కొలొస్సియన్లు

కొలొస్సియన్లకు అపొస్తలుడైన పాల్ వ్రాసిన లేఖ

 

1 వ అధ్యాయము

సువార్త యొక్క ఐక్యత - దేవుని వ్యక్తిత్వం - చర్చి యొక్క అధిపతి క్రీస్తు - సువార్త యొక్క రహస్యం.

1 దేవుని చిత్తానుసారం యేసుక్రీస్తు అపొస్తలుడైన పౌలు, మన సోదరుడు తిమోతి.

2 కొలొస్సీలో ఉన్న పరిశుద్ధులకు మరియు క్రీస్తులో నమ్మకమైన సహోదరులకు; మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి మరియు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నుండి మీకు కృప మరియు శాంతి కలుగుగాక.

3 మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవునికి మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాము, మీ కోసం ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థిస్తున్నాము.

4 క్రీస్తుయేసుపై మీకున్న విశ్వాసం గురించి, పరిశుద్ధులందరి పట్ల మీకున్న ప్రేమ గురించి మేము విన్నాము.

5 పరలోకంలో మీ కోసం ఉంచబడిన నిరీక్షణ, సువార్త యొక్క సత్య వాక్యంలో మీరు ఇంతకు ముందు విన్నారు.

6 ఇది ప్రపంచంలోని అన్ని తరాల వలె మీ దగ్గరకు వచ్చింది; మరియు మీరు దానిని గూర్చి విని, దేవుని కృపను సత్యముగా ఎరిగిన దినము నుండి, అది మీలో కూడా ఫలించును.

7 మన ప్రియమైన తోటి సేవకుడైన ఎపఫ్రా గురించి మీరు కూడా తెలుసుకున్నారు.

8 ఆయన ఆత్మలో మీ ప్రేమను కూడా మాకు తెలియజేశాడు.

9 అందుకే మేము కూడా అది విన్న రోజు నుండి మీ కోసం ప్రార్థించడం మానుకోము, మరియు మీరు అన్ని జ్ఞానంతో మరియు ఆధ్యాత్మిక అవగాహనతో ఆయన చిత్తాన్ని గూర్చిన జ్ఞానంతో నిండి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము.

10 మీరు ప్రతి సత్కార్యమునందు ఫలవంతముగాను, దేవుని గూర్చిన జ్ఞానములో వృద్ధిపొందుతూను, సమస్తమును సంతోషపరచుటకు ప్రభువునకు పాత్రులగుదురు.

11 తన మహిమాన్వితమైన శక్తికి తగినట్లుగా పూర్ణశక్తితో బలపరచబడి, సహనముతోను దీర్ఘశాంతముతోను సంతోషముతో కూడియుండును;

12 వెలుగులో ఉన్న పరిశుద్ధుల వారసత్వంలో పాలుపంచుకునేలా చేసిన తండ్రికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ;

13 ఆయన మనలను అంధకారపు శక్తి నుండి విడిపించి, తన ప్రియ కుమారుని రాజ్యములోనికి మనలను మార్చెను.

14 ఆయన రక్తము ద్వారా మనకు విమోచనం ఉంది, పాప క్షమాపణ కూడా ఉంది.

15 ఆయన అదృశ్య దేవుని ప్రతిరూపం, ప్రతి ప్రాణిలో మొదటి సంతానం.

16 స్వర్గంలో ఉన్నవి, భూమిలో ఉన్నవి, సింహాసనాలైనా, రాజ్యాలైనా, రాజ్యాలైనా, అధికారాలైనా, కనిపించేవి, అదృశ్యమైనవి అన్నీ ఆయన ద్వారానే సృష్టించబడ్డాయి. అన్ని విషయాలు అతనిచే సృష్టించబడ్డాయి, మరియు అతని కోసం;

17 మరియు ఆయన అన్నిటికంటే ముందు ఉన్నాడు మరియు ఆయన ద్వారానే సమస్తమూ ఉన్నాయి.

18 మరియు అతను శరీరానికి శిరస్సు, చర్చి; ఎవరు ప్రారంభం, మృతులలో నుండి మొదటి సంతానం; అన్ని విషయాలలో అతనికి ప్రాధాన్యత ఉంటుంది.

19 తనలో సర్వసంపూర్ణత నివసిస్తుండడం తండ్రికి ఇష్టం.

20 మరియు, తన సిలువ రక్తము ద్వారా శాంతిని కలిగించి, అతని ద్వారా సమస్తమును తనతో సమాధానపరచుకొనెను. అతని ద్వారా, అవి భూమిలో ఉన్నవా, లేదా స్వర్గంలో ఉన్నవా అని నేను చెప్తున్నాను.

21 మరియు మీరు, దుష్టకార్యాల ద్వారా కొంతకాలం పరాయీకరణ చెంది మీ మనస్సులో శత్రువులుగా ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు అతను రాజీ పడ్డాడు.

22 మరణము ద్వారా అతని శరీరములో, ఆయన దృష్టికి మిమ్మును పరిశుద్ధులుగాను, నిందారహితులుగాను, ఖండించరానివారిగాను ఉంచుటకు;

23 మీరు విని, ఆకాశము క్రిందనున్న ప్రతి ప్రాణికి ప్రకటింపబడిన సువార్త నిరీక్షణ నుండి దూరమై, స్థిరపడి స్థిరపడిన విశ్వాసంలో కొనసాగితే; దానిలో నేను పాల్ మంత్రిగా నియమించబడ్డాను;

24 ఇప్పుడు మీ కోసం నేను అనుభవిస్తున్న బాధలను బట్టి సంతోషిస్తున్నాడు మరియు క్రీస్తు బాధల వెనుక ఉన్నవాటిని అతని శరీరం కోసం నా శరీరంలో నింపాడు, అది చర్చి;

25 దేవుని వాక్యాన్ని నెరవేర్చడానికి మీ కోసం దేవుడు నాకు ఇచ్చిన కాలం ప్రకారం నేను మంత్రిగా నియమించబడ్డాను.

26 యుగయుగాలుగానూ, తరతరాలుగానూ దాగివున్న మర్మము ఇప్పుడు తన పరిశుద్ధులకు ప్రత్యక్షపరచబడినది.

27 అన్యజనుల మధ్య ఈ మర్మము యొక్క మహిమ యొక్క ఐశ్వర్యము ఏమిటో దేవుడు ఎవరికి తెలియజేయును; మీలో ఉన్న క్రీస్తు, మహిమ యొక్క నిరీక్షణ;

28 మేము ఎవరిని బోధిస్తాము, ప్రతి మనిషిని హెచ్చరిస్తాము మరియు ప్రతి మనిషికి పూర్తి జ్ఞానంతో బోధిస్తాము. మనము ప్రతి మనిషిని క్రీస్తుయేసునందు పరిపూర్ణముగా ఉంచగలము;

29 అందుకోసం నేను కూడా ప్రయాసపడుతున్నాను, నాలో శక్తివంతంగా పనిచేసే అతని పనిని బట్టి ప్రయత్నిస్తాను.


అధ్యాయం 2

క్రీస్తులో ఉండవలసిన ఆవశ్యకత - దేవుని వ్యక్తిత్వం - బాప్టిజం ఒక ఖననం - రాబోయే విషయాల ఛాయలు.

1 మీకూ, లవొదికయలో వారికీ, నా ముఖం చూడని వారికీ ఎంత గొప్ప గొడవ ఉందో మీరు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.

2 వారి హృదయాలు ఓదార్పు పొంది, ప్రేమలో ఒకదానితో ఒకటి ముడిపడివుంటాయి, మరియు సంపూర్ణమైన అవగాహన యొక్క నిశ్చయతతో, దేవుని యొక్క మరియు క్రీస్తు యొక్క మర్మము యొక్క అంగీకారానికి, దేవునికి, తండ్రి అయిన క్రీస్తుకు;

3 అతనిలో జ్ఞానం మరియు జ్ఞానం యొక్క సంపదలన్నీ దాగి ఉన్నాయి.

4 మరియు ఎవరైనా మిమ్మల్ని కవ్వించే మాటలతో మోసగించకూడదని నేను చెప్తున్నాను.

5 నేను శరీరానికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, నేను ఆత్మతో మీతో ఉన్నాను, మీ ఆజ్ఞను మరియు క్రీస్తుపై మీ విశ్వాసం యొక్క స్థిరత్వాన్ని చూసి ఆనందిస్తూ మరియు చూచుచున్నాను.

6 కాబట్టి మీరు ప్రభువైన క్రీస్తు యేసును అంగీకరించినట్లే ఆయనలో నడుచుకోండి.

7 ఆయనలో పాతుకుపోయి, స్థిరపడి, మీకు బోధించబడినట్లుగా విశ్వాసంలో స్థిరపడి, కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా విస్తారంగా ఉన్నారు.

8 మనుష్యుల సంప్రదాయం ప్రకారం, ప్రపంచంలోని మూలాధారాల ప్రకారం, క్రీస్తు తర్వాత కాదు, తత్వశాస్త్రం మరియు వ్యర్థమైన మోసం ద్వారా ఎవరైనా మిమ్మల్ని పాడుచేయకుండా జాగ్రత్త వహించండి.

9 ఎందుకంటే దేవత యొక్క సంపూర్ణత అంతా ఆయనలో ఉంది.

10 మరియు సమస్త రాజ్యానికి మరియు అధికారానికి అధిపతి అయిన ఆయనలో మీరు పరిపూర్ణులు;

11 క్రీస్తు సున్నతి ద్వారా శరీర పాపాల శరీరాన్ని విసర్జించడం ద్వారా చేతులు లేకుండా చేసిన సున్నతితో మీరు అతనిలో కూడా సున్నతి పొందారు.

12 బాప్తిస్మమందు అతనితో సమాధి చేయబడిరి, మృతులలోనుండి ఆయనను లేపిన దేవుని ఆపరేషన్ యొక్క విశ్వాసం ద్వారా మీరు అతనితో పాటు లేచారు.

13 మరియు మీరు, మీ పాపములలో మరియు మీ మాంసము యొక్క సున్నతి లేకుండా చనిపోయినందున, ఆయన మీ అపరాధములన్నిటిని క్షమించి అతనితో కూడ బ్రతికించెను.

14 మనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న శాసనాల చేతివ్రాతను తుడిచివేయడం, అది మనకు విరుద్ధం, మరియు దానిని తన సిలువకు వ్రేలాడదీయడం;

15 మరియు అతను రాజ్యాలను మరియు అధికారాలను పాడుచేసి, వాటిని బహిరంగంగా ప్రదర్శించాడు, వాటిలో విజయం సాధించాడు.

16 కాబట్టి మాంసాహారం విషయంలో గానీ, పానీయాల విషయంలో గానీ, పండుగ విషయంలో గానీ, అమావాస్య గురించి గానీ, విశ్రాంతి దినాల విషయంలో గానీ ఎవరూ మిమ్మల్ని తీర్పు తీర్చకూడదు.

17 అవి రాబోయే వాటి నీడ; కాని శరీరం క్రీస్తుది.

18 ఎవ్వరూ స్వచ్ఛంద వినయంతో మరియు దేవదూతలను ఆరాధిస్తూ మీ ప్రతిఫలాన్ని మోసగించకూడదు, అతను చూడని వాటిలోకి చొరబడకుండా, తన శరీర మనస్సుతో వ్యర్థంగా ఉబ్బిపోకూడదు.

19 మరియు తలను పట్టుకోకపోవుట, దాని నుండి శరీరమంతా కీళ్ళు మరియు పట్టీల ద్వారా పోషణను కలిగి ఉండి, ఒకదానితో ఒకటి అల్లడం, దేవుని పెరుగుదలతో పెరుగుతుంది.

20 కాబట్టి మీరు లోకపు మూలాధారాల నుండి క్రీస్తుతో చనిపోయినవారైతే, మీరు లోకంలో జీవిస్తున్నట్లుగా ఎందుకు శాసనాలకు లోబడి ఉంటారు?

21 ఇవి మనుష్యుల సిద్ధాంతాలు మరియు ఆజ్ఞలను అనుసరిస్తాయి, వారు ముట్టుకోవద్దు, రుచి చూడకండి, నిర్వహించవద్దు అని మీకు బోధిస్తారు. ఉపయోగంతో నశించే వస్తువులన్నీ?

22 దేవునికి ఎలాంటి గౌరవం ఇవ్వకుండా, శరీరాన్ని తృప్తిపరచడం కోసం ఆరాధించడం, వినయం మరియు శరీరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడంలో నిజంగా జ్ఞానం యొక్క ప్రదర్శన ఉంది.


అధ్యాయం 3

మనము దేవుని సంగతులను వెదకవలెను - మృత్యువాత పడేటట్లు, వృద్ధుని విడిచిపెట్టి, క్రీస్తును ధరించుకొనుటకు ప్రబోధము. దాతృత్వం, వినయం మరియు ఇతర విధులు.

1 మీరు క్రీస్తుతోకూడ లేపబడినట్లయితే, పైన ఉన్నవాటిని వెదకుడి, అక్కడ క్రీస్తు దేవుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చున్నాడు.

2 మీ ప్రేమను భూమిపైన కాకుండా పైనున్న వాటిపై పెట్టండి.

3 మీరు చనిపోయారు, మీ జీవితం క్రీస్తుతో పాటు దేవునిలో దాచబడింది.

4 మనకు జీవమైన క్రీస్తు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, మీరు కూడా ఆయనతో పాటు మహిమతో కనిపిస్తారు.

5 కాబట్టి భూమ్మీద ఉన్న మీ అవయవాలను కృంగదీయండి; వ్యభిచారం, అపవిత్రత, విపరీతమైన వాత్సల్యం, దుష్ట మతోన్మాదం మరియు విగ్రహారాధన;

6 అవిధేయత చూపే పిల్లల మీద దేవుని కోపం వస్తుంది.

7 దానిలో మీరు నివసించినప్పుడు మీరు కూడా ఎప్పుడో నడిచారు.

8 అయితే ఇప్పుడు మీరు కూడా వీటన్నిటిని విడిచిపెట్టారు. మీ నోటి నుండి కోపం, కోపం, దుర్మార్గం, దైవదూషణ, అపరిశుభ్రమైన సంభాషణ.

9 ఒకరితో ఒకరు అబద్ధాలు చెప్పకండి;

10 మరియు అతనిని సృష్టించిన వాని స్వరూపము తరువాత జ్ఞానములో నూతనపరచబడిన నూతన పురుషుని ధరించుకొనిరి.

11 గ్రీకు లేదా యూదు, సున్నతి లేదా సున్నతి లేని చోట, అనాగరికుడు, స్కైథియన్, బంధం లేదా స్వేచ్ఛ లేనివాడు; అయితే క్రీస్తు సర్వం, మరియు అందరిలోనూ ఉన్నాడు.

12 కాబట్టి దేవునిచే ఎన్నుకోబడినవారు, పవిత్రులు మరియు ప్రియమైనవారు, కనికరం, దయ, వినయం, సాత్వికం, దీర్ఘశాంతము ధరించండి.

13 ఒకరినొకరు సహించండి మరియు ఒకరినొకరు క్షమించండి, ఎవరికైనా ఎవరితోనైనా గొడవ ఉంటే; క్రీస్తు మిమ్మల్ని క్షమించినట్లే మీరు కూడా క్షమించండి.

14 వీటన్నింటికీ మించి దాతృత్వాన్ని ధరించండి, అది పరిపూర్ణత యొక్క బంధం.

15 మరియు దేవుని శాంతి మీ హృదయాలలో పాలించనివ్వండి; మరియు మీరు కృతజ్ఞతతో ఉండండి.

16 క్రీస్తు వాక్యం మీలో సమృద్ధిగా నివసిస్తుంది; కీర్తనలు మరియు కీర్తనలు మరియు ఆధ్యాత్మిక పాటలలో ఒకరినొకరు బోధించండి మరియు ఉపదేశించండి, మీ హృదయాలలో ప్రభువుకు కృపతో పాడండి.

17 మరియు మీరు మాటతో లేదా క్రియతో ఏమి చేసినా, ప్రభువైన యేసు నామంలో, ఆయన ద్వారా తండ్రికి మరియు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ అన్నింటినీ చేయండి.

18 భార్యలారా, ప్రభువుకు తగినట్లుగా మీ స్వంత భర్తలకు లోబడి ఉండండి.

19 భర్తలారా, మీ భార్యలను ప్రేమించండి మరియు వారితో కృంగిపోకండి.

20 పిల్లలారా, అన్ని విషయాల్లో మీ తల్లిదండ్రులకు లోబడండి; ఎందుకంటే ఇది ప్రభువుకు బాగా నచ్చుతుంది.

21 తండ్రులారా, మీ పిల్లలు నిరుత్సాహపడకుండా వారికి కోపం తెప్పించకండి.

22 సేవకులారా, శరీరానుసారంగా మీ యజమానులకు అన్ని విషయాల్లో లోబడండి. కంటి-సేవతో కాదు, పురుషులు-ప్లీజర్స్; కానీ ఏకాగ్రతతో, దేవునికి భయపడుతూ;

23 మరియు మీరు ఏమి చేసినా అది మనుష్యుల కోసం కాకుండా ప్రభువు కోసం హృదయపూర్వకంగా చేయండి.

24 మీరు స్వాస్థ్యపు ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారని ప్రభువు ద్వారా మీకు తెలుసు. ఎందుకంటే మీరు ప్రభువైన క్రీస్తుకు సేవ చేస్తున్నారు.

25 అయితే తప్పు చేసేవాడు తాను చేసిన తప్పును పొందుతాడు; మరియు వ్యక్తుల పట్ల గౌరవం లేదు.


అధ్యాయం 4

ప్రార్థనలో ఉత్సుకత - బయట ఉన్న వారి వైపు తెలివిగా నడవండి.

1 యజమానులారా, మీ సేవకులకు న్యాయమైన మరియు సమానమైన వాటిని ఇవ్వండి. మీకు కూడా పరలోకంలో ఒక యజమాని ఉన్నాడని తెలుసు.

2 ప్రార్ధనలో కొనసాగండి మరియు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా అలాగే చూస్తూ ఉండండి;

3 క్రీస్తు మర్మాన్ని చెప్పడానికి దేవుడు మనకు ఉచ్చారణ తలుపు తెరిపించాలని మన కోసం కూడా ప్రార్థించండి, దాని కోసం నేను కూడా బంధంలో ఉన్నాను.

4 నేను మాట్లాడవలసి వచ్చినట్లు నేను దానిని ప్రత్యక్షపరచుదును.

5 సమయాన్ని విమోచించుకుంటూ, బయట ఉన్నవారి పట్ల వివేకంతో నడుచుకోండి.

6 మీరు ప్రతి మనుష్యునికి ఏవిధముగా సమాధానము చెప్పవలెనో మీరు తెలిసికొనునట్లు మీ మాటలు ఎల్లప్పుడు దయతోను ఉప్పుతో రుచికరముగాను ఉండనివ్వండి.

7 ప్రియమైన సహోదరుడు, నమ్మకమైన పరిచారకుడు, ప్రభువులో తోటి సేవకుడు అయిన తికికస్ నా రాజ్యమంతా మీకు తెలియజేస్తాడు.

8 అదే ఉద్దేశ్యంతో నేను మీ దగ్గరికి పంపాను, అతను మీ ఆస్తిని తెలుసుకుని, మీ హృదయాలను ఓదార్చుతాడు.

9 మీలో ఒకరైన నమ్మకమైన మరియు ప్రియమైన సహోదరుడైన ఒనేసిముతో. వారు ఇక్కడ జరిగేవన్నీ మీకు తెలియజేస్తారు.

10 నా తోటి ఖైదీ అయిన అరిస్టార్కు, బర్నబాకు సోదరి కుమారుడైన మార్కుస్ మీకు వందనములు చెప్పుచున్నారు,

11 మరియు సున్నతి పొందిన జస్టస్ అని పిలువబడే యేసు. వీరు మాత్రమే దేవుని రాజ్యంలో నా తోటి పనివాళ్ళు, వీరు నాకు ఓదార్పుగా ఉన్నారు.

12 మీలో ఒకరైన క్రీస్తు సేవకుడైన ఎపఫ్రా, మీరు దేవుని చిత్తమంతటిలో పరిపూర్ణులుగాను సంపూర్ణులుగాను నిలిచి ఉండేలా ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థనలలో మీ కోసం తీవ్రంగా శ్రమిస్తూ మీకు వందనం చేస్తాడు.

13 మీ పట్ల, లవొదికయలోని వారి పట్ల, హీరాపొలిస్‌లో ఉన్న వారి పట్ల ఆయనకు ఎంతో ఆసక్తి ఉందని నేను అతనికి సాక్ష్యమిస్తున్నాను.

14 ప్రియమైన వైద్యుడు లూకా, దేమా మీకు వందనాలు.

15 లవొదికయలో ఉన్న సహోదరులకు, నింఫాకు, అతని ఇంట్లో ఉన్న సంఘానికి వందనాలు.

16 మరియు ఈ లేఖనము మీ మధ్య చదవబడినప్పుడు, లవొదికీయుల సంఘములో కూడా దీనిని చదివేలా చేయండి. మరియు మీరు కూడా లవొదికయ నుండి లేఖనాన్ని చదివారు.

17 మరియు అర్కిప్పుతో ఇలా చెప్పు, “ప్రభువులో నీవు పొందిన పరిచర్యను నీవు నెరవేర్చడానికి జాగ్రత్తగా ఉండు.

18 పౌలు నాచేత నమస్కారము. నా బంధాలను గుర్తుంచుకో. దయ మీకు తోడుగా ఉండును గాక. ఆమెన్. రోమ్ నుండి కొలోస్సియన్లకు టైచికస్ మరియు ఒనేసిమస్ చేత వ్రాయబడింది.

స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ:

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.