సందర్శకుల కేంద్రం

విజిటర్స్ సెంటర్ ప్రజలకు వచ్చి మా చర్చి గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒక ప్రదేశంగా పనిచేస్తుంది. చర్చి చరిత్ర నుండి కళాఖండాల ప్రదర్శనతో పాటు సందర్శకుల కోసం సమాచార వీడియోతో కూడిన "హిస్టరీ హాల్" ఉంది.

సందర్శకుల కేంద్రం తెరిచి ఉంది:
సోమవారం - గురువారం, మధ్యాహ్నం 1-4గం

దీన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, సందర్శించండి:
709 W. మాపుల్
స్వాతంత్ర్యం, MO 64050

వీడియో ప్లే చేయండి
The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place
The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place