2023 సెంటర్ ప్లేస్ సూపర్ సండేస్

సూపర్ సండేలలో, సెంటర్ ప్లేస్ కాంగ్రెగేషన్స్ ఆదివారం ఉదయం సేవల కోసం కలిసి ఉంటాయి. అన్ని బయటి శాఖలు కూడా హాజరు కావాలని ఆహ్వానిస్తున్నాము. 

 

2023 సూపర్ సండే తేదీలు:

 

మే 21
సెప్టెంబర్ 17
నవంబర్ 19

 

super-sunday-remnant-church-gathering-place-independence-mo

లో పోస్ట్ చేయబడింది