బుక్ ఆఫ్ మోర్మన్ లో నివసిస్తున్నారు

 


లివింగ్ ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ మార్మన్ - కొత్త స్టడీ గైడ్

 

Be thankful. 1

 

మీరు కొత్త స్టడీ గైడ్ కోసం చూస్తున్నారా? బహుశా గృహ అధ్యయనం, యువజన సమూహం లేదా ఆదివారం పాఠశాల తరగతుల కోసం? మా కొత్త పుస్తకం కంటే ఎక్కువ చూడకండి, 

 

బుక్ ఆఫ్ మోర్మన్ లో నివసిస్తున్నారు

 

ఈ పాఠాలు ఒక్కొక్కటి ఒక గంట సమయం తీసుకునేలా రూపొందించబడ్డాయి మరియు వారానికి ఒక పాఠం చేస్తే ఒక సంవత్సరం తర్వాత పూర్తి చేయవచ్చు. 

 

ఈ కొత్త అధ్యయనం మా ప్రియమైన గ్రంథంపై మీ అవగాహనను మెరుగుపరుస్తుందని మేము ప్రార్థిస్తున్నాము.

లో పోస్ట్ చేయబడింది