచి మరియు సరైనది చేసినప్పుడు నీతో మరియు నీ తర్వాత నీ పిల్లలతో ఎప్పటికీ ఉంటుంది.

29 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ యెదుటనుండి జనములను నిర్మూలించునప్పుడు, నీవు వారిని స్వాధీనపరచుకొనునప్పుడు నీవు వారి స్థానంలో నిలిచి వారి దేశములో నివసించునప్పుడు;

30 వారిని వెంబడించుటవలన నీవు ఉచ్చులో చిక్కుకోకుండునట్లు జాగ్రత్తగా ఉండుము; మరియు నీవు వారి దేవతలను విచారించకు, ఈ దేశాలు తమ దేవతలను ఎలా సేవించాయి? నేను కూడా అలాగే చేస్తాను.

31 నీ దేవుడైన యెహోవాకు అలా చేయకూడదు; యెహోవా అసహ్యించుకునే ప్రతి హేయమైన పనిని వారు తమ దేవుళ్లకు చేశారు. ఎందుకంటే వారి కుమారులు మరియు వారి కుమార్తెలను కూడా వారు తమ దేవతలకు అగ్నిలో కాల్చివేసారు.

32 నేను మీకు ఏది ఆజ్ఞాపిస్తే అది చేయమని గమనించండి; మీరు దానితో జతచేయకూడదు లేదా దాని నుండి తగ్గించకూడదు.  


అధ్యాయం 13

విగ్రహారాధన నిషిద్ధం.  

1 మీ మధ్య ఒక ప్రవక్త లేదా కలలు కనేవాడు లేచి, మీకు సూచన లేదా అద్భుతం ఇచ్చినట్లయితే,

2 మరియు అతను నీతో చెప్పిన సూచన లేదా అద్భుతం జరిగింది, "నీకు తెలియని ఇతర దేవతలను వెంబడిద్దాం, వాటిని సేవిద్దాం;

3 ఆ ప్రవక్త లేదా కలలు కనేవారి మాటలను నీవు వినకూడదు; ఎందుకంటే మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను మీ పూర్ణహృదయంతోను మీ పూర్ణాత్మతోను ప్రేమిస్తున్నారో లేదో తెలుసుకోవడానికి మీ దేవుడైన యెహోవా మిమ్మల్ని రుజువు చేస్తాడు.

4 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను అనుసరించి నడుచుకొనవలెను, ఆయనకు భయపడి, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు, ఆయన స్వరమునకు లోబడి ఆయనను సేవించి ఆయనను హత్తుకొని యుండవలెను.

5 మరియు ఆ ప్రవక్త లేదా కలలు కనేవాడు చంపబడాలి; ఎందుకంటే నిన్ను ఈజిప్టు దేశం నుండి రప్పించిన నీ దేవుడైన యెహోవా నుండి నిన్ను దూరం చేయమని, నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను నడవమని ఆజ్ఞాపించిన దారిలో నుండి నిన్ను తరిమివేసేందుకు, దాసుని గృహం నుండి నిన్ను విడిపిస్తానని ఆయన మాట్లాడాడు. కాబట్టి నీవు నీ మధ్యనుండి చెడును తీసివేయుము.

6 నీ తమ్ముడు, నీ తల్లి కొడుకు, నీ కొడుకు, నీ కూతురు, నీ వక్షోజాతి భార్య, నీ ప్రాణంలాంటి నీ స్నేహితుడు, “మేము వెళ్లి వేరే దేవుళ్లను సేవిద్దాం” అని రహస్యంగా నిన్ను ప్రలోభపెడితే. , నీకు గానీ, నీ తండ్రులకు గానీ తెలియదు;

7 అనగా, భూమి యొక్క ఒక చివర నుండి భూమి యొక్క మరొక చివర వరకు, మీ చుట్టూ ఉన్న, మీకు సమీపంలో లేదా మీకు దూరంగా ఉన్న ప్రజల దేవతలు;

8 నీవు అతని మాటను అంగీకరించకూడదు, అతని మాట వినకూడదు; నీ కన్ను అతనిపై జాలి చూపకూడదు, నీవు కనికరింపకూడదు, అతనిని దాచకూడదు;

9 అయితే నువ్వు అతన్ని తప్పకుండా చంపాలి; అతనిని చంపడానికి మొదట నీ చెయ్యి అతని మీద ఉంటుంది, తరువాత ప్రజలందరి చెయ్యి.

10 మరియు నీవు అతనిని రాళ్లతో కొట్టాలి, అతడు చనిపోతాడు; ఎందుకంటే అతడు నిన్ను ఈజిప్టు దేశం నుండి, దాసుల ఇంటి నుండి రప్పించిన నీ దేవుడైన యెహోవా నుండి నిన్ను త్రోసివేయాలని చూస్తున్నాడు.

11 మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరు విని భయపడి, మీ మధ్యన జరిగినటువంటి దుష్టకార్యము ఇకపై చేయరు.

12 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అక్కడ నివసించడానికి అనుగ్రహించిన నీ పట్టణాలలో ఒకదానిలో ఇలా చెప్పడం నువ్వు విన్నట్లయితే,

13 కొందరి మనుష్యులు, నీలో నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయి, తమ పట్టణ నివాసులను విడిచిపెట్టి, “మేము వెళ్లి మీకు తెలియని ఇతర దేవతలను సేవిద్దాం;

14 అప్పుడు నీవు విచారించి, శోధించి, శ్రద్ధగా అడగాలి; మరియు, ఇదిగో, అది నిజం అయితే, మరియు విషయం ఖచ్చితంగా ఉంటే, అటువంటి అసహ్యకరమైన మీ మధ్య జరుగుతాడు;

15 నీవు ఆ పట్టణ నివాసులను ఖడ్గపు అంచుతో చంపి, దానిని, దానిలోని సమస్తమును, దాని పశువులను ఖడ్గపు అంచుతో పూర్తిగా నాశనం చేస్తావు.

16 మరియు దానిలోని దోపిడినంతటినీ దాని వీధి మధ్యలో పోగుచేసి, నీ దేవుడైన యెహోవా కొరకు ఆ పట్టణమును దానిలోని దోపిడినంతటిని అగ్నితో కాల్చివేయవలెను. మరియు అది ఎప్పటికీ కుప్పగా ఉంటుంది; అది మళ్లీ నిర్మించబడదు.

17 మరియు శపించబడిన వాటిలో దేనినీ నీ చేతికి అంటుకోకూడదు; ప్రభువు తన ఉగ్రతను విడిచిపెట్టి, నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన ప్రకారం, నిన్ను కరుణించి, కరుణించి, నిన్ను వృద్ధి చేస్తాడు.

18 నీ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి సరైనది చేయవలెనని ఈ దినమున నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని గైకొనునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా మాటను నీవు ఆలకించినయెడల.  


అధ్యాయం 14

శోకంలో ఆంక్షలు - ఏది తినవచ్చు మరియు ఏది తినకూడదు - దశాంశాలలో.

1 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా పిల్లలు; చనిపోయిన వారి కోసం మిమ్మల్ని మీరు కోసుకోకూడదు, మీ కళ్ల మధ్య బట్టతల చేయకూడదు.

2 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు పరిశుద్ధమైన ప్రజలవి, మరియు భూమిపై ఉన్న అన్ని దేశాల కంటే ప్రభువు నిన్ను తనకు ప్రత్యేకమైన ప్రజలుగా ఎన్నుకున్నాడు.

3 నువ్వు ఏ అసహ్యమైనదాన్ని తినకూడదు.

4 ఇవి మీరు తినవలసిన జంతువులు; ఎద్దు, గొర్రెలు మరియు మేక,

5 హార్ట్, మరియు రోబక్, మరియు ఫాలో జింక, మరియు అడవి మేక, మరియు పైగార్గ్, మరియు అడవి ఎద్దు, మరియు చామోయిస్.

6 మరియు డెక్కను విడదీసి, చీలికను రెండు పంజాలుగా విడదీసి, జంతువుల మధ్య కౌగిలిని నమిలే ప్రతి జంతువును మీరు తినాలి.

7 అయినను మీరు వీటిని తినకూడదు; ఒంటె, మరియు కుందేలు మరియు కోనీ వంటి; ఎందుకంటే వారు కౌగిలిని నమలుతారు, కానీ డెక్కను విభజించరు; కాబట్టి అవి మీకు అపవిత్రమైనవి.

8 మరియు పందులు, డెక్కను విభజించినప్పటికీ, కౌగిలిని నమలలేదు, అది మీకు అపవిత్రమైనది. మీరు వాటి మాంసాన్ని తినకూడదు, చనిపోయిన వాటి కళేబరాన్ని ముట్టుకోకూడదు.

9 నీళ్లలో ఉన్నవాటిలో వీటిని మీరు తినాలి; రెక్కలు మరియు పొలుసులు ఉన్నవాటిని మీరు తినాలి;

10 మరియు రెక్కలు మరియు పొలుసులు లేని వాటిని మీరు తినకూడదు; అది మీకు అపవిత్రమైనది.

11 శుభ్రమైన పక్షులన్నిటిలో మీరు తినాలి.

12 అయితే ఇవి మీరు తినకూడదు; డేగ, మరియు ఒస్సిఫ్రేజ్ మరియు ఓస్ప్రే.

13 మరియు గ్లెడ్, గాలిపటం, మరియు రాబందు దాని జాతి ప్రకారం,

14 మరియు ప్రతి కాకి తన జాతి ప్రకారం,

15 మరియు గుడ్లగూబ, మరియు రాత్రిపూట, కోకిల, మరియు దాని జాతి ప్రకారం గద్ద,

16 చిన్న గుడ్లగూబ, పెద్ద గుడ్లగూబ, హంస,

17 మరియు పెలికాన్, మరియు గియర్ డేగ, మరియు కార్మోరెంట్,

18 మరియు కొంగ, కొంగ, దాని జాతుల ప్రకారం, లాప్వింగ్, గబ్బిలం.

19 మరియు ఎగిరిన ప్రతి పాము మీకు అపవిత్రమైనది; వాటిని తినకూడదు.

20 అయితే శుభ్రమైన అన్ని కోడిపిల్లల్లో మీరు తినవచ్చు.

21 స్వతహాగా చచ్చిపోయే దేనినీ మీరు తినకూడదు; నీ గుమ్మములలో ఉన్న పరదేశి దానిని తినుటకు అతనికి ఇవ్వకూడదు; లేదా మీరు దానిని విదేశీయుడికి విక్రయించకూడదు; ఎందుకంటే మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు పవిత్ర ప్రజలు. నువ్వు పిల్లని తన తల్లి పాలలో చూడకూడదు.

22 పొలంలో ఏటా పండే నీ విత్తనంలో నువ్వు నిజంగా దశమ వంతు ఇస్తావు.

23 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని, నీ ధాన్యములోను, నీ ద్రాక్షారసములోను, నీ నూనెలోను, నీ పశువులలోను, నీ గొఱ్ఱలలోను మొదటి భాగములను, నీ గొఱ్ఱెలలోను, నీ గొఱ్ఱలలోని దశమ భాగమును, ఆయన తన పేరును ఉంచుటకు ఎంచుకొను స్థలములో భుజింపవలెను. నీవు ఎల్లప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడుట నేర్చుకొనుము.

24 మరియు మార్గము చాలా పొడవుగా ఉంటే, మీరు దానిని మోయలేరు; లేదా నీ దేవుడైన ప్రభువు నిన్ను ఆశీర్వదించినప్పుడు, నీ దేవుడైన యెహోవా తన పేరును అక్కడ ఉంచుటకు ఎంచుకొనే స్థలం నీకు చాలా దూరంలో ఉంటే;

25 అప్పుడు నీవు దానిని డబ్బుగా మార్చి, ఆ డబ్బును నీ చేతిలో కట్టి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఏర్పరచుకొను స్థలమునకు వెళ్లవలెను.

26 మరియు నీవు ఆ ధనమును నీ ప్రాణము కోరుకొను వాని కొరకు, ఎద్దుల కొరకు, లేక గొర్రెల కొరకు, లేక ద్రాక్షారసము కొరకు, లేక మద్యపానము కొరకు, లేక నీ ప్రాణము కోరిన దేని కోసమైనా ఇవ్వాలి. మరియు నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని అక్కడ భోజనము చేసి నీవును నీ ఇంటివారును సంతోషించుము.

27 మరియు నీ గుమ్మములలో ఉన్న లేవీయుడు; నీవు అతనిని విడిచిపెట్టకూడదు; ఎందుకంటే అతనికి మీతో భాగం లేదా వారసత్వం లేదు.

28 మూడు సంవత్సరములు ముగిసిన తరువాత నీవు అదే సంవత్సరములో నీ సంపాదనలో దశమ వంతును తెచ్చి నీ గుమ్మములలో వేయవలెను;

29 మరియు లేవీయుడు, (అతనికి నీతో భాగము లేక స్వాస్థ్యము లేదు గనుక) మరియు నీ గుమ్మములలోనున్న పరదేశియు తండ్రిలేని విధవరాను వచ్చి తిని తృప్తిపడవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేయు నీ చేతిపనులన్నిటిలో నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక.  


అధ్యాయం 15

విడుదలైన సంవత్సరం - మొదటి సంతానం మగవారిని పవిత్రం చేయాలి.

1 ప్రతి ఏడు సంవత్సరాల ముగింపులో మీరు విడుదల చేయాలి.

2 మరియు ఇది విడుదల విధానం; తన పొరుగువారికి ఏదైనా అప్పుగా ఇచ్చే ప్రతి రుణదాత దానిని విడుదల చేయాలి; అతను దానిని తన పొరుగువారి నుండి లేదా అతని సోదరుడి నుండి వసూలు చేయకూడదు; ఎందుకంటే దానిని ప్రభువు విడుదల అంటారు.

3 పరదేశి నుండి నీవు దానిని మరల విచారించవచ్చు; అయితే నీ సహోదరునితో నీకు కలిగినది నీ చేతితో విడిపించును;

4 మీలో పేదలు ఎవరూ లేనప్పుడు రక్షించండి; నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చు దేశములో ప్రభువు నిన్ను గొప్పగా ఆశీర్వదించును;

5 ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించే ఈ ఆజ్ఞలన్నిటినీ పాటించేలా నీ దేవుడైన యెహోవా మాట నువ్వు జాగ్రత్తగా వింటేనే.

6 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు వాగ్దానము చేసినట్టు నిన్ను దీవించును; మరియు నీవు అనేక దేశాలకు అప్పు ఇస్తావు, కానీ నీవు అప్పు తీసుకోకూడదు; మరియు నీవు అనేక దేశాలపై పరిపాలిస్తావు, కానీ వారు నిన్ను ఏలరు.

7 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న నీ దేశములో నీ గుమ్మములలో నీ సహోదరులలో ఒకరి పేదవాడు మీ మధ్య ఉన్నట్లయితే, నీవు నీ హృదయమును కఠినపరచకూడదు, నీ పేద సహోదరుని నుండి నీ చేయి మూయకూడదు;

8 అయితే నీవు అతనికి నీ చేతిని విశాలంగా తెరిచి, అతనికి కావలసినదానిలో అతని అవసరానికి సరిపడా అప్పుగా ఇవ్వాలి.

9 ఏడవ సంవత్సరం, విడుదలైన సంవత్సరం దగ్గర పడింది అనే ఆలోచన నీ చెడ్డ హృదయంలో రాకుండా జాగ్రత్తపడండి. మరియు నీ కన్ను నీ పేద సోదరునికి చెడ్డది, మరియు నీవు అతనికి ఏమీ ఇవ్వలేదు; మరియు అతడు నీకు విరోధముగా ప్రభువుకు మొఱ్ఱపెట్టును, అది నీకు పాపము.

10 నీవు అతనికి తప్పకుండా ఇస్తావు, నీవు అతనికి ఇచ్చినప్పుడు నీ హృదయం దుఃఖపడదు; ఎందుకంటే నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పనులన్నిటిలోను నీవు చేయివేసే వాటన్నిటిలోను నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు.

11 పేదలు ఎన్నటికీ దేశాన్ని విడిచిపెట్టరు; కావున నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను, నీ దేశములో నీ సహోదరునికి, నీ బీదలకు, నీ బీదలకు, నీ చేతిని విశాలపరచవలెను.

12 మరియు నీ సహోదరుడైన హీబ్రూ పురుషుడైనా లేదా హీబ్రూ స్త్రీ అయినా నీకు అమ్మబడి ఆరు సంవత్సరాలు నీకు సేవ చేస్తే; ఏడవ సంవత్సరములో నీవు అతనిని నీ నుండి విడిపించుము.

13 మరియు నీవు అతనిని మీ నుండి విడిపించి పంపినప్పుడు, అతనిని ఖాళీగా వెళ్లనివ్వకూడదు;

14 నీ మందలోనుండియు నీ నేలలోనుండియు నీ ద్రాక్ష తొట్టిలోనుండియు అతనికి విస్తారముగా సమకూర్చవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఎక్కడ ఆశీర్వదించాడో దాని గురించి నీవు అతనికి ఇవ్వాలి.

15 మరియు నీవు ఐగుప్తు దేశములో దాసుడవై యున్నావనియు, నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను విమోచించాడని జ్ఞాపకముంచుకొనవలెను. అందుచేత ఈ రోజు నేను నీకు ఈ విషయం ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను.

16 మరియు అతడు నిన్ను మరియు నీ ఇంటిని ప్రేమించుచున్నాడు గనుక అతడు నీతో క్షేమముగా ఉన్నాడు గనుక నేను నిన్ను విడిచి వెళ్లను అని నీతో చెబితే;

17 అప్పుడు నీవు ఒక గిన్నె తీసుకొని, అతని చెవిలో గుమ్మానికి పెట్టాలి, అతడు ఎప్పటికీ నీ సేవకుడై ఉంటాడు. మరియు నీ దాసికి కూడా అలాగే చెయ్యాలి.

18 నీవు అతనిని విడిచిపెట్టి పంపినప్పుడు అది నీకు కష్టంగా అనిపించదు; ఎందుకంటే అతను నీకు రెట్టింపు కూలి పనివాడు, నీకు ఆరు సంవత్సరాలు సేవ చేశాడు; మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీవు చేసే ప్రతి పనిలో నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు.

19 నీ మందలోను నీ మందలోను వచ్చిన మొదటి మగవారందరినీ నీ దేవుడైన యెహోవాకు పవిత్రపరచాలి. నీ ఎద్దుల మొదటి పిల్లతో నీవు ఏ పని చేయకూడదు, నీ గొఱ్ఱెల మొదటి గొఱ్ఱెల కోత కోయకూడదు.

20 నీవు మరియు నీ ఇంటివారు యెహోవా ఏర్పరచుకొను స్థలములో ప్రతి సంవత్సరము నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని దానిని తినవలెను.

21 మరియు దానిలో కుంటిదైనా, గుడ్డిదైనా, ఏదైనా దోషం ఉన్నట్లయితే, దాన్ని నీ దేవుడైన యెహోవాకు అర్పించకూడదు.

22 నీ గుమ్మములలో నీవు దానిని తినవలెను; అపవిత్రుడు మరియు శుభ్రమైన వ్యక్తి దానిని రోబక్ లాగా మరియు హార్ట్ లాగా తినాలి.

23 మీరు మాత్రమే దాని రక్తాన్ని తినకూడదు; నీవు దానిని నీళ్లలా నేలమీద కుమ్మరించు.  


అధ్యాయం 16

విందులు - ప్రతి పురుషుడు తప్పనిసరిగా సమర్పించాలి - న్యాయమూర్తులు మరియు న్యాయం - తోటలు మరియు చిత్రాలు నిషేధించబడ్డాయి.

1 ఆబీబు నెలను ఆచరించుము, నీ దేవుడైన యెహోవాకు పస్కాను ఆచరించుము; అబీబు నెలలో నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఈజిప్టు నుండి రాత్రికి రప్పించాడు.

2 కాబట్టి ప్రభువు తన పేరును ఉంచడానికి ఎంచుకున్న స్థలంలో, మంద మరియు మందను నీ దేవుడైన యెహోవాకు పస్కాను అర్పించాలి.

3 దానితో పులిసిన రొట్టెలు తినకూడదు; ఏడు రోజులు నువ్వు దానితో పులియని రొట్టెలు తినాలి. ఎందుకంటే నీవు ఈజిప్టు దేశం నుండి త్వరత్వరగా బయటికి వచ్చావు. నీవు జీవించివున్న దినములన్నియు ఈజిప్టు దేశములోనుండి వచ్చిన దినమును నీవు జ్ఞాపకము చేసికొనవలెను.

4 మరియు ఏడు రోజులు నీ తీరమంతటా పులియబెట్టిన రొట్టెలు కనిపించవు; నీవు మొదటి రోజు సాయంకాలమున బలి అర్పించిన మాంసము ఏదీ ఉదయము వరకు ఉండకూడదు.

5 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న నీ గుమ్మములలో దేనిలోనూ పస్కాను బలి ఇవ్వకూడదు.

6 అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా తన నామమును ఉంచుటకు ఎంచుకొను స్థలములో నీవు ఈజిప్టు నుండి బయలుదేరి వచ్చిన సమయమున సూర్యాస్తమయమున సాయంకాలమున పస్కాను అర్పింపవలెను.

7 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా ఏర్పరచుకొను స్థలములో నీవు కాల్చి తినవలెను; మరియు నీవు ఉదయాన్నే తిరిగి నీ గుడారాలకు వెళ్ళు.

8 ఆరు రోజులు నువ్వు పులియని రొట్టెలు తినాలి; మరియు ఏడవ రోజున నీ దేవుడైన యెహోవాకు గంభీరమైన సభ జరగాలి. అందులో నీవు ఏ పని చేయకూడదు.

9 ఏడు వారాలను నీవు లెక్కించాలి; మీరు మొక్కజొన్నకు కొడవలి పెట్టడం ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఏడు వారాలను లెక్కించడం ప్రారంభించండి.

10 మరియు నీ దేవుడైన ప్రభువు నిన్ను ఆశీర్వదించిన ప్రకారము నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీ చేతిని స్వేచ్చార్పణగా అర్పించవలెను;

11 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా ఎదుట నీవు, నీ కొడుకు, నీ కుమార్తె, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ గుమ్మములలోనున్న లేవీయులు, పరదేశి, తండ్రిలేనివారు, విధవరాండ్రు సంతోషించుము. మీ దేవుడైన యెహోవా తన పేరును ఉంచడానికి ఎంచుకున్న స్థలంలో మీ మధ్య ఉన్నారు.

12 మరియు నీవు ఈజిప్టులో దాసుడనని జ్ఞాపకముంచుకొనుము; మరియు నీవు ఈ శాసనములను గైకొని నడుచుకొనవలెను.

13 నీ ధాన్యమును నీ ద్రాక్షారసమును పోగుచేసిన తరువాత నీవు ఏడు దినములు గుడారముల పండుగను ఆచరించవలెను.

14 మరియు నీ పండుగలో నీవు, నీ కొడుకు, నీ కుమార్తె, నీ దాసుడు, నీ దాసి, నీ గుమ్మములలో ఉన్న లేవీయులు, పరదేశులు, తండ్రిలేనివారు, విధవరాండ్రు సంతోషించుదురు.

15 యెహోవా ఏర్పరచుకొను స్థలములో నీ దేవుడైన యెహోవాకు ఏడు దినములు విందు ఆచరింపవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నీ సమస్త వృద్దిలోను నీ చేతి పనులన్నిటిలోను నిన్ను ఆశీర్వదించును గనుక నీవు నిశ్చయముగా సంతోషించుదువు.

16 సంవత్సరానికి మూడు సార్లు నీ మగవారందరూ నీ దేవుడైన యెహోవా ఎంచుకునే స్థలంలో ఆయన సన్నిధికి హాజరు కావాలి. పులియని రొట్టెల విందులో, మరియు వారాల పండుగలో, మరియు గుడారాల పండుగలో; మరియు వారు ప్రభువు ఎదుట ఖాళీగా కనిపించరు;

17 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించిన ఆశీర్వాదము చొప్పున ప్రతివాడు తన శక్తి మేరకు ఇవ్వవలెను.

18 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ గోత్రములన్నిటిలో నీ గుమ్మములన్నిటిలో న్యాయాధిపతులను అధికారులను నియమించవలెను. మరియు వారు న్యాయమైన తీర్పుతో ప్రజలకు తీర్పు ఇస్తారు.

19 నీవు తీర్పును వశపరచుకోకూడదు; మీరు వ్యక్తులను గౌరవించకూడదు, బహుమతి తీసుకోకూడదు; బహుమానము జ్ఞానుల కన్నులను గ్రుడ్డిపరచును నీతిమంతుల మాటలను వక్రీకరించును.

20 నీవు జీవించి, నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చే దేశాన్ని స్వాధీనపరచుకొనునట్లు, పూర్తిగా న్యాయమైన దానిని అనుసరించవలెను.

21 నీవు చేయవలసిన నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము దగ్గర ఏ చెట్లతోనూ నీవు నాటకూడదు.

22 చెక్కిన ప్రతిమను నీవు ప్రతిష్టించకూడదు; నీ దేవుడైన యెహోవా ద్వేషిస్తున్నాడు.  


అధ్యాయం 17

త్యాగం చేసిన వస్తువులు ఖచ్చితంగా ఉండాలి - విగ్రహారాధకులు చంపబడాలి - కఠినమైన వివాదాలను పూజారులు మరియు న్యాయమూర్తులు నిర్ణయించాలి - రాజు ఎన్నిక మరియు విధి.

1 నీ దేవుడైన యెహోవాకు కళంకమైన యెద్దునైనను గొఱ్ఱెలనైనా అర్పింపకూడదు; ఎందుకంటే అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు అసహ్యకరమైనది.

2 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న నీ గుమ్మములలో నీ దేవుడైన యెహోవా దృష్టికి దుష్టత్వము చేసి, తన నిబంధనను అతిక్రమించిన పురుషుడైనా, స్త్రీ అయినా, మీ మధ్య కనబడితే,

3 మరియు నేను ఆజ్ఞాపించని సూర్యుడిని, లేదా చంద్రుడిని లేదా స్వర్గంలోని ఏదైనా సమూహానికి వెళ్లి ఇతర దేవతలను సేవించి, వాటిని పూజించాను.

4 మరియు అది నీకు తెలియజేయబడింది, మరియు నీవు దాని గురించి విని, శ్రద్ధగా విచారించి, ఇదిగో, ఇది నిజమే, మరియు ఇశ్రాయేలులో అటువంటి అసహ్యకరమైన పని జరుగుతుందని నిశ్చయించబడినది.

5 ఆ దుర్మార్గానికి పాల్పడిన ఆ పురుషుడిని లేదా స్త్రీని, ఆ పురుషుడిని లేదా స్త్రీని కూడా నీ గుమ్మాల దగ్గరికి తీసుకొచ్చి, వారు చనిపోయేంత వరకు రాళ్లతో రాళ్లతో కొట్టాలి.

6 ఇద్దరు సాక్షుల నోట లేక ముగ్గురు సాక్షుల నోట మరణశిక్ష విధించబడును; కానీ ఒక సాక్షి నోటి వద్ద అతనికి మరణశిక్ష విధించబడదు.

7 అతనిని చంపడానికి సాక్షుల చేతులు మొదట అతనిపై ఉండాలి, తరువాత ప్రజలందరి చేతులు. కాబట్టి మీరు మీ మధ్య నుండి చెడును దూరంగా ఉంచాలి.

8 తీర్పులో, రక్తానికి మరియు రక్తానికి మధ్య, మనవి మరియు విన్నపానికి మధ్య, మరియు స్ట్రోక్ మరియు స్ట్రోక్ మధ్య మీకు చాలా కష్టమైన విషయం తలెత్తితే, అది మీ ద్వారాలలో వివాదానికి సంబంధించిన విషయాలు. అప్పుడు నీవు లేచి, నీ దేవుడైన ప్రభువు ఎన్నుకొను స్థలమునకు నిన్ను లేపుదువు.

9 మరియు నీవు లేవీయులైన యాజకులయొద్దకును ఆ దినములలో ఉండు న్యాయాధిపతియొద్దకును వచ్చి విచారించవలెను. మరియు వారు మీకు తీర్పు వాక్యాన్ని చూపుతారు;

10 మరియు ప్రభువు ఏర్పరచుకొను స్థలములో వారు నీకు చూపించు వాక్యమునుబట్టి నీవు చేయవలెను. మరియు వారు మీకు తెలియజేసే ప్రతిదాని ప్రకారం మీరు చేయడాన్ని గమనించాలి;

11 వారు నీకు బోధించే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం, వారు నీకు చెప్పే తీర్పు ప్రకారం, నువ్వు చేయాలి; వారు మీకు చూపించే వాక్యం నుండి మీరు కుడి చేతికి లేదా ఎడమ వైపుకు తిరస్కరించకూడదు.

12 అక్కడ నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిలో పరిచర్య చేయుటకు నిలుచుని యాజకుని మాట వినక, అహంకారముతో ప్రవర్తించువాడు, లేక న్యాయాధిపతి మాట వినడు, అతడు మరణిస్తాడు. మరియు నీవు ఇశ్రాయేలు నుండి చెడును తీసివేయుము.

13 మరియు ప్రజలందరూ విని భయపడతారు మరియు ఇకపై అహంకారంతో చేయరు.

14 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశమునకు నీవు వచ్చి, దానిని స్వాధీనపరచుకొని, అక్కడ నివసించి, నా చుట్టునున్న సమస్త జనములవలె నాకు ఒక రాజును నియమించుదును;

15 నీ దేవుడైన యెహోవా ఏర్పరచుకొను వానిని నీకు రాజుగా నియమించుకొనవలెను. నీ సోదరులలో ఒకరిని నీకు రాజుగా నియమించాలి; నీ సహోదరుడు కాని వానిని నీ మీద పెట్టకూడదు.

16 అయితే అతడు గుర్రాలను పెంచుకోకూడదు, గుర్రాలను పెంచుకోకూడదు; ప్రభువు మీతో సెలవిచ్చినందున, మీరు ఇకమీదట ఆ దారిలో తిరిగి రారు.

17 తన హృదయము త్రోసివేయబడకుండునట్లు అతడు తన కొరకు భార్యలను వృద్ధి చేసుకోకూడదు; అతడు వెండి బంగారమును తనకు గొప్పగా పెంచుకొనడు.

18 మరియు అతడు తన రాజ్య సింహాసనముపై కూర్చున్నప్పుడు, లేవీయులైన యాజకుల యెదుటనున్న గ్రంథములో ఈ ధర్మశాస్త్ర ప్రతిని అతనికి వ్రాయవలెను.

19 మరియు అది అతని వద్ద ఉంటుంది, మరియు అతను తన జీవితంలోని అన్ని రోజులలో దానిలో చదవాలి; అతడు తన దేవుడైన యెహోవాకు భయపడుట నేర్చుకొనుటకై, ఈ ధర్మశాస్త్రములోని వాక్యములన్నిటిని మరియు ఈ శాసనములను గైకొనుటను, వాటిని అనుసరించుటను నేర్చుకొనును;

20 అతని హృదయం తన సహోదరుల కంటే ఉన్నతంగా ఉండకూడదు, మరియు అతను ఆజ్ఞను విడిచిపెట్టకుండా కుడి వైపుకు లేదా ఎడమ వైపుకు తిరగకూడదు; అతను మరియు అతని పిల్లలు ఇశ్రాయేలు మధ్య తన రాజ్యంలో తన రోజులను పొడిగించేలా.  


అధ్యాయం 18

ప్రభువు యాజకుల మరియు లేవీయుల వారసత్వం - తప్పించుకోవలసిన దేశాల అసహ్యకరమైనవి - క్రీస్తు ప్రవక్త వినవలసి ఉంది - అహంకార ప్రవక్త చనిపోవాలి.

1 యాజకులైన లేవీయులకు, లేవీ గోత్రమంతటికీ ఇశ్రాయేలీయులతో భాగమూ స్వాస్థ్యమూ ఉండకూడదు. వారు అగ్నితో చేసిన యెహోవా అర్పణలను, ఆయన స్వాస్థ్యాన్ని తినాలి.

2 కాబట్టి వారి సహోదరుల మధ్య వారికి స్వాస్థ్యముండదు; ప్రభువు వారితో చెప్పినట్లు వారి స్వాస్థ్యము.

3 ఎద్దునైనా గొఱ్ఱెనైనా బలి అర్పించే ప్రజల నుండి యాజకునికి చెల్లించవలసినది ఇదే. మరియు వారు యాజకునికి భుజమును, రెండు చెంపలను, మావను ఇవ్వవలెను.

4 నీ మొక్కజొన్నలో, నీ ద్రాక్షారసంలో, నీ నూనెలో మొదటి ఫలాన్ని, నీ గొర్రెల ఉన్నిలో మొదటి ఫలాన్ని అతనికి ఇవ్వాలి.

5 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ గోత్రములన్నిటిలోనుండి అతనిని మరియు అతని కుమారులను నిత్యము యెహోవా నామమున పరిచర్య చేయుటకు అతనిని ఎన్నుకొనియున్నాడు.

6 మరియు ఒక లేవీయుడు తాను నివసించిన ఇశ్రాయేలీయులందరిలోనుండి నీ గుమ్మములలో దేనినైననుండి వచ్చి, ప్రభువు ఎన్నుకొను స్థలమునకు తన మనస్సు యొక్క కోరికతో వచ్చినయెడల;

7 అక్కడ యెహోవా సన్నిధిలో నిలబడిన తన సహోదరులందరు లేవీయులు చేయునట్లు అతడు తన దేవుడైన యెహోవా నామమున పరిచర్య చేయవలెను.

8 అతని పితృస్వామ్యాన్ని అమ్మడం వల్ల వచ్చేది కాకుండా వారికి తినడానికి సమానమైన భాగాలు ఉండాలి.

9 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చే దేశానికి నీవు వచ్చినప్పుడు, ఆ జనాంగాల హేయక్రియలను అనుసరించడం నేర్చుకోకూడదు.

10 తన కుమారుడిని లేదా కుమార్తెను అగ్ని గుండా వెళ్లేలా చేసేవాడూ, భవిష్యవాణి చెప్పేవాడూ, సమయాలను చూసేవాడూ, మంత్రగత్తె అయినా, మంత్రగత్తె అయినా మీలో ఎవరూ కనిపించరు.

11 లేదా మనోహరమైన వ్యక్తి, లేదా సుపరిచితమైన ఆత్మలతో సలహాదారు, లేదా మాంత్రికుడు లేదా నెక్రోమాన్సర్.

12 ఈ పనులు చేసేవారంతా యెహోవాకు అసహ్యమే; మరియు ఈ హేయక్రియల కారణంగా నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ ఎదుట నుండి వెళ్లగొట్టాడు.

13 నీ దేవుడైన ప్రభువుతో నీవు పరిపూర్ణునిగా ఉండుము.

14 నీవు స్వాధీనపరచుకొను ఈ దేశములు కాలములను గూర్చి పరిశీలకులకును దైవజ్ఞులకును వినెను. అయితే నీ విషయానికొస్తే, నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను అలా బాధపెట్టలేదు.

15 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ మధ్యనుండి, నీ సహోదరుల మధ్యనుండి నావంటి ప్రవక్తను లేపును; మీరు అతని మాట వినాలి;

16 సభ జరిగే రోజున హోరేబులో నీ దేవుడైన యెహోవా కోరిన దాని ప్రకారం, <<నా దేవుడైన యెహోవా స్వరం నేను మళ్లీ విననివ్వవద్దు, నేను చనిపోకుండా ఉండేలా ఈ గొప్ప అగ్నిని ఇకపై చూడనివ్వవద్దు. .

17 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: “వారు చెప్పినది బాగానే చెప్పారు.

18 నీవంటి ఒక ప్రవక్తను వారి సహోదరుల మధ్యనుండి నేను వారిని లేపి, నా మాటలను ఆయన నోటిలో ఉంచుతాను. మరియు నేను అతనికి ఆజ్ఞాపించేదంతా అతను వారితో మాట్లాడాలి.

19 ఎవడైనను అతడు నా నామమున చెప్పు నా మాటలను వినని యెడల నేను వానిని కోరుచున్నాను.

20 అయితే నేను మాట్లాడమని నేను ఆజ్ఞాపించని మాటను నా పేరు మీద మాట్లాడతాడో లేదా ఇతర దేవతల పేరు మీద మాట్లాడతాడో ఆ ప్రవక్త కూడా చనిపోతాడు.

21 మరియు నీవు నీ హృదయములో చెప్పుకొనునట్లయితే ప్రభువు చెప్పని మాటను మేము ఎలా తెలిసికొందుము?

22 ఒక ప్రవక్త ప్రభువు పేరిట మాట్లాడినప్పుడు, అది జరగకపోయినా, జరగకపోయినా, అది ప్రభువు చెప్పలేదు, కానీ ప్రవక్త అహంకారంతో మాట్లాడాడు; నీవు అతనికి భయపడకు.  


అధ్యాయం 19

ఆశ్రయ నగరాలు - తొలగించబడని మైలురాయి - కనీసం ఇద్దరు సాక్షులు - తప్పుడు సాక్షికి శిక్ష.

1 నీ దేవుడైన యెహోవా నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ దేశములను నశింపజేసి, నీవు వారి తరువాత వారి పట్టణములలోను వారి ఇండ్లలోను నివసించునప్పుడు;

2 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాధీనపరచుకొనునట్లు నీ దేశములో మూడు పట్టణములను నీ కొరకు వేరుచేయవలెను.

3 నీవు ఒక మార్గాన్ని సిద్ధం చేసి, నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు వారసత్వంగా ఇచ్చే నీ దేశపు తీరప్రాంతాలను మూడు భాగాలుగా విభజించి, ప్రతి హంతకుడు అక్కడికి పారిపోతాడు.

4 మరియు హంతకుడి విషయమేమిటంటే, అతడు బ్రతకడానికి అక్కడికి పారిపోతాడు: తన పొరుగువాని అజ్ఞానంతో చంపేవాడు, గతంలో ద్వేషించనివాడు;

5 ఒక మనిషి తన పొరుగువానితో కలిసి కట్టెలు కోయడానికి అడవిలోకి వెళ్లినప్పుడు, చెట్టును నరికివేయడానికి అతని చేతి గొడ్డలితో కొట్టినప్పుడు, తల తలపై నుండి జారి, అతని పొరుగువానిపై వెలుగుచూసినట్లుగా, అతను చనిపోతాడు. అతడు ఆ పట్టణాలలో ఒకదానికి పారిపోయి జీవించును;

6 రక్తానికి ప్రతీకారం తీర్చుకునేవాడు అతని హృదయం వేడిగా ఉన్నప్పుడు చంపిన వ్యక్తిని వెంబడించి, దారి పొడవుగా ఉన్నందున అతన్ని పట్టుకుని అతన్ని చంపకూడదు; అయితే అతను గతంలో ద్వేషించినందున అతను మరణానికి అర్హుడు కాదు.

7 అందుచేత నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, “నీ కోసం మూడు నగరాలు వేరుచేయాలి.

8 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన ప్రకారం నీ తీరాన్ని విశాలపరచి, నీ పితరులకు ఇస్తానని వాగ్దానం చేసిన దేశమంతటినీ నీకు అప్పగిస్తే;

9 నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన మార్గములలో ఎల్లప్పుడు నడుచుకొనవలెనని ఈ దినమున నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఈ ఆజ్ఞలన్నిటిని నీవు గైకొనినయెడల; అప్పుడు ఈ మూడింటితోపాటు మరో మూడు నగరాలను నీ కోసం చేర్చుకోవాలి.

10 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాస్థ్యముగా అనుగ్రహించు నీ దేశములో నిర్దోషుల రక్తము చిందింపబడకుము, ఆ రక్తము నీ మీద పడును గాక.

11 అయితే ఎవరైనా తన పొరుగువాని ద్వేషించి, అతని కోసం పొంచి ఉండి, అతనికి వ్యతిరేకంగా లేచి, అతన్ని చంపి చంపి, ఈ నగరాల్లో ఒకదానికి పారిపోతే;

12 అప్పుడు అతని పట్టణపు పెద్దలు అతనిని పంపి అక్కడినుండి తీసికొని వచ్చి, అతడు చనిపోయేలా రక్తపగడువారి చేతికి అప్పగిస్తారు.

13 నీ కన్ను అతనిని కనికరింపదు గాని నీకు మేలు కలుగునట్లు ఇశ్రాయేలీయుల నుండి నిర్దోషి రక్తపు అపరాధమును తీసివేయుదువు.

14 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాధీనపరచుకొనుటకు నీకిచ్చిన దేశములో నీవు స్వాస్థ్యముగా పొందవలసిన నీ పొరుగువాని ఆనవాలును నీవు తీసివేయకూడదు.

15 ఏ పాపం చేసినా, ఏ పాపం చేసినా, ఒక వ్యక్తికి వ్యతిరేకంగా ఒక్క సాక్షి లేవకూడదు. ఇద్దరు సాక్షుల నోటి వద్ద లేదా ముగ్గురు సాక్షుల నోటి వద్ద, విషయం స్థాపించబడుతుంది.

16 అబద్ధసాక్షి ఎవరికైనా వ్యతిరేకంగా లేచి, అతనికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమిచ్చినట్లయితే;

17 అప్పుడు వివాదమున్న మనుష్యులిద్దరూ ప్రభువు యెదుటను, యాజకులు మరియు న్యాయాధిపతుల యెదుటను నిలువవలెను;

18 మరియు న్యాయాధిపతులు శ్రద్ధగా విచారించాలి; మరియు, ఇదిగో, సాక్షి తప్పుడు సాక్షి అయితే, మరియు అతని సోదరుడికి వ్యతిరేకంగా తప్పుగా సాక్ష్యం చెప్పినట్లయితే;

19 అప్పుడు అతడు తన సహోదరునికి చేసినట్లు మీరు అతనికి చేయవలెను; కాబట్టి మీరు మీ మధ్య నుండి చెడును దూరంగా ఉంచాలి.

20 మరియు మిగిలి ఉన్నవారు విని భయపడి, ఇకమీదట మీ మధ్య అలాంటి చెడు ఏదీ చేయరు.

21 మరియు నీ కన్ను జాలిపడదు; కానీ ప్రాణానికి ప్రాణం, కంటికి కన్ను, పంటికి పంటి, చేతికి చేయి, పాదానికి కాలు.  


అధ్యాయం 20

యుద్ధానికి ప్రబోధం - ఎవరు యుద్ధం నుండి తొలగించబడతారు - శాంతి ప్రకటన - మనిషి మాంసం యొక్క చెట్లను నాశనం చేయకూడదు.

1 నీవు నీ శత్రువులతో యుద్ధానికి బయలుదేరినప్పుడు, గుర్రాలను, రథాలను, నీకంటే ఎక్కువ ప్రజలను చూసినప్పుడు, వారికి భయపడకు; ఐగుప్తు దేశం నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడుగా ఉన్నాడు.

2 మీరు యుద్ధానికి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యాజకుడు దగ్గరికి వచ్చి ప్రజలతో మాట్లాడాలి.

3 మరియు ఇశ్రాయేలీయులారా, వినుము, మీరు మీ శత్రువులతో యుద్ధమునకు ఈ దినమున సమీపించుచున్నారు; మీ హృదయాలు క్షీణించవద్దు, భయపడవద్దు మరియు వణుకుపడకండి, వాటి కారణంగా మీరు భయపడవద్దు;

4 ఎందుకంటే, మీ శత్రువులతో పోరాడడానికి, మిమ్మల్ని రక్షించడానికి మీ దేవుడైన యెహోవా మీతో పాటు వస్తున్నాడు.

5 మరియు అధికారులు ప్రజలతో ఇలా అన్నారు: “కొత్త ఇల్లు కట్టి, దానిని ప్రతిష్టించని వ్యక్తి ఎవరు? అతను యుద్ధంలో చనిపోకుండా, మరొక వ్యక్తి దానిని ప్రతిష్టించకుండా ఉండటానికి అతన్ని వెళ్లి తన ఇంటికి తిరిగి రానివ్వండి.

6 మరియు ద్రాక్షతోటను నాటిన మరియు దాని నుండి ఇంకా తినని వ్యక్తి ఎవరు? అతను యుద్ధంలో చనిపోకుండా, మరొక వ్యక్తి దాని నుండి తినకుండా ఉండటానికి అతను కూడా వెళ్లి తన ఇంటికి తిరిగి రావాలి.

7 మరియు భార్యను నిశ్చితార్థం చేసి, ఆమెను తీసుకోని వ్యక్తి ఎవరు? అతను యుద్ధంలో చనిపోకుండా, మరొక వ్యక్తి ఆమెను తీసుకువెళ్లకుండా ఉండటానికి అతన్ని వెళ్లి తన ఇంటికి తిరిగి రానివ్వండి.

8 మరియు అధికారులు ప్రజలతో ఇంకా మాట్లాడి, “భయంతో, మూర్ఖంగా ఉన్న వ్యక్తి ఏమయ్యాడు? అతని సహోదరుల హృదయం మరియు అతని హృదయం క్షీణించకుండా ఉండటానికి అతన్ని వెళ్లి తన ఇంటికి తిరిగి రానివ్వండి.

9 అధికారులు ప్రజలతో మాట్లాడడం ముగించిన తర్వాత, ప్రజలను నడిపించడానికి సైన్యాలకు అధిపతులను నియమించాలి.

10 మీరు ఒక పట్టణానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేయడానికి దాని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, దానికి శాంతిని ప్రకటించండి.

11 మరియు అది నీకు శాంతి సమాధానమిచ్చి, నీకు తెరిస్తే, దానిలో కనిపించే ప్రజలందరూ మీకు ఉపనదులుగా ఉంటారు, వారు మీకు సేవ చేస్తారు.

12 మరియు అది నీతో సమాధానపడకుండ నీతో యుద్ధము చేసినయెడల నీవు దానిని ముట్టడి వేయవలెను;

13 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా దానిని నీ చేతికి అప్పగించిన తరువాత నీవు దానిలోని ప్రతి మగవానిని కత్తిచేత కొట్టవలెను.

14 అయితే స్త్రీలను, చిన్నపిల్లలను, పశువులను, పట్టణంలోని సమస్తమును, వాటి దోపిడినంతటిని నీవు నీకే తీసుకెళ్ళాలి. మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చిన నీ శత్రువుల దోపిడిని నీవు తిను.

15 ఈ జనాంగాల పట్టణాలలో లేని, నీకు చాలా దూరంగా ఉన్న అన్ని పట్టణాలకు నువ్వు ఇలా చెయ్యాలి.

16 అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చే ఈ ప్రజల పట్టణాలలో ఊపిరి పీల్చుకునే దేనినీ నువ్వు సజీవంగా కాపాడవు.

17 అయితే నీవు వారిని పూర్తిగా నాశనం చేస్తావు; అవి, హిత్తీయులు, మరియు అమోరీయులు, కనానీయులు మరియు పెరిజ్జీయులు, హివీయులు మరియు జెబూసీయులు; నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఆజ్ఞాపించినట్లు;

18 వారు తమ దేవుళ్లకు చేసిన తమ హేయకార్యాలన్నిటి తర్వాత మీరు చేయకూడదని బోధిస్తారు. కాబట్టి మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధంగా పాపం చేయాలి.

19 మీరు ఒక నగరాన్ని చాలాకాలం ముట్టడించినప్పుడు, దాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి దానితో యుద్ధం చేసి, వాటిపై గొడ్డలితో బలవంతంగా వాటిని నాశనం చేయకూడదు; మీరు వాటిని తినవచ్చు, మరియు మీరు వాటిని నరికివేయకూడదు (పొలంలో చెట్టు మనిషి యొక్క జీవితం కోసం) ముట్టడిలో వాటిని పని;

20 అవి మాంసం కోసం చెట్లు కాదని నీకు తెలిసిన చెట్లను మాత్రమే నువ్వు నాశనం చేసి నరికి వేయాలి; మరియు నీతో యుద్ధము చేయు పట్టణము అణచివేయబడువరకు దానికి ఎదురుగా కోటలు కట్టవలెను.  


అధ్యాయం 21

అనిశ్చిత హత్య - భార్య వద్దకు బందీగా తీసుకువెళ్లబడటం - మొదటి సంతానం వారసత్వంగా పొందకూడదని - మొండి కొడుకు - దుర్మార్గుడు.

1 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాధీనపరచుకొనుటకు అనుగ్రహించు దేశములో ఒకడు పొలములో పడియుండునట్లు కనబడినయెడల, వానిని చంపినవాడెవడో తెలియకపోయినయెడల;

2 అప్పుడు నీ పెద్దలును న్యాయాధిపతులును బయటికి వచ్చి చంపబడినవాని చుట్టుపక్కల ఉన్న పట్టణముల వరకు కొలుస్తారు.

3 మరియు అది చంపబడిన వ్యక్తికి ప్రక్కన ఉన్న పట్టణము, ఆ పట్టణపు పెద్దలు కూడా ఒక కోడెదూడను పట్టుకోవాలి, దానితో బంధించబడని మరియు కాడిలో లాగబడనిది;

4 మరియు ఆ పట్టణపు పెద్దలు ఆ కోడలిని చెవులు లేదా విత్తబడని కఠినమైన లోయలోకి దించి, ఆ లోయలో కోడె మెడను కొట్టివేయాలి.

5 లేవీ కుమారులైన యాజకులు దగ్గరికి వస్తారు. నీ దేవుడైన యెహోవా తనకు పరిచర్య చేయుటకును, ప్రభువు నామమున ఆశీర్వదించుటకును వారిని ఎన్నుకున్నాడు. మరియు వారి మాట ద్వారా ప్రతి వివాదం మరియు ప్రతి స్ట్రోక్ ప్రయత్నించబడుతుంది;

6 ఆ ఊరి పెద్దలందరూ, చంపబడిన వ్యక్తి పక్కనే, లోయలో శిరచ్ఛేదం చేయబడిన కోడలిపై చేతులు కడుక్కోవాలి.

7 అందుకు వారు, “మా చేతులు ఈ రక్తాన్ని చిందించలేదు, మా కళ్ళు చూడలేదు.

8 యెహోవా, నీవు విమోచించిన నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయుల యెడల కనికరము చూపుము మరియు ఇశ్రాయేలీయుల నీ ప్రజలపై నిర్దోషి రక్తము వేయకుము. మరియు రక్తము వారికి క్షమింపబడును.

9 కాబట్టి నీవు యెహోవా దృష్టికి సరైనది చేసినప్పుడు నిర్దోషి రక్తపు అపరాధాన్ని మీ మధ్య నుండి తీసివేయాలి.

10 నీవు నీ శత్రువులతో యుద్ధానికి బయలుదేరినప్పుడు, నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ చేతుల్లోకి అప్పగించినప్పుడు, నీవు వారిని బందీలుగా పట్టుకున్నావు.

11 మరియు బందీలలో ఒక అందమైన స్త్రీని చూసి, ఆమెను నీ భార్యకు పొందాలని ఆమె పట్ల కోరిక కలిగింది.

12 అప్పుడు నీవు ఆమెను నీ ఇంటికి తీసుకురావాలి; మరియు ఆమె తన తల గొరుగుట మరియు ఆమె గోర్లు తీయాలి;

13 మరియు ఆమె తన బందిఖానాలో ఉన్న వస్త్రాలను తన నుండి తీసివేసి, నీ ఇంట్లో ఉండి, తన తండ్రి మరియు తల్లి కోసం ఒక నెల రోజులు విలపిస్తుంది. మరియు ఆ తరువాత నీవు ఆమె వద్దకు వెళ్లి ఆమెకు భర్తగా ఉండుము, మరియు ఆమె నీకు భార్య అవుతుంది.

14 మరియు నీవు ఆమెను ఇష్టపడని యెడల, ఆమె కోరిన చోటికి ఆమెను వెళ్లనివ్వాలి; అయితే మీరు ఆమెను డబ్బు కోసం అమ్మకూడదు, మీరు ఆమెను తగ్గించకూడదు.

15 ఒక వ్యక్తికి ఇద్దరు భార్యలు ఉంటే, ఒకరు ప్రియమైనవారు మరియు మరొకరు అసహ్యించుకున్నారు, మరియు వారు అతనికి పిల్లలను కలిగి ఉంటే, వారు ప్రియమైనవారు మరియు అసహ్యించుకుంటారు; మరియు ద్వేషించబడిన మొదటి కుమారుడు ఆమెది అయితే;

16 అతడు తన కుమారులను తనకు కలిగిన దానిని వారసత్వము చేయునప్పుడు, అతడు అసహ్యించబడినవాని కుమారుని యెదుట ప్రియమైన జ్యేష్ఠపుత్రుని కుమారునిగా చేయకూడదు;

17 అయితే అతడు ద్వేషించబడినవాని కుమారుని జ్యేష్ఠకుమారునికి ఒప్పుకొనవలెను; ఎందుకంటే అతను తన బలానికి నాంది; మొదటి సంతానం యొక్క హక్కు అతనిది.

18 ఒక వ్యక్తికి మొండివాడు మరియు తిరుగుబాటు చేసే కొడుకు ఉంటే, అతను తన తండ్రి మాట లేదా తల్లి మాట వినడు, మరియు వారు అతనిని శిక్షించినప్పుడు, వారి మాట వినడు;

19 అప్పుడు అతని తండ్రి మరియు అతని తల్లి అతనిని పట్టుకొని, అతని పట్టణపు పెద్దల వద్దకు మరియు అతని స్థల ద్వారం వద్దకు అతనిని తీసుకువెళ్లాలి.

20 మరియు వారు అతని పట్టణపు పెద్దలతో, “ఈ మా అబ్బాయి మొండివాడు, తిరుగుబాటు చేసేవాడు, మా మాట వినడు. అతను తిండిపోతు మరియు త్రాగుబోతు.

21 మరియు అతని పట్టణపు మనుష్యులందరు అతనిని రాళ్లతో కొట్టి చంపవలెను; కాబట్టి మీరు మీ మధ్య నుండి చెడును తీసివేయాలి; మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరూ విని భయపడతారు.

22 మరియు ఒక వ్యక్తి మరణానికి అర్హమైన పాపం చేసి, అతనికి మరణశిక్ష విధించబడి, మీరు అతన్ని చెట్టుకు వేలాడదీయండి.

23 అతని దేహం రాత్రంతా చెట్టు మీద ఉండకూడదు, కానీ ఆ రోజు నువ్వు అతన్ని పాతిపెట్టాలి. (ఉరి వేయబడినవాడు దేవుని శాపగ్రస్తుడు;) నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చు నీ దేశము అపవిత్రపరచబడకుండునట్లు.  


అధ్యాయం 22

సహోదరుల పట్ల మానవత్వం - లింగాన్ని దుస్తులు ద్వారా వేరు చేయాలి - గందరగోళాన్ని నివారించాలి - తన భార్యను అపవాదు చేసేవారికి శిక్ష - వ్యభిచారం, అత్యాచారం, వ్యభిచారం - వ్యభిచారం.

1 నీ సహోదరుని ఎద్దుగాని అతని గొఱ్ఱెలను గాని తప్పిపోవుట నీవు చూడకు, వాటి నుండి నిన్ను దాక్కోవు; ఏ సందర్భంలోనైనా నీవు వాటిని మళ్ళీ నీ సోదరుని వద్దకు తీసుకురండి.

2 మరియు నీ సహోదరుడు నీ దగ్గర లేకుంటే, లేదా అతనికి తెలియకుంటే, నీవు దానిని నీ ఇంటికి తీసుకురమ్మని, నీ సహోదరుడు దానిని వెదకనంతవరకు అది నీతో ఉంటుంది, మరియు నీవు దానిని అతనికి తిరిగి ఇవ్వవలెను.

3 అలాగే అతని గాడిదతోనూ చేయాలి; మరియు అతని వస్త్రముతో నీవు చేయవలెను; మరియు నీ సహోదరుడు పోగొట్టుకున్న, నీకు దొరికిన అన్ని పోగొట్టుకున్న వస్తువులతో నువ్వు కూడా అలాగే చెయ్యాలి. నిన్ను నీవు దాచుకోలేవు.

4 నీ సహోదరుని గాడిదగాని అతని ఎద్దుగాని దారిలో పడిపోవుట నీవు చూడకూడదు, వాటి నుండి నిన్ను దాక్కోకూడదు; వాటిని మళ్లీ పైకి లేపడానికి మీరు ఖచ్చితంగా అతనికి సహాయం చేస్తారు.

5 స్త్రీ పురుషునికి సంబంధించిన దానిని ధరించకూడదు, పురుషుడు స్త్రీ వస్త్రము ధరించకూడదు; ఎందుకంటే అలా చేసేవన్నీ నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయమైనవి.

6 ఏ చెట్టులోనైనా, నేలపైనైనా, పక్షి గూడు మీ ముందు ఉండే అవకాశం ఉంటే, అవి చిన్నపిల్లలైనా, గుడ్లైనా, ఆనకట్ట పిల్లలపైన లేదా గుడ్ల మీద కూర్చున్నా, మీరు ఆనకట్ట తీసుకోకూడదు. యువకులతో;

7 అయితే నీవు ఏ విధంగానైనా ఆనకట్టను విడిచిపెట్టి, పిల్లలను నీ దగ్గరకు తీసుకురండి; అది నీకు క్షేమంగా ఉండడానికి, మరియు నీ రోజులను పొడిగించుకోవడానికి.

8 నీవు కొత్త ఇల్లు కట్టినప్పుడు, అక్కడ నుండి ఎవరైనా పడిపోయినట్లయితే, మీ ఇంటిపై రక్తాన్ని తీసుకురాకుండా, మీ పైకప్పుకు ఒక కట్ట వేయాలి.

9 నీ ద్రాక్షతోటలో రకరకాల విత్తనాలు విత్తకూడదు; నీవు విత్తిన నీ విత్తన ఫలము నీ ద్రాక్షతోట ఫలము అపవిత్రము కాకుండునట్లు.

10 ఎద్దును గాడిదను కలిపి దున్నకూడదు.

11 ఉన్ని మరియు నారతో చేసిన వివిధ రకాల వస్త్రాలను నువ్వు ధరించకూడదు.

12 నీవు నీ వస్త్రము యొక్క నాలుగు వంతుల అంచులలో నిన్ను నీవు కప్పుకొనుము.

13 ఎవరైనా భార్యను తీసుకొని, ఆమె వద్దకు వెళ్లి ఆమెను ద్వేషిస్తే,

14 మరియు ఆమెకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడి, ఆమెపై చెడు పేరు తెచ్చి, నేను ఈ స్త్రీని తీసుకున్నాను, మరియు నేను ఆమె వద్దకు వచ్చినప్పుడు, ఆమె పనిమనిషిగా కనిపించలేదు.

15 అప్పుడు ఆ అమ్మాయి తండ్రి, ఆమె తల్లి, ఆ అమ్మాయి కన్యత్వపు చిహ్నాలను గుమ్మంలో ఉన్న నగర పెద్దల దగ్గరికి తీసుకుని రావాలి.

16 మరియు ఆ అమ్మాయి తండ్రి పెద్దలతో ఇలా అన్నాడు: “నేను నా కుమార్తెను ఈ వ్యక్తికి భార్యగా ఇచ్చాను, అతను ఆమెను ద్వేషిస్తున్నాడు.

17 మరియు ఇదిగో, అతను ఆమెకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే సందర్భాలు ఇలా చెప్పాడు, “నాకు నీ కూతురు పనిమనిషిగా కనిపించలేదు. ఇంకా ఇవి నా కూతురు కన్యత్వానికి చిహ్నాలు. మరియు వారు ఆ బట్టను పట్టణపు పెద్దల యెదుట విప్పవలెను.

18 ఆ పట్టణపు పెద్దలు ఆ మనుష్యుని పట్టుకొని శిక్షింపవలెను.

19 మరియు అతడు ఇశ్రాయేలు కన్యకకు చెడ్డ పేరు తెచ్చినందున వారు అతనికి వంద తులాల వెండిని ఇచ్చి ఆ అమ్మాయి తండ్రికి ఇస్తారు. మరియు ఆమె అతని భార్య; అతను తన రోజులన్నీ ఆమెను దూరంగా ఉంచకపోవచ్చు.

20 అయితే ఈ విషయం నిజమైతే, ఆ అమ్మాయికి కన్యత్వపు చిహ్నాలు కనిపించకపోతే;

21 అప్పుడు వారు ఆ అమ్మాయిని ఆమె తండ్రి ఇంటి గుమ్మం దగ్గరికి తీసుకువస్తారు, మరియు ఆమె నగరపు మనుష్యులు ఆమెను రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి. ఎందుకంటే ఆమె ఇశ్రాయేలులో తన తండ్రి ఇంటిలో వేశ్య ఆడటానికి మూర్ఖత్వం చేసింది. కాబట్టి మీరు మీ మధ్య నుండి చెడును దూరంగా ఉంచాలి.

22 ఒక పురుషుడు భర్తతో పెళ్లాడిన స్త్రీతో శయనించినట్లు కనబడితే, ఆ స్త్రీతో శయనించిన పురుషుడు మరియు స్త్రీ ఇద్దరూ చనిపోవాలి; కాబట్టి నీవు ఇశ్రాయేలు నుండి చెడును దూరం చేయాలి.

23 కన్యకైన ఒక అమ్మాయి భర్తకు నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లయితే, ఒక వ్యక్తి ఆమెను నగరంలో కనుగొని ఆమెతో శయనించినట్లయితే;

24 అప్పుడు మీరు వారిద్దరినీ ఆ పట్టణపు ద్వారం దగ్గరికి తీసుకొచ్చి రాళ్లతో కొట్టి చంపాలి. ఆడపిల్ల, ఎందుకంటే ఆమె నగరంలో ఉండి ఏడ్చలేదు; మరియు మనిషి, ఎందుకంటే అతను తన పొరుగువారి భార్యను తగ్గించాడు; కాబట్టి మీరు మీ మధ్య నుండి చెడును దూరం చేయాలి.

25 అయితే ఒక వ్యక్తి పొలంలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న అమ్మాయిని కనుగొన్నప్పుడు, ఆ వ్యక్తి ఆమెను బలవంతం చేసి, ఆమెతో శయనించినట్లయితే; అప్పుడు ఆమెతో ఉన్న వ్యక్తి మాత్రమే చనిపోతాడు;

26 అయితే ఆ అమ్మాయికి నువ్వు ఏమీ చేయకూడదు; ఆడపిల్లలో మరణానికి అర్హమైన పాపం లేదు; ఒక వ్యక్తి తన పొరుగువానిపై లేచి అతనిని చంపినప్పుడు, ఈ విషయం కూడా అలాగే ఉంటుంది.

27 అతను ఆమెను పొలంలో కనుగొన్నాడు, మరియు నిశ్చితార్థం చేసుకున్న అమ్మాయి కేకలు వేసింది, ఆమెను రక్షించడానికి ఎవరూ లేరు.

28 ఒక వ్యక్తి నిశ్చితార్థం చేసుకోని కన్యకను కనుగొని, ఆమెను పట్టుకొని, ఆమెతో శయనించినప్పుడు, వారు కనుగొనబడతారు;

29 అప్పుడు ఆమెతో శయనించిన వ్యక్తి ఆ అమ్మాయి తండ్రికి యాభై తులాల వెండిని ఇవ్వాలి, ఆమె అతనికి భార్య అవుతుంది. అతడు ఆమెను తగ్గించెను గనుక తన దినములన్నిటిలో ఆమెను విడిచిపెట్టకూడదు.

30 మనుష్యుడు తన తండ్రి భార్యను తీసుకోకూడదు, తన తండ్రి వస్త్రాన్ని కనిపెట్టకూడదు.  


అధ్యాయం 23

వివిధ నిషేధాలు. 

1 రాళ్లలో గాయపడినవాడు లేదా అతని రహస్య అవయవాన్ని కత్తిరించినవాడు ప్రభువు సమాజంలోకి ప్రవేశించకూడదు.

2 బాస్టర్డ్ ప్రభువు సంఘంలోకి ప్రవేశించకూడదు; అతని పదవ తరము వరకు అతడు ప్రభువు సంఘములోనికి ప్రవేశించడు.

3 అమ్మోనీయుడైనా మోయాబీయుడైనా ప్రభువు సంఘంలోకి ప్రవేశించకూడదు. వారి పదవ తరానికి కూడా వారు శాశ్వతంగా ప్రభువు సంఘంలోకి ప్రవేశించరు;

4 మీరు ఈజిప్టు నుండి వచ్చినప్పుడు దారిలో రొట్టెలతోనూ, నీళ్లతోనూ వారు మిమ్మల్ని కలుసుకోలేదు. మరియు వారు నిన్ను శపించుటకు మెసొపొటేమియాలోని పెతోరుకు చెందిన బెయోరు కుమారుడైన బిలామును నీకు విరోధముగా నియమించిరి.

5 అయినప్పటికీ, నీ దేవుడైన యెహోవా బిలాము మాట వినడు; అయితే నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు కాబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ శాపాన్ని నీకు ఆశీర్వాదంగా మార్చాడు.

6 నీ దినములన్నిటిలో నీవు వారి శాంతిని వారి శ్రేయస్సును ఎప్పటికీ వెదకకూడదు.

7 ఎదోమీయుని అసహ్యించుకోకూడదు; ఎందుకంటే అతను నీ సోదరుడు; నీవు ఐగుప్తీయుని అసహ్యించుకోకూడదు; ఎందుకంటే నువ్వు అతని దేశంలో అపరిచితుడివి.

8 వారిలో పుట్టిన పిల్లలు తమ మూడవ తరంలో ప్రభువు సంఘంలోకి ప్రవేశిస్తారు.

9 నీ శత్రువుల మీదికి సైన్యం బయలుదేరినప్పుడు, ప్రతి చెడ్డదాని నుండి నిన్ను కాపాడు.

10 మీలో ఎవరైనా అపవిత్రత కారణంగా పరిశుభ్రంగా ఉండకపోతే, రాత్రిపూట అతనిని అపవిత్రం చేస్తే, అతను శిబిరం నుండి బయటికి వెళ్లాలి, అతను శిబిరంలోకి రాకూడదు.

11 అయితే సాయంకాలమైనప్పుడు అతడు నీళ్లతో కడుక్కోవాలి; మరియు సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు, అతను మళ్ళీ శిబిరంలోకి వస్తాడు.

12 మీరు బయటికి వెళ్ళే శిబిరం లేని స్థలం కూడా మీకు ఉంటుంది.

13 మరియు నీ ఆయుధం మీద తెడ్డు ఉంటుంది, మరియు మీరు విదేశాలలో విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పుడు, మీరు దానితో త్రవ్వి, వెనక్కి తిరిగి, మీ నుండి వచ్చిన వాటిని కప్పుకోవాలి.

14 నిన్ను విడిపించుటకును నీ శత్రువులను నీ యెదుట అప్పగించుటకును నీ దేవుడైన ప్రభువు నీ శిబిరము మధ్య సంచరించుచున్నాడు. కావున నీ శిబిరం పరిశుద్ధంగా ఉండాలి; అతడు నీలో అపవిత్రమైనవాటిని చూడలేదని మరియు నీ నుండి దూరంగా ఉండునని.

15 తన యజమాని నుండి తప్పిపోయిన దాసుడిని నీవు అతని యజమానికి అప్పగించకూడదు;

16 అతడు నీ గుమ్మములలో ఒకదానిని ఎన్నుకొను స్థలములో నీతో కూడ నివసించును; నీవు అతనిని హింసించకూడదు.

17 ఇశ్రాయేలు కుమార్తెలలో వేశ్యగాని, ఇశ్రాయేలు కుమారులలో స్త్రీపురుషులుగాని ఉండకూడదు.

18 నీ దేవుడైన యెహోవా మందిరానికి వేశ్య కూలీగానీ కుక్క ధరగానీ తీసుకురాకూడదు; ఎందుకంటే ఈ రెండూ కూడా నీ దేవుడైన యెహోవాకు హేయమైనవి.

19 నీ సహోదరునికి వడ్డీకి అప్పు ఇవ్వకూడదు; డబ్బు వడ్డీ, తినుబండారాల వడ్డీ, వడ్డీపై అప్పుగా ఇచ్చిన ఏదైనా వడ్డీ;

20 పరాయి వాడికి నువ్వు వడ్డీకి అప్పు ఇవ్వవచ్చు; కానీ నీ సోదరునికి వడ్డీకి అప్పు ఇవ్వకూడదు; నీవు స్వాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్ళు దేశములో నీవు చేయి చాపుచున్న ప్రతిదానిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక.

21 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రమాణం చేసినప్పుడు, దానిని చెల్లించడంలో ఆలస్యం చేయకూడదు; ఎందుకంటే నీ దేవుడైన యెహోవా నీ నుండి తప్పకుండా కోరతాడు. మరియు అది నీలో పాపం అవుతుంది.

22 కానీ నీవు ప్రమాణం చేయడం మానేస్తే, అది నీలో పాపం కాదు.

23 నీ పెదవుల నుండి నిష్క్రమించిన దానిని నీవు ఉంచుకొని నిర్వహించవలెను; నీ నోటితో వాగ్దానము చేసిన నీ దేవుడైన యెహోవాకు నీవు ప్రమాణము చేసిన ప్రకారము స్వేచ్చార్పణ.

24 నువ్వు నీ పొరుగువాని ద్రాక్షతోటలోకి వచ్చినప్పుడు నీ ఇష్టంతో ద్రాక్షపండ్లను తృప్తిగా తినవచ్చు. కానీ నీ పాత్రలో ఏదీ వేయకూడదు.

25 నువ్వు నీ పొరుగువాని మొక్కజొన్నలోకి వచ్చినప్పుడు నీ చేత్తో చెవులను కోయవచ్చు; కానీ నీ పొరుగువారి మొక్కజొన్నపై కొడవలిని కదపకూడదు.  


అధ్యాయం 24

విడాకులు, వాగ్దానాలు, మనిషి-దొంగలు, కుష్టు వ్యాధి, న్యాయం మరియు దాతృత్వం.

1 ఒక మనుష్యుడు ఒక భార్యను తీసుకొని, ఆమెను పెండ్లిచేసికొని, ఆమెలో కొంత అపవిత్రత కనబడినందున ఆమె అతని దృష్టిలో ఏ దయను పొందలేదు. అప్పుడు అతను ఆమెకు విడాకుల బిల్లు వ్రాసి, ఆమె చేతిలో ఇచ్చి, ఆమెను తన ఇంటి నుండి పంపించనివ్వండి.

2 మరియు ఆమె అతని ఇంటి నుండి వెళ్ళినప్పుడు, ఆమె వెళ్లి మరొక వ్యక్తికి భార్య కావచ్చు.

3 మరియు తరువాతి భర్త ఆమెను ద్వేషించి, ఆమెకు విడాకుల బిల్లు వ్రాసి, దానిని ఆమె చేతికి ఇచ్చి, ఆమెను తన ఇంటి నుండి పంపిస్తే; లేదా ఆ తరువాతి భర్త చనిపోతే, అది ఆమెను తన భార్యగా తీసుకుంది;

4 ఆమెను పంపివేసిన ఆమె పూర్వపు భర్త, ఆమె అపవిత్రమైన తర్వాత ఆమెను తిరిగి తన భార్యగా చేసుకోకూడదు; అది ప్రభువు యెదుట అసహ్యము; మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిన భూమిని పాపము చేయకుము.

5 ఒక వ్యక్తి కొత్త భార్యను తీసుకున్నప్పుడు, అతను యుద్ధానికి వెళ్లకూడదు, అతనిపై ఎలాంటి వ్యాపారం చేయకూడదు; కానీ అతను ఒక సంవత్సరం ఇంట్లో స్వేచ్ఛగా ఉంటాడు మరియు అతను తీసుకున్న తన భార్యను ఉత్సాహపరుస్తాడు.

6 ఎవ్వరూ వత్తుగాని పై రాయిని గానీ తాకట్టు పెట్టకూడదు; ఎందుకంటే అతను ఒక మనిషి ప్రాణాన్ని తాకట్టు పెట్టాడు.

7 ఒక వ్యక్తి ఇశ్రాయేలీయులలోని తన సహోదరులలో ఎవరినైనా దొంగిలించినట్లు కనుగొనబడి అతనితో వ్యాపారము చేసినయెడల లేదా అతనిని అమ్మినయెడల; అప్పుడు ఆ దొంగ చనిపోతాడు; మరియు మీరు మీ మధ్య నుండి చెడును తీసివేయాలి.

8 కుష్ఠువ్యాధిని జాగ్రత్తగా గమనించి, లేవీయులైన యాజకులు మీకు బోధించేదంతా చేయండి. నేను వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు మీరు చేయవలెను.

9 మీరు ఈజిప్టు నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీ దేవుడైన యెహోవా మిర్యాముకు దారిలో ఏమి చేసాడో జ్ఞాపకం చేసుకోండి.

10 నీవు నీ సహోదరునికి ఏదైనా అప్పు ఇచ్చినప్పుడు అతని తాకట్టు తీసుకుని అతని ఇంటికి వెళ్లకూడదు.

11 నీవు బయట నిలబడతావు, నీవు ఎవరికి అప్పు ఇస్తావో ఆ వ్యక్తి తన వద్దకు తాకట్టు తెస్తాడు.

12 మరియు మనుష్యుడు పేదవాడైతే, అతని తాకట్టుతో నీవు నిద్రపోకూడదు;

13 ఏమైనప్పటికీ, సూర్యుడు అస్తమించినప్పుడు, అతడు తన వస్త్రములతో నిద్రించునట్లు, నిన్ను ఆశీర్వదించునట్లు నీవు అతనికి మరల వాగ్దానమును అప్పగించవలెను. మరియు అది నీ దేవుడైన యెహోవా యెదుట నీకు నీతిగా ఉండును.

14 నీ సహోదరుడైనా, నీ ఇంటిలో నీ గుమ్మములలో నివసించే పరదేశులైనా, పేదవాడూ, పేదవాడూ అయిన కూలికి పనికివచ్చేవాడిని హింసించకూడదు.

15 అతని దినమున నీవు అతని కూలి అతనికి ఇవ్వవలెను, సూర్యుడు అస్తమించకూడదు; అతను పేదవాడు, మరియు దాని మీద తన హృదయాన్ని ఉంచుతాడు; అతడు నీకు విరోధముగా ప్రభువునకు మొఱ్ఱపెట్టును, అది నీకు పాపముగా ఉండకుండును.

16 పిల్లల కొరకు తండ్రులకు మరణశిక్ష విధించబడదు, తండ్రుల కొరకు పిల్లలకు మరణశిక్ష విధించరాదు. ప్రతి వ్యక్తి తన స్వంత పాపం కోసం మరణశిక్ష విధించబడాలి.

17 పరదేశియైనను తండ్రిలేనివాని తీర్పును నీవు వక్రీకరించకూడదు; లేదా ప్రతిజ్ఞ చేయడానికి వితంతువుల దుస్తులను తీసుకోవద్దు;

18 అయితే నీవు ఐగుప్తులో దాసుడవై యున్నావని, నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను అక్కడనుండి విమోచించాడని జ్ఞాపకముంచుకొనవలెను. కాబట్టి ఈ పని చేయమని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించాను.

19 నువ్వు నీ పొలంలో నీ పంటను కోసి, పొలంలో ఒక పనను మరచిపోయినప్పుడు, దాన్ని తీసుకురావడానికి మరల వెళ్ళకూడదు; అది పరదేశికి, తండ్రిలేనివారికి, విధవరాలికి; నీ దేవుడైన యెహోవా నీ చేతిపనులన్నిటిలో నిన్ను ఆశీర్వదించును గాక.

20 నువ్వు నీ ఒలీవ చెట్టును కొట్టినప్పుడు, మళ్ళీ కొమ్మల మీదికి వెళ్లకూడదు; అది అపరిచితునికి, తండ్రిలేనివారికి మరియు విధవరాలి కోసం.

21 నీ ద్రాక్షతోటలో ద్రాక్ష పండ్లను సేకరించిన తరువాత దానిని ఏరుకోకూడదు; అది అపరిచితునికి, తండ్రిలేనివారికి మరియు విధవరాలి కోసం.

22 మరియు నీవు ఐగుప్తు దేశములో దాసుడవై యున్నావని జ్ఞాపకముంచుకొనవలెను; కాబట్టి ఈ పని చేయమని నేను నీకు ఆజ్ఞాపించాను.  


అధ్యాయం 25

చారలు నలభైకి మించకూడదు - ఎద్దు మూతి పెట్టకూడదు - సోదరుడికి విత్తనం పెంచడం - అనాగరికమైన స్త్రీ - అన్యాయమైన బరువులు - అమలేకు జ్ఞాపకశక్తిని తుడిచివేయాలి.

1 మనుష్యుల మధ్య వాదోపవాదము జరిగి, వారు తీర్పు తీర్చుటకు వచ్చినట్లయితే, న్యాయాధిపతులు వారికి తీర్పు తీర్చగలరు. అప్పుడు వారు నీతిమంతులను నీతిమంతులుగా తీర్పు తీర్చుదురు, దుర్మార్గులను ఖండించుదురు.

2 మరియు చెడ్డవాడు కొట్టబడటానికి అర్హుడు అయితే, న్యాయాధిపతి అతనిని పడుకోబెట్టి, అతని తప్పును బట్టి అతని ముఖం ముందు నిర్దిష్ట సంఖ్యలో కొట్టాలి.

3 అతను అతనికి నలభై గీతలు ఇవ్వవచ్చు మరియు మించకూడదు; అతను మించిపోయి, అనేక చారలతో అతనిని కొట్టినట్లయితే, నీ సోదరుడు నీకు నీచంగా కనబడతాడు.

4 ఎద్దు మొక్కజొన్నను తొక్కేటప్పుడు దాని మూతి కట్టకూడదు.

5 సహోదరులు కలిసి నివసిస్తూ, వారిలో ఒకరు చనిపోయి, సంతానం కలగకపోతే, చనిపోయినవారి భార్య అపరిచితునితో వివాహం చేసుకోకూడదు. ఆమె భర్త సోదరుడు ఆమె వద్దకు వెళ్లి, ఆమెను తన భార్యగా తీసుకొని, భర్త సోదరుడి బాధ్యతను ఆమెకు నిర్వహించాలి.

6 మరియు ఆమె కనే మొదటి సంతానం చనిపోయిన అతని సోదరుడి పేరు మీద విజయం సాధిస్తుంది, అతని పేరు ఇశ్రాయేలు నుండి తొలగించబడదు.

7 మరియు ఒక వ్యక్తి తన సోదరుని భార్యను తీసుకోకూడదనుకుంటే, అతని సోదరుని భార్య పెద్దల వద్దకు వెళ్లి, “నా భర్త సోదరుడు ఇశ్రాయేలులో తన సోదరునికి పేరు పెట్టడానికి నిరాకరించాడు, అతను దానిని నిర్వహించడు. నా భర్త సోదరుడి బాధ్యత.

8 అప్పుడు అతని పట్టణపు పెద్దలు అతనిని పిలిచి అతనితో మాట్లాడాలి. మరియు అతను దాని వద్ద నిలబడి, నేను ఆమెను తీసుకోకూడదని ఇష్టపడుతున్నాను;

9 అప్పుడు అతని సహోదరుని భార్య పెద్దల సమక్షంలో అతని దగ్గరకు వచ్చి, అతని పాదాల నుండి అతని బూటు విప్పి, అతని ముఖం మీద ఉమ్మివేసి, “నిర్మించని వ్యక్తికి అలాగే జరుగుతుంది” అని జవాబిస్తుంది. అతని సోదరుడి ఇల్లు.

10 మరియు అతని పేరు ఇశ్రాయేలులో పిలువబడుతుంది, అతని పాదరక్షలు విప్పబడినవాని ఇల్లు.

11 మనుష్యులు ఒకరితో ఒకరు కలహించుకొనునప్పుడు, ఒకరి భార్య తన భర్తను కొట్టిన వాని చేతిలోనుండి విడిపించుటకు సమీపించి, తన చేయి చాపి, రహస్యములను పట్టుకొనును;

12 అప్పుడు నీవు ఆమె చేయి నరికివేయుదువు, నీ కన్ను ఆమెను కనికరింపదు.

13 నీ సంచిలో పెద్దవి, చిన్నవి భిన్నమైన బరువులు ఉండకూడదు;

14 నీ యింటిలో పెద్దవి, చిన్నవి అని రకరకాల కొలతలు ఉండకూడదు.

15 అయితే మీరు పరిపూర్ణమైన మరియు న్యాయమైన బరువు కలిగి ఉంటారు, మీరు పరిపూర్ణమైన మరియు సరైన కొలత కలిగి ఉంటారు. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చే దేశములో నీ దినములు పొడిగింపబడును.

16 అలాంటి పనులు చేసేవాళ్లందరూ, అన్యాయంగా చేసేవాళ్లంతా మీ దేవుడైన యెహోవాకు అసహ్యమే.

17 మీరు ఐగుప్తులోనుండి వచ్చినప్పుడు అమాలేకీయులు మార్గమధ్యమున నీకు చేసినది జ్ఞాపకము చేసికొనుము.

18 అతను దారిలో నిన్ను కలుసుకుని, నీ వెనుక బలహీనంగా ఉన్న వారందరినీ ఎలా కొట్టాడు; మరియు అతడు దేవునికి భయపడలేదు.

19 కావున నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చు దేశములో చుట్టుపక్కల ఉన్న నీ శత్రువులందరిలోనుండి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు విశ్రాంతినిచ్చినప్పుడు, నీవు అమాలేకీయుని జ్ఞాపకమును తుడిచివేయవలెను. స్వర్గం; నీవు దానిని మరచిపోకూడదు.  


అధ్యాయం 26

మొదటి ఫలాలలో - మూడవ సంవత్సరం దశాంశాలు - దేవునికి మరియు ప్రజలకు మధ్య జరిగిన ఒడంబడిక.

1 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చే దేశమునకు నీవు వచ్చి, దానిని స్వాధీనపరచుకొని, అందులో నివసించునప్పుడు అది జరుగును.

2 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న నీ భూమిలోనుండి నీవు తెచ్చిన భూమిలోని ఫలములన్నిటిలో మొదటిదానిని తీసికొని, దానిని బుట్టలో వేసి, నీ దేవుడైన యెహోవా ఆ స్థలమునకు వెళ్లవలెను. అతని పేరును అక్కడ ఉంచడానికి ఎంపిక చేసుకోవాలి.

3 మరియు నీవు ఆ దినములలోనున్న యాజకుని యొద్దకు వెళ్లి అతనితో చెప్పవలెను, <<యెహోవా మనకు ఇస్తానని మన పూర్వీకులతో ప్రమాణం చేసిన దేశానికి నేను వచ్చానని ఈ రోజు నీ దేవుడైన యెహోవాకు చెప్పుచున్నాను.

4 మరియు యాజకుడు ఆ బుట్టను నీ చేతిలోనుండి తీసికొని నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము ముందు ఉంచవలెను.

5 మరియు నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని చెప్పుము, సిరియా దేశస్థుడు నా తండ్రి. మరియు అతను ఈజిప్టుకు వెళ్లి, అక్కడ కొద్దిమందితో నివసించాడు మరియు అక్కడ గొప్ప, శక్తివంతమైన మరియు జనాభా కలిగిన ఒక జాతి అయ్యాడు.

6 ఐగుప్తీయులు కీడు మనలను వేడుకొని బాధపెట్టి మాపై కఠిన దాస్యమును మోపారు.

7 మరియు మేము మా పితరుల దేవుడైన యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు, ప్రభువు మా స్వరమును ఆలకించి, మా కష్టములను, మా శ్రమను, మా అణచివేతను చూచెను.

8 మరియు ప్రభువు బలమైన చేతితో, చాచిన బాహువుతో, గొప్ప భయంతో, సూచనలతో, అద్భుతాలతో మనల్ని ఐగుప్తు నుండి బయటకు రప్పించాడు.

9 ఆయన మనలను ఈ స్థలమునకు రప్పించి, పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమును మనకు ఇచ్చెను.

10 మరియు ఇప్పుడు, ఇదిగో, యెహోవా, నీవు నాకు ఇచ్చిన భూమిలో మొదటి ఫలాలను తెచ్చాను. మరియు నీవు దానిని నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని ఉంచి, నీ దేవుడైన ప్రభువు సన్నిధిని ఆరాధించవలెను.

11 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు, నీ ఇంటివారికి, నీవు, లేవీయులు, మీ మధ్యనున్న పరదేశి అనుగ్రహించిన ప్రతి మేలునుబట్టి నీవు సంతోషించుము.

12 నీవు దశమభాగము చెల్లించుట ముగించి, మూడవ సంవత్సరము అనగా దశమ భాగము యొక్క సంవత్సరములో దశమభాగములన్నిటిని పెంచి, లేవీయులకును, పరదేశియైనను, తండ్రిలేనివారును, వితంతువులకును నీ గుమ్మములలో భోజనము చేయునట్లు వారికి ఇచ్చితివి. , మరియు నిండి ఉంటుంది;

13 అప్పుడు నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా సన్నిధిని నేను నా ఇంటిలోనుండి పరిశుద్ధమైనవాటిని తీసివేసి, లేవీయులకు, పరదేశులకు, తండ్రిలేని వారికి, విధవరాలికి, నీ సమస్తము చొప్పున వాటిని ఇచ్చెనని చెప్పవలెను. నీవు నాకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలు; నేను నీ ఆజ్ఞలను అతిక్రమించలేదు, వాటిని మరచిపోలేదు;

14 నా దుఃఖంలో నేను వాటిని తినలేదు, ఏ అపవిత్రమైన ఉపయోగం కోసం దానిలో దేనినీ తీసుకోలేదు, చనిపోయినవారి కోసం దానిలో దేనినీ ఇవ్వలేదు. కానీ నేను నా దేవుడైన యెహోవా మాట విని, నువ్వు నాకు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటి ప్రకారం చేశాను.

15 నీ పరిశుద్ధ నివాసమైన స్వర్గం నుండి క్రిందికి చూసి, నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులను ఆశీర్వదించు, మరియు నీవు మా పితరులకు ప్రమాణం చేసినట్లుగా, పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని ఆశీర్వదించు.

16 ఈ రోజున నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ కట్టడలను, తీర్పులను చేయమని నీకు ఆజ్ఞాపించాడు. నీవు వాటిని నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను ఉంచుకొని చేయవలెను.

17 నీ దేవుడని, ఆయన మార్గాలలో నడుస్తూ, ఆయన కట్టడలను, ఆజ్ఞలను, తీర్పులను గైకొని, ఆయన మాట వినాలని నీవు ఈ రోజు యెహోవాను నిశ్చయించుకున్నావు.

18 మరియు ప్రభువు నీకు వాగ్దానము చేసినట్లుగా మరియు నీవు అతని ఆజ్ఞలన్నిటిని గైకొనవలెనని ఈ దినమున నిన్ను తన విశిష్టమైన జనముగా ఉండునట్లు నిశ్చయించుచున్నాడు.

19 మరియు స్తుతితో, పేరులో, ఘనతతో ఆయన చేసిన అన్ని దేశాల కంటే నిన్ను ఉన్నతంగా ఉంచడానికి. మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చినట్లు నీవు ఆయనకు పరిశుద్ధ జనముగా ఉండుము.  


అధ్యాయం 27

ప్రజలు రాళ్లపై చట్టం రాయడానికి, మరియు ఒక బలిపీఠం నిర్మించడానికి - తెగలు విభజించబడింది - శాపాలు ఉచ్ఛరిస్తారు.

1 మరియు మోషే ఇశ్రాయేలు పెద్దలతో కలిసి ప్రజలకు ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు, “ఈ రోజు నేను మీకు ఆజ్ఞాపించే అన్ని ఆజ్ఞలను పాటించండి.

2 మరియు మీరు యోర్దాను దాటి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చుచున్న దేశమునకు వెళ్లు దినమున నీవు నీకు గొప్ప రాళ్లను అమర్చి వాటికి ప్లాస్టర్ వేయవలెను.

3 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చే దేశానికి, అంటే పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి వెళ్లేందుకు నువ్వు ఈ ధర్మశాస్త్రంలోని మాటలన్నిటినీ వాటిపై రాయాలి. నీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా నీకు వాగ్దానము చేసినట్లు.

4 కాబట్టి మీరు యొర్దాను దాటి వెళ్లినప్పుడు, ఈ రోజు నేను మీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఈ రాళ్లను ఏబాల్ కొండలో ప్రతిష్టించి, వాటికి ప్లాస్టర్ వేయాలి.

5 అక్కడ నీ దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠము కట్టాలి, అది రాళ్లతో బలిపీఠం. మీరు వారిపై ఏ ఇనుప పనిముట్టు ఎత్తకూడదు.

6 నీ దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠాన్ని రాళ్లతో కట్టాలి; మరియు దానిమీద నీ దేవుడైన యెహోవాకు దహనబలులు అర్పించవలెను.

7 మరియు నీవు సమాధానబలులు అర్పించి, అక్కడ తిని, నీ దేవుడైన యెహోవా ఎదుట సంతోషించు.

8 మరియు ఈ ధర్మశాస్త్రంలోని మాటలన్నీ చాలా స్పష్టంగా రాళ్లపై రాయాలి.

9 మోషే, లేవీయులైన యాజకులు ఇశ్రాయేలీయులందరితో ఇలా అన్నారు: “ఇశ్రాయేలీయులారా, జాగ్రత్తగా ఉండు; ఈ రోజు మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రజలయ్యారు.

10 కాబట్టి నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట విని, ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఆయన ఆజ్ఞలను, ఆయన కట్టడలను అనుసరించి నడుచుకొనవలెను.

11 మరియు మోషే అదే రోజు ప్రజలకు ఇలా చెప్పాడు:

12 మీరు యొర్దాను దాటి వచ్చినప్పుడు ప్రజలను ఆశీర్వదించుటకు వీరు గెరిజీము కొండమీద నిలబడవలెను. షిమ్యోను, లేవీ, యూదా, ఇశ్శాఖారు, యోసేపు, బెన్యామీను;

13 మరియు వారు శపించుటకు ఏబాలు కొండమీద నిలువవలెను; రూబేన్, గాద్, మరియు ఆషేర్, మరియు జెబులూన్, డాన్ మరియు నఫ్తాలి.

14 మరియు లేవీయులు ఇశ్రాయేలీయులందరితో పెద్ద స్వరంతో ఇలా చెప్పాలి.

15 చెక్కిన లేదా కరిగిన ప్రతిమను, ప్రభువుకు అసహ్యంగా, పనివాడి చేతి పనిని చేసి, దానిని రహస్య స్థలంలో ఉంచే వ్యక్తి శాపగ్రస్తుడు. మరియు ప్రజలందరూ, ఆమేన్ అని సమాధానం చెప్పాలి.

16 తన తండ్రి లేదా తల్లి ద్వారా వెలుగునిచ్చేవాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

17 తన పొరుగువాని గుర్తును తీసివేయువాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

18 గ్రుడ్డివానిని దారిలో పోగొట్టేవాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

19 పరదేశి, తండ్రిలేని, విధవరాలి తీర్పును వక్రీకరించేవాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

20 తన తండ్రి భార్యతో శయనించువాడు శాపగ్రస్తుడు; ఎందుకంటే అతను తన తండ్రి లంగాను విప్పాడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

21 ఏ విధమైన మృగముతో శయనించువాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

22 తన సోదరితో, తన తండ్రి కుమార్తెతో లేదా తన తల్లి కుమార్తెతో శయనించువాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

23 తన అత్తతో శయనించువాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

24 తన పొరుగువాని రహస్యముగా కొట్టువాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

25 నిర్దోషిని చంపడానికి ప్రతిఫలం తీసుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.

26 ఈ ధర్మశాస్త్రములోని మాటలన్నిటిని ఆచరించునట్లు నిర్ధారించనివాడు శాపగ్రస్తుడు; మరియు ప్రజలందరూ ఆమేన్ అని చెప్పాలి.  


అధ్యాయం 28

విధేయతకు ఆశీర్వాదాలు - అవిధేయతకు శాపాలు.

1 ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించే ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ గైకొని, నీ దేవుడైన యెహోవా మాటను నీవు శ్రద్ధగా విని, నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను అన్ని జనములకంటే ఉన్నతముగా ఉంచును. భూమి యొక్క;

2 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా స్వరమును ఆలకించినయెడల ఈ ఆశీర్వాదములన్నియు నీమీదికి వచ్చి నిన్ను ఆక్రమించును.

3 మీరు పట్టణంలో ఆశీర్వదించబడతారు, మరియు మీరు పొలంలో ఆశీర్వదించబడతారు.

4 నీ శరీర ఫలము, నీ నేల ఫలము, నీ పశువుల ఫలము, నీ ఆవుల పెంపకము, నీ గొఱ్ఱెల మందలు ఆశీర్వదించబడును.

5 నీ బుట్ట మరియు నీ దుకాణం ఆశీర్వదించబడతాయి.

6 నీవు లోపలికి వచ్చినప్పుడు ఆశీర్వదించబడుదువు, నీవు బయటికి వెళ్లినప్పుడు నీవు ధన్యుడివై ఉంటావు.

7 ప్రభువు నీకు విరోధముగా లేచిన నీ శత్రువులను నీ ముఖము ఎదుట కొట్టివేయును; వారు ఒక మార్గములో నీకు విరోధముగా వచ్చి ఏడు మార్గములలో నీ యెదుట పారిపోవుదురు.

8 ప్రభువు నీ గోదాములలోను నీవు చేయువాటిలోను నీకు ఆశీర్వాదము కలుగజేయును; మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చే దేశంలో అతడు నిన్ను ఆశీర్వదిస్తాడు.

9 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను గైకొని ఆయన మార్గములలో నడచినయెడల, ప్రభువు నీతో ప్రమాణము చేసిన ప్రకారము నిన్ను తన కొరకు పరిశుద్ధ జనముగా స్థిరపరచును.

10 మరియు భూమ్మీద ఉన్న ప్రజలందరూ నీవు ప్రభువు నామంతో పిలువబడ్డాడని చూస్తారు; మరియు వారు నీకు భయపడతారు.

11 యెహోవా నీకు ఇస్తానని నీ పితరులతో ప్రమాణం చేసిన దేశంలో, నీ శరీర ఫలాలలో, నీ పశువుల ఫలాలలో, నీ నేల ఫలాలలో, ప్రభువు నిన్ను సమృద్ధిగా ప్రసాదిస్తాడు.

12 ప్రభువు తన మంచి నిధిని, అనగా ఆకాశమును నీ దేశమునకు తన కాలములో కురిపించుటకును నీ చేతిపనులన్నిటిని ఆశీర్వదించునట్లును నీకు తెరచును. మరియు నీవు అనేక దేశాలకు అప్పు ఇస్తావు, మరియు నీవు అప్పు తీసుకోకు.

13 మరియు ప్రభువు నిన్ను తోకగా కాకుండా తలగా చేస్తాడు; మరియు మీరు పైన మాత్రమే ఉండాలి మరియు మీరు క్రింద ఉండకూడదు; ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న నీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞలను నువ్వు వింటే, వాటిని పాటించి పాటించాలి;

14 మరియు ఇతర దేవతలను సేవించుటకు వారిని వెంబడించుటకై ఈ దినమున నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న మాటలలో దేనిని విడిచిపెట్టి కుడివైపునకుగాని ఎడమవైపునకుగాని వెళ్లకూడదు.

15 అయితే ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని, ఆయన కట్టడలన్నిటిని అనుసరించి, నీ దేవుడైన యెహోవా మాటను నువ్వు వినకపోతే, ఈ శాపాలన్నిటినీ నీ మీదికి వచ్చును. నిన్ను;

16 నీవు పట్టణంలో శాపగ్రస్తుడవు, పొలంలో నీవు శపించబడ్డావు.

17 నీ బుట్ట మరియు నీ నిల్వ శపించబడును.

18 నీ శరీర ఫలము, నీ భూమి ఫలము, నీ ఆవుల పెంపకము, నీ గొఱ్ఱెల మందలు శపింపబడును.

19 నువ్వు లోపలికి వచ్చేటప్పుడు శాపానికి గురవుతావు, బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు శపించబడతావు.

20 నీవు నాశనమై త్వరగా నశించు వరకు నీవు చేయవలసిన పనులన్నిటిలో ప్రభువు నీకు శాపము, వేదన మరియు గద్దింపును పంపును. నీవు నన్ను విడిచిపెట్టిన నీ క్రియల దుర్మార్గమువలన.

21 నీవు స్వాధీనపరచుకొనుటకు పోవు దేశములోనుండి నిన్ను నశింపజేయువరకు ప్రభువు నీకు తెగుళ్లు అంటుకొనేలా చేస్తాడు.

22 ప్రభువు నిన్ను విపరీతమైన జ్వరముతోను మంటతోను విపరీతమైన మంటతోను కత్తితోను పేలుడుతోను బూజుతోను నిన్ను చంపును. మరియు నీవు నశించు వరకు వారు నిన్ను వెంబడిస్తారు.

23 మరియు నీ తలపైనున్న ఆకాశము ఇత్తడితోను నీ క్రిందనున్న భూమి ఇనుముగాను ఉండును.

24 ప్రభువు నీ దేశపు వర్షాన్ని ధూళిని పొడిగా చేస్తాడు; నీవు నాశనమయ్యే వరకు అది స్వర్గం నుండి నీ మీదికి దిగివస్తుంది.

25 ప్రభువు నీ శత్రువుల యెదుట నిన్ను ఓడింపజేయును; నీవు వారికి ఎదురుగా ఒక మార్గమున వెళ్లి వారి యెదుట ఏడు మార్గములలో పారిపోవుము; మరియు భూమి యొక్క అన్ని రాజ్యాలలోకి తీసివేయబడతారు.

26 మరియు నీ కళేబరము ఆకాశపక్షులన్నిటికిని భూమిలోని మృగములకు ఆహారముగా ఉండును;

27 నీవు స్వస్థపరచలేని ఈజిప్టు దోమతోను పచ్చలతోను పొట్టుతోను దురదతోను ప్రభువు నిన్ను కొట్టును.

28 ప్రభువు నిన్ను పిచ్చితోను, అంధత్వముతోను, హృదయ విస్మయముతోను కొట్టును;

29 మరియు గ్రుడ్డివాడు చీకటిలో తడుముకొనునట్లు నీవు మధ్యాహ్నమున తపస్సు చేయుదువు; మరియు నీవు ఎప్పటికీ అణచివేయబడతావు మరియు చెడిపోతావు, మరియు ఎవరూ నిన్ను రక్షించలేరు.

30 నీవు ఒక భార్యను నిశ్చయించుకొనవలెను, మరియొక పురుషుడు ఆమెతో శయనించును; నీవు ఒక ఇల్లు కట్టుకొనుము, మరియు నీవు దానిలో నివసించకూడదు; నీవు ద్రాక్షతోటను నాటాలి, దాని ద్రాక్షపండ్లను సేకరించకూడదు.

31 నీ ఎద్దు నీ కన్నుల యెదుట చంపబడును, నీవు దాని తినకూడదు; నీ గాడిద నీ ముఖము నుండి దౌర్జన్యముగా తీసివేయబడును, అది నీకు తిరిగి ఇవ్వబడదు; నీ గొఱ్ఱెలు నీ శత్రువులకు అప్పగించబడును, వాటిని రక్షించుటకు నీకు ఎవ్వరూ ఉండరు.

32 నీ కుమారులును కుమార్తెలును వేరొక జనులకు అప్పగింపబడును; మరియు నీ చేతిలో శక్తి ఉండదు.

33 నీ భూమి ఫలము, నీ శ్రమలన్నియు నీకు తెలియని జనము తినును; మరియు మీరు ఎల్లప్పుడూ అణచివేయబడతారు మరియు నలిగిపోతారు;

34 కాబట్టి నీవు చూసే నీ కన్నుల చూచి నీవు పిచ్చివాడవుతావు.

35 ప్రభువు నిన్ను మోకాళ్లలోను, కాళ్లలోను, నీ అరికాలి నుండి నీ తల పైభాగం వరకు నయం చేయలేని పుండుతో కొట్టివేస్తాడు.

36 నీకు గాని నీ పితరులకు గాని ఎరుగని జనాంగమునకు ప్రభువు నిన్నును, నీవు నీపై నియమించిన నీ రాజును రప్పించును; మరియు అక్కడ మీరు ఇతర దేవతలను, చెక్క మరియు రాయిని సేవించాలి.

37 మరియు ప్రభువు నిన్ను నడిపించే దేశాలన్నిటిలో నీవు ఆశ్చర్యంగా, సామెతగా, అపవాదుగా అవుతావు.

38 నువ్వు చాలా విత్తనాన్ని పొలంలోకి తీసుకువెళతావు, కొంచెం మాత్రమే సేకరించాలి; మిడతలు దానిని తినేస్తాయి.

39 నువ్వు ద్రాక్షతోటలు నాటాలి, వాటికి బట్టలు వేస్తావు, కానీ ద్రాక్షారసం త్రాగకూడదు, ద్రాక్షపండ్లను సేకరించకూడదు; ఎందుకంటే పురుగులు వాటిని తింటాయి.

40 నీ తీరములన్నిటిలో ఒలీవ చెట్లు ఉండును గాని ఆ నూనెతో నిన్ను నీవు అభిషేకించుకొనకూడదు; ఎందుకంటే నీ ఒలీవ పండు దాని ఫలాలను పోస్తుంది.

41 నీవు కుమారులను కుమార్తెలను కంటావు, కానీ నీవు వాటిని అనుభవించలేవు; ఎందుకంటే వారు చెరలోకి వెళ్తారు.

42 నీ చెట్లన్నిటినీ నీ భూమిలోని ఫలాలన్నిటినీ మిడతలు తినేస్తాయి.

43 నీలో ఉన్న అపరిచితుడు నీ కంటే చాలా ఎత్తుగా లేస్తాడు. మరియు మీరు చాలా తక్కువ దిగజారిపోతారు.

44 అతడు నీకు అప్పు ఇస్తాడు, నీవు అతనికి అప్పు ఇవ్వకూడదు; అతను తల, మరియు నీవు తోక.

45 అంతేకాక, ఈ శాపాలన్నీ నీ మీదికి వస్తాయి, మరియు నీవు నాశనం చేయబడే వరకు నిన్ను వెంబడించి, నిన్ను పట్టుకుంటాయి; ఎందుకంటే నీ దేవుడైన ప్రభువు నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆయన ఆజ్ఞలను, కట్టడలను గైకొనుటకు నీవు ఆయన మాట వినలేదు.

46 మరియు అవి నీకు సూచనగాను అద్భుతంగాను నీ సంతానంపై శాశ్వతంగా ఉంటాయి.

47 ఎందుకంటే, సమస్త సమృద్ధి కోసం నువ్వు నీ దేవుడైన యెహోవాను ఆనందంతో, హృదయానందంతో సేవించలేదు.

48 కాబట్టి నీవు ఆకలితోనూ, దాహంతోనూ, నగ్నత్వంతోనూ, అన్ని విషయాల కొరతతోనూ, ప్రభువు నీ మీదికి పంపే నీ శత్రువులను సేవిస్తావు. మరియు అతను నిన్ను నాశనం చేసే వరకు నీ మెడ మీద ఇనుప కాడిని ఉంచుతాడు.

49 గ్రద్ద ఎగిరినంత త్వరత్వరగా భూమి అంతము నుండి ప్రభువు నీ మీదికి జనమును రప్పించును; నాలుక నీవు అర్థం చేసుకోలేని దేశం;

50 క్రూరమైన ముఖం గల దేశం, ఇది వృద్ధులను పట్టించుకోదు, లేదా యువకుల పట్ల దయ చూపదు;

51 మరియు నీవు నాశనమయ్యేంతవరకు అతడు నీ పశువుల ఫలములను నీ భూమి ఫలములను తినును; అతను నిన్ను నాశనం చేసేంత వరకు అది నీకు మొక్కజొన్న, ద్రాక్ష, నూనె, లేదా నీ ఆవుల పెంపకం లేదా నీ గొర్రెల మందను వదిలిపెట్టదు.

52 మరియు నీ దేశమంతటా నీవు విశ్వసించిన ఎత్తైన మరియు కంచెలు వేయబడిన నీ గోడలు కూలిపోయే వరకు అతడు నీ గుమ్మములన్నిటిలో నిన్ను ముట్టడించును. మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చిన నీ దేశమంతటా నీ గుమ్మములన్నిటిలో నిన్ను ముట్టడించును.

53 మరియు నీ శత్రువులు నిన్ను బాధపెట్టే ముట్టడిలోను కష్టాలలోను నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చిన నీ కుమారుల కుమార్తెల మాంసమును నీవు తినవలెను;

54 కాబట్టి మీలో మృదువుగా, చాలా సున్నితంగా ఉండే వ్యక్తి తన సహోదరుని పట్లా, తన వక్షస్థలంలోని భార్య పట్లా, అతను విడిచిపెట్టబోయే తన పిల్లల శేషం పట్లా చెడుగా ఉంటాడు.

55 కాబట్టి అతను తినబోయే తన పిల్లల మాంసాన్ని వారిలో ఎవరికీ ఇవ్వడు; ఎందుకంటే ముట్టడిలోను, నీ శత్రువులు నీ ద్వారాలన్నిటిలో నిన్ను బాధపెట్టే కష్టాల్లోను అతనికి ఏమీ మిగలలేదు.

56 మీలో కోమలమైన మరియు సున్నితమైన స్త్రీ, సున్నితత్వం మరియు సున్నితత్వం కోసం తన అడుగు నేలపై ఉంచడానికి సాహసించదు, ఆమె కన్ను తన వక్షస్థలపు భర్త వైపు, మరియు తన కొడుకు మరియు తన కుమార్తె వైపు చెడుగా ఉంటుంది.

57 మరియు ఆమె పాదాల మధ్య నుండి బయటికి వచ్చిన పిల్లవాడి వైపు మరియు ఆమె పుట్టబోయే పిల్లల వైపు; ఎందుకంటే, ముట్టడిలోను, ఇరుకులోను రహస్యంగా అన్నింటికీ లేకపోవడంతో ఆమె వాటిని తింటుంది.

58 నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ మహిమాన్వితమైన మరియు భయానకమైన నామానికి భయపడేలా ఈ పుస్తకంలో వ్రాయబడిన ఈ ధర్మశాస్త్రంలోని మాటలన్నిటినీ మీరు పాటించకపోతే;

59 అప్పుడు ప్రభువు నీ తెగుళ్లను అద్భుతంగా, నీ సంతానానికి సంబంధించిన తెగుళ్లను, గొప్ప తెగుళ్లను, దీర్ఘకాలం కొనసాగేలా, బాధించే రోగాలను, దీర్ఘకాలం కొనసాగేలా చేస్తాడు.

60 అంతేకాదు నీవు భయపడిన ఐగుప్తు వ్యాధులన్నిటినీ నీ మీదికి రప్పిస్తాడు. మరియు వారు నిన్ను అంటిపెట్టుకొని ఉంటారు.

61 ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో వ్రాయబడని ప్రతి రోగమును, ప్రతి తెగులును నీవు నశింపజేయువరకు ప్రభువు నీ మీదికి రప్పించును.

62 మరియు మీరు సంఖ్యాపరంగా కొద్దిమంది మాత్రమే మిగిలి ఉంటారు, అయితే మీరు అనేకమందికి ఆకాశ నక్షత్రాలవలె ఉన్నారు. ఎందుకంటే నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినలేదు.

63 మరియు మీకు మేలు చేయడానికి మరియు మిమ్మల్ని పెంచడానికి ప్రభువు మీ గురించి సంతోషించినట్లుగా ఇది జరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రభువు నిన్ను నాశనం చేయడానికి మరియు నిన్ను నాశనం చేయడానికి మీ గురించి సంతోషిస్తాడు; మరియు మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు వెళ్ళే భూమి నుండి మీరు దోచబడతారు.

64 మరియు ప్రభువు నిన్ను భూమి యొక్క ఒక చివర నుండి ఆ చివర వరకు ప్రజలందరిలో చెదరగొట్టాడు. మరియు అక్కడ నీకు గాని నీ పితరులకు గాని తెలియని ఇతర దేవతలను, అనగా చెక్క మరియు రాయిని కూడా నీవు సేవిస్తావు.

65 మరియు ఈ జనములలో నీకు సుఖము ఉండదు, నీ పాదములకు విశ్రాంతి ఉండదు. అయితే ప్రభువు అక్కడ నీకు వణుకుతున్న హృదయాన్ని, కళ్ళు చెదిరిపోయే మనస్సును, మనోవేదనను ఇస్తాడు.

66 మరియు నీ ప్రాణము నీ యెదుట సందేహాస్పదముగా ఉండును; మరియు మీరు పగలు మరియు రాత్రి భయపడతారు, మరియు మీ జీవితానికి ఎటువంటి హామీ ఉండదు;

67 ఉదయాన్నే నువ్వు ఇలా అంటావు, దేవుడు ఇలాగే ఉంటే బాగుండేదేమో! మరియు సాయంత్రానికి నువ్వు ఇలా అంటావు, దేవుడా ఉదయాన్నే కదా! నీ హృదయ భయము కొరకు నీవు భయపడతావు, మరియు నీవు చూసే నీ కన్నుల చూపు కొరకు.

68 మరియు నేను నీతో చెప్పిన మార్గములో ప్రభువు నిన్ను మరల ఓడలతో ఈజిప్టుకు రప్పించును, నీవు ఇక చూడలేవు; మరియు అక్కడ మీరు దాసులు మరియు దాసుల కోసం మీ శత్రువులకు అమ్మబడతారు మరియు ఎవరూ మిమ్మల్ని కొనుగోలు చేయరు.  


అధ్యాయం 29

మోషే విధేయతతో ఉద్బోధించాడు - అతని ఒడంబడికలోకి ప్రవేశించడానికి ప్రభువు ముందు అందరూ సమర్పించబడ్డారు - రహస్య విషయాలు దేవునికి చెందినవి.

1 హోరేబులో ఇశ్రాయేలీయులతో చేసిన ఒడంబడిక కాకుండా మోయాబు దేశంలో ఇశ్రాయేలీయులతో చేయమని యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన నిబంధనలోని మాటలు ఇవి.

2 మోషే ఇశ్రాయేలీయులందరినీ పిలిచి వారితో ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా ఈజిప్టు దేశంలో ఫరోకు, అతని సేవకులందరికీ, అతని దేశమంతటికి మీ కళ్ళ ముందు చేసినదంతా మీరు చూశారు.

3 నీ కన్నులు చూసిన గొప్ప శోధనలు, సంకేతాలు మరియు ఆ గొప్ప అద్భుతాలు;

4 అయినా ప్రభువు ఈ రోజు వరకు మీకు గ్రహించే హృదయాన్ని, చూడడానికి కళ్ళు, వినడానికి చెవులను ఇవ్వలేదు.

5 మరియు నేను మిమ్మల్ని నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో నడిపించాను. నీ బట్టలు పాతవి కావు, నీ పాదాలకు నీ షూ పాతలేదు.

6 మీరు రొట్టెలు తినలేదు, ద్రాక్షారసం లేదా స్ట్రాంగ్ డ్రింక్ తాగలేదు; నేనే మీ దేవుడనైన యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునట్లు.

7 మీరు ఈ స్థలానికి వచ్చినప్పుడు, హెష్బోను రాజు సీహోను, బాషాను రాజు ఓగ్ మా మీదికి యుద్ధానికి వచ్చారు, మేము వారిని హతమార్చాము.

8 మరియు మేము వారి భూమిని తీసుకొని రూబేనీయులకు, గాదీయులకు, మనష్షే అర్ధ గోత్రానికి వారసత్వంగా ఇచ్చాము.

9 కాబట్టి మీరు చేసే పనులన్నిటిలో మీరు వర్ధిల్లేలా ఈ నిబంధనలోని మాటలను పాటించండి.

10 ఈ రోజు మీరందరూ మీ దేవుడైన యెహోవా ఎదుట నిలబడి ఉన్నారు. మీ గోత్రాల అధిపతులు, మీ పెద్దలు మరియు మీ అధికారులు, ఇశ్రాయేలు ప్రజలందరితో,

11 నీ కట్టెలు కొట్టువాడు మొదలుకొని నీళ్ళు కొట్టు వరకు నీ శిబిరంలో ఉన్న మీ చిన్నారులు, మీ భార్యలు, మీ పరదేశి;

12 నీ దేవుడైన యెహోవా ఈ రోజు నీతో చేసిన నిబంధనలోను నీ దేవుడైన ప్రభువు నీతో చేసిన ప్రమాణములోను నీవు ప్రవేశింపవలెను;

13 ఆయన నీతో చెప్పినట్లుగా, నీ పితరులతో, అబ్రాహాముతో, ఇస్సాకుతో, యాకోబుతో ప్రమాణం చేసినట్లుగా, ఈరోజు నిన్ను తన కోసం ఒక జనంగా స్థిరపరచుకుంటాడు.

14 నేను మీతో మాత్రమే ఈ ఒడంబడిక మరియు ప్రమాణం చేయను;

15 అయితే ఈ రోజు మన దేవుడైన యెహోవా ఎదుట మనతో పాటు నిలబడిన వ్యక్తితో, అలాగే ఈ రోజు మనతో లేని వ్యక్తితో కూడా ఉన్నాడు.

16 (మేము ఈజిప్టు దేశంలో ఎలా నివసించామో మరియు మీరు దాటిన దేశాలలో మేము ఎలా వచ్చామో మీకు తెలుసు.

17 మరియు మీరు వారి అసహ్యమైన వాటిని, వారి విగ్రహాలు, చెక్క మరియు రాయి, వెండి మరియు బంగారం, వాటిలో ఉన్న వాటిని చూశారు;)

18 ఈ జనాంగాల దేవుళ్లకు వెళ్లి సేవచేయడానికి ఈ రోజు మన దేవుడైన యెహోవాను విడిచిపెట్టిన హృదయం మీలో పురుషుడు, లేదా స్త్రీ, లేదా కుటుంబం, లేదా గోత్రం ఉండకూడదు. మీ మధ్య పిత్తాశయం మరియు వార్మ్‌వుడ్‌లను కలిగి ఉండే మూలం ఉండకూడదని;

19 మరియు అతను ఈ శాపం యొక్క మాటలు విన్నప్పుడు, అతను తన హృదయంలో తనను తాను ఆశీర్వదించుకుంటాడు, దాహానికి తాగుబోతును జోడించడానికి నేను నా హృదయం యొక్క ఊహలో నడిచినా నాకు శాంతి ఉంటుంది;

20 ప్రభువు అతనిని విడిచిపెట్టడు, అయితే ప్రభువు కోపము మరియు అతని అసూయ ఆ వ్యక్తిపై పొగలు కమ్మును, మరియు ఈ పుస్తకంలో వ్రాయబడిన శాపాలన్నీ అతని మీద పడతాయి, మరియు ప్రభువు అతని పేరును ఆకాశం క్రింద నుండి తుడిచిపెట్టాడు. .

21 మరియు ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో వ్రాయబడిన ఒడంబడికలోని శాపాలన్నిటి ప్రకారం, ఇశ్రాయేలు గోత్రాలన్నిటిలో నుండి ప్రభువు అతన్ని చెడుగా వేరు చేస్తాడు.

22 కాబట్టి నీ తర్వాత లేచి వచ్చే నీ పిల్లల తరము, దూరదేశము నుండి వచ్చే పరదేశి, ఆ దేశపు తెగుళ్లను, ప్రభువు దాని మీద పెట్టిన వ్యాధులను చూసినప్పుడు ఇలా చెబుతారు. ;

23 మరియు దాని భూమి అంతా గంధకం, ఉప్పు మరియు మండుతుంది, అది విత్తబడదు, ఫలించదు, లేదా గడ్డి పెరగదు, సొదొమ మరియు గొమొర్రా, అద్మా మరియు జెబోయిములను పడగొట్టినట్లు, యెహోవా తన కోపంతో పడగొట్టాడు. , మరియు అతని కోపంలో;

24 అన్ని దేశాలు కూడా <<యెహోవా ఈ దేశానికి ఇలా ఎందుకు చేసాడు? ఈ గొప్ప కోపం యొక్క వేడిని అర్థం ఏమిటి?

25 అప్పుడు మనుష్యులు, “తమ పితరుల దేవుడైన యెహోవా వారిని ఐగుప్తు దేశములోనుండి రప్పించినప్పుడు వారితో చేసిన నిబంధనను వారు విడిచిపెట్టియున్నారు గనుక;

26 వారు వెళ్లి ఇతర దేవుళ్లను సేవించి, తమకు తెలియని దేవుళ్లను, ఆయన వారికి ఇవ్వని దేవుళ్లను పూజించారు.

27 మరియు ఈ పుస్తకంలో వ్రాయబడిన శాపాలన్నిటినీ దాని మీదికి తీసుకురావడానికి ప్రభువు కోపం ఈ భూమిపై రగులుకుంది.

28 మరియు కోపముతోను క్రోధముతోను మిక్కిలి ఉగ్రతతోను యెహోవా వారిని వారి దేశములోనుండి నిర్మూలించి, ఈ దినము ప్రకారము వారిని వేరొక దేశములోనికి వెళ్లగొట్టెను.

29 రహస్య విషయాలు మన దేవుడైన యెహోవాకు చెందినవి; అయితే బయలుపరచబడిన విషయాలు మనకు మరియు మన పిల్లలకు ఎప్పటికీ చెందుతాయి, మనం ఈ ధర్మశాస్త్రంలోని మాటలన్నిటినీ అనుసరించగలము.  


అధ్యాయం 30

పశ్చాత్తాపపడిన వారికి వాగ్దానం చేసిన దయ - ఆజ్ఞ మానిఫెస్ట్ - మరణం మరియు జీవితం వారి ముందు ఉంచబడింది.

1 నేను నీ యెదుట ఉంచిన ఆశీర్వాదము మరియు శాపము నీ మీదికి వచ్చినప్పుడు, నీ దేవుడైన యెహోవా తరిమికొట్టిన సమస్త జనములలో నీవు వారిని జ్ఞాపకము చేసికొనవలెను. నీవు,

2 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా యొద్దకు తిరిగి వచ్చి, నీ పూర్ణ హృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీవును నీ పిల్లలను ఈ దినమున నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటి చొప్పున ఆయన మాట వినవలెను.

3 అప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ చెరను తిప్పికొట్టి, నీ మీద జాలిపడి, తిరిగి వచ్చి నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను చెదరగొట్టిన దేశములన్నిటిలోనుండి నిన్ను సమకూర్చును.

4 మీలో ఎవరైనా పరలోకంలోని అంతిమ ప్రాంతాలకు వెళ్లగొట్టబడితే, అక్కడ నుండి నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను సమకూర్చి అక్కడ నుండి నిన్ను తీసుకువస్తాడు.

5 మరియు నీ పితరులు స్వాధీనపరచుకున్న దేశములోనికి నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను రప్పించును, నీవు దానిని స్వాధీనపరచుకొనవలెను; మరియు అతను నీకు మేలు చేస్తాడు మరియు నీ పితరుల కంటే నిన్ను గుణిస్తాడు.

6 మరియు నీవు జీవించునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవాను నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను ప్రేమించునట్లు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ హృదయమును నీ సంతానము యొక్క హృదయమును సున్నతి చేయును.

7 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ శత్రువులపైన, నిన్ను హింసించిన నిన్ను ద్వేషించువారిపైన ఈ శాపములన్నిటిని కలుగజేయును.

8 మరియు నీవు తిరిగి వచ్చి ప్రభువు స్వరమునకు లోబడి, ఈ దినమున నేను నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని గైకొనుము.

9 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా నీ చేతి ఫలములయందును, నీ దేహ ఫలములయందును, నీ పశువుల ఫలములయందును, నీ భూమి ఫలములయందును మేలు కొరకు నిన్ను సమృద్ధిగా చేయును; ప్రభువు నీ పితరుల విషయములో సంతోషించినట్లే మేలు కొరకు నిన్నుగూర్చి మరల సంతోషించును;

10 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట విని, ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో వ్రాయబడిన ఆయన ఆజ్ఞలను, కట్టడలను గైకొనునట్లు, నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ దేవుడైన యెహోవావైపు తిరిగినయెడల. .

11 ఈ రోజు నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్న ఈ ఆజ్ఞ నీకు మరుగున పడలేదు, దూరంగా లేదు.

12 ఇది పరలోకంలో కాదు, “మన కోసం పరలోకానికి ఎవరు వెళ్లి, దాన్ని మన దగ్గరికి తీసుకువస్తారు, మేము దానిని విని, దానిని చేయండి?

13 అది సముద్రం అవతల కూడా లేదు, “మన కోసం సముద్రం దాటి ఎవరు వెళ్లి, దాన్ని మన దగ్గరకు తీసుకువస్తారు, మేము దానిని విని దాన్ని అమలు చేస్తాము?

14 అయితే ఆ వాక్యము నీ నోటిలోను నీ హృదయములోను నీకు అతి సమీపముగా ఉన్నది.

15 ఇదిగో, నేను ఈ రోజు జీవమును మంచిని మరణమును చెడును నీ యెదుట ఉంచుచున్నాను.

16 నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి, ఆయన మార్గములలో నడువవలెననియు, ఆయన ఆజ్ఞలను, ఆయన కట్టడలను, తీర్పులను గైకొనవలెననియు, నీవు జీవించి వృద్ధిపొందవలెనని ఈ దినమున నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాను. నీవు స్వాధీనపరచుకొను దేశమందు నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించును.

17 అయితే నీవు వినకుండ నీ హృదయము వెనుదిరిగినయెడల, ఇతర దేవతలను ఆరాధించుచు, వారిని సేవించుడి;

18 మీరు నిశ్చయంగా నశించిపోతారని, మీరు జోర్దాను దాటి స్వాధీనపరచుకోవడానికి వెళ్లే దేశంలో మీరు ఎక్కువ రోజులు ఉండకూడదని ఈ రోజు నేను మీకు ఖండిస్తున్నాను.

19 ఈ రోజును నీకు వ్యతిరేకంగా రికార్డ్ చేయమని నేను స్వర్గాన్ని మరియు భూమిని పిలుస్తాను, నేను జీవితాన్ని మరియు మరణాన్ని, ఆశీర్వాదం మరియు శాపాన్ని మీ ముందు ఉంచాను. కావున నీవు మరియు నీ సంతానము జీవించునట్లు జీవమును ఎన్నుకొనుము;

20 నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి, ఆయన మాటను విని, ఆయనను హత్తుకొని ఉండునట్లు; ఎందుకంటే ఆయనే నీ జీవితం, నీ రోజుల పొడవు; నీ పితరులైన అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులకు ఇస్తానని యెహోవా ప్రమాణం చేసిన దేశంలో నీవు నివసించు.  


అధ్యాయం 31

మోషే జాషువా మరియు ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు - జాషువాకు అతని బాధ్యత - మోషే లేవీయులకు ధర్మశాస్త్ర పుస్తకాన్ని అందజేసాడు - అతను పెద్దలకు నిరసన తెలిపాడు.

1 మోషే వెళ్లి ఇశ్రాయేలీయులందరితో ఈ మాటలు చెప్పాడు.

2 మరియు అతను వారితో ఇలా అన్నాడు: ఈ రోజు నాకు నూట ఇరవై సంవత్సరాలు. నేను ఇక బయటకు వెళ్లి లోపలికి రాలేను; నీవు ఈ యొర్దాను దాటి వెళ్లవద్దు అని యెహోవా నాతో చెప్పాడు.

3 నీ దేవుడైన ప్రభువు నీకు ముందుగా వెళ్లును, నీ యెదుటనుండి ఈ జనులను నాశనము చేయును, నీవు వారిని స్వాధీనపరచుకొనుదువు. మరియు యెహోషువా, ప్రభువు చెప్పినట్లు అతడు నీకు ముందుగా వెళ్లును.

4 అమోరీయుల రాజులైన సీహోనుకు, ఓగుకు, తాను నాశనం చేసిన వారి దేశానికి యెహోవా చేసినట్లే వారికి కూడా చేస్తాడు.

5 నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలన్నిటి చొప్పున మీరు వారికి చేయునట్లు ప్రభువు వారిని మీ ఎదుట అప్పగించును.

6 ధైర్యముగాను ధైర్యముగాను ఉండుము, భయపడకుము వారికి భయపడకుము; నీ దేవుడైన యెహోవా నీతో కూడ వచ్చును; అతడు నిన్ను విడువడు, నిన్ను విడిచిపెట్టడు.

7 మోషే యెహోషువను పిలిచి ఇశ్రాయేలీయులందరి యెదుట అతనితో ఇలా అన్నాడు: ధైర్యముగాను ధైర్యముగాను ఉండుము. యెహోవా వారి పితరులకు ఇస్తానని ప్రమాణం చేసిన దేశానికి నీవు ఈ ప్రజలతో కలిసి వెళ్లాలి. మరియు నీవు వారికి దానిని వారసునిగా చేయుము.

8 మరియు యెహోవా, ఆయనే నీకు ముందుగా వెళ్లుచున్నాడు. అతను నీతో ఉంటాడు, అతను నిన్ను విఫలం చేయడు, నిన్ను విడిచిపెట్టడు; భయపడవద్దు, భయపడవద్దు.

9 మోషే ఈ ధర్మశాస్త్రాన్ని వ్రాసి, ప్రభువు ఒడంబడిక మందసాన్ని మోస్తున్న లేవీ కుమారులైన యాజకులకు, ఇశ్రాయేలు పెద్దలందరికీ దాన్ని అప్పగించాడు.

10 మరియు మోషే వారితో ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు, “ప్రతి ఏడు సంవత్సరాల ముగింపులో, విడుదల సంవత్సరం వేడుకలో, గుడారాల పండుగలో,

11 ఇశ్రాయేలీయులందరు నీ దేవుడైన యెహోవా ఏర్పరచుకొను స్థలమున ఆయన సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయులందరి యెదుట నీవు ఈ ధర్మశాస్త్రమును చదువుతావు.

12 ప్రజలను, స్త్రీలను, పురుషులను, పిల్లలను, నీ గుమ్మములలో ఉన్న నీ అపరిచితుడు విని, నేర్చుకొనునట్లు, నేర్చుకొనునట్లు, నీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడి, ఈ మాటలన్నిటిని గైకొనునట్లు వారిని కూడబెట్టుము. చట్టం;

13 మరియు మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు యోర్దాను నది దాటి వెళ్లే దేశములో మీరు నివసించునంతవరకు ఏ విషయం తెలియని వారి పిల్లలు విని, మీ దేవుడైన యెహోవాకు భయపడుట నేర్చుకొనవలెను.

14 మరియు ప్రభువు మోషేతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, నీవు చనిపోయే రోజులు సమీపిస్తున్నాయి. యెహోషువను పిలిపించి, ప్రత్యక్షపు గుడారములో కూర్చుండి, నేను అతనికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెదను. మరియు మోషే మరియు యెహోషువ వెళ్లి, ప్రత్యక్షపు గుడారములో ప్రత్యక్షమయ్యారు.

15 మరియు ప్రభువు గుడారంలో మేఘ స్తంభంలో కనిపించాడు. మరియు మేఘ స్తంభము గుడారపు ద్వారమున నిలిచియుండెను.

16 మరియు ప్రభువు మోషేతో ఇట్లనెనుఇదిగో, నీవు నీ పితరులతో కూడ నిద్రించుదువు; మరియు ఈ ప్రజలు లేచి, వారు తమ మధ్య ఉండడానికి వెళ్ళే దేశపు అపరిచితుల దేవతలను వెంబడించి, నన్ను విడిచిపెట్టి, నేను వారితో చేసిన నా ఒడంబడికను ఉల్లంఘిస్తారు.

17 ఆ దినమున నా కోపము వారిమీద రగులుకొనును, నేను వారిని విడిచిపెట్టి, వారికి నా ముఖమును దాచుకొనుదును, వారు మ్రింగివేయబడుదురు; మన దేవుడు మన మధ్య లేడు కాబట్టి ఈ కీడులు మనమీదికి రాలేదా?

18 మరియు వారు ఇతర దేవతలను ఆశ్రయించినందున వారు చేసిన చెడులన్నిటిని బట్టి నేను ఆ రోజున నా ముఖాన్ని ఖచ్చితంగా దాచుకుంటాను.

19 కాబట్టి ఇప్పుడు మీ కోసం ఈ పాటను వ్రాసి ఇశ్రాయేలీయులకు బోధించండి. ఈ పాట ఇశ్రాయేలీయులకు వ్యతిరేకంగా నాకు సాక్షిగా ఉండేలా వారి నోళ్లలో పెట్టండి.

20 నేను వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశంలోకి వారిని తీసుకువచ్చినప్పుడు; మరియు వారు తిని తమను తాము నింపుకొని, మరియు కొవ్వు మైనపు; అప్పుడు వారు ఇతర దేవతలను ఆశ్రయించి, వారికి సేవ చేసి, నన్ను రెచ్చగొట్టి, నా ఒడంబడికను ఉల్లంఘిస్తారు.

21 మరియు వారికి అనేక కీడులు మరియు కష్టములు సంభవించినప్పుడు, ఈ పాట వారికి సాక్షిగా సాక్ష్యమిచ్చును; ఎందుకంటే అది వారి సంతానపు నోటి నుండి మరచిపోదు. నేను ప్రమాణం చేసిన దేశంలోకి వారిని తీసుకురాకముందే, ఇప్పుడు కూడా వారి ఊహ గురించి నాకు తెలుసు.

22 కాబట్టి మోషే అదే రోజు ఈ పాటను వ్రాసి ఇశ్రాయేలీయులకు నేర్పించాడు.

23 మరియు అతడు నూను కుమారుడైన యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించి, <<బలంగా, ధైర్యంగా ఉండు; నేను ఇశ్రాయేలీయులకు ప్రమాణం చేసిన దేశానికి నీవు వారిని తీసుకువస్తావు; మరియు నేను నీతో ఉంటాను.

24 మరియు మోషే ఈ ధర్మశాస్త్రంలోని మాటలను ఒక పుస్తకంలో వ్రాయడం ముగించినప్పుడు, అవి పూర్తయ్యే వరకు,

25 యెహోవా ఒడంబడిక పెట్టెను మోసే లేవీయులకు మోషే ఆజ్ఞాపించాడు.

26 ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని తీసికొని, నీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసము నీకు విరోధముగా సాక్షిగా ఉండునట్లు దాని ప్రక్కన పెట్టుము.

27 నీ తిరుగుబాటు, నీ గట్టి మెడ నాకు తెలుసు. ఇదిగో, ఈ రోజు నేను మీతో జీవించి ఉండగా, మీరు యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. మరియు నా మరణం తర్వాత ఇంకా ఎంత?

28 మీ గోత్రాలలోని పెద్దలందరినీ, మీ అధికారులనూ నా దగ్గరకు చేర్చండి, నేను వారి చెవుల్లో ఈ మాటలు మాట్లాడి, వారిపై రికార్డు చేయడానికి ఆకాశాన్ని భూమిని పిలుస్తాను.

29 నా మరణానంతరము మీరు మిమ్ములను పూర్తిగా పాడుచేసుకొని నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన మార్గము నుండి వైదొలగుతారని నాకు తెలుసు. మరియు చివరి రోజులలో మీకు చెడు జరుగుతుంది; ఎందుకంటే మీరు మీ చేతుల పని ద్వారా యెహోవాకు కోపం తెప్పించేలా ఆయన దృష్టికి చెడు చేస్తారు.

30 మరియు మోషే ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతటికి ఈ పాటలోని మాటలు ముగిసేంత వరకు చెప్పాడు.  


అధ్యాయం 32

మోషే పాట - దేవుడు అతనిని నెబో పర్వతానికి పంపాడు, భూమిని చూసి చనిపోతాడు.

1 ఆకాశమా, వినండి, నేను మాట్లాడతాను; మరియు భూమి, నా నోటి మాటలు వినండి.

2 నా సిద్ధాంతం వర్షంలా కురుస్తుంది, నా ప్రసంగం మంచులా, లేత మొక్కపై చిన్న వర్షంలా, గడ్డిపై జల్లులు కురుస్తాయి.

3 ఎందుకంటే నేను ప్రభువు నామాన్ని ప్రచురిస్తాను; మీరు గొప్పతనాన్ని మా దేవునికి ఆపాదించండి.

4 ఆయన రాయి, ఆయన పని పరిపూర్ణమైనది; ఎందుకంటే అతని మార్గాలన్నీ తీర్పు; సత్యముగల దేవుడు మరియు అన్యాయము లేని దేవుడు ఆయన న్యాయము మరియు న్యాయము.

5 వారు తమను తాము పాడు చేసుకున్నారు, వారి మచ్చ అతని పిల్లలకు కాదు; వారు వక్ర మరియు వంకర తరం.

6 అవివేకులారా, బుద్ధిహీనులారా, మీరు ప్రభువుకు ప్రతిఫలమిస్తున్నారా? నిన్ను కొన్నది నీ తండ్రి కాదా? అతను నిన్ను సృష్టించి, నిన్ను స్థాపించలేదా?

7 పూర్వకాలములను జ్ఞాపకము చేసికొనుము, అనేక తరాల సంవత్సరములను చూచుకొనుడి; మీ తండ్రిని అడగండి, అతను మీకు చూపిస్తాడు; మీ పెద్దలు, మరియు వారు మీకు చెప్తారు.

8 సర్వోన్నతుడు వారి స్వాస్థ్యాన్ని దేశాలకు పంచినప్పుడు, ఆదాము కుమారులను వేరు చేసినప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయుల సంఖ్యను బట్టి ప్రజల సరిహద్దులను నిర్ణయించాడు.

9 ప్రభువు భాగం ఆయన ప్రజలే; యాకోబు అతని స్వాస్థ్యము.

10 అతను అతన్ని ఎడారి భూమిలో, అరణ్యంలో అరణ్యంలో కనుగొన్నాడు. he led him about, he directed him, he keep him వాని కంటికి రెప్పలా కాపాడుకున్నాడు.

11 డేగ తన గూడును కదిలించునట్లు, తన పిల్లలపై రెక్కలు విప్పి, వాటిని పట్టుకొని, తన రెక్కలపై వాటిని మోయినట్లు;

12 కాబట్టి ప్రభువు మాత్రమే అతనిని నడిపించాడు మరియు అతనితో ఏ అన్య దేవుడు లేడు.

13 అతడు పొలాల పంటను తినేలా భూమిపై ఉన్న ఎత్తైన ప్రదేశాల మీద అతన్ని ఎక్కించాడు. మరియు అతడు బండలోనుండి తేనెను, చెదిరిన బండలోనుండి నూనెను పీల్చేలా చేసాడు.

14 ఆవుల వెన్న, గొర్రెల పాలు, గొర్రెపిల్లల కొవ్వు, బాషాను జాతి పొట్టేలు, మేకలు, గోధుమపిండి కొవ్వు; మరియు మీరు ద్రాక్ష యొక్క స్వచ్ఛమైన రక్తాన్ని త్రాగారు.

15 అయితే యెషూరూన్ లావుగా చేసి తన్నాడు; నువ్వు మైనపు లావుగా ఉన్నావు, మందంగా పెరిగావు, కొవ్వుతో కప్పబడి ఉన్నావు; అప్పుడు అతను తనను సృష్టించిన దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టాడు మరియు తన మోక్షానికి సంబంధించిన రాయిని తేలికగా గౌరవించాడు.

16 వారు వింత దేవుళ్లతో అతనికి అసూయ పుట్టించారు, అసహ్యమైన వాటితో అతనికి కోపం తెప్పించారు.

17 వారు దేవునికి కాదు దయ్యాలకు బలి అర్పించారు. తమకు తెలియని దేవుళ్లకు, కొత్తగా వచ్చిన కొత్త దేవుళ్లకు, మీ పితరులు భయపడని దేవుళ్లకు.

18 నిన్ను పుట్టించిన శిల గురించి నువ్వు పట్టించుకోకుండా ఉన్నావు, నిన్ను సృష్టించిన దేవుణ్ణి మరచిపోయావు.

19 ప్రభువు అది చూచి, తన కుమారులను తన కుమార్తెలను రెచ్చగొట్టినందుకు వారిని అసహ్యించుకున్నాడు.

20 మరియు అతడు <<నేను వారికి నా ముఖాన్ని దాచుకుంటాను, వారి అంతం ఎలా ఉంటుందో నేను చూస్తాను; ఎందుకంటే వారు చాలా ముందున్న తరం, వీరిలో విశ్వాసం లేని పిల్లలు.

21 దేవుడు కానిదానితో వారు నన్ను అసూయపడేలా చేశారు; వారు తమ వ్యర్థములతో నాకు కోపము పుట్టించిరి; మరియు ప్రజలు కాని వారితో నేను వారిని అసూయపడేలా చేస్తాను; తెలివితక్కువ దేశంతో నేను వారికి కోపం తెప్పిస్తాను.

22 ఎందుకంటే, నా కోపంతో అగ్ని రాజుకుంది, అది అధో నరకానికి మండుతుంది, దానితో భూమిని కాల్చివేస్తుంది, పర్వతాల పునాదులను కాల్చివేస్తుంది.

23 నేను వారి మీద దుష్ప్రచారం చేస్తాను; నేను నా బాణాలను వారిపై ప్రయోగిస్తాను.

24 వారు ఆకలితో కాల్చివేయబడతారు, మండే వేడిచేత మరియు చేదు నాశనముతో మ్రింగివేయబడతారు. నేను వారిపైకి మృగాల పళ్లను, ధూళి పాముల విషాన్ని కూడా పంపుతాను.

25 బయట ఖడ్గము, లోపల భయము, యువకులను మరియు కన్యను, పాలిచ్చును నెరిసిన వెంట్రుకలతో కూడ నాశనము చేయును.

26 నేను వారిని మూలలకు చెదరగొట్టెదను, వారిని జ్ఞాపకము చేసికొనుటను మనుష్యులలో నుండి నిలిపివేస్తాను;

27 శత్రువుల కోపానికి నేను భయపడి, వారి విరోధులు వింతగా ప్రవర్తిస్తారని, మరియు మా చేయి ఎత్తుగా ఉంది, ప్రభువు ఇవన్నీ చేయలేదు అని వారు అనకూడదని నేను భయపడుతున్నాను.

28 వారు ఆలోచన లేని దేశం, వారిలో ఏ విధమైన అవగాహన లేదు.

29 ఓహ్, వారు జ్ఞానవంతులైతే, వారు దీన్ని అర్థం చేసుకున్నారంటే, వారు తమ చివరి ముగింపు గురించి ఆలోచించాలి!

30 ఒకడు వెయ్యిమందిని వెంబడించి, ఇద్దరు పదివేలమందిని ఎలా పారిపోవాలి?

31 వారి బండ మన బండలాంటిది కాదు, మన శత్రువులు కూడా న్యాయాధిపతులు.

32 వారి ద్రాక్షావల్లి సొదొమ ద్రాక్షచెట్టులోను గొమొర్రా పొలాలలోను ఉన్నది. వాటి ద్రాక్ష ద్రాక్షపండ్లు, వాటి గుత్తులు చేదు;

33 వారి ద్రాక్షారసం డ్రాగన్‌ల విషం, ఆస్ప్స్ యొక్క క్రూరమైన విషం.

34 ఇది నా దగ్గర భద్రపరచబడి, నా సంపదల మధ్య ముద్ర వేయబడలేదా?

35 ప్రతీకారం, ప్రతిఫలం నాకు సంబంధించినవి. వారి అడుగు తగిన సమయంలో జారిపోతుంది; ఎందుకంటే వారి విపత్తు రోజు దగ్గర పడింది, మరియు వారికి జరగబోయేవి త్వరపడతాయి.

36 ప్రభువు తన ప్రజలకు తీర్పు తీర్చును, మరియు తన సేవకుల శక్తి పోయిందని మరియు ఎవరూ నోరు మూయబడలేదని మరియు విడిచిపెట్టలేదని చూచినప్పుడు వారి కొరకు పశ్చాత్తాపపడును.

37 మరియు అతను ఇలా అంటాడు, “వారి దేవతలు ఎక్కడ ఉన్నారు, వారు నమ్మిన వారి బండ,

38 వారి బలుల క్రొవ్వును ఎవరు తిన్నారు, వారి పానీయాల ద్రాక్షారసాన్ని ఎవరు తాగారు? వారు లేచి మీకు సహాయం చేయనివ్వండి మరియు మీకు రక్షణగా ఉండండి.

39 నేనే, నేనే, ఆయనే, నాతో దేవుడు లేడని ఇప్పుడు చూడండి. నేను చంపుతాను, నేను బ్రతికించాను; నేను గాయపడ్డాను, మరియు నేను నయం; నా చేతిలోనుండి విడిపించగలిగేది ఏదీ లేదు.

40 నేను పరలోకానికి నా చెయ్యి ఎత్తి, నేను శాశ్వతంగా జీవిస్తున్నాను.

41 నా మెరుస్తున్న ఖడ్గాన్ని నేను రెచ్చగొట్టినా, నా చెయ్యి తీర్పును పట్టుకుంటే; నేను నా శత్రువులకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాను, నన్ను ద్వేషించే వారికి ప్రతిఫలమిస్తాను.

42 నేను నా బాణములను రక్తముతో త్రాగుదును, నా ఖడ్గము మాంసమును మ్రింగివేయును; మరియు శత్రువుపై ప్రతీకార చర్యల ప్రారంభం నుండి చంపబడిన మరియు బందీల రక్తంతో.

43 ప్రజలారా, ఆయన ప్రజలతో సంతోషించండి; ఎందుకంటే అతను తన సేవకుల రక్తానికి ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు మరియు తన విరోధులకు ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాడు మరియు తన దేశం పట్ల మరియు తన ప్రజల పట్ల కనికరం చూపుతాడు.

44 మోషే వచ్చి నూను కుమారుడైన హోషేయతో కలిసి ఈ పాటలోని మాటలన్నిటిని ప్రజల చెవులకు వినిపించారు.

45 మోషే ఇశ్రాయేలీయులందరితో ఈ మాటలన్నిటిని చెప్పి ముగించాడు.

46 మరియు ఆయన వారితో ఇలా అన్నాడు: “ఈ రోజు నేను మీ మధ్య సాక్ష్యమిచ్చే మాటలన్నింటికీ, ఈ ధర్మశాస్త్రంలోని మాటలన్నిటినీ పాటించమని మీ పిల్లలకు ఆజ్ఞాపించండి.

47 ఇది మీకు వ్యర్థం కాదు; ఎందుకంటే ఇది మీ జీవితం; మరియు మీరు స్వాధీనపరచుకొనుటకు యోర్దాను దాటి వెళ్ళే దేశములో దీని ద్వారా మీరు మీ దినములను పొడిగించుకొనవలెను.

48 మరియు అదే రోజు యెహోవా మోషేతో ఇలా అన్నాడు:

49 యెరికోకు ఎదురుగా ఉన్న మోయాబు దేశంలో ఉన్న నెబో పర్వతానికి ఈ అబారీమ్ పర్వతానికి వెళ్లు. మరియు నేను ఇశ్రాయేలీయులకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చే కనాను దేశమును చూడుము;

50 మరియు నీవు ఎక్కిన కొండలో చనిపోయి నీ ప్రజలతో కూడి ఉండు; నీ సహోదరుడైన అహరోను హోరు కొండలో మరణించి తన ప్రజలతో కూడియుండెను.

51 జిన్ అరణ్యంలో మెరీబా-కాదేషు నీళ్ల దగ్గర ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య మీరు నాకు విరోధంగా అపరాధం చేశారు. ఎందుకంటే మీరు ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య నన్ను పవిత్రం చేయలేదు.

52 అయితే నీవు నీ యెదుట దేశమును చూస్తావు; అయితే నేను ఇశ్రాయేలీయులకు ఇచ్చే దేశానికి నువ్వు వెళ్ళకూడదు.  


అధ్యాయం 33

దేవుని మహిమ - తెగల దీవెనలు.

1 మరియు దేవుని మనిషి మోషే తన మరణానికి ముందు ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఆశీర్వదించిన ఆశీర్వాదం ఇదే.

2 మరియు అతడు <<ప్రభువు సీనాయి నుండి వచ్చి శేయీరు నుండి వారి వద్దకు లేచాడు. అతను పరాన్ పర్వతం నుండి ప్రకాశించాడు, మరియు అతను పదివేల మంది పరిశుద్ధులతో వచ్చాడు; అతని కుడి చేతి నుండి వారి కోసం మండుతున్న చట్టం బయలుదేరింది.

3 అవును, అతను ప్రజలను ప్రేమించాడు; అతని పరిశుద్ధులందరూ నీ చేతిలో ఉన్నారు; మరియు వారు నీ పాదాల దగ్గర కూర్చున్నారు; ప్రతి ఒక్కరూ నీ మాటలను స్వీకరించాలి.

4 మోషే యాకోబు సమాజపు స్వాస్థ్యమైన ధర్మశాస్త్రాన్ని మనకు ఆజ్ఞాపించాడు.

5 మరియు ఇశ్రాయేలు ప్రజల పెద్దలు మరియు గోత్రాల పెద్దలు సమావేశమైనప్పుడు అతను యెషూరులో రాజుగా ఉన్నాడు.

6 రూబేను చావకుండా బ్రతకనివ్వండి; మరియు అతని మనుష్యులు తక్కువ ఉండకూడదు.

7 ఇది యూదా దీవెన; మరియు అతను ఇలా అన్నాడు: ప్రభువా, యూదా స్వరం విని అతని ప్రజల వద్దకు అతన్ని తీసుకురండి. అతని చేతులు అతనికి సరిపోతాయి; మరియు అతని శత్రువుల నుండి నీవు అతనికి సహాయముగా ఉండుము.

8 మరియు లేవీని గూర్చి అతడు <<నీ తుమ్మీము మరియు ఊరీము నీ పరిశుద్ధుని దగ్గర ఉండనివ్వు, నీవు మస్సా వద్ద నిరూపించి, మెరీబా నీళ్ల వద్ద ఎవరితో పోరాడావో అతనితో ఉండనివ్వండి.

9 అతను తన తండ్రితో మరియు అతని తల్లితో, నేను అతన్ని చూడలేదు; అతను తన సోదరులను గుర్తించలేదు లేదా తన స్వంత పిల్లలను తెలుసుకోలేదు; వారు నీ మాటను గైకొని నీ నిబంధనను గైకొనియున్నారు.

10 వారు యాకోబుకు నీ తీర్పులను, ఇశ్రాయేలుకు నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధిస్తారు. నీ బలిపీఠం మీద ధూపద్రవ్యాలు, దహనబలి అర్పించాలి.

11 ప్రభూ, అతని వస్తువును ఆశీర్వదించండి మరియు అతని చేతుల పనిని అంగీకరించండి; అతనికి వ్యతిరేకంగా లేచిన వారిని మరియు అతనిని ద్వేషించే వారి నడుములను కొట్టండి, వారు తిరిగి లేవలేరు.

12 మరియు బెంజమినును గూర్చి అతడు <<ప్రభువుకు ప్రియమైనవాడు అతని దగ్గర సురక్షితంగా నివసిస్తాడు. మరియు ప్రభువు రోజంతా అతనిని కప్పి ఉంచును, మరియు అతడు అతని భుజాల మధ్య నివసించును.

13 మరియు యోసేపును గూర్చి అతడు ఇలా అన్నాడు: “ఆయన భూమి, ఆకాశపు అమూల్యమైన వాటి కోసం, మంచు కోసం, కింద పడుకున్న అగాధం కోసం ప్రభువు ఆశీర్వదించబడతాడు.

14 మరియు సూర్యుని ద్వారా లభించే అమూల్యమైన ఫలాల కోసం, చంద్రుడు అందించిన విలువైన వస్తువుల కోసం,

15 మరియు ప్రాచీన పర్వతంలోని ముఖ్య విషయాల కోసం, శాశ్వతమైన కొండల్లోని విలువైన వస్తువుల కోసం,

16 మరియు భూమి యొక్క అమూల్యమైన వస్తువుల కొరకు మరియు దాని సంపూర్ణత కొరకు మరియు పొదలో నివసించిన వారి దయ కొరకు; ఆశీర్వాదం జోసెఫ్ తలపై, మరియు అతని సోదరుల నుండి వేరు చేయబడిన అతని తలపైకి రానివ్వండి.

17 అతని మహిమ అతని ఎద్దుల మొదటి పిల్లవంటిది, అతని కొమ్ములు ఒంటి కొమ్ముల కొమ్ములవంటివి; వారితో కలిసి ఆయన ప్రజలను భూమి చివరల వరకు నెట్టివేస్తాడు; మరియు వారు పదివేల మంది ఎఫ్రాయిమువారు, మరియు వారు మనష్షే వేలమంది.

18 మరియు జెబూలూను గురించి అతను ఇలా అన్నాడు: మరియు ఇశ్శాఖారు, నీ గుడారాలలో.

19 వారు ప్రజలను కొండమీదికి పిలుస్తారు; అక్కడ వారు నీతి బలులు అర్పిస్తారు; ఎందుకంటే వారు సముద్రాల సమృద్ధిని, ఇసుకలో దాచిన సంపదను పీల్చుకుంటారు.

20 మరియు గాదును గూర్చి అతడు “గాదును విశాలపరచువాడు ధన్యుడు; అతడు సింహమువలె నివసించును, తల కిరీటముతో చేయి చింపివేయును.

21 మరియు అతను మొదటి భాగాన్ని తన కోసం అందించాడు, ఎందుకంటే అక్కడ, చట్టాన్ని ఇచ్చే వ్యక్తి యొక్క ఒక భాగంలో అతను కూర్చున్నాడు. మరియు అతను ప్రజల పెద్దలతో వచ్చి, అతను లార్డ్ యొక్క న్యాయాన్ని అమలు చేశాడు, మరియు ఇశ్రాయేలుతో అతని తీర్పులు.

22 మరియు దాను గురించి అతడు ఇలా అన్నాడు: దాను సింహపు పిల్ల; అతను బాషాను నుండి దూకుతాడు.

23 మరియు నఫ్తాలి గురించి అతడు ఇలా అన్నాడు: ఓ నఫ్తలీ, ప్రభువు అనుగ్రహంతో సంతృప్తి చెంది, యెహోవా ఆశీర్వాదంతో నిండినవాడా, పడమర మరియు దక్షిణాలను స్వాధీనం చేసుకో.

24 మరియు ఆషేరును గూర్చి అతడు <<ఆషేరుకు సంతానం కలుగుగాక; అతడు తన సహోదరులకు అంగీకారముగా ఉండనివ్వండి మరియు అతని పాదము నూనెలో ముంచవలెను.

25 నీ పాదరక్షలు ఇనుము మరియు ఇత్తడి ఉండాలి; మరియు నీ దినములనుబట్టి నీ బలము ఉండును.

26 యెషూరూను దేవునికి సాటి ఎవరూ లేరు, ఆయన నీ సహాయంతో ఆకాశం మీద, ఆకాశం మీద తన శ్రేష్ఠతతో స్వారీ చేస్తాడు.

27 శాశ్వతమైన దేవుడు నీ ఆశ్రయం, క్రింద శాశ్వతమైన చేతులు ఉన్నాయి; మరియు అతడు నీ యెదుటనుండి శత్రువును తరిమివేయును; మరియు వాటిని నాశనం చేయి అని చెప్పాలి.

28 అప్పుడు ఇశ్రాయేలు ఒంటరిగా సురక్షితంగా నివసిస్తుంది; యాకోబు జలధార మొక్కజొన్న మరియు ద్రాక్షారసము ఉన్న భూమి మీద ఉంటుంది; అతని ఆకాశము మంచును కురిపించును.

29 ఇశ్రాయేలూ, నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావు; ప్రభువు చేత రక్షించబడిన ప్రజలారా, మీ సహాయానికి కవచం, మరియు మీ శ్రేష్ఠత యొక్క ఖడ్గం ఎవరు! మరియు నీ శత్రువులు నీకు అబద్ధాలు చెప్పుదురు; మరియు నీవు వారి ఉన్నత స్థలములపై నడవాలి.  


అధ్యాయం 34

మోషే భూమిని వీక్షించాడు - అతను చనిపోతాడు - అతని వయస్సు - అతని కోసం దుఃఖిస్తూ - జాషువా అతని స్థానంలో ఉన్నాడు.

1 మోషే మోయాబు మైదానం నుండి నెబో పర్వతం మీదుగా యెరికోకు ఎదురుగా ఉన్న పిస్గా శిఖరానికి వెళ్లాడు. మరియు ప్రభువు అతనికి గిలాదు దేశమంతటిని దానుకి చూపించాడు.

2 మరియు నఫ్తాలి అంతా, ఎఫ్రాయిము దేశం, మనష్షే, యూదా దేశమంతటినీ, సముద్ర తీరం వరకు,

3 మరియు దక్షిణాన, మరియు యెరికో లోయ యొక్క మైదానం, ఖర్జూర చెట్ల పట్టణం, జోయర్ వరకు.

4 మరియు ప్రభువు అతనితో ఇలా అన్నాడు: “నేను నీ సంతానానికి ఇస్తానని అబ్రాహాముతో, ఇస్సాకుతో, యాకోబుతో ప్రమాణం చేసిన దేశం ఇది. నేను నిన్ను నీ కళ్లతో చూసేలా చేసాను, కానీ నువ్వు అక్కడికి వెళ్లకూడదు.

5 కాబట్టి యెహోవా మాట ప్రకారం మోయాబు దేశంలో యెహోవా సేవకుడైన మోషే చనిపోయాడు.

6 మోయాబు దేశంలో బేత్పెయోరుకు ఎదురుగా ఉన్న లోయలో ఉన్న అతని పితరుల దగ్గరికి యెహోవా అతన్ని తీసుకెళ్లాడు. కాబట్టి ఈ రోజు వరకు అతని సమాధి గురించి ఎవరికీ తెలియదు.

7 మోషే చనిపోయినప్పుడు నూట ఇరవై ఏండ్ల వాడు; అతని కన్ను మసకబారలేదు లేదా అతని సహజ శక్తి తగ్గలేదు.

8 ఇశ్రాయేలీయులు మోయాబు మైదానంలో ముప్పై రోజులు మోషే కోసం ఏడ్చారు. కాబట్టి మోషే కోసం రోదించే మరియు దుఃఖించే రోజులు ముగిశాయి.

9 మరియు నూను కుమారుడైన యెహోషువ జ్ఞానాత్మతో నిండి ఉన్నాడు; మోషే అతని మీద చేతులు ఉంచాడు; మరియు ఇశ్రాయేలీయులు అతని మాట విని, యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసిరి.

10 మరియు మోషే వంటి ప్రవక్త ఇశ్రాయేలులో లేడు, అతనిని యెహోవా ముఖాముఖిగా తెలుసుకున్నాడు.

11 ఈజిప్టు దేశంలో, ఫరోకు, అతని సేవకులందరికీ, అతని దేశమంతటికి చేయడానికి యెహోవా అతన్ని పంపిన అన్ని సూచనలలో మరియు అద్భుతాలలో,

12 మరియు మోషే ఇశ్రాయేలీయులందరి యెదుట చూపిన ఆ బలమైన హస్తమంతటిలోను మరియు అన్నిటిలోను గొప్ప భయముతోను.

స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ:

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.