జియాన్ కోసం అంబాసిడర్లు – సంచిక 77

జియాన్ కోసం రాయబారులు
…మిషన్‌లో జూనియర్ మరియు సీనియర్ హై యూత్

ప్రధాన పూజారి కోర్విన్ L. మెర్సర్, జనరల్ చర్చి యూత్ లీడర్ ద్వారా

వాల్యూమ్. 20 నంబర్ 1 జనవరి/ఫిబ్రవరి/మార్చి/ఏప్రి 2019 సంచిక నం. 77

“మరియు మాకు వ్యతిరేకంగా అపరాధం చేసేవారిని మేము క్షమించినట్లే మా అపరాధాలను క్షమించండి.
మీ పరలోకపు తండ్రి, మీకు వ్యతిరేకంగా అపరాధం చేసే మనుష్యుల అపరాధాలను మీరు క్షమించినట్లయితే
నిన్ను కూడా క్షమించును; కానీ మీరు మనుష్యుల అపరాధాలను క్షమించకపోతే, మీ పరలోకం కూడా క్షమించదు
తండ్రి నీ అపరాధములను క్షమించుము.” —మత్తయి 6:13,16

నేను ఈ పాప-అనారోగ్య ప్రపంచం చుట్టూ చూస్తున్నప్పుడు, నేను ఒకరి పట్ల మరొకరు చాలా క్షమించరానిదాన్ని చూస్తున్నాను. క్రీస్తు అనుచరులుగా (శిష్యులుగా) మనము ఈ లోకానికి చెందినవారము కాక మన రక్షకుని మార్గములో నడవమని పిలువబడ్డాము. క్రీస్తు శిలువ వేయబడిన సువార్తలలో నేను చదివిన ప్రతిసారీ, మరియు అతనిని అలాంటి హింసకు గురిచేసిన వారిని చూస్తూ, "తండ్రీ, వారిని క్షమించు" అని చెప్పడం నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది.

నా జీవితంలో నా స్వంత పరీక్షలను ఎదుర్కొని, నేను క్షమించవలసిన ప్రదేశానికి వచ్చాను, నిజాయితీగా, నేను అలా చేయకూడదనుకున్నప్పుడు, నేను పోరాటాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను, ముఖ్యంగా ఆ వ్యక్తి క్షమాపణ కోరనప్పుడు. నేను నా ప్రభువు వద్దకు తీసుకురాబడ్డాను మరియు నేను దేవునికి వ్యతిరేకంగా ఎక్కడ పాపం చేసాను మరియు క్షమాపణ కోరలేదు. నా స్వర్గపు తండ్రి పశ్చాత్తాపపడమని నన్ను పిలుస్తున్నందున గుర్తించబడని పాపాల క్షమాపణ నాకు ప్రసాదించాడు. అది దయ.

యువజన సమూహాలలో, మేము సరైన సంబంధాలను బోధిస్తున్నాము మరియు లేచిన ప్రభువు యొక్క శిష్యులుగా నడవడం గురించి చర్చిస్తున్నాము. యేసు మార్గాన్ని ఎంచుకునే ప్రతి రోజులో క్రైస్తవ జీవితం ఒకటి. ఇతరులను క్షమించడం అందులో ముఖ్యమైన భాగం; మేము దయ పొందుతాము మరియు ఇతరులకు దయ ఇవ్వడానికి పిలువబడ్డాము.

లో పోస్ట్ చేయబడింది