థీమ్ సహాయపడుతుంది

ప్రతి సంవత్సరం థీమ్ హెల్ప్‌లు అధ్యక్షులు మరియు స్పీకర్‌లకు మార్గదర్శకంగా మరియు ఒక అంశం గురించి సామూహిక అభ్యాసాన్ని ప్రోత్సహించడానికి చర్చి నాయకత్వం ద్వారా అభివృద్ధి చేయబడతాయి. ఈ సంవత్సరం గైడ్‌ను ఇక్కడ కనుగొనండి:

Remnant_Church-Blackgum_Campgrounds_Theme_Helps