జాషువా

ది బుక్ ఆఫ్ జాషువా

 

1 వ అధ్యాయము

మోషే స్థానంలో జాషువా వచ్చాడు - జాషువా వర్ధిల్లుతున్నాడు.

1 యెహోవా సేవకుడైన మోషే మరణించిన తరువాత, యెహోవా మోషే పరిచారకుడైన నూను కుమారుడైన యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు:

2 నా సేవకుడైన మోషే చనిపోయాడు; ఇప్పుడు లేచి, ఈ యొర్దాను దాటి నువ్వు, ఈ ప్రజలంతా నేను ఇశ్రాయేలీయులకిచ్చే దేశానికి వెళ్లండి.

3 నేను మోషేతో చెప్పినట్లు నీ పాదము తొక్కే ప్రతి స్థలమును నీకు ఇచ్చాను.

4 అరణ్యం మరియు ఈ లెబానోను నుండి గొప్ప నది వరకు, యూఫ్రటీస్ నది వరకు, హిత్తీయుల దేశమంతా, మరియు సూర్యుడు అస్తమించే వైపు మహాసముద్రం వరకు మీ తీరం ఉంటుంది.

5 నీవు బ్రదికిన దినములన్నియు ఎవడును నీ యెదుట నిలువజాలడు; నేను మోషేతో ఉన్నట్లే నీకు తోడుగా ఉంటాను; నేను నిన్ను కోల్పోను, నిన్ను విడిచిపెట్టను.

6 దృఢంగా, ధైర్యంగా ఉండండి; ఎందుకంటే నేను వారి పితరులకు ఇస్తానని ప్రమాణం చేసిన భూమిని మీరు ఈ ప్రజలకు వారసత్వంగా పంచుకుంటారు.

7 నా సేవకుడు మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రమంతటిని అనుసరించి నడుచుకొనుటకై నీవు ధైర్యముగాను ధైర్యముగాను ఉండుము. దాని నుండి కుడి వైపుకు లేదా ఎడమ వైపుకు తిరగవద్దు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్లినా మీరు అభివృద్ధి చెందుతారు.

8 ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంధము నీ నోటినుండి బయలుదేరదు; కానీ మీరు పగలు మరియు రాత్రి దానిలో ధ్యానం చేయాలి, దానిలో వ్రాయబడిన దాని ప్రకారం మీరు చేయడాన్ని గమనించవచ్చు; అప్పుడు నీవు నీ మార్గాన్ని సుసంపన్నం చేసుకుంటావు, అప్పుడు నీకు మంచి విజయం లభిస్తుంది.

9 నేను నీకు ఆజ్ఞాపించలేదా? దృఢంగా మరియు మంచి ధైర్యంగా ఉండండి; భయపడకుము, భయపడకుము; ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్లినా నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడుగా ఉన్నాడు.

10 అప్పుడు యెహోషువ ప్రజల అధికారులతో ఇలా అన్నాడు:

11 అతిథి గుండా వెళ్లి, ప్రజలకు ఇలా ఆజ్ఞాపిస్తూ, “మీకు ఆహారం సిద్ధం చేయండి. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు స్వాధీనపరచుకొనునట్లు ఆ దేశమును స్వాధీనపరచుకొనుటకు మూడు దినములలో మీరు ఈ యొర్దానును దాటవలెను.

12 మరియు రూబేనీయులతో, గాదీయులతో, మనష్షే సగం గోత్రంతో యెహోషువ ఇలా అన్నాడు:

13 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు విశ్రాంతినిచ్చి ఈ దేశాన్ని నీకు ఇచ్చాడని యెహోవా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన మాట జ్ఞాపకం చేసుకోండి.

14 మీ భార్యలు, మీ చిన్నారులు, మీ పశువులు జోర్దాను ఆవలివైపు మోషే మీకు ఇచ్చిన దేశంలోనే ఉంటారు. అయితే మీరు మీ సహోదరులందరి ముందు ఆయుధాలు ధరించి, పరాక్రమవంతులందరి ముందు వెళ్లి వారికి సహాయం చేయాలి.

15 యెహోవా మీకు ఇచ్చినట్లు మీ సహోదరులకు విశ్రాంతినిచ్చి, మీ దేవుడైన యెహోవా వారికిచ్చే దేశాన్ని వారు కూడా స్వాధీనపరచుకునే వరకు. అప్పుడు మీరు మీ స్వాధీన దేశానికి తిరిగి వచ్చి, సూర్యోదయం వైపు జోర్డాన్‌కి ఇటువైపున ప్రభువు సేవకుడైన మోషే మీకు ఇచ్చిన దాన్ని అనుభవించాలి.

16 అందుకు వారు యెహోషువతో, “నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించినదంతా చేస్తాం, నువ్వు మమ్మల్ని ఎక్కడికి పంపితే అక్కడికి మేము వెళ్తాము.

17 మేము అన్ని విషయములలో మోషే మాట వినినట్లే, మేము నీ మాట వింటాము; మోషేతో ఉన్నట్లే నీ దేవుడైన ప్రభువు మాత్రమే నీకు తోడుగా ఉంటాడు.

18 ఎవడైనను నీ ఆజ్ఞకు విరుద్ధంగా తిరుగుబాటు చేసి, నీవు అతనికి ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటిలో నీ మాటలను వినకుంటే అతనికి మరణశిక్ష విధించబడును. దృఢంగా మరియు మంచి ధైర్యంగా మాత్రమే ఉండండి. 


అధ్యాయం 2

రాహాబు ఇద్దరు గూఢచారులను అందుకుంది - వారు తిరిగి వచ్చారు.

1 మరియు నూను కుమారుడైన యెహోషువ రహస్యంగా గూఢచర్యం చేయుటకు ఇద్దరు మనుష్యులను షిత్తీము నుండి పంపి, <<నువ్వు వెళ్లి యెరికో దేశాన్ని చూడు>> అని చెప్పాడు. మరియు వారు వెళ్లి రాహాబు అనే వేశ్య ఇంటికి వచ్చి అక్కడ బస చేశారు.

2 మరియు యెరికో రాజుకు, <<ఇదిగో, ఈ రాత్రి ఇశ్రాయేలీయులలోని మనుష్యులు దేశాన్ని పరిశోధించడానికి ఇక్కడికి వచ్చారు.

3 మరియు యెరికో రాజు రాహాబు దగ్గరికి పంపి, <<నీ దగ్గరికి వచ్చిన మనుషులను నీ ఇంట్లోకి తీసుకురండి. ఎందుకంటే వారు దేశమంతటా వెదకడానికి వచ్చారు.

4 మరియు ఆ స్త్రీ ఇద్దరు మనుష్యులను పట్టుకొని దాచిపెట్టి, “మనుష్యులు నాయొద్దకు వచ్చారు, అయితే వారు ఎక్కడినుండి వచ్చారో నాకు తెలియదు.

5 గుమ్మం మూసే సమయానికి చీకటి పడగానే ఆ మనుషులు బయటికి వెళ్లారు. మనుష్యులు ఎక్కడికి వెళ్ళారు, నాకు తెలియదు; వాటిని త్వరగా వెంబడించు; ఎందుకంటే మీరు వారిని అధిగమిస్తారు.

6 అయితే ఆమె వాటిని ఇంటి పైకప్పు మీదికి తెచ్చి, పైకప్పు మీద అమర్చిన అవిసె కాండలతో వాటిని దాచిపెట్టింది.

7 మరియు ఆ మనుష్యులు జోర్డాను దారిలో ఉన్న కోటల వరకు వారిని వెంబడించారు. మరియు వారిని వెంబడించిన వారు బయటకు వెళ్ళిన వెంటనే, వారు గేటు మూసివేశారు.

8 మరియు వారు పడుకోబడకముందే, ఆమె పైకప్పు మీద వారి వద్దకు వచ్చింది.

9 మరియు ఆమె ఆ మనుష్యులతో, “యెహోవా మీకు ఆ దేశాన్ని ఇచ్చాడని, మీ భయం మాపై పడిందని, మీ వల్ల దేశంలోని నివాసులందరూ మూర్ఛపోతారని నాకు తెలుసు.

10 మీరు ఈజిప్టు నుండి వచ్చినప్పుడు యెహోవా మీ కోసం ఎర్ర సముద్రపు నీటిని ఎలా ఎండిపోయాడో మేము విన్నాము. మరియు యొర్దాను అవతలి వైపున ఉన్న అమోరీయుల ఇద్దరు రాజులకు మీరు ఏమి చేసారు, సీహోను మరియు ఓగ్, వారిని మీరు పూర్తిగా నాశనం చేసారు.

11 మరియు మేము ఈ మాటలు విన్న వెంటనే, మా హృదయాలు ద్రవించాయి, మీ కారణంగా ఏ మనుష్యునిలో ధైర్యం ఉండదు. మీ దేవుడైన ప్రభువు పైన స్వర్గంలోను, క్రింద భూమిలోను దేవుడు.

12 కాబట్టి, నేను మీకు దయ చూపించాను గనుక, మీరు కూడా నా తండ్రి ఇంటిపట్ల దయ చూపి, నాకు నిజమైన టోకెన్ ఇస్తారని ప్రభువు పేరుమీద ప్రమాణం చేయండి.

13 మరియు మీరు నా తండ్రిని, నా తల్లిని, నా సోదరులను, నా సోదరీమణులను, వారికి ఉన్న సమస్తాన్ని బ్రతికించి, మా ప్రాణాలను మరణం నుండి విడిపిస్తావు.

14 ఆ మనుష్యులు ఆమెకు జవాబిచ్చారు, “మీ కోసం మా ప్రాణం, ఇది మా పని అని మీరు చెప్పకపోతే. మరియు ప్రభువు మాకు భూమిని ఇచ్చినప్పుడు, మేము మీతో దయగా మరియు నిజాయితీగా వ్యవహరిస్తాము.

15 అప్పుడు ఆమె కిటికీలోంచి త్రాడు ద్వారా వారిని దింపింది. ఎందుకంటే ఆమె ఇల్లు పట్టణ గోడపై ఉంది, మరియు ఆమె గోడపై నివసించింది.

16 మరియు ఆమె వారితో, “వెంట వచ్చినవారు మిమ్మల్ని కలుసుకోకుండా కొండపైకి వెళ్లండి. మరియు తరువాత మీరు మీ మార్గంలో వెళ్ళవచ్చు.

17 ఆ మనుష్యులు ఆమెతో, “నువ్వు మాతో ప్రమాణం చేసిన ఈ ప్రమాణం వల్ల మేము నిర్దోషులం అవుతాము.

18 ఇదిగో, మేము దేశంలోకి వచ్చినప్పుడు, మీరు మమ్మల్ని క్రిందికి దింపిన కిటికీలో ఈ స్కార్లెట్ దారాన్ని బంధించాలి; మరియు నీవు నీ తండ్రిని, నీ తల్లిని, నీ సహోదరులను, నీ తండ్రి ఇంటివారందరినీ నీ ఇంటికి చేర్చుకొనుము.

19 మరియు ఎవరైతే మీ ఇంటి తలుపులలో నుండి వీధిలోకి వెళ్తారో, అతని రక్తం అతని తలపై ఉంటుంది, మరియు మేము నిర్దోషిగా ఉంటాము. మరియు ఇంట్లో మీతో ఎవరైతే ఉంటారో, అతనిపై ఏదైనా చేయి ఉంటే అతని రక్తం మా తలపై ఉంటుంది.

20 మరియు మీరు మా పనిని ఈ మాట చెప్పినట్లయితే, మీరు మాతో ప్రమాణం చేసిన మీ ప్రమాణం నుండి మేము తప్పుకుంటాము.

21 మరియు ఆమె, “నీ మాటల ప్రకారం అలా జరగాలి. మరియు ఆమె వారిని పంపింది, మరియు వారు బయలుదేరారు; మరియు ఆమె కిటికీలో స్కార్లెట్ లైన్ కట్టింది.

22 మరియు వారు వెళ్లి, కొండపైకి వచ్చి, వెంబడించినవారు తిరిగి వచ్చేవరకు అక్కడ మూడు రోజులు ఉన్నారు. మరియు వెంబడించేవారు వారిని దారి పొడవునా వెతికారు, కానీ వాటిని కనుగొనలేదు.

23 కాబట్టి ఆ ఇద్దరు మనుష్యులు తిరిగి వచ్చి, కొండ దిగి, దాటి, నూను కుమారుడైన యెహోషువ వద్దకు వచ్చి, తమకు జరిగిన సంగతులన్నీ అతనికి తెలియజేసారు.

24 మరియు వారు యెహోషువతో ఇలా అన్నారు: “నిజంగా యెహోవా మన చేతికి దేశమంతటిని అప్పగించాడు. ఎందుకంటే దేశంలోని నివాసులందరూ కూడా మన కారణంగా మూర్ఛపోతారు. 


అధ్యాయం 3

జాషువా జోర్డాన్‌కు వచ్చాడు - ప్రభువు జాషువాను ప్రోత్సహించాడు, మరియు ప్రజలు - జోర్డాన్ జలాలు విభజించబడ్డాయి.

1 మరియు యెహోషువ ఉదయాన్నే లేచాడు. మరియు వారు షిత్తీము నుండి బయలుదేరి, అతడు మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరూ జోర్డానుకు వచ్చి, వారు దాటకముందే అక్కడ బస చేశారు.

2 మరియు మూడు రోజుల తరువాత, అధికారులు సైన్యం గుండా వెళ్ళారు.

3 మరియు వారు ప్రజలకు ఇలా ఆజ్ఞాపించారు: “మీ దేవుడైన యెహోవా నిబంధన మందసాన్ని, దానిని మోస్తున్న యాజకులైన లేవీయులను మీరు చూసినప్పుడు, మీరు మీ స్థలం నుండి బయలుదేరి దాని వెంబడించాలి.

4 అయితే మీకు మరియు దానికి మధ్య దాదాపు రెండు వేల మూరల ఖాళీ స్థలం ఉండాలి. దాని దగ్గరికి రావద్దు, మీరు వెళ్ళవలసిన మార్గాన్ని మీరు తెలుసుకుంటారు; ఎందుకంటే మీరు ఇంతకు ముందు ఈ దారిలో వెళ్ళలేదు.

5 మరియు యెహోషువ ప్రజలతో ఇలా అన్నాడు: “మిమ్మల్ని మీరు పవిత్రం చేసుకోండి; ఎందుకంటే రేపు ప్రభువు మీ మధ్య అద్భుతాలు చేస్తాడు.

6 మరియు యెహోషువ యాజకులతో ఇలా అన్నాడు: “నిబంధన మందసాన్ని తీసుకొని ప్రజల ముందు వెళ్లండి. మరియు వారు ఒడంబడిక మందసమును పట్టుకొని, ప్రజల ముందుకు వెళ్ళారు.

7 మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు: “నేను మోషేతో ఉన్నట్లే నీకు తోడుగా ఉంటానని ఇశ్రాయేలీయులందరూ తెలుసుకునేలా ఈ రోజు నేను నిన్ను మహిమపరచడం మొదలుపెట్టాను.

8 మరియు మీరు ఒడంబడిక పెట్టెను మోసే యాజకులకు ఇలా ఆజ్ఞాపించండి, <<మీరు యొర్దాను నీటి ఒడ్డుకు వచ్చినప్పుడు, మీరు యొర్దానులో నిల్చోవాలి.

9 మరియు యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా అన్నాడు: “ఇక్కడికి రండి, మీ దేవుడైన యెహోవా మాటలు వినండి.

10 మరియు యెహోషువ, “సజీవుడైన దేవుడు మీ మధ్య ఉన్నాడని, కనానీయులను, హిత్తీయులను, హివ్వీయులను, పెరిజ్జీయులను, గిర్గాషీయులను, అమోరీయులను ఆయన మీ యెదుట నుండి తరిమివేస్తాడనీ దీని ద్వారా మీరు తెలుసుకుంటారు. , మరియు జెబూసీలు.

11 ఇదిగో, భూలోకమంతటికీ ప్రభువు ఒడంబడిక పెట్టె మీ ముందు నుండి జోర్డానులోకి వెళుతుంది.

12 కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు ఇశ్రాయేలు గోత్రాల నుండి పన్నెండు మంది మనుష్యులను, ప్రతి గోత్రం నుండి ఒక వ్యక్తిని తీసుకోండి.

13 సమస్త భూమికి ప్రభువైన యెహోవా మందసమును మోస్తున్న యాజకుల పాదములు యొర్దాను నీళ్లలో విశ్రమించిన వెంటనే యొర్దాను నీళ్ళు తెగిపోవును. పై నుండి క్రిందికి వచ్చే నీళ్ల నుండి; మరియు వారు కుప్ప మీద నిలబడాలి.

14 మరియు ప్రజలు తమ గుడారాలలో నుండి యొర్దాను దాటి వెళ్ళినప్పుడు, మరియు యాజకులు ప్రజల ముందు ఒడంబడిక మందసాన్ని మోస్తూ వచ్చారు.

15 మరియు మందసము మోసినవారు యొర్దానుకు వచ్చినప్పుడు, మందసమును మోస్తున్న యాజకుల పాదములు నీటి అంచులలో ముంచబడెను, (యొర్దాను కోత కాలమంతయు తన ఒడ్డున ప్రవహించును.

16 పైనుండి దిగివచ్చిన నీళ్ళు జరేతాను పక్కన ఉన్న ఆదాము పట్టణానికి చాలా దూరంగా ఒక కుప్ప మీద నిలబడ్డాయి. మరియు మైదాన సముద్రం వైపు దిగినవి, ఉప్పు సముద్రం కూడా విఫలమయ్యాయి మరియు నరికివేయబడ్డాయి; మరియు ప్రజలు యెరికోకు ఎదురుగా వెళ్ళారు.

17 మరియు యెహోవా ఒడంబడిక మందసమును మోసిన యాజకులు యొర్దాను నడిబొడ్డున ఎండిపోయిన నేలమీద స్థిరముగా నిలువబడిరి, ఇశ్రాయేలీయులందరూ యోర్దాను ఒడ్డున శుద్ధి చేయబడేంతవరకు ఆరిపోయిన నేల మీదికి వెళ్ళారు. 


అధ్యాయం 4

స్మారక చిహ్నం కోసం పన్నెండు రాళ్లు - జోర్డాన్ మధ్యలో ఏర్పాటు చేసిన మరో పన్నెండు రాళ్ళు - ప్రజలు దాటి వెళతారు.

1 మరియు ప్రజలందరూ యోర్దాను దాటినప్పుడు, యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు:

2 ప్రజలలో నుండి పన్నెండు మందిని తీసుకోండి, ప్రతి గోత్రం నుండి ఒక వ్యక్తిని తీసుకోండి.

3 మరియు మీరు వారికి ఇలా ఆజ్ఞాపించండి, “మిమ్మల్ని యొర్దాను మధ్య నుండి, యాజకుల పాదాలు నిలబెట్టిన స్థలంలో నుండి, పన్నెండు రాళ్లను తీసుకురండి, మీరు వాటిని మీతో పాటు తీసుకువెళ్లి, బసలో వదిలివేయండి. మీరు ఈ రాత్రి ఎక్కడ బస చేస్తారు.

4 అప్పుడు యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయుల నుండి తాను సిద్ధపరచిన పన్నెండు మంది మనుష్యులను ప్రతి గోత్రం నుండి ఒక వ్యక్తిని పిలిచాడు.

5 మరియు యెహోషువ వారితో ఇలా అన్నాడు: “మీ దేవుడైన యెహోవా మందసము యెదుట యొర్దానునది దాటి, ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రముల లెక్కన మీలో ప్రతివాడును తన భుజముమీద ఒక రాయి ఎత్తుకొనుము.

6 రాబోయే కాలంలో మీ పిల్లలు తమ తండ్రులను ఇలా అడిగారంటే, “ఈ రాళ్లను మీరు అర్థం చేసుకోవడం ఏమిటి?” అని మీలో ఇది ఒక సూచన.

7 అప్పుడు మీరు వారికి జవాబివ్వాలి, “యెహోవా ఒడంబడిక పెట్టె ముందు యొర్దాను జలాలు తెగిపోయాయి. అది యొర్దాను దాటి వెళ్ళినప్పుడు, యొర్దాను నీళ్లు నిలిచిపోయాయి; మరియు ఈ రాళ్ళు ఇశ్రాయేలీయులకు ఎప్పటికీ జ్ఞాపకార్థం.

8 యెహోషువ ఆజ్ఞాపించినట్లు ఇశ్రాయేలీయులు చేసి, ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రముల సంఖ్య చొప్పున యెహోవా యెహోషువతో చెప్పినట్లు యొర్దాను మధ్యనుండి పండ్రెండు రాళ్లను తీసికొనిపోయి, వాటిని వారితో పాటు తీసుకువెళ్లారు. వారు బస చేసిన ప్రదేశానికి, అక్కడ వారిని పడుకోబెట్టారు.

9 మరియు యెహోషువ యొర్దాను నడిబొడ్డున నిబంధన మందసమును మోయు యాజకుల పాదములు నిలిచియున్న స్థలములో పన్నెండు రాళ్లను నిలబెట్టాడు. మరియు వారు ఈ రోజు వరకు ఉన్నారు.

10 మోషే యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించిన దాని ప్రకారం ప్రజలతో మాట్లాడమని యెహోవా యెహోషువాకు ఆజ్ఞాపించినదంతా పూర్తయ్యే వరకు మందసాన్ని మోసిన యాజకులు యోర్దాను మధ్యలో నిలబడ్డారు. మరియు ప్రజలు తొందరపడి దాటిపోయారు.

11 జనులందరు పరిశుభ్రమైన తరువాత, యెహోవా మందసము, యాజకులు ప్రజల యెదుట దాటిపోయిరి.

12 మోషే వారితో చెప్పినట్లు రూబేనీయులు, గాదు వంశస్థులు, మనష్షే గోత్రంలో సగం మంది ఇశ్రాయేలీయుల ముందు ఆయుధాలు ధరించి దాటారు.

13 యుద్ధానికి సిద్ధమైన దాదాపు నలభై వేల మంది యెహోవా సన్నిధిలో యుద్ధానికి యెరికో మైదానాలకు వెళ్లారు.

14 ఆ దినమున యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులందరి యెదుట యెహోషువను ఘనపరచెను; మరియు వారు మోషేకు భయపడినట్లే, అతని జీవితకాలమంతా అతనికి భయపడ్డారు.

15 మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు:

16 సాక్ష్యపు మందసమును మోస్తున్న యాజకులను యొర్దాను నుండి బయటకు రమ్మని ఆజ్ఞాపించు.

17 కాబట్టి యెహోషువ యాజకులకు, “మీరు యొర్దాను నుండి పైకి రండి” అని ఆజ్ఞాపించాడు.

18 మరియు యెహోవా నిబంధన మందసమును మోస్తున్న యాజకులు యొర్దాను మధ్యనుండి వచ్చినప్పుడు, యాజకుల అరికాళ్లు ఆరిన నేలమీదికి ఎత్తివేయబడినప్పుడు, జోర్డాను వారి స్థలానికి తిరిగి వచ్చి, వారు మునుపటిలా తన ఒడ్డున ప్రవహించారు.

19 మరియు మొదటి నెల పదవ రోజున ప్రజలు యొర్దాను నుండి బయటికి వచ్చి యెరికో తూర్పు సరిహద్దులో ఉన్న గిల్గాలులో విడిది చేశారు.

20 మరియు వారు యొర్దాను నుండి తీసిన ఆ పన్నెండు రాళ్లను యెహోషువ గిల్గాలులో వేయించాడు.

21 మరియు అతను ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా అన్నాడు: “మీ పిల్లలు రాబోయే కాలంలో తమ తండ్రులను ఈ రాళ్లకు అర్థం ఏమిటి?

22 అప్పుడు మీరు ఇశ్రాయేలీయులు ఈ యొర్దాను ఆరిన నేల మీదికి వచ్చెనని మీ పిల్లలకు తెలియజేయవలెను.

23 మీ దేవుడైన యెహోవా మన యెదుటనుండి ఎండిపోయిన ఎర్ర సముద్రమునకు చేసినట్లు మీరు దాటి వెళ్లువరకు మీ దేవుడైన యెహోవా యొర్దాను నీళ్లను మీ యెదుట నుండి ఎండిపోయెను.

24 భూమ్మీద ఉన్న ప్రజలందరూ యెహోవా హస్తాన్ని, అది శక్తిమంతమైనదని తెలుసుకుంటారు. మీ దేవుడైన యెహోవాకు మీరు ఎల్లకాలం భయపడాలి. 


అధ్యాయం 5

కనానీయులు భయపడుతున్నారు - యెహోషువా సున్నతిని పునరుద్ధరించాడు - పాస్ ఓవర్ - మన్నా ఆగిపోతుంది - ఒక దేవదూత జాషువాకు కనిపించాడు.

1 యొర్దానుకు పశ్చిమాన ఉన్న అమోరీయుల రాజులందరూ, సముద్రం ఒడ్డున ఉన్న కనానీయుల రాజులందరూ, యెహోవా యొర్దాను నీళ్లను ఎండిపోయాడని విన్నప్పుడు అది జరిగింది. ఇశ్రాయేలీయుల ముందు, మేము దాటిపోయేంత వరకు, వారి హృదయం కరిగిపోయేంత వరకు, ఇశ్రాయేలీయుల కారణంగా వారిలో ఆత్మ లేదు.

2 ఆ సమయంలో యెహోవా యెహోషువతో, “నువ్వు పదునైన కత్తులు తయారు చేసి, ఇశ్రాయేలీయులకు రెండవసారి సున్నతి చేయండి.

3 మరియు యెహోషువ అతనికి పదునైన కత్తులు చేసి, ముందరి చర్మపు కొండ వద్ద ఇశ్రాయేలీయులకు సున్నతి చేసాడు.

4 మరియు యెహోషువ సున్నతి చేయించడానికి కారణం ఇదే; ఈజిప్టు నుండి వచ్చిన మగవారందరూ, యుద్ధంలో పాల్గొన్న వారందరూ, ఈజిప్టు నుండి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, దారిలో అరణ్యంలో చనిపోయారు.

5 ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన ప్రజలందరూ సున్నతి పొందారు; అయితే ఈజిప్టు నుండి బయటికి వచ్చే దారిలో అరణ్యంలో జన్మించిన ప్రజలందరికీ సున్నతి చేయలేదు.

6 ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా మాట వినకపోవుటచేత ఈజిప్టు నుండి వచ్చిన యోధులందరు నాశనమయ్యేవరకు నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో నడిచారు. పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశాన్ని మనకు ఇస్తానని వారి పితరులకు ప్రభువు ప్రమాణం చేసిన భూమిని వారికి చూపించనని ప్రభువు ఎవరికి ప్రమాణం చేసాడు.

7 మరియు వారికి బదులుగా ఆయన పెంచిన వారి పిల్లలను యెహోషువ సున్నతి చేయించాడు. వారు సున్నతి పొందలేదు, ఎందుకంటే వారు మార్గంలో వారికి సున్నతి చేయలేదు.

8 మరియు వారు ప్రజలందరికీ సున్నతి చేసిన తరువాత, వారు స్వస్థత పొందేంత వరకు శిబిరంలో వారి వారి స్థానాల్లో ఉన్నారు.

9 మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు: “ఈ రోజు నేను మీ నుండి ఈజిప్టు నిందను తొలగించాను. అందుచేత ఆ స్థలానికి నేటి వరకు గిల్గాల్ అని పేరు పెట్టారు.

10 మరియు ఇశ్రాయేలీయులు గిల్గాలులో విడిది చేసి, ఆ నెల పదునాలుగవ రోజు సాయంత్రం యెరికో మైదానంలో పస్కా ఆచరించారు.

11 మరియు వారు పస్కా తర్వాత మరుసటి రోజు దేశంలోని పాత మొక్కజొన్నలను, పులియని రొట్టెలను మరియు ఎండిన మొక్కజొన్నలను అదే రోజు తిన్నారు.

12 వారు భూమిలోని పాత మొక్కజొన్నలు తిన్న తర్వాత మన్నా ఆగిపోయింది. ఇశ్రాయేలీయులకు మన్నా లేదు; అయితే వారు ఆ సంవత్సరం కనాను దేశపు పండ్లను తిన్నారు.

13 మరియు యెహోషువ యెరికో దగ్గర ఉన్నప్పుడు, అతడు తన కనులెత్తి చూడగా, చేతిలో కత్తి దూసిన ఒక వ్యక్తి అతనికి ఎదురుగా నిలిచియుండెను. మరియు యెహోషువ అతని దగ్గరకు వెళ్లి, “నువ్వు మా పక్షమా, లేక మా విరోధుల పక్షమా?” అని అడిగాడు.

14 మరియు అతడు, “లేదు; అయితే ప్రభువు సేనాధిపతిగా నేను ఇప్పుడు వచ్చాను. మరియు యెహోషువ నేలమీద సాష్టాంగపడి నమస్కరించి, “నా ప్రభువు తన సేవకునితో ఏమి చెప్పుచున్నాడు?” అని అతనితో అడిగాడు.

15 మరియు ప్రభువు సైన్యాధ్యక్షుడు యెహోషువతో, <<నీ పాదాల నుండి నీ చెప్పు విప్పు; ఎందుకంటే నీవు నిలబడి ఉన్న స్థలం పవిత్రమైనది. మరియు జాషువా అలాగే చేసాడు. 


అధ్యాయం 6

జెరిఖో మూసుకున్నాడు - నగరం చుట్టుముట్టింది - గోడలు కూలిపోయాయి - రహబ్సావేద్ - జెరిఖో బిల్డర్ శపించబడ్డాడు.  

1 ఇశ్రాయేలీయుల కారణంగా యెరికో పట్టణం పూర్తిగా మూసివేయబడింది. ఎవరూ బయటకు వెళ్ళలేదు మరియు ఎవరూ లోపలికి రాలేదు.

2 మరియు ప్రభువు యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు: “చూడండి, నేను యెరికోను, దాని రాజును, పరాక్రమవంతులను నీ చేతికి అప్పగించాను.

3 యోధులారా, మీరు పట్టణాన్ని చుట్టుముట్టి ఒక్కసారి ఆ పట్టణాన్ని చుట్టిరావాలి. ఇలా ఆరు రోజులు చెయ్యాలి.

4 మరియు ఏడుగురు యాజకులు మందసము ముందు పొట్టేళ్ల కొమ్ముల ఏడు బాకాలు మోయాలి. మరియు ఏడవ రోజు మీరు పట్టణాన్ని ఏడుసార్లు చుట్టుముట్టాలి, యాజకులు బాకాలు ఊదాలి.

5 మరియు వారు పొట్టేలు కొమ్ముతో దీర్ఘంగా ఊదినప్పుడు, మీరు బాకా శబ్దం విన్నప్పుడు, ప్రజలందరూ గొప్ప కేకలు వేస్తారు. మరియు పట్టణం యొక్క గోడ చదునుగా కూలిపోతుంది, మరియు ప్రజలు అతని ముందు ప్రతి వ్యక్తి పైకి ఎక్కుతారు.

6 మరియు నూను కుమారుడైన యెహోషువ యాజకులను పిలిపించి, <<నిబంధన మందసాన్ని ఎత్తండి, ఏడుగురు యాజకులు యెహోవా మందసము ముందు పొట్టేళ్ల కొమ్ముల ఏడు బాకాలు మోయాలి.

7 మరియు అతడు ప్రజలతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు వెళ్లండి, పట్టణాన్ని చుట్టుముట్టండి;

8 మరియు యెహోషువ ప్రజలతో మాట్లాడినప్పుడు, ఏడుగురు యాజకులు పొట్టేళ్ల కొమ్ముల ఏడు బాకాలు పట్టుకొని యెహోవా సన్నిధికి వెళ్లి బాకాలు ఊదారు. మరియు ప్రభువు నిబంధన మందసము వారిని వెంబడించెను.

9 మరియు ఆయుధాలు ధరించి బూరలు ఊదుతున్న యాజకులకు ముందుగా వెళ్ళారు, మరియు వెనుక నుండి మందసము వెనుకకు వచ్చారు, యాజకులు వెళ్లి బాకాలు ఊదుతూ వచ్చారు.

10 మరియు యెహోషువ ప్రజలకు ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు, <<నేను మీకు అరవాలని ఆజ్ఞాపించే రోజు వరకు మీరు కేకలు వేయకండి, మీ గొంతుతో ఎటువంటి శబ్దం చేయవద్దు, మీ నోటి నుండి ఏ మాట కూడా రాకూడదు. అప్పుడు మీరు అరవండి.

11 కాబట్టి యెహోవా మందసము పట్టణాన్ని చుట్టుముట్టింది, దాని చుట్టూ ఒకసారి వెళ్లింది. మరియు వారు శిబిరంలోకి వచ్చి శిబిరంలో బస చేశారు.

12 యెహోషువ ఉదయాన్నే లేచాడు, యాజకులు యెహోవా మందసాన్ని ఎత్తుకున్నారు.

13 మరియు ఏడుగురు యాజకులు పొట్టేళ్ల కొమ్ములతో కూడిన ఏడు బూరలను పట్టుకొని యెహోవా మందసము ముందు నిరంతరం వెళ్లి బాకాలు ఊదుతూ ఉన్నారు. మరియు సాయుధ పురుషులు వారి ముందు వెళ్ళారు; కానీ లార్డ్ యొక్క మందసము తర్వాత బహుమతి వచ్చింది, పూజారులు వెళ్ళి, మరియు బాకాలు ఊదడం.

14 రెండవ రోజు వారు నగరాన్ని ఒక్కసారి చుట్టి, శిబిరంలోకి తిరిగి వచ్చారు. కాబట్టి వారు ఆరు రోజులు చేసారు.

15 ఏడవ రోజున వారు తెల్లవారుజామున లేచి, అదే విధంగా ఏడుసార్లు పట్టణాన్ని చుట్టుముట్టారు. ఆ రోజు మాత్రమే వారు నగరాన్ని ఏడుసార్లు చుట్టుముట్టారు.

16 ఏడవసారి యాజకులు బాకాలు ఊదినప్పుడు యెహోషువ ప్రజలతో ఇలా అన్నాడు: ఎందుకంటే యెహోవా మీకు పట్టణాన్ని ఇచ్చాడు.

17 మరియు ఆ పట్టణము, దానిలో ఉన్న సమస్తము యెహోవాకు శాపగ్రస్తమై యుండును; మేము పంపిన దూతలను ఆమె దాచిపెట్టినందున వేశ్య రాహాబు మాత్రమే జీవించును, ఆమె మరియు ఆమెతో పాటు ఇంట్లో ఉన్నవారందరు.

18 మరియు మీరు శాపగ్రస్తమైన దానిని తీసికొని, ఇశ్రాయేలీయుల శిబిరమును శాపముగా చేసి, దానిని ఇబ్బంది పెట్టునప్పుడు మిమ్మును మీరు శాపగ్రస్తులుగా చేసుకొనకుండునట్లు, శాపగ్రస్తమైన దాని నుండి మిమ్మును మీరు కాపాడుకొనుడి.

19 అయితే వెండి, బంగారము, ఇత్తడి ఇనుప పాత్రలు అన్నీ యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించబడ్డాయి. వారు ప్రభువు ఖజానాలోనికి వస్తారు.

20 కాబట్టి యాజకులు బాకాలు ఊదినప్పుడు ప్రజలు కేకలు వేశారు. మరియు అది జరిగినది, ప్రజలు బాకా శబ్దం విని, మరియు ప్రజలు గొప్ప కేకలు వేయడంతో, గోడ చదునుగా పడిపోయింది, కాబట్టి ప్రజలు అతని కంటే ముందుగా పట్టణంలోకి వెళ్ళారు, మరియు వారు నగరాన్ని తీసుకున్నాడు.

21 మరియు వారు పట్టణంలోని స్త్రీ పురుషులను, యువకులను, పెద్దలను, ఎద్దులను, గొఱ్ఱెలను, గాడిదను ఖడ్గముచేత నిర్మూలము చేసిరి.

22 అయితే యెహోషువ ఆ దేశమును వేగుచూసిన ఇద్దరు మనుష్యులతో, మీరు ఆమెతో ప్రమాణము చేసినట్టు వేశ్య ఇంటికి వెళ్లి, ఆ స్త్రీని, ఆమెకున్న వాటన్నిటిని అక్కడినుండి రప్పించండి.

23 మరియు గూఢచారులుగా ఉన్న యువకులు లోపలికి వెళ్లి, రాహాబును, ఆమె తండ్రిని, ఆమె తల్లిని, ఆమె సహోదరులను, ఆమెకు ఉన్నదంతా బయటకు తీసుకొచ్చారు. మరియు వారు ఆమె బంధువులందరినీ బయటకు రప్పించి, ఇశ్రాయేలీయుల శిబిరం నుండి వారిని విడిచిపెట్టారు.

24 మరియు వారు పట్టణమును దానిలోని సమస్తమును అగ్నితో కాల్చివేసిరి. వెండి, బంగారము, ఇత్తడి మరియు ఇనుము పాత్రలను మాత్రమే వారు ప్రభువు మందిరపు ఖజానాలో ఉంచారు.

25 మరియు యెహోషువ వేశ్య రాహాబును, ఆమె తండ్రి ఇంటివారిని, ఆమెకున్న వాటన్నింటిని బ్రతికించాడు. మరియు ఆమె నేటి వరకు ఇశ్రాయేలులో నివసిస్తుంది; ఎందుకంటే యెరికోను గూఢచర్యం చేయడానికి జాషువా పంపిన దూతలను ఆమె దాచిపెట్టింది.

26 మరియు ఆ సమయంలో యెహోషువ వారితో ఇలా అన్నాడు, <<ఈ యెరికో పట్టణాన్ని లేచి నిర్మించే వ్యక్తి ప్రభువు ముందు శపించబడతాడు. అతడు తన జ్యేష్ఠ సంతానములో దాని పునాది వేయును, తన చిన్న కుమారునికి దాని ద్వారాలు వేయును.

27 కాబట్టి యెహోవా యెహోషువతో ఉన్నాడు; మరియు అతని కీర్తి దేశమంతటా మారుమోగింది. 


అధ్యాయం 7

ఇశ్రాయేలీయులు దెబ్బలు తిన్నారు - యెహోషువా ఫిర్యాదు - దేవుడు అతనికి ఏమి చేయాలో ఆదేశిస్తాడు - ఆచాన్ చీటితో పట్టుకొని నాశనం చేయబడ్డాడు. 

1 అయితే ఇశ్రాయేలీయులు శపించబడిన దానిలో అపరాధం చేశారు; యూదా గోత్రానికి చెందిన జెరా కుమారుడైన జబ్ది కొడుకు కర్మీ కొడుకు ఆచాన్ శపించబడిన వస్తువులో కొంత భాగాన్ని తీసుకున్నాడు. మరియు ఇశ్రాయేలీయుల మీద యెహోవా కోపం రగులుకుంది.

2 మరియు యెహోషువ యెరికో నుండి బేతేలుకు తూర్పున బేతావెన్ ప్రక్కన ఉన్న హాయికి మనుష్యులను పంపి, వారితో ఇలా అన్నాడు, <<మీరు వెళ్లి ఆ దేశాన్ని చూడండి. మరియు మనుష్యులు పైకి వెళ్లి హాయిని చూచారు.

3 మరియు వారు యెహోషువ వద్దకు తిరిగి వచ్చి, <<ప్రజలందరినీ వెళ్ళనివ్వవద్దు; అయితే దాదాపు రెండు లేదా మూడు వేల మంది మనుష్యులు వెళ్లి హాయిని కొట్టాలి; మరియు ప్రజలందరినీ అక్కడ శ్రమ చేయవద్దు; ఎందుకంటే అవి చాలా తక్కువ.

4 కాబట్టి ప్రజలలో దాదాపు మూడు వేల మంది అక్కడికి వెళ్లారు. మరియు వారు హాయి మనుష్యుల ముందు పారిపోయారు.

5 మరియు హాయి మనుష్యులు వారిలో దాదాపు ముప్పై ఆరు మందిని హతమార్చారు. వారు ద్వారం ముందు నుండి షెబారీము వరకు వారిని వెంబడించి, క్రిందికి వెళ్ళేటప్పుడు వారిని కొట్టారు; అందుచేత ప్రజల హృదయాలు ద్రవించి, నీటిలా మారాయి.

6 మరియు యెహోషువ తన బట్టలు చింపుకొని, అతడు మరియు ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలు సాయంకాలము వరకు యెహోవా మందసము ఎదుట నేలమీద సాష్టాంగపడి, తమ తలలమీద ధూళి పోసుకొనిరి.

7 అందుకు యెహోషువ <<అయ్యో, దేవా, ప్రభువా, మమ్మల్ని నాశనం చేయడానికి, అమోరీయుల చేతికి మమ్మల్ని అప్పగించడానికి మీరు ఈ ప్రజలను యొర్దాను మీదుగా ఎందుకు తీసుకువచ్చారు? మేము తృప్తి చెంది, జోర్డాన్ అవతలి ఒడ్డున నివసించి ఉంటే దేవునికి ఇష్టం!

8 యెహోవా, ఇశ్రాయేలీయులు తమ శత్రువుల యెదుట వెనుకకు తిరిగినప్పుడు నేను ఏమి చెప్పను!

9 కనానీయులు మరియు దేశంలోని నివాసులందరూ దాని గురించి విని, మన చుట్టూ తిరుగుతారు, మరియు భూమి నుండి మా పేరును నాశనం చేస్తారు; మరియు నీ గొప్ప పేరుకు నీవు ఏమి చేస్తావు?

10 మరియు ప్రభువు యెహోషువతో, “నువ్వు లేచిపో; ఎందుకు అలా ముఖం మీద పడుకున్నావు?

11 ఇశ్రాయేలీయులు పాపము చేసిరి, నేను వారికి ఆజ్ఞాపించిన నా నిబంధనను వారు అతిక్రమించిరి; ఎందుకంటే వారు శపించబడిన వస్తువును కూడా తీసుకున్నారు మరియు దొంగిలించారు మరియు విడగొట్టారు మరియు వారు దానిని తమ స్వంత వస్తువులలో కూడా ఉంచారు.

12 కావున ఇశ్రాయేలీయులు తమ శత్రువుల యెదుట నిలబడలేక తమ శత్రువుల యెదుట వెనుదిరిగారు; మీలోనుండి శాపగ్రస్తులను మీరు నాశనము చేసినంత మాత్రాన నేను మీతో ఉండను.

13 లేచి, ప్రజలను పరిశుద్ధపరచుము, మరియు రేపటికి వ్యతిరేకముగా మిమ్మును మీరు పరిశుద్ధపరచుకొనుడి; ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇశ్రాయేలీయులారా, నీ మధ్యలో ఒక శపింపబడిన వస్తువు ఉంది; శపించబడిన వస్తువును మీ మధ్యనుండి తీసివేసేవరకు నీవు నీ శత్రువుల యెదుట నిలబడలేవు.

14 ఉదయాన్నే మీ గోత్రాల ప్రకారం మీరు తీసుకురాబడతారు; మరియు అది ఉంటుంది, లార్డ్ తీసుకునే గోత్రం దాని కుటుంబాల ప్రకారం వస్తాయి; మరియు ప్రభువు తీసుకునే కుటుంబం గృహాల వారీగా వస్తుంది; మరియు ప్రభువు తీసుకోబోయే ఇంటివారు మనుష్యుల ద్వారా మనుష్యులుగా వస్తారు.

15 మరియు శాపగ్రస్తమైన వస్తువుతో పట్టబడిన వానిని మరియు అతనికి కలిగిన సమస్తమును అగ్నితో కాల్చివేయవలెను; అతడు యెహోవా ఒడంబడికను అతిక్రమించి, ఇశ్రాయేలులో మూర్ఖత్వం చేశాడు కాబట్టి.

16 కాబట్టి యెహోషువ ఉదయాన్నే లేచి ఇశ్రాయేలీయులను వారి గోత్రాల వారీగా తీసుకొచ్చాడు. మరియు యూదా గోత్రం తీసుకోబడింది;

17 అతడు యూదా కుటుంబాన్ని రప్పించాడు. మరియు అతను Zarhites కుటుంబం పట్టింది; మరియు అతను జార్హీయుల కుటుంబాన్ని మనిషి ద్వారా తీసుకువచ్చాడు. మరియు Zabdi తీసుకోబడింది;

18 మరియు అతను తన ఇంటి మనిషిని ఒక్కొక్కరిగా తీసుకొచ్చాడు. మరియు యూదా గోత్రానికి చెందిన జెరా కుమారుడైన జబ్ది కుమారుడైన కర్మీ కుమారుడైన ఆచాన్ పట్టబడ్డాడు.

19 మరియు యెహోషువ ఆకానుతో, “నా కుమారుడా, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాను మహిమపరచుము, అతనితో ఒప్పుకొనుము; మరియు నీవు ఏమి చేసావో ఇప్పుడు చెప్పు; నా నుండి దాచవద్దు.

20 మరియు ఆకాను యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు: “నేను ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాకు విరోధంగా పాపం చేశాను, నేను ఈ విధంగా చేశాను.

21 నేను కొల్లగొట్టినవాటిలో ఒక మంచి బబులోను వస్త్రాన్ని, రెండు వందల తులాల వెండిని, యాభై తులాల బంగారాన్ని చూసినప్పుడు, నేను వాటిని ఆశించి వాటిని తీసుకున్నాను. మరియు, ఇదిగో, వారు భూమిలో నా గుడారం మధ్యలో దాచబడ్డారు, మరియు దాని క్రింద వెండి.

22 కాబట్టి యెహోషువ దూతలను పంపగా వారు గుడారానికి పరుగెత్తారు. మరియు అది అతని గుడారంలో దాచబడి ఉంది, దాని క్రింద వెండి ఉంది.

23 మరియు వారు వాటిని గుడారం మధ్యనుండి తీసి యెహోషువ దగ్గరికి, ఇశ్రాయేలీయులందరి దగ్గరికి తీసుకొచ్చి యెహోవా సన్నిధిలో ఉంచారు.

24 మరియు యెహోషువ, అతనితో పాటు ఇశ్రాయేలీయులందరూ జెరహు కుమారుడైన ఆకానును, వెండిని, వస్త్రాన్ని, బంగారాన్ని, అతని కుమారులను, అతని కుమార్తెలను, అతని ఎద్దులను, అతని గాడిదలను, అతని గొర్రెలను పట్టుకున్నారు. , మరియు అతని గుడారం మరియు అతనికి ఉన్నదంతా; మరియు వారు వాటిని ఆకోరు లోయకు తీసుకువచ్చారు.

25 మరియు యెహోషువ <<మమ్మల్ని ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టావు? ఈ రోజు ప్రభువు నిన్ను బాధపెడతాడు. మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరు అతనిని రాళ్లతో కొట్టి, వారిని రాళ్లతో కొట్టిన తరువాత అగ్నితో కాల్చివేసారు.

26 మరియు వారు ఈ రోజు వరకు అతని మీద ఒక పెద్ద రాళ్ల కుప్పను లేపారు. కాబట్టి ప్రభువు తన ఉగ్రతను విడిచిపెట్టాడు. అందుచేత ఆ స్థలానికి నేటి వరకు ఆకోరు లోయ అని పేరు పెట్టారు. 


అధ్యాయం 8

దేవుడు జాషువాను ప్రోత్సహిస్తున్నాడు - ఐ తీసుకున్నాడు - ఒక బలిపీఠం నిర్మించబడింది - రాళ్లపై చట్టం ఆశీర్వాదాలు మరియు శాపాలు.

1 మరియు ప్రభువు యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు, “భయపడకు, భయపడకు. నీతో యుద్ధం చేసే ప్రజలందరినీ తీసుకొని, లేచి, హాయికి వెళ్లు; చూడండి, నేను హాయి రాజును, అతని ప్రజలను, అతని నగరాన్ని మరియు అతని దేశాన్ని నీ చేతికి అప్పగించాను.

2 మరియు నీవు యెరికోకు మరియు దాని రాజుకు చేసినట్లు హాయికి మరియు ఆమె రాజుకు చేయాలి. అందులోని దోపిడిని, వాటి పశువులను మాత్రమే మీరు ఎరగా తీసుకుంటారు. దాని వెనుక నగరం కోసం ఆకస్మిక దాడిని ఉంచు.

3 కాబట్టి యెహోషువ, యుద్ధ ప్రజలందరూ హాయికి ఎదురుగా బయలుదేరారు. మరియు యెహోషువ ముప్పై వేల మంది పరాక్రమవంతులను ఎంచుకొని, రాత్రికి వారిని పంపించాడు.

4 మరియు అతను వారికి ఆజ్ఞాపించాడు: ఇదిగో, మీరు పట్టణానికి ఎదురుగా, పట్టణం వెనుక కూడా పొంచి ఉంటారు. నగరానికి చాలా దూరం వెళ్లకండి, అయితే మీరందరూ సిద్ధంగా ఉండండి.

5 మరియు నేను, నాతో ఉన్న ప్రజలందరూ పట్టణానికి చేరుకుంటాం. మరియు వారు మనకు వ్యతిరేకంగా వచ్చినప్పుడు, మొదటివలెనే, మేము వారి యెదుట పారిపోతాము.

6 (వారు మన తర్వాత బయటికి వస్తారు,) మేము వారిని నగరం నుండి తీసుకువచ్చే వరకు; ఎందుకంటే, వారు మొదట్లోలాగే మన ముందు పారిపోతారు అని చెబుతారు. కాబట్టి మేము వారి ముందు పారిపోతాము.

7 అప్పుడు మీరు ఆకస్మిక దాడి నుండి లేచి పట్టణాన్ని పట్టుకోవాలి; ఎందుకంటే నీ దేవుడైన యెహోవా దానిని నీ చేతికి అప్పగిస్తాడు.

8 మరియు మీరు పట్టణాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత, మీరు పట్టణానికి నిప్పు పెట్టాలి. ప్రభువు ఆజ్ఞ ప్రకారం మీరు చేయాలి. చూడండి, నేను నీకు ఆజ్ఞాపించాను.

9 కాబట్టి యెహోషువ వారిని పంపాడు. మరియు వారు ఆకస్మిక దాడిలో పడుకోవడానికి వెళ్ళారు; మరియు Ai పశ్చిమం వైపున ఉన్న బేతేలు మరియు Ai మధ్య నివాసం; అయితే యెహోషువ ఆ రాత్రి ప్రజల మధ్య నివసించాడు.

10 యెహోషువ ఉదయాన్నే లేచి ప్రజలను లెక్కపెట్టి, అతడు ఇశ్రాయేలు పెద్దలతో కలిసి ప్రజల ముందు హాయికి వెళ్ళాడు.

11 మరియు అతనితో ఉన్న యోధులందరు, వెళ్లి, సమీపించి, పట్టణానికి ముందు వచ్చి, హాయికి ఉత్తరం వైపున దిగారు. ఇప్పుడు వారికి మరియు హాయికి మధ్య లోయ ఉంది.

12 అతడు దాదాపు అయిదు వేల మందిని పట్టుకొని, పట్టణానికి పడమటివైపున బేతేలుకు మరియు హాయికి మధ్య పొంచివుండి ఉంచాడు.

13 మరియు వారు ప్రజలను, పట్టణానికి ఉత్తరాన ఉన్న సమస్త సైన్యాన్ని మరియు పట్టణానికి పశ్చిమాన వారి దళారులను ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత, యెహోషువ ఆ రాత్రి లోయ మధ్యలోకి వెళ్ళాడు.

14 హాయి రాజు అది చూచినప్పుడు, వారు త్వరగా లేచారు, మరియు పట్టణపు మనుష్యులు ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధానికి బయలుదేరారు, అతను మరియు అతని ప్రజలందరూ నిర్ణీత సమయంలో మైదానం ముందు ఉన్నారు. ; కానీ నగరం వెనుక అతనికి వ్యతిరేకంగా ఆకతాయిలు ఉన్నారని అతనికి తెలియదు.

15 మరియు యెహోషువ మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరూ తమ ఎదుట కొట్టబడినట్లు చేసి, అరణ్య మార్గంలో పారిపోయారు.

16 మరియు హాయిలో ఉన్న ప్రజలందరూ తమను వెంబడించడానికి పిలిపించారు. మరియు వారు యెహోషువను వెంబడించి, పట్టణం నుండి దూరంగా లాగబడ్డారు.

17 మరియు ఇశ్రాయేలీయుల తర్వాత బయటకు వెళ్లని వ్యక్తి హాయిలో లేదా బేతేలులో మిగిలిపోలేదు. మరియు వారు పట్టణాన్ని తెరిచి ఉంచి, ఇశ్రాయేలును వెంబడించారు.

18 మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు: “నీ చేతిలో ఉన్న ఈటెను హాయి వైపు చాపు. ఎందుకంటే నేను దానిని నీ చేతికి అప్పగిస్తాను. మరియు యెహోషువ తన చేతిలో ఉన్న ఈటెను నగరం వైపు చాచాడు.

19 మరియు ఆకస్మిక దాడి వారి స్థలం నుండి త్వరగా లేచి, అతను తన చెయ్యి చాచిన వెంటనే వారు పరుగెత్తారు. మరియు వారు పట్టణంలోకి ప్రవేశించి, దానిని పట్టుకొని, త్వరపడి, పట్టణానికి నిప్పుపెట్టారు.

20 మరియు హాయి మనుష్యులు వారి వెనుక చూచినప్పుడు, అదిగో, పట్టణపు పొగ ఆకాశమునకు ఎగసిపడుట చూచిరి; మరియు అరణ్యానికి పారిపోయిన ప్రజలు వెంబడించిన వారిపైకి తిరిగి వచ్చారు.

21 మరియు యెహోషువ మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరూ పొంచి ఉన్నవారు పట్టణాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారని, మరియు నగరం యొక్క పొగ పైకి లేచిందని చూసినప్పుడు, వారు తిరిగి వచ్చి హాయి మనుషులను చంపారు.

22 మరియు మరొకడు వారికి వ్యతిరేకంగా నగరం నుండి బయటకు వచ్చాడు. కాబట్టి వారు ఇశ్రాయేలు మధ్య ఉన్నారు, కొందరు ఇటువైపు, మరికొందరు అటువైపు ఉన్నారు. మరియు వారు వారిని కొట్టారు, తద్వారా వారు వారిలో ఎవరినీ ఉండనివ్వలేదు లేదా తప్పించుకోలేదు.

23 మరియు వారు హాయి రాజును సజీవంగా పట్టుకొని యెహోషువ దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు.

24 ఇశ్రాయేలీయులు హాయి నివాసులందరినీ పొలంలో, అరణ్యంలో, వారిని వెంబడించిన వారినందరినీ చంపివేయడం ముగించినప్పుడు, మరియు వారందరూ ఖడ్గపు అంచున పడిపోయినప్పుడు, వారు నాశనం చేయబడతారు. ఇశ్రాయేలీయులందరూ హాయికి తిరిగి వచ్చి దానిని కత్తితో కొట్టారు.

25 ఆ రోజున పడిపోయిన వారందరూ, పురుషులు మరియు స్త్రీలు ఇద్దరూ పన్నెండు వేల మంది, హాయిలోని పురుషులందరూ.

26 యెహోషువ హాయి నివాసులందరినీ పూర్తిగా నాశనం చేసేంత వరకు ఈటెను చాచిన తన చేతిని వెనక్కి లాగలేదు.

27 యెహోవా యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించిన మాట ప్రకారం ఇశ్రాయేలీయులు ఆ పట్టణంలోని పశువులు మరియు దోచుకున్న వస్తువులు మాత్రమే తమను తాము దోచుకున్నారు.

28 మరియు యెహోషువ హాయిని కాల్చివేసి, దానిని ఎప్పటికీ కుప్పగా చేసాడు, అది నేటి వరకు నిర్జనమైపోయింది.

29 మరియు హాయి రాజు సాయంత్రం వరకు చెట్టుకు వేలాడదీశాడు. మరియు సూర్యుడు అస్తమించిన వెంటనే, యెహోషువ వారు అతని కళేబరమును చెట్టు మీద నుండి దించి, పట్టణపు ద్వారం ప్రవేశ ద్వారం వద్ద విసిరి, దానిపై ఒక పెద్ద రాళ్ల కుప్పను వేయమని ఆజ్ఞాపించాడు, అది నేటికీ మిగిలి ఉంది.

30 అప్పుడు యెహోషువ ఏబాల్ కొండలో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాకు బలిపీఠం కట్టాడు.

31 యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఇశ్రాయేలీయులకు ఆజ్ఞాపించినట్లు, మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో వ్రాయబడియున్నది, అది రాళ్లతో కూడిన బలిపీఠము, దానిమీద ఎవడును ఇనుము ఎత్తలేదు; మరియు వారు దానిమీద యెహోవాకు దహనబలులు అర్పించి సమాధాన బలులు అర్పించారు.

32 మరియు అతడు ఇశ్రాయేలీయుల సమక్షంలో వ్రాసిన మోషే ధర్మశాస్త్రం యొక్క ప్రతిని అక్కడ రాళ్లపై వ్రాసాడు.

33 మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరూ, వారి పెద్దలు, అధికారులు, న్యాయాధిపతులు మందసానికి ఇటువైపును, అటువైపును, యెహోవా నిబంధన మందసమును మోయుచున్న లేవీయుల యెదుటను, ఆయన వలెనే అపరిచితుని ఎదుటను నిలువబడిరి. వారిలో పుట్టినది; వారిలో సగం మంది గెరిజీమ్ పర్వతానికి ఎదురుగా, సగం మంది ఏబాల్ పర్వతానికి ఎదురుగా ఉన్నారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజలను ఆశీర్వదించాలని యెహోవా సేవకుడైన మోషే ముందు ఆజ్ఞాపించాడు.

34 తర్వాత అతడు ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో వ్రాయబడిన వాటి ప్రకారం ధర్మశాస్త్రంలోని మాటలన్నీ, ఆశీర్వాదాలు మరియు శాపాలు అన్నీ చదివాడు.

35 మోషే ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నిటిలో ఒక్క మాట కూడా యెహోషువ ఇశ్రాయేలు సమాజం ఎదుట చదవలేదు, స్త్రీలతో, చిన్నపిల్లలతో, వారితో మాట్లాడే అపరిచితులతో. 


అధ్యాయం 9

ఇజ్రాయెల్‌కు వ్యతిరేకంగా రాజులు కలిసిపోయారు - గిబియోనీయులు శాశ్వత బానిసత్వానికి ఖండించారు.  

1 యొర్దానుకు ఇటువైపున ఉన్న రాజులందరు కొండలలోను లోయలలోను లెబానోనుకు ఎదురుగా ఉన్న మహాసముద్ర తీరములన్నిటిలోను హిత్తీయులకును అమోరీయులకును కనానీయులకును వ్యతిరేకించినప్పుడు అది సంభవించెను. పెరిజ్జీయులు, హివీయులు మరియు జెబూసీయులు దాని గురించి విన్నారు;

2 యెహోషువతోనూ, ఇశ్రాయేలీయులతోనూ ఏకమనస్సుతో యుద్ధం చేసేందుకు వారు సమకూడిపోయారు.

3 యెరికోకు, హాయికి యెహోషువ చేసిన దాన్ని గిబియోను నివాసులు విన్నారు.

4 వారు తెలివిగా పని చేసి, వెళ్లి, తాము రాయబారుల వలె తయారు చేసి, తమ గాడిదలపై పాత బస్తాలను, పాత ద్రాక్షారసపు సీసాలను, పాతవి, మరియు అద్దెకు తీసుకుని, కట్టివేసారు.

5 మరియు వారి పాదాలకు పాత పాదరక్షలు మరియు పాత వస్త్రాలు వాటిపై ఉన్నాయి. మరియు వారు అందించిన రొట్టె అంతా ఎండిపోయి బూజు పట్టింది.

6 మరియు వారు గిల్గాలులోని శిబిరానికి యెహోషువ దగ్గరికి వెళ్లి అతనితోనూ ఇశ్రాయేలీయులతోనూ, “మేము దూర దేశం నుండి వచ్చాము. ఇప్పుడు మీరు మాతో ఒప్పందం చేసుకోండి.

7 మరియు ఇశ్రాయేలీయులు హివీయులతో ఇలా అన్నారు: “అయితే మీరు మా మధ్య నివసిస్తున్నారు. మరియు మేము మీతో ఎలా లీగ్ చేస్తాము?

8 మరియు వారు యెహోషువతో, “మేము నీ సేవకులము. మరియు యెహోషువ వారితో, “మీరెవరు? మరియు మీరు ఎక్కడ నుండి వచ్చారు?

9 మరియు వారు అతనితో ఇలా అన్నారు: “నీ దేవుడైన యెహోవా నామాన్ని బట్టి నీ సేవకులు చాలా దూరం నుండి వచ్చారు. ఎందుకంటే మేము అతని కీర్తిని మరియు అతను ఈజిప్టులో చేసినదంతా విన్నాము.

10 యొర్దాను అవతల ఉన్న అమోరీయుల ఇద్దరు రాజులకు, హెష్బోను రాజు సీహోనుకు, అష్టరోతులో ఉన్న బాషాను రాజు ఓగుకు అతడు చేసినదంతా.

11 అందుచేత మా పెద్దలు మరియు మా దేశంలోని నివాసులందరూ మాతో ఇలా అన్నారు: “మీతో ప్రయాణానికి కావలసిన సామాను తీసుకొని, వారిని కలవడానికి వెళ్లి, మేము మీ సేవకులం; కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు మాతో ఒప్పందం చేసుకోండి.

12 మేము మీయొద్దకు వెళ్లుటకు బయలు దేరిన రోజున మా ఇండ్ల నుండి మా ఆహారము కొరకు ఈ మా రొట్టె వేడిగా తీసికొనివచ్చాము. అయితే ఇప్పుడు అది ఎండిపోయి బూజు పట్టి ఉంది.

13 మరియు మేము నింపిన ఈ వైన్ సీసాలు కొత్తవి; మరియు, ఇదిగో, అవి అద్దెకు ఉన్నాయి; మరియు ఈ మా వస్త్రాలు మరియు మా బూట్లు చాలా సుదీర్ఘ ప్రయాణం కారణంగా పాతవి.

14 మరియు ఆ మనుష్యులు తమ ఆహారపదార్థాలను తీసికొని, ప్రభువు నోటి వద్ద సలహా అడగలేదు.

15 మరియు యెహోషువ వారితో సమాధానము చేసి, వారిని బ్రతికించుటకు వారితో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాడు. మరియు సమాజపు అధిపతులు వారితో ప్రమాణం చేశారు.

16 మరియు వారు వారితో ఒప్పందం చేసుకున్న మూడు రోజుల తర్వాత, వారు తమ పొరుగువారమని మరియు వారు తమ మధ్య నివసించారని వారు విన్నారు.

17 మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ప్రయాణం చేసి మూడవ రోజు తమ పట్టణాలకు వచ్చారు. ఇప్పుడు వారి పట్టణాలు గిబియోను, కెఫీరా, బెరోతు, కిర్యత్-యారీమ్.

18 సమాజపు అధిపతులు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా మీద ప్రమాణం చేసినందున ఇశ్రాయేలీయులు వారిని చంపలేదు. మరియు సమాజమంతా రాజులకు వ్యతిరేకంగా గొణిగింది.

19 అయితే అధిపతులందరూ, “మేము ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా మీద ప్రమాణం చేసాము. ఇప్పుడు మనం వాటిని ముట్టుకోకూడదు.

20 మేము వారికి ఇలా చేస్తాము; మేము వారితో చేసిన ప్రమాణం కారణంగా కోపం మాపై రాకుండా వారిని బ్రతకనివ్వండి.

21 మరియు అధిపతులు వారితో, <<వారిని బ్రతకనివ్వండి; అయితే వారు సమాజమంతటికి చెక్కలు కొట్టేవారుగాను, నీళ్లు కొట్టేవారుగాను ఉండనివ్వండి. రాజులు వారికి వాగ్దానం చేసినట్లు.

22 మరియు యెహోషువ వారిని పిలిచి వారితో ఇలా అన్నాడు, <<మేము మీకు చాలా దూరంగా ఉన్నాము అని మీరు మమ్మల్ని మోసం చేసారు. మీరు మా మధ్య ఎప్పుడు నివసిస్తున్నారు?

23 కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు శాపగ్రస్తులయ్యారు, మరియు మీలో ఎవ్వరూ నా దేవుని మందిరానికి బంధకులుగా, చెక్కలు కొట్టేవాళ్లు, నీళ్లు కొట్టేవాళ్లుగా ఉండరు.

24 మరియు వారు యెహోషువతో ఇలా అన్నారు: “మీ దేవుడైన యెహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు ఆ దేశమంతటిని ఇవ్వమని ఆజ్ఞాపించాడని నీ సేవకులకు ఖచ్చితంగా చెప్పబడింది. మరియు మీ యెదుట నుండి దేశ నివాసులందరినీ నాశనం చేయడానికి, మీ కారణంగా మేము మా ప్రాణాలకు చాలా భయపడి, ఈ పని చేసాము.

25 ఇప్పుడు, ఇదిగో, మేము నీ చేతిలో ఉన్నాము; మాకు చేయుట మీకు మంచిదని మరియు సరైనదనిపించినట్లు చేయుము.

26 అతడు వారికి అలాగే చేసి, ఇశ్రాయేలీయులు వారిని చంపకుండా వారి చేతిలోనుండి వారిని విడిపించెను.

27 మరియు యెహోషువ ఆ దినమున తాను ఎన్నుకొనవలసిన స్థలములో సమాజమునకును ప్రభువు బలిపీఠమునకును చెక్కలు కొట్టువారిగాను, నీళ్ళు కొట్టువారిగాను వారిని నియమించెను. 


అధ్యాయం 10

గిబియోనుకు వ్యతిరేకంగా యుద్ధం - జాషువా దానిని రక్షించాడు - దేవుడు వారితో పోరాడాడు - సూర్యుడు మరియు చంద్రుడు నిశ్చలంగా ఉన్నారు.

1 యెరూషలేము రాజైన అదోనీ-జెదెకు హాయిని పట్టుకొని దానిని సర్వనాశనము చేసియున్నాడు; అతను యెరికోకు మరియు ఆమె రాజుకు చేసినట్లే, అతను హాయికి మరియు ఆమె రాజుకు చేశాడు. మరియు గిబియోను నివాసులు ఇశ్రాయేలుతో ఎలా శాంతిని ఏర్పరచుకున్నారు మరియు వారి మధ్య ఉన్నారు;

2 గిబియోను రాజ పట్టణాలలో ఒకటిగా ఉన్న గొప్ప నగరం గనుక, అది హాయి కంటే గొప్పది గనుక, అందులోని మనుష్యులందరూ పరాక్రమవంతులు కాబట్టి వారు చాలా భయపడిపోయారు.

3 అందుచేత యెరూషలేము రాజు అదోనీ-జెదెకు హెబ్రోను రాజు హోహాముకు, జర్మూతు రాజు పిరమ్‌కు, లాకీషు రాజు జాఫియాకు, ఎగ్లోను రాజు దెబీర్‌కు ఇలా పంపాడు.

4 మనం గిబియోనును కొట్టడానికి నా దగ్గరికి వచ్చి నాకు సహాయం చెయ్యండి. ఎందుకంటే అది యెహోషువతోనూ ఇశ్రాయేలీయులతోనూ శాంతిని కుదుర్చుకుంది.

5 అందుచేత అమోరీయుల ఐదుగురు రాజులు, యెరూషలేము రాజు, హెబ్రోను రాజు, జర్మూతు రాజు, లాకీషు రాజు, ఎగ్లోను రాజు, ఒకచోటికి చేరుకుని, వారు మరియు వారి సైన్యాలన్నీ పైకి వెళ్లి, గుడారాలు వేసుకున్నారు. గిబియోను ముందు, దానికి వ్యతిరేకంగా యుద్ధం చేసాడు.

6 మరియు గిబియోను మనుష్యులు గిల్గాలులోని శిబిరానికి యెహోషువ దగ్గరికి పంపి, <<నీ సేవకుల నుండి నీ చేతిని వదులుకోకు; త్వరగా మా వద్దకు వచ్చి, మమ్మల్ని రక్షించండి మరియు మాకు సహాయం చేయండి; ఎందుకంటే పర్వతాలలో నివసించే అమోరీయుల రాజులందరూ మనకు వ్యతిరేకంగా గుమిగూడారు.

7 కాబట్టి యెహోషువ, అతనితో పాటు యోధులందరూ, పరాక్రమవంతులందరూ గిల్గాలు నుండి బయలుదేరారు.

8 మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు: ఎందుకంటే నేను వారిని నీ చేతికి అప్పగించాను; వారిలో ఒకడు నీ యెదుట నిలబడడు.

9 యెహోషువ అకస్మాత్తుగా వారి దగ్గరికి వచ్చి గిల్గాలు నుండి రాత్రంతా వెళ్ళాడు.

10 మరియు ప్రభువు వారిని ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట కలవరపరచి, గిబియోనులో ఘోర సంహారముచేత వారిని చంపి, బేత్-హోరోను వరకు వెళ్లే దారిలో వారిని వెంబడించి, అజెకా వరకు, మక్కేదా వరకు వారిని హతమార్చాడు.

11 వారు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుటనుండి పారిపోయి బేత్ హోరోనుకు వెళ్లుచుండగా, యెహోవా వారిమీద ఆకాశమునుండి అజెకా వరకు గొప్ప రాళ్లను పడవేయగా వారు చనిపోయారు. ఇశ్రాయేలీయులు కత్తితో చంపిన వారి కంటే వడగళ్లతో మరణించిన వారు ఎక్కువ.

12 ప్రభువు అమోరీయులను ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట అప్పగించిన దినమున యెహోషువ ప్రభువుతో ఇట్లనెను, అతడు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట ఇట్లనెను సూర్యుడా, నీవు గిబియోను మీద నిలుచుము; మరియు నీవు, చంద్రుడు, అజలోన్ లోయలో.

13 మరియు ప్రజలు తమ శత్రువులపై పగ తీర్చుకునే వరకు సూర్యుడు నిలిచిపోయాడు, చంద్రుడు అలాగే ఉన్నాడు. ఇది యాషెరు గ్రంథంలో వ్రాయబడిందా? కాబట్టి సూర్యుడు స్వర్గం మధ్యలో నిలబడి, ఒక రోజంతా అస్తమించకుండా తొందరపడ్డాడు.

14 ప్రభువు ఒక మనుష్యుని మాటను ఆలకించిన దినము దానికి ముందుగాని తరువాతగాని లేదు. ఎందుకంటే యెహోవా ఇశ్రాయేలు కోసం పోరాడాడు.

15 యెహోషువ అతనితో పాటు ఇశ్రాయేలీయులందరూ గిల్గాలులోని శిబిరానికి తిరిగి వచ్చారు.

16 అయితే ఈ ఐదుగురు రాజులు పారిపోయి మక్కేదాలోని ఒక గుహలో దాక్కున్నారు.

17 మరియు ఐదుగురు రాజులు మక్కేదాలోని ఒక గుహలో దాగి ఉన్నారని యెహోషువకు చెప్పబడింది.

18 మరియు యెహోషువ <<గుహ ముఖద్వారం మీద పెద్ద రాళ్లను దొర్లించి, వాటిని కాపాడేందుకు మనుషులను ఉంచు>> అన్నాడు.

19 మరియు మీరు ఉండకుడి, మీ శత్రువులను వెంబడించి, వారి వెనుక ఉన్నవారిని కొట్టండి. వారి పట్టణాలలోకి ప్రవేశించకుండా వారిని అనుమతించండి; ఎందుకంటే నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ చేతికి అప్పగించాడు.

20 మరియు యెహోషువ మరియు ఇశ్రాయేలీయులు చాలా ఘోరమైన సంహారముతో వారిని అంతమొందించినప్పుడు, వారు నశించువరకు, వారిలో మిగిలినవారు కంచెలుగల పట్టణములలో ప్రవేశించిరి.

21 మరియు ప్రజలందరూ శాంతితో మక్కేదాలో ఉన్న యెహోషువ వద్దకు తిరిగి వచ్చారు. ఇశ్రాయేలీయులలో ఎవరికీ వ్యతిరేకంగా ఎవరూ తన నాలుకను కదపలేదు.

22 అప్పుడు యెహోషువ <<గుహ నోరు తెరిచి, ఆ ఐదుగురు రాజులను గుహలో నుండి నా దగ్గరికి రప్పించండి>> అన్నాడు.

23 వారు అలా చేసి, యెరూషలేము రాజు, హెబ్రోను రాజు, జర్మూతు రాజు, లాకీషు రాజు, ఎగ్లోను రాజు అనే ఐదుగురు రాజులను గుహలో నుండి అతని దగ్గరకు తీసుకొచ్చారు.

24 వారు ఆ రాజులను యెహోషువయొద్దకు రప్పించినప్పుడు, యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులందరినీ పిలిపించి, తనతోకూడ వెళ్లిన సేనాధిపతులతో, “దగ్గరకు రండి, మీ పాదములను మెడమీద పెట్టుకొనుము. ఈ రాజుల. మరియు వారు దగ్గరికి వచ్చి, వారి మెడపై తమ పాదాలను ఉంచారు.

25 మరియు యెహోషువ వారితో ఇలా అన్నాడు: “భయపడకుడి, భయపడకుము, ధైర్యముగాను ధైర్యముగాను ఉండుడి; ఎందుకంటే మీరు ఎవరితో యుద్ధం చేస్తారో ఆ మీ శత్రువులందరికీ ప్రభువు ఈ విధంగా చేస్తాడు.

26 తర్వాత యెహోషువ వారిని కొట్టి చంపి ఐదు చెట్లకు ఉరి తీశాడు. మరియు వారు సాయంత్రం వరకు చెట్లపై వేలాడుతూ ఉన్నారు.

27 సూర్యుడు అస్తమించే సమయానికి యెహోషువ ఆజ్ఞాపించగా, వారు వాటిని చెట్ల మీద నుండి దించి, వాటిని దాచి ఉంచిన గుహలో పడవేసి, గుహ నోటిలో పెద్ద రాళ్లను వేశారు. , ఇది ఈ రోజు వరకు మిగిలి ఉంది.

28 ఆ రోజు యెహోషువ మక్కేదాను పట్టుకుని, దానిని కత్తితో హతమార్చాడు, దాని రాజును, వాళ్లను, అందులో ఉన్న వాళ్లందరినీ పూర్తిగా నాశనం చేశాడు. అతను ఎవరూ ఉండనివ్వలేదు; మరియు అతను యెరికో రాజుకు చేసినట్లుగా మక్కేదా రాజుకు చేసాడు.

29 అప్పుడు యెహోషువ మక్కేదా నుండి ఇశ్రాయేలీయులందరూ లిబ్నాకు వెళ్లి లిబ్నాతో పోరాడారు.

30 మరియు యెహోవా దానిని, దాని రాజును ఇశ్రాయేలు చేతికి అప్పగించాడు. మరియు అతను దానిని కత్తి అంచుతో కొట్టాడు మరియు దానిలోని అన్ని ఆత్మలను చంపాడు; అందులో ఎవరినీ ఉండనివ్వలేదు; కానీ యెరికో రాజుకు చేసినట్లు దాని రాజుకు చేసాడు.

31 మరియు యెహోషువ లిబ్నా నుండి అతనితో పాటు ఇశ్రాయేలీయులందరును లాకీషునకు వెళ్లి దానిమీద దండయాత్ర చేసి దానితో యుద్ధము చేసిరి.

32 మరియు ప్రభువు లాకీషును ఇశ్రాయేలీయుల చేతికి అప్పగించాడు, అది రెండవ రోజున దానిని పట్టుకొని, లిబ్నాకు చేసిన దాని ప్రకారం, దానిని కత్తితో చంపి, అందులో ఉన్న ప్రాణులందరినీ చంపాడు.

33 అప్పుడు గెజెరు రాజు హోరాము లాకీషుకు సహాయం చేయడానికి వచ్చాడు. మరియు యెహోషువ అతనిని మరియు అతని ప్రజలను చంపాడు, అతడు అతనిని ఎవ్వరూ మిగలకుండా చేసాడు.

34 లాకీషు నుండి యెహోషువ ఎగ్లోనుకు మరియు అతనితో పాటు ఇశ్రాయేలీయులందరికి వెళ్ళారు. మరియు వారు దాని మీద విడిది చేసి దానితో పోరాడారు.

35 ఆ దినమున వారు దానిని పట్టుకొని, లాకీషుకు చేసిన దాని ప్రకారము, ఆ దినమున దానిలో ఉన్న ప్రాణులనందరిని ఖడ్గముతో హతము చేసిరి.

36 మరియు యెహోషువ ఎగ్లోను నుండి ఇశ్రాయేలీయులందరును హెబ్రోనుకు వెళ్లెను. మరియు వారు దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు;

37 మరియు వారు దానిని పట్టుకొని, దాని రాజును, దాని పట్టణములన్నిటిని, అందులోని ప్రాణులన్నిటిని ఖడ్గముచేత హతముచేసిరి. అతను ఎగ్లోనుకు చేసిన దాని ప్రకారం, అతను ఎవరినీ మిగలలేదు; కానీ దానిని మరియు అందులో ఉన్న అన్ని ఆత్మలను పూర్తిగా నాశనం చేసింది.

38 యెహోషువ, అతనితో పాటు ఇశ్రాయేలీయులందరూ దెబీరుకు తిరిగి వచ్చారు. మరియు దానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడారు;

39 అతడు దానిని, దాని రాజును, దాని పట్టణాలన్నిటినీ పట్టుకున్నాడు. మరియు వారు వారిని కత్తి అంచుతో కొట్టి, అందులో ఉన్న ప్రాణులందరినీ పూర్తిగా నాశనం చేశారు. అతను ఎవరినీ మిగలలేదు; హెబ్రోనుకు చేసినట్లే దెబీరుకు, దాని రాజుకు చేశాడు. అతను లిబ్నాకు మరియు ఆమె రాజుకు చేసినట్లే.

40 కాబట్టి యెహోషువ కొండలు, దక్షిణం, లోయ, నీటి బుగ్గలు, వాటి రాజులందరినీ హతమార్చాడు. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ప్రభువు ఆజ్ఞాపించినట్లు అతడు ఎవరినీ మిగలకుండా, ఊపిరి పీల్చుకున్న వాటన్నిటిని పూర్తిగా నాశనం చేశాడు.

41 మరియు యెహోషువ కాదేషు బర్నేయ నుండి గాజా వరకు, గోషెను దేశమంతటిని, గిబియోను వరకు వారిని సంహరించాడు.

42 ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు పోరాడినందున ఈ రాజులందరినీ మరియు వారి దేశమును యెహోషువ ఒకేసారి స్వాధీనపరచుకొనెను.

43 యెహోషువ అతనితో పాటు ఇశ్రాయేలీయులందరూ గిల్గాలులోని శిబిరానికి తిరిగి వచ్చారు. 


అధ్యాయం 11

డైవర్స్ రాజులు అధిగమించారు - హాజోర్ తీసుకోబడింది మరియు కాల్చివేయబడింది - జాషువా ద్వారా దేశం మొత్తం స్వాధీనం చేసుకుంది - అనాకీమ్ నాశనం చేయబడింది.

1 హాజోరు రాజైన యాబీను ఆ మాటలు విన్నప్పుడు, అతడు మాదోను రాజు యోబాబునొద్దకు, షిమ్రోను రాజుకు, అక్షాపు రాజు దగ్గరికి పంపాడు.

2 మరియు పర్వతాలకు ఉత్తరాన ఉన్న రాజులకు, చిన్నెరోతుకు దక్షిణాన ఉన్న మైదానాల్లో, లోయలో, పశ్చిమాన దోర్ సరిహద్దుల్లో ఉన్న రాజులకు,

3 మరియు తూర్పు మరియు పడమరల కనానీయులకు, మరియు అమోరీయులకు, హిత్తీయులకు, పెరిజ్జీయులకు, పర్వతాలలో ఉన్న జెబూసీయులకు మరియు మిస్పే దేశంలో హెర్మోను క్రింద ఉన్న హివీయులకు.

4 మరియు వారు మరియు వారితో పాటు వారి సైన్యములందరు, అనేకమంది గుఱ్ఱములు మరియు రథాలతో సముద్రతీరములోనున్న ఇసుకవంటి అనేక జనములతో బయలుదేరిరి.

5 ఈ రాజులందరూ కలిసి వచ్చినప్పుడు, వారు వచ్చి ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధం చేయడానికి మేరోము నీళ్ల దగ్గరికి వచ్చారు.

6 మరియు యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు: రేపు ఈ సమయానికి నేను ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట చంపబడిన వారందరినీ అప్పగిస్తాను; నీవు వారి గుర్రాలను కొట్టి, వారి రథాలను అగ్నితో కాల్చివేయాలి.

7 కాబట్టి యెహోషువ, అతనితో పాటు యుద్ధం చేస్తున్న వారంతా అకస్మాత్తుగా మేరోము నీళ్ల దగ్గరికి వచ్చారు. మరియు వారు వారిపై పడ్డారు.

8 మరియు ప్రభువు వారిని ఇశ్రాయేలీయుల చేతికి అప్పగించాడు, వారు వారిని హతమార్చారు, మరియు గొప్ప సీదోను వరకు, మిస్రేఫోత్మాయీమ్ వరకు మరియు తూర్పున మిస్పే లోయ వరకు వారిని తరిమికొట్టాడు. మరియు వారు వారిని ఎవ్వరూ మిగలకుండా కొట్టారు.

9 మరియు యెహోషువ యెహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు వారికి చేశాడు. అతను వారి గుర్రాలను కొట్టాడు మరియు వారి రథాలను అగ్నితో కాల్చాడు.

10 ఆ సమయంలో యెహోషువ వెనక్కి తిరిగి హాజోరు పట్టుకుని దాని రాజును కత్తితో కొట్టాడు. ఎందుకంటే హజోరు పూర్వం ఆ రాజ్యాలన్నిటికీ అధిపతి.

11 మరియు వారు అందులో ఉన్న ప్రాణులందరినీ కత్తితో కొట్టి, వారిని పూర్తిగా నాశనం చేశారు. ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి మిగిలి లేదు; మరియు అతను హాజోరును అగ్నితో కాల్చివేసాడు.

12 యెహోవా సేవకుడైన మోషే ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం యెహోషువ ఆ రాజుల పట్టణాలన్నిటినీ, వాటి రాజులందరినీ పట్టుకుని, వాటిని ఖడ్గపు అంచుతో కొట్టి, వాటిని పూర్తిగా నాశనం చేశాడు.

13 అయితే ఇశ్రాయేలీయులు తమ శక్తితో నిలిచిన పట్టణాల విషయానికొస్తే, ఇశ్రాయేలీయులు హాజోరును మాత్రమే కాల్చివేయలేదు. అని జాషువా కాలిపోయాడు.

14 మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ఈ పట్టణాలలోని దోపిడిని, పశువులను, వాటిని తమకు తామే దోచుకున్నారు. కానీ వారు ప్రతి మనిషిని కత్తి అంచుతో కొట్టారు, వారు వారిని నాశనం చేసే వరకు, వారు ఊపిరి పీల్చుకోలేదు.

15 యెహోవా తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మోషే యెహోషువకు ఆజ్ఞాపించాడు, యెహోషువ కూడా అలాగే చేశాడు. మోషేకు యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నింటిలో అతడు ఏదీ వదల్లేదు.

16 కాబట్టి యెహోషువ ఆ దేశమంతటిని, కొండలను, దక్షిణ దేశమంతటిని, గోషెను దేశమంతటిని, లోయను, మైదానాన్ని, ఇశ్రాయేలు పర్వతాన్ని, అదే లోయను స్వాధీనం చేసుకున్నాడు.

17 హలాకు పర్వతం నుండి శేయీరు వరకు, హెర్మోను పర్వతం క్రింద లెబానోను లోయలో ఉన్న బాల్-గాదు వరకు కూడా. మరియు అతను వారి రాజులందరినీ పట్టుకొని, వారిని కొట్టి చంపాడు.

18 ఆ రాజులందరితో యెహోషువ చాలాకాలం యుద్ధం చేశాడు.

19 గిబియోను నివాసులైన హివీయులు తప్ప ఇశ్రాయేలీయులతో సమాధానపరచిన పట్టణము లేదు; మిగతావన్నీ వారు యుద్ధంలో తీసుకున్నారు.

20 వారు ఇశ్రాయేలీయుల మీదికి యుద్ధమునకు రావలెనని తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనినందున వారిని పూర్తిగా నాశనము చేయుటకు ప్రభువు కారణమయ్యెను. ప్రభువు మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు వారిని యుద్ధములో నాశనము చేయునట్లు వారికి అనుగ్రహము లేకపోవును.

21 ఆ సమయంలో యెహోషువ వచ్చి, పర్వతాలలో నుండి, హెబ్రోను నుండి, దెబీర్ నుండి, అనాబు నుండి, యూదా పర్వతాలన్నిటి నుండి మరియు ఇశ్రాయేలు పర్వతాల నుండి అనాకీములను నిర్మూలించాడు. యెహోషువ వారిని వారి పట్టణాలతో పూర్తిగా నాశనం చేశాడు.

22 ఇశ్రాయేలీయుల దేశంలో అనాకీములలో ఎవ్వరూ మిగలలేదు; గాజాలో, గాతులో మరియు అష్డోదులో మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి.

23 యెహోవా మోషేతో చెప్పిన దాని ప్రకారం యెహోషువ ఆ దేశమంతటిని పట్టుకున్నాడు. మరియు యెహోషువ దానిని ఇశ్రాయేలీయులకు వారి వారి గోత్రముల వారీగా వారి విభజనల ప్రకారం స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చెను. మరియు భూమి యుద్ధం నుండి విశ్రాంతి పొందింది. 


అధ్యాయం 12

మోషే చేత పట్టబడిన ఇద్దరు రాజులు - జాషువా చంపిన ముప్పై మంది రాజులు.

1 ఇప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు హతమార్చిన దేశపు రాజులు వీరే, యోర్దాను అవతలివైపు సూర్యోదయం వైపున ఉన్న అర్నోను నది నుండి హెర్మోను పర్వతం వరకు మరియు తూర్పున ఉన్న మైదానం అంతటా వారి భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

2 అమోరీయుల రాజైన సీహోను హెష్బోనులో నివసించి, అర్నోను నది ఒడ్డున ఉన్న అరోయేరు నుండి, నది మధ్య నుండి, సగం గిలాదు నుండి సరిహద్దుగా ఉన్న యబ్బోకు నది వరకు పరిపాలించాడు. అమ్మోనీయుల పిల్లల;

3 మరియు మైదానం నుండి తూర్పున ఉన్న చిన్నేరోతు సముద్రం వరకు, మరియు మైదాన సముద్రం వరకు, తూర్పున ఉన్న ఉప్పు సముద్రం వరకు, బేత్-జెషిమోతుకు మార్గం. మరియు దక్షిణం నుండి, అష్డోత్-పిస్గా క్రింద;

4 మరియు అష్టరోతులోను ఎద్రేయిలోను నివసించిన రాక్షసులలో శేషించిన బాషాను రాజు ఓగు తీరం.

5 హెర్మోను కొండలోనూ, సల్కాలోనూ, బాషాను అంతటా, గెషూరీయుల, మాకాతీయుల సరిహద్దు వరకు, హెష్బోను రాజు సీహోను సరిహద్దులో సగం గిలాదు వరకు పరిపాలించాడు.

6 యెహోవా సేవకుడైన మోషే వారిని ఇశ్రాయేలీయులు హతమార్చారు. మరియు యెహోవా సేవకుడైన మోషే దానిని రూబేనీయులకు, గాదీయులకు, మనష్షే అర్ధ గోత్రానికి స్వాధీనముగా ఇచ్చాడు.

7 యెహోషువ, ఇశ్రాయేలీయులు యోర్దాను నదికి పశ్చిమాన లెబానోను లోయలోని బాల్‌గాదు నుండి శేయీరుకు వెళ్లే హాలెక్ పర్వతం వరకు కొట్టిన దేశపు రాజులు వీరే. యెహోషువ ఇశ్రాయేలు గోత్రాలకు వారి వారి విభజనల ప్రకారం స్వాధీనముగా ఇచ్చాడు.

8 పర్వతాలలో, లోయలలో, మైదానాలలో, ఊటలలో, అరణ్యంలో, దక్షిణ దేశంలో; హిత్తీయులు, అమోరీయులు, మరియు కనానీయులు, పెరిజ్జీయులు, హివీయులు మరియు జెబూసీయులు;

9 యెరికో రాజు, ఒకడు; బేతేలు పక్కన ఉన్న హాయి రాజు ఒకడు;

10 యెరూషలేము రాజు, ఒకడు; హెబ్రోను రాజు, ఒకటి;

11 జర్మూతు రాజు, ఒకడు; లాకీషు రాజు ఒకటి;

12 ఎగ్లోను రాజు ఒకడు; గెజెరు రాజు, ఒకటి;

13 దెబీరు రాజు ఒకడు; గెడెర్ రాజు, ఒకటి;

14 హోర్మా రాజు ఒకటి, అరదు రాజు ఒకటి;

15 లిబ్నా రాజు ఒకడు; అదుల్లాం రాజు, ఒకటి;

16 మక్కేదా రాజు, ఒకడు; బేతేలు రాజు, ఒకడు;

17 టప్పువా రాజు, ఒకడు; హెఫెర్ రాజు, ఒకటి;

18 అఫేకు రాజు, ఒకడు; లాషారోను రాజు, ఒకటి;

19 మడోన్ రాజు, ఒకడు; హాజోరు రాజు, ఒకటి;

20 షిమ్రోన్-మెరోన్ రాజు, ఒకడు; అచ్షాపు రాజు, ఒకడు;

21 తానాకు రాజు, ఒకడు; మెగిద్దో రాజు, ఒకడు;

22 కేదేషు రాజు ఒకడు; కార్మెల్ యొక్క జోక్నెయామ్ రాజు, ఒకడు;

23 దోర్ తీరంలో ఉన్న దోర్ రాజు, ఒకడు; గిల్గాల్ దేశాల రాజు, ఒకడు;

24 తిర్జా రాజు ఒకడు; ముప్పై ఒకటి రాజులు. 


అధ్యాయం 13

భూమి యొక్క సరిహద్దులు ఇంకా స్వాధీనం చేసుకోలేదు - తెగల వారసత్వం - బిలామ్ చంపబడ్డాడు.  

1 ఇప్పుడు యెహోషువ ముసలివాడై యుండెను; మరియు ప్రభువు అతనితో ఇట్లనెను, నీవు వృద్ధుడవై యున్నవాడవు, ఇంకా స్వాధీనపరచుకొనుటకు చాలా భూమి మిగిలియున్నది.

2 ఇది ఇంకా మిగిలి ఉన్న దేశం; ఫిలిష్తీయుల సరిహద్దులన్నిటినీ, గెషూరి అంతటా,

3 ఈజిప్టుకు ముందున్న సీహోర్ నుండి ఉత్తరాన ఉన్న ఎక్రోను సరిహద్దుల వరకు, అది కనానీయులకు లెక్కించబడుతుంది. ఫిలిష్తీయుల ఐదుగురు ప్రభువులు; గజాతీయులు, మరియు అష్డోతీయులు, ఎష్కలోనీయులు, గితీయులు మరియు ఎక్రోనీయులు; కూడా Avites;

4 దక్షిణం నుండి కనానీయుల దేశం అంతా, సీదోనీయుల పక్కనే ఉన్న మేరా, అఫేకు వరకు, అమోరీయుల సరిహద్దుల వరకు.

5 హెర్మోను పర్వతం క్రింద బాల్-గాదు నుండి హమాతులోకి ప్రవేశించే వరకు గిబ్లీయుల దేశం మరియు సూర్యోదయం వైపు లెబానోను మొత్తం.

6 లెబానోను నుండి మిస్రెఫోత్మాయీమ్ వరకు ఉన్న కొండ ప్రాంత నివాసులందరినీ, సీదోనీయులందరినీ నేను ఇశ్రాయేలీయుల ముందు తరిమివేస్తాను. నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినట్లు మాత్రమే చీటితో ఇశ్రాయేలీయులకు స్వాస్థ్యముగా పంచుము.

7 కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ భూమిని తొమ్మిది గోత్రాలకు, మనష్షే అర్ధ గోత్రానికి వారసత్వంగా పంచు.

8 రూబేనీయులు మరియు గాదీయులు తమ స్వాస్థ్యాన్ని పొందారు;

9 అర్నోను నది ఒడ్డున ఉన్న అరోయేరు నుండి నది మధ్యలో ఉన్న పట్టణం నుండి దీబోను వరకు మెడెబా మైదానం అంతా.

10 మరియు హెష్బోనులో అమ్మోనీయుల సరిహద్దు వరకు పరిపాలించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోను పట్టణాలన్నీ;

11 గిలాదు, గెషూరీయుల, మకాతీయుల సరిహద్దు, హెర్మోను పర్వతం, సల్కా వరకు ఉన్న బాషాను అంతా.

12 బాషానులోని ఓగు రాజ్యం అంతా, అష్టరోతులోను, ఎద్రేయిలోను ఏలింది, వీరు రాక్షసుల శేషంలో మిగిలారు; మోషే వీటిని కొట్టి వెళ్లగొట్టాడు.

13 అయితే ఇశ్రాయేలీయులు గెషూరీయులను, మకాతీయులను వెళ్లగొట్టలేదు. కానీ గెషూరీయులు మరియు మాకాతీయులు ఈ రోజు వరకు ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య నివసిస్తున్నారు.

14 లేవీ గోత్రానికి మాత్రమే అతను ఎవరికీ స్వాస్థ్యాన్ని ఇవ్వలేదు. ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అగ్నిచేత అర్పించబడిన బలులు వారి స్వాస్థ్యము, అని ఆయన వారితో చెప్పెను.

15 మరియు మోషే రూబేను గోత్రానికి వారి కుటుంబాల ప్రకారం స్వాస్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు.

16 మరియు వారి తీరం అర్నోను నది ఒడ్డున ఉన్న అరోయేరు నుండి, నది మధ్యలో ఉన్న నగరం మరియు మెడెబా దగ్గర ఉన్న మైదానం అంతా.

17 హెష్బోను, మైదానంలో ఉన్న దాని పట్టణాలన్నీ; డిబోన్, మరియు బామోత్-బాల్, మరియు బేత్-బాల్-మెయోన్,

18 మరియు జహాజా, కెదేమోతు, మేఫాత్,

19 మరియు లోయ పర్వతంలోని కిర్జాతైమ్, సిబ్మా, జారెత్-షాహార్,

20 మరియు బేత్పెయోరు, అష్డోత్ పిస్గా, బేత్ జెషిమోతు,

21 మరియు హెష్బోనులో ఏలిన అమోరీయుల రాజైన సీహోను రాజ్యమంతటినీ, మైదానంలోని పట్టణాలన్నిటినీ, మోషే మిద్యాను, ఏవీ, రెకెము, సూర్, హూరు, రెబా రాజులతో హతమార్చాడు. సీహోన్ రాజులు, దేశంలో నివసిస్తున్నారు.

22 ఇశ్రాయేలీయులు తమచేత చంపబడిన వారిలో బెయోరు కుమారుడైన బిలాము కూడా ఖడ్గముతో చంపివేసిరి.

23 మరియు రూబేను వంశస్థుల సరిహద్దు యొర్దాను, దాని సరిహద్దు. ఇది రూబేను పిల్లలకు వారి కుటుంబాల తరువాత, పట్టణాలు మరియు గ్రామాలు వారి వారసత్వం.

24 మోషే గాదు గోత్రానికి, గాదు పిల్లలకు కూడా వారి కుటుంబాల ప్రకారం వారసత్వాన్ని ఇచ్చాడు.

25 వారి తీరప్రాంతం యాజెరు, గిలాదు పట్టణాలన్నీ, అమ్మోనీయుల దేశంలో సగం, రబ్బాకు ఎదురుగా ఉన్న అరోయేరు వరకు ఉన్నాయి.

26 మరియు హెష్బోను నుండి రామత్-మిస్పే మరియు బెటోనిమ్ వరకు; మరియు మహనయీము నుండి దెబీరు సరిహద్దు వరకు;

27 మరియు లోయలో, బేతారము, బేత్నిమ్రా, సుక్కోతు, జాఫోను, హెష్బోను రాజు సీహోను రాజ్యంలోని మిగిలిన ప్రాంతాలు, యొర్దాను మరియు అతని సరిహద్దు వరకు, యొర్దాను తూర్పు వైపున ఉన్న చిన్నేరేతు సముద్రపు అంచు వరకు. .

28 ఇది గాదు సంతానం వారి కుటుంబాలకు, పట్టణాలకు, వారి గ్రామాలకు వచ్చిన వారసత్వం.

29 మరియు మోషే మనష్షే అర్ధ గోత్రానికి స్వాస్థ్యాన్ని ఇచ్చాడు. మరియు ఇది మనష్షే వంశస్థుల సగం గోత్రానికి వారి కుటుంబాలకు చెందినది.

30 మరియు వారి తీరప్రాంతం మహనయీము నుండి, బాషాను అంతా, బాషాను రాజు ఓగు రాజ్యం అంతా, బాషానులో ఉన్న యాయీరు పట్టణాలన్నీ, మూడొందల నగరాలు.

31 బాషానులోని ఓగు రాజ్యపు పట్టణాలలో సగం గిలాదు, అష్టరోతు, ఎద్రేయి మనష్షే కుమారుడైన మాకీరు సంతానానికి, వారి కుటుంబాల ప్రకారం మాకీరు సంతానంలో సగం మందికి సంబంధించినవి.

32 ఇవి మోయాబు మైదానంలో, జోర్డాన్ అవతలివైపు, యెరికోకు తూర్పున ఉన్న ప్రాంతంలో వారసత్వంగా మోషే పంచిపెట్టిన దేశాలు.

33 అయితే లేవీ గోత్రానికి మోషే ఎలాంటి స్వాస్థ్యాన్ని ఇవ్వలేదు. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా వారితో చెప్పినట్లు వారి స్వాస్థ్యము. 


అధ్యాయం 14

తొమ్మిదిన్నర తెగలు చీటితో తమ వారసత్వాన్ని పొందాయి - కాలేబు హెబ్రోను పొందాడు.

1 యాజకుడైన ఎలియాజరు, నూను కుమారుడైన యెహోషువ, ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రాల పితరుల పెద్దలు కనాను దేశంలో ఇశ్రాయేలీయులు వారసత్వంగా పొందిన దేశాలు ఇవి. .

2 లార్డ్ మోషే ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం, తొమ్మిది గోత్రాలకు మరియు సగం గోత్రానికి చీటీ ద్వారా వారి వారసత్వం వచ్చింది.

3 మోషే యొర్దాను అవతలివైపున రెండు గోత్రములన్నర గోత్రము స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చెను; కానీ లేవీయులకు ఆయన వారిలో ఎవరికీ స్వాస్థ్యమివ్వలేదు.

4 యోసేపు పిల్లలు మనష్షే, ఎఫ్రాయిము అనే రెండు గోత్రాలు. అందుచేత వారు లేవీయులకు భూమిలో భాగము ఇవ్వలేదు, నివసించుటకు పట్టణములను తప్ప, వారి పశువుల కొరకు మరియు వాటి విషయము కొరకు వాటి ఉపపట్టణములు.

5 యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించినట్లు ఇశ్రాయేలీయులు చేసి దేశాన్ని విభజించారు.

6 అప్పుడు యూదా పిల్లలు గిల్గాలులో యెహోషువ దగ్గరికి వచ్చారు. మరియు కాలేబు కుమారుడు

కెనెజీయుడైన యెఫున్నె అతనితో, “కాదేష్ బర్నేయలో నా గురించి, నిన్ను గురించి యెహోవా దేవుని మనిషి అయిన మోషేతో చెప్పిన విషయం నీకు తెలుసు.

7 యెహోవా సేవకుడైన మోషే దేశాన్ని గూఢచర్యం చేయడానికి కాదేషు బర్నేయ నుండి నన్ను పంపినప్పుడు నాకు నలభై ఏళ్లు. మరియు నేను నా హృదయంలో ఉన్నట్లుగా అతనికి మళ్లీ చెప్పాను.

8 అయితే నాతో పాటు వెళ్లిన నా సహోదరులు ప్రజల హృదయాన్ని ద్రవింపజేసారు. కానీ నేను నా దేవుడైన యెహోవాను పూర్తిగా అనుసరించాను.

9 మరియు మోషే ఆ రోజున ప్రమాణం చేసి, <<నీవు నా దేవుడైన యెహోవాను పూర్తిగా అనుసరించావు కాబట్టి నీ పాదాలు తొక్కిన దేశం నీకును నీ పిల్లలకును శాశ్వతంగా స్వాస్థ్యంగా ఉంటుంది.

10 ఇప్పుడు, ఇదిగో, ఇశ్రాయేలీయులు అరణ్యములో సంచరించునప్పుడు యెహోవా మోషేతో ఈ మాట చెప్పినప్పటి నుండి ఈ నలభై అయిదు సంవత్సరములు యెహోవా నన్ను బ్రదికించెను. మరియు ఇప్పుడు, ఇదిగో, నాకు ఈ రోజు నాలుగు స్కోరు మరియు ఐదు సంవత్సరాలు.

11 మోషే నన్ను పంపిన రోజులో నేను ఎంత బలంగా ఉన్నానో, ఈ రోజు కూడా అలాగే ఉన్నాను. అప్పుడు నా బలం ఎలా ఉందో, ఇప్పుడు కూడా యుద్ధం కోసం, బయటకు వెళ్లడానికి మరియు లోపలికి రావడానికి నా బలం అలాగే ఉంది.

12 కాబట్టి ఆ రోజున యెహోవా చెప్పిన ఈ పర్వతాన్ని ఇప్పుడు నాకు ఇవ్వండి. అనాకీయులు అక్కడ ఎలా ఉండేవారో, ఆ పట్టణాలు గొప్పవిగానూ, కంచెలతోనూ ఉన్నాయని ఆ రోజు నువ్వు విన్నావు. ప్రభువు నాకు తోడుగా ఉంటే, ప్రభువు చెప్పినట్లు నేను వారిని వెళ్లగొట్టగలను.

13 యెహోషువ అతనిని ఆశీర్వదించి, యెఫున్నె హెబ్రోను కుమారుడైన కాలేబుకు వారసత్వంగా ఇచ్చాడు.

14 కాబట్టి హెబ్రోను నేటి వరకు కెనెజీయుడైన యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబుకు స్వాస్థ్యంగా ఉంది. ఎందుకంటే అతను ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాను పూర్తిగా అనుసరించాడు.

15 ముందు హెబ్రోను పేరు కిర్యత్ అర్బా; అనాకీములలో అర్బా గొప్ప వ్యక్తి. మరియు భూమి యుద్ధం నుండి విశ్రాంతి పొందింది. 


అధ్యాయం 15

యూదా సరిహద్దులు - కాలేబు భాగం - యూదా పట్టణాలు.

1 యూదా వంశస్థుల గోత్రానికి వారి కుటుంబాల వారీగా జరిగిన భాగ్యం ఇదే. ఎదోము సరిహద్దు వరకు కూడా దక్షిణాన ఉన్న జిన్ అరణ్యం దక్షిణ తీరానికి చివరి భాగం.

2 మరియు వారి దక్షిణ సరిహద్దు ఉప్పు సముద్రపు ఒడ్డు నుండి, దక్షిణం వైపున ఉన్న బే నుండి ఉంది.

3 అది దక్షిణం వైపున ఉన్న మాలే అక్రాబిమ్‌కు వెళ్లి, జిన్‌కు వెళ్లి, దక్షిణం వైపున కాదేషు-బర్నేయకు ఎక్కి, హెస్రోను దాటి, అదార్‌కు వెళ్లి, కర్కాకు దిక్సూచిని తెచ్చింది. ;

4 అది అక్కడ నుండి అజ్మోనుకు పోయి ఐగుప్తు నదికి వెళ్లింది. మరియు ఆ తీరం నుండి వెళ్ళేవి సముద్రంలో ఉన్నాయి; ఇది మీ దక్షిణ తీరం.

5 తూర్పు సరిహద్దు యొర్దాను చివరి వరకు ఉప్పు సముద్రం. మరియు ఉత్తర త్రైమాసికంలో వారి సరిహద్దు జోర్డాన్ చివరి భాగంలో ఉన్న సముద్రపు అంచు నుండి ఉంది;

6 ఆ సరిహద్దు బేత్‌హోగ్లా వరకు వెళ్లి బేత్‌అరాబాకు ఉత్తరం వైపు వెళ్లింది. మరియు సరిహద్దు రూబేను కుమారుడైన బోహాను రాయి వరకు వెళ్ళింది.

7 ఆ సరిహద్దు ఆఖోరు లోయ నుండి దెబీరు వైపునకు వెళ్లి, నదికి దక్షిణం వైపున ఉన్న అదుమ్మీము వరకు వెళ్లే ముందు ఉన్న గిల్గాల్ వైపు ఉత్తరం వైపుకు వెళ్లింది. మరియు సరిహద్దు ఎన్-షెమెష్ జలాల వైపుకు వెళ్ళింది, మరియు దాని నుండి బయటికి వెళ్లడం ఎన్-రోగెల్ వద్ద ఉంది.

8 ఆ సరిహద్దు హిన్నోము కుమారుని లోయ గుండా యెబూసీయులకు దక్షిణం వైపునకు వెళ్లింది. అదే జెరూసలేం; మరియు సరిహద్దు పశ్చిమాన హిన్నోము లోయకు ముందు ఉన్న పర్వత శిఖరానికి వెళ్లింది, ఇది ఉత్తరాన ఉన్న రాక్షసుల లోయ చివరిలో ఉంది;

9 మరియు సరిహద్దు కొండ శిఖరం నుండి నెఫ్తోవా నీటి బుగ్గ వరకు తీయబడింది మరియు ఎఫ్రోను పర్వత పట్టణాలకు వెళ్లింది. మరియు సరిహద్దు బయలాకు లాగబడింది, అది కిర్జాత్-యారీమ్;

10 ఆ సరిహద్దు బయలా నుండి పశ్చిమాన శేయీరు పర్వతం వరకు చుట్టుముట్టబడి, ఉత్తరం వైపున ఉన్న ఛెసలోను అనే యెయారీమ్ పర్వతం వైపునకు వెళ్లి, బేత్షెమెషుకు దిగి తిమ్నాకు వెళ్లింది.

11 మరియు సరిహద్దు ఎక్రోను ఉత్తరం వైపునకు వెళ్లింది. మరియు సరిహద్దు షిక్రోనుకు లాగబడి, బయలా పర్వతం మీదుగా జబ్నీలుకు వెళ్లింది. మరియు సరిహద్దు వెలుపల సముద్రంలో ఉన్నాయి.

12 మరియు పశ్చిమ సరిహద్దు మహాసముద్రానికి మరియు దాని తీరానికి ఉంది. ఇది యూదా సంతతి వారి కుటుంబాల ప్రకారం చుట్టుపక్కల ఉన్న తీరం.

13 మరియు యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబునకు, యెహోషువకు యెహోవా ఆజ్ఞాపించినట్లు యూదా వంశస్థులలో ఒక భాగము ఇచ్చెను, అనగా అనాకు తండ్రియైన అర్బా పట్టణము హెబ్రోను.

14 కాలేబు అనాకు ముగ్గురు కుమారులు, షేషై, అహిమాన్, తల్మయి అనే అనాకు పిల్లలను అక్కడి నుండి వెళ్లగొట్టాడు.

15 అతడు అక్కడి నుండి దెబీరు నివాసుల దగ్గరికి వెళ్లాడు. మరియు దెబీర్ పేరు కిర్జాత్-సెఫెర్.

16 మరియు కాలేబు <<కిర్యత్-సెఫెరును కొట్టి దానిని పట్టుకున్న వాడికి నేను నా కుమార్తె అక్సాను భార్యగా ఇస్తాను.

17 కాలేబు సహోదరుడు కెనజు కుమారుడైన ఒత్నీయేలు దానిని పట్టుకొనెను. మరియు అతడు తన కుమార్తె అచ్సాను అతనికి భార్యగా ఇచ్చాడు.

18 మరియు ఆమె అతని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు, ఆమె తన తండ్రిని పొలం అడగడానికి అతన్ని ప్రేరేపించింది. మరియు ఆమె తన గాడిదను వెలిగించింది; మరియు కాలేబు ఆమెతో, "నీకు ఏమి కావాలి?"

19 ఎవరు నాకు ఆశీర్వాదం ఇవ్వండి; నీవు నాకు దక్షిణ దేశాన్ని ఇచ్చావు; నాకు నీటి బుగ్గలు కూడా ఇవ్వండి. మరియు అతను ఆమెకు ఎగువ నీటి బుగ్గలను మరియు దిగువ నీటి బుగ్గలను ఇచ్చాడు.

20 ఇది యూదా గోత్రానికి వారి కుటుంబాల ప్రకారం వచ్చిన వారసత్వం.

21 మరియు దక్షిణాన ఎదోము తీరం వైపున ఉన్న యూదా వంశస్థుల అంతిమ పట్టణాలు కబ్జీలు, ఏదేరు, జాగూర్.

22 మరియు కినా, మరియు దిమోనా, మరియు అదాదా,

23 మరియు కేదేషు, హాసోరు, ఇత్నాను,

24 జిఫ్, టెలెమ్, బెయాలోత్,

25 మరియు హాసోరు, హదత్తా, కెరియోతు, హెస్రోను, ఇది హాజోరు.

26 అమామ్, షేమా, మొలాదా,

27 మరియు హజర్ గడ్డా, హెష్మోను, బేత్ పాలెట్,

28 మరియు హజర్-షువల్, మరియు బెయేర్-షెబా, మరియు బిజ్యోత్జా,

29 బాలా, ఐయిమ్ మరియు అజెమ్,

30 మరియు ఎల్టోలాడ్, చెసిల్, హోర్మా,

31 మరియు జిక్లాగ్, మద్మన్న మరియు సన్సన్నా,

32 మరియు లెబాత్, షిల్హీమ్, ఐన్, రిమ్మోన్; అన్ని పట్టణాలు ఇరవై తొమ్మిది, వాటి గ్రామాలు;

33 మరియు లోయలో, ఎస్తాయోల్, జోరియా, అష్నా,

34 మరియు జానోవా, మరియు ఎన్-గన్నీమ్, తప్పువా మరియు ఈనామ్,

35 జర్మూత్, మరియు అదుల్లామ్, సోకో మరియు అజెకా,

36 మరియు షరాయిమ్, ఆదితయీమ్, గెదేరా, గెదేరోతైమ్; పద్నాలుగు పట్టణాలు వాటి గ్రామాలతో;

37 జెనాన్, మరియు హదాషా మరియు మిగ్డాల్-గాద్,

38 మరియు దిలీన్, మిస్పే, జోక్తేల్,

39 లాకీష్, బోజ్కాత్, ఎగ్లోను,

40 మరియు కబ్బన్, మరియు లహ్మామ్, మరియు కిత్లీష్,

41 మరియు గెదేరోతు, బేత్దాగోను, నామా, మక్కేదా; వాటి గ్రామాలతో పాటు పదహారు నగరాలు;

42 లిబ్నా, ఈథర్, ఆషాన్,

43 మరియు జిప్తా, అష్నా, నెజీబ్,

44 మరియు కెయిలా, మరియు అక్జీబ్, మరియు మారెషా; వాటి గ్రామాలతో పాటు తొమ్మిది నగరాలు;

45 ఎక్రోను దాని పట్టణాలు మరియు దాని గ్రామాలు;

46 ఎక్రోను నుండి సముద్రం వరకు, అష్డోదు దగ్గర ఉన్నవాటితో పాటు వాటి గ్రామాలన్నీ ఉన్నాయి.

47 అష్డోదు, దాని పట్టణాలు మరియు దాని గ్రామాలు; గాజా, దాని పట్టణాలు మరియు దాని గ్రామాలు, ఈజిప్టు నది, మరియు మహాసముద్రం మరియు దాని సరిహద్దు వరకు;

48 మరియు పర్వతాలలో, షామీర్, మరియు జత్తిర్, మరియు సోకో,

49 మరియు దన్నా, మరియు కిర్జాత్-సన్నా, ఇది దెబీర్,

50 మరియు అనాబ్, మరియు ఎష్తెమో, మరియు అనిమ్,

51 మరియు గోషెను, హోలోను, గిలో; పదకొండు నగరాలు వాటి గ్రామాలు;

52 అరబ్ మరియు దుమా, మరియు ఎషీన్,

53 మరియు జానుమ్, బెత్-తప్పువా, అఫెకా,

54 మరియు హుమ్తా, మరియు హెబ్రోను మరియు జియోర్ అనే కిర్జాతర్బా; వాటి గ్రామాలతో పాటు తొమ్మిది నగరాలు;

55 మాయోను, కర్మెల్, జిఫ్, జుట్టా,

56 మరియు యెజ్రెయేలు, జోక్దేయాము, జానోవా,

57 కయీను, గిబియా మరియు తిమ్నా; వాటి గ్రామాలతో పాటు పది పట్టణాలు;

58 హల్హుల్, బేత్-జూర్ మరియు గెదోర్,

59 మరియు మారాత్, బేతానోత్, ఎల్తెకోన్; ఆరు నగరాలు వాటి గ్రామాలతో;

60 కిర్జాత్-బాలు, ఇది కిర్జాత్-యారీమ్ మరియు రబ్బా; రెండు నగరాలు వాటి గ్రామాలు;

61 అరణ్యంలో, బేత్-అరాబా, మిద్దీన్ మరియు సెకాకా,

62 మరియు నిబ్షాను, ఉప్పు పట్టణం, ఎన్గెదీ; ఆరు నగరాలు వాటి గ్రామాలతో.

63 యెరూషలేము నివాసులైన జెబూసీయుల విషయానికొస్తే, యూదా పిల్లలు వారిని వెళ్లగొట్టలేకపోయారు. అయితే యెబూసీయులు నేటివరకు యెరూషలేములో యూదావారితో నివసిస్తున్నారు. 


అధ్యాయం 16

జోసెఫ్ కుమారుల సాధారణ సరిహద్దులు.

1 మరియు యోసేపు వంశస్థుల భాగము యెరికో నుండి యొర్దాను నుండి తూర్పున యెరికో నీటి వరకు పడింది, యెరికో నుండి బేతేలు పర్వతం అంతటా వెళ్ళే అరణ్యం వరకు.

2 మరియు బేతేలు నుండి లూజుకు బయలుదేరి, అర్కీ సరిహద్దుల వరకు అటారోత్ వరకు వెళ్లాడు.

3 మరియు పశ్చిమాన యెఫ్లేతీ తీరానికి, బేత్-హోరోను తీరానికి, దిగువకు, గెజెరుకు వెళ్లింది. మరియు దాని నుండి బయటకు వెళ్లేవి సముద్రంలో ఉన్నాయి.

4 కాబట్టి యోసేపు, మనష్షే, ఎఫ్రాయిము పిల్లలు తమ స్వాస్థ్యాన్ని తీసుకున్నారు.

5 మరియు ఎఫ్రాయిము వంశస్థుల సరిహద్దు ఈ విధంగా ఉంది. తూర్పు వైపున ఉన్న వారి స్వాస్థ్యపు సరిహద్దు అటారోత్-అద్దర్, ఎగువ బేత్-హోరోను వరకు ఉంది;

6 మరియు సరిహద్దు సముద్రం వైపు ఉత్తరం వైపున ఉన్న మిచ్మెతా వరకు వెళ్ళింది. ఆ సరిహద్దు తూర్పువైపున తానత్ షిలో వరకు సాగి, తూర్పున జానోహా వరకు వెళ్లింది.

7 అది యానోహా నుండి అతారోతుకు, నారతుకు దిగి యెరికోకు వచ్చి, యొర్దాను దగ్గరికి వెళ్లింది.

8 సరిహద్దు తప్పువా నుండి పశ్చిమాన కానా నది వరకు వెళ్లింది. మరియు దాని నుండి వెళ్ళేవి సముద్రంలో ఉన్నాయి. ఇది ఎఫ్రాయిము గోత్రానికి వారి కుటుంబాల వారీగా వచ్చిన వారసత్వం.

9 మనష్షే వంశస్థుల స్వాస్థ్యములో ఎఫ్రాయిము కుమారుల కొరకు విడివిడిగా ఉన్న పట్టణాలన్నీ వాటి గ్రామాలతో కూడి ఉన్నాయి.

10 మరియు వారు గెజెరులో నివసించిన కనానీయులను వెళ్లగొట్టలేదు. కానీ కనానీయులు ఈ రోజు వరకు ఎఫ్రాయిమీయుల మధ్య నివసిస్తున్నారు మరియు కప్పం కోసం సేవ చేస్తున్నారు. 


అధ్యాయం 17

మనష్షే యొక్క భాగం - కనానీయులు వెళ్లగొట్టబడలేదు.

1 మనష్షే గోత్రానికి కూడా చాలా ఉన్నాయి; ఎందుకంటే అతను యోసేపుకు మొదటి సంతానం; తెలివిగా చెప్పాలంటే, గిలియడ్ తండ్రి అయిన మనష్షేకు మొదటి సంతానం అయిన మాకీర్ కోసం; అతను యుద్ధం చేసేవాడు కాబట్టి అతనికి గిలాదు మరియు బాషాను ఉన్నాయి.

2 మనష్షే యొక్క మిగిలిన పిల్లలకు వారి కుటుంబాల ప్రకారం చాలా ఉన్నాయి; అబీయెజెరు, హెలెకు, అస్రీయేలు, షెకెము, హేపెరు, షెమీదా పిల్లల కోసం; వీరి కుటుంబాల ప్రకారం యోసేపు కుమారుడైన మనష్షే మగ పిల్లలు.

3 అయితే మనష్షే కుమారుడైన మాకీరు కుమారుడైన గిలాదు కుమారుడైన హెపెరు కుమారుడైన సెలోపెహాదుకు కుమార్తెలు తప్ప కుమారులు లేరు. మరియు ఇవి అతని కుమార్తెల పేర్లు, మహ్లా, మరియు నోవా, హోగ్లా, మిల్కా మరియు తిర్జా.

4 మరియు వారు యాజకుడైన ఎలియాజరు, నూను కుమారుడైన యెహోషువ, అధిపతుల యెదుట వచ్చి, “మన సహోదరుల మధ్య మాకు స్వాస్థ్యమివ్వమని యెహోవా మోషేకు ఆజ్ఞాపించాడు. కాబట్టి, ప్రభువు ఆజ్ఞ ప్రకారం, అతను వారి తండ్రి సోదరుల మధ్య వారికి వారసత్వాన్ని ఇచ్చాడు.

5 యొర్దానుకు అవతలివైపున ఉన్న గిలాదు, బాషాను దేశాలు కాకుండా మనష్షేకు పది భాగాలు వచ్చాయి.

6 మనష్షే కుమార్తెలకు అతని కుమారుల మధ్య స్వాస్థ్యముండెను; మరియు మనష్షే మిగిలిన కుమారులు గిలాదు దేశాన్ని కలిగి ఉన్నారు.

7 మనష్షే తీరం ఆషేరు నుండి షెకెముకు ఎదురుగా ఉన్న మిక్మెతా వరకు ఉంది. మరియు సరిహద్దు కుడి వైపున ఎన్-తప్పువా నివాసుల వరకు వెళ్ళింది.

8 మనష్షేకు తప్పూవా భూమి ఉంది; అయితే మనష్షే సరిహద్దులో ఉన్న తప్పువా ఎఫ్రాయిము వంశస్థులకు చెందినవాడు;

9 ఆ తీరం నదికి దక్షిణంగా ఉన్న కానా నదికి దిగింది. ఈ ఎఫ్రాయిము పట్టణాలు మనష్షే పట్టణాలలో ఉన్నాయి; మనష్షే తీరం కూడా నదికి ఉత్తరం వైపున ఉంది, దాని ప్రవాహాలు సముద్రం దగ్గర ఉన్నాయి.

10 దక్షిణాన అది ఎఫ్రాయిము, ఉత్తరాన మనష్షే, సముద్రం అతని సరిహద్దు; మరియు వారు ఉత్తరాన ఆషేరులో మరియు తూర్పున ఉన్న ఇశ్శాఖారులో కలుసుకున్నారు.

11 మరియు మనష్షేకు ఇశ్శాఖారులోను, ఆషేర్ బేత్షెయానులోను, దాని పట్టణాలలోను, ఇబ్లాములోను, దాని పట్టణాలలోను, దోర్‌లోను, దాని పట్టణాలలోను, ఎండోర్‌లోను, దాని పట్టణాల్లోను, తానాకులోను, దాని పట్టణాల్లోని నివాసులు, మరియు దాని నివాసులు ఉన్నారు. మెగిద్దో మరియు దాని పట్టణాల నివాసులు, మూడు దేశాలు కూడా.

12 అయినా మనష్షే పిల్లలు ఆ పట్టణాల్లోని నివాసులను వెళ్లగొట్టలేకపోయారు. కాని కనానీయులు ఆ దేశములో నివసించుదురు.

13 అయితే ఇశ్రాయేలీయులు బలవంతులైనప్పుడు, వారు కనానీయులకు కప్పం కట్టారు. కాని వారిని పూర్తిగా వెళ్లగొట్టలేదు.

14 మరియు యోసేపు పిల్లలు యెహోషువతో ఇలా అన్నారు: “ప్రభువు ఇంతవరకు నన్ను ఆశీర్వదించినందున, నేను గొప్ప ప్రజలని కాబట్టి, నాకు ఒక్క భాగమూ ఒక్క భాగమూ మాత్రమే ఎందుకు ఇచ్చావు?

15 మరియు యెహోషువ వారికి జవాబిచ్చాడు, “మీరు గొప్ప ప్రజలైతే, ఎఫ్రాయిము పర్వతం మీకు చాలా ఇరుకైనది అయితే, మీరు అడవుల్లోకి వెళ్లి, పెరిజ్జీయుల మరియు రాక్షసుల దేశంలో మీ కోసం నరికివేయండి.

16 మరియు యోసేపు పిల్లలు, “కొండ మాకు సరిపోదు; మరియు లోయ దేశంలో నివసించే కనానీయులందరికీ ఇనుప రథాలు ఉన్నాయి, బేత్షెయాన్ మరియు దాని పట్టణాల వారు మరియు యెజ్రెయేలు లోయలోని వారు.

17 మరియు యెహోషువ యోసేపు వంశస్థులతో, ఎఫ్రాయిముతోను మనష్షేతోను ఇలా అన్నాడు: “మీరు గొప్ప ప్రజలు, గొప్ప శక్తి కలవారు; నీకు ఒక్క లాట్ మాత్రమే ఉండకూడదు;

18 అయితే పర్వతం నీదే; అది ఒక చెక్క, మరియు మీరు దానిని నరికివేయాలి; మరియు దాని నుండి వచ్చేవి నీవే; కనానీయులకు ఇనుప రథాలున్నప్పటికీ, బలవంతులైనా నీవు వారిని వెళ్లగొట్టుదువు. 


అధ్యాయం 18

షిలో గుడారం - యెహోషువ మిగిలిన భూమిని చీటితో పంచాడు - బెంజమిను భాగము. 

1 మరియు ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతా షిలోహులో సమావేశమై, అక్కడ ప్రత్యక్షపు గుడారాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. మరియు భూమి వారి ముందు అణచివేయబడింది.

2 మరియు ఇశ్రాయేలీయులలో ఏడు గోత్రములు మిగిలియుండెను;

3 మరియు యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా అన్నాడు: “మీ పితరుల దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చిన దేశాన్ని స్వాధీనపరచుకోవడానికి మీరు ఎంతకాలం ఆలస్యం చేస్తున్నారు?

4 మీలో నుండి ఒక్కో గోత్రానికి ముగ్గురు వ్యక్తులను ఇవ్వండి. మరియు నేను వారిని పంపుతాను, మరియు వారు లేచి, భూమి గుండా వెళ్లి, వారి వారసత్వం ప్రకారం దానిని వివరిస్తారు; మరియు వారు మళ్ళీ నా దగ్గరకు వస్తారు.

5 మరియు వారు దానిని ఏడు భాగాలుగా విభజించాలి; యూదా వారి దక్షిణ తీరంలో ఉంటారు, మరియు యోసేపు ఇంటివారు ఉత్తరాన తమ తీరాలలో ఉంటారు.

6 కాబట్టి మీరు దేశాన్ని ఏడు భాగాలుగా వర్ణించి, ఆ వర్ణనను నా దగ్గరికి తీసుకురావాలి, నేను ఇక్కడ మన దేవుడైన యెహోవా ఎదుట మీ కోసం చీట్లు వేయాలి.

7 అయితే లేవీయులకు మీలో భాగం లేదు; ఎందుకంటే ప్రభువు యాజకత్వం వారి వారసత్వం; మరియు గాదు, రూబేను, మనష్షే గోత్రంలో సగం మంది, తూర్పున యోర్దాను అవతల ప్రభువు సేవకుడైన మోషే వారికి ఇచ్చిన స్వాస్థ్యాన్ని పొందారు.

8 ఆ మనుష్యులు లేచి వెళ్లిపోయారు. మరియు యెహోషువ ఆ దేశమును వర్ణించుటకు వెళ్ళిన వారితో, <<మీరు వెళ్లి, ఆ దేశములో నడచి, దానిని వివరించి, మరల నా యొద్దకు రండి;

9 ఆ మనుష్యులు వెళ్లి ఆ దేశము గుండా వెళ్లి, దానిని పట్టణముల వారీగా ఒక పుస్తకములో ఏడు భాగాలుగా వర్ణించి, షిలోలో ఉన్న సైన్యానికి తిరిగి యెహోషువ వద్దకు వచ్చారు.

10 మరియు యెహోషువ షిలోలో ప్రభువు సన్నిధిలో వారికొరకు చీట్లు వేసెను. మరియు అక్కడ యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులకు వారి విభజనల ప్రకారం భూమిని పంచాడు.

11 మరియు బెన్యామీనీయుల గోత్రానికి వారి కుటుంబాల ప్రకారం చీటి వచ్చింది. మరియు యూదా వంశస్థులకును యోసేపు కుమారులకును మధ్య వారి తీరప్రాంతము బయలుదేరెను.

12 ఉత్తరం వైపు వారి సరిహద్దు జోర్డాను నుండి ఉంది. మరియు సరిహద్దు ఉత్తరం వైపున ఉన్న యెరికో వైపుకు వెళ్లి పశ్చిమాన ఉన్న పర్వతాల గుండా వెళ్ళింది. మరియు దాని వెలుపలికి వెళ్లడం బేత్-అవెన్ అరణ్యంలో ఉంది.

13 ఆ సరిహద్దు అక్కడనుండి లూజ్ వైపునకు దక్షిణాన బేతేలున లూజ్ వైపుకు వెళ్లింది. మరియు సరిహద్దు బేత్-హోరోనుకు దక్షిణం వైపున ఉన్న కొండకు సమీపంలో ఉన్న అటారోత్-అదార్‌కు దిగింది.

14 అక్కడ నుండి సరిహద్దు తీయబడి, బేత్-హోరోనుకు దక్షిణంగా ఉన్న కొండ నుండి దక్షిణ దిశగా సముద్రపు మూలను చుట్టుముట్టింది. మరియు అది యూదా వంశస్థుల పట్టణమైన కిర్యత్ యెయారీము అనే కిర్జాబాలు వద్ద ఉంది. ఇది పశ్చిమ త్రైమాసికం.

15 మరియు దక్షిణ త్రైమాసికము కిర్యత్-యెయారీము చివరి నుండి ఉంది, మరియు సరిహద్దు పడమటి వైపునకు వెళ్లి నెఫ్తోవా నీటి బావి వరకు వెళ్లింది.

16 మరియు ఆ సరిహద్దు హిన్నోము కుమారుని లోయకు ఎదురుగా ఉన్న పర్వతము చివరనకు వచ్చి ఉత్తరాన ఉన్న రాక్షసుల లోయయై, హిన్నోము లోయకు దిగి, యెబూసీ వైపునకు వెళ్లెను. దక్షిణం, మరియు ఎన్-రోగెల్‌కు దిగారు,

17 ఉత్తరదిక్కునుండి తీసికొనిపోయి, ఎన్షెమెషునకు వెళ్లి, గెలీలోతు వైపునకు వెళ్లెను, అది అదుమీముకు ఎదురుగా ఉన్నది, రూబేను కుమారుడైన బోహాను రాయి దగ్గరికి దిగివచ్చెను.

18 మరియు అరాబాకు ఎదురుగా ఉత్తరం వైపునకు వెళ్లి అరబాకు వెళ్లాడు.

19 మరియు సరిహద్దు బెత్-హోగ్లా ఉత్తరం వైపునకు వెళ్లింది. మరియు సరిహద్దు యొక్క అవుట్గోయింగ్లు జోర్డాన్ యొక్క దక్షిణ చివర ఉప్పు సముద్రం యొక్క ఉత్తర బే వద్ద ఉన్నాయి; ఇది దక్షిణ తీరం.

20 దానికి తూర్పు వైపున ఉన్న సరిహద్దు యొర్దాను. ఇది బెన్యామీను పిల్లలకు వారి కుటుంబాల ప్రకారం, దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న తీరప్రాంతాల ద్వారా వచ్చిన వారసత్వం.

21 బెన్యామీనీయుల గోత్రం వారి కుటుంబాల ప్రకారం యెరికో, బేత్-హోగ్లా, కెజీజ్ లోయ.

22 మరియు బేత్-అరాబా, మరియు జెమరాయిమ్, మరియు బేతేలు,

23 అవీమ్, పరా, ఓఫ్రా,

24 మరియు చెఫర్ హమ్మోనై, ఒఫ్నీ, గాబా; పన్నెండు నగరాలు వాటి గ్రామాలు;

25 గిబియోను, రామా, బేరోతు,

26 మరియు మిస్పే, కెఫీరా, మోజా,

27 మరియు రెకెమ్, ఇర్పీల్, తరలా,

28 మరియు జెలా, ఎలెఫ్ మరియు జెబూసీ, అంటే యెరూషలేము, గిబియాత్ మరియు కిర్జాత్; పద్నాలుగు నగరాలు వాటి గ్రామాలు. ఇది బెన్యామీను పిల్లలకు వారి కుటుంబాల ప్రకారం వచ్చిన వారసత్వం. 


అధ్యాయం 19

షిమ్యోను, జెబూలూను, ఇశ్శాఖారు, ఆషేరు, నఫ్తాలి, దాను, యెహోషువాల చీటి.

1 మరియు రెండవ చీటి షిమ్యోనుకు వచ్చింది, వారి కుటుంబాల ప్రకారం షిమ్యోను గోత్రానికి కూడా; మరియు వారి స్వాస్థ్యము యూదా వంశస్థుల స్వాస్థ్యములో ఉండెను.

2 మరియు వారి వారసత్వంలో బెయేర్షెబా లేదా షెబా, మరియు మొలాదా ఉన్నాయి.

3 మరియు హజార్-షువల్, మరియు బాలా, మరియు అజెమ్,

4 ఎల్టోలాద్, బేతుల్, హోర్మా,

5 మరియు జిక్లాగ్, మరియు బేత్-మర్కాబోత్, మరియు హజార్-సూసా,

6 మరియు బేత్లెబాత్, షారుహెన్; పదమూడు నగరాలు మరియు వాటి గ్రామాలు;

7 ఐన్, రెమ్మోన్, మరియు ఈథర్, మరియు ఆషాన్; నాలుగు నగరాలు మరియు వాటి గ్రామాలు;

8 ఈ పట్టణాల చుట్టూ ఉన్న గ్రామాలన్నీ బలాత్-బేరు, దక్షిణ రామాతు వరకు ఉన్నాయి. ఇది షిమ్యోను గోత్రానికి వారి కుటుంబాల ప్రకారం వచ్చిన వారసత్వం.

9 యూదా వంశస్థులలో షిమ్యోను వంశస్థుల స్వాస్థ్యము; ఎందుకంటే యూదా వంశస్థుల భాగం వారికి చాలా ఎక్కువ; కావున షిమ్యోను పిల్లలు వారి స్వాస్థ్యములో తమ స్వాస్థ్యమును కలిగియున్నారు.

10 మరియు మూడవ చీటి వారి కుటుంబాల ప్రకారం జెబూలూను పిల్లలకు వచ్చింది. మరియు వారి వారసత్వపు సరిహద్దు సరిద్ వరకు ఉంది;

11 మరియు వారి సరిహద్దు సముద్రం మరియు మరాలా వరకు వెళ్లి దబ్బషెతుకు చేరుకుంది, మరియు జోక్నెయాముకు ఎదురుగా ఉన్న నదికి చేరుకుంది.

12 మరియు సారిద్ నుండి తూర్పున సూర్యోదయం వైపు చిస్లోత్-తాబోరు సరిహద్దు వరకు తిరిగి, దాబెరాత్‌కు వెళ్లి, జాఫియా వరకు వెళ్లాడు.

13 మరియు అక్కడ నుండి తూర్పున ఉన్న గిట్టా-హెఫెర్, ఇట్టా-కాజిన్, మరియు రెమ్మోన్-మెథోయర్ నుండి నేయా వరకు వెళుతుంది.

14 మరియు సరిహద్దు ఉత్తరం వైపున హన్నాతోన్ వరకు చుట్టుముట్టింది. మరియు దాని వెలుపలికి వెళ్లేవి జిఫ్తా-ఎల్ లోయలో ఉన్నాయి;

15 మరియు కట్టాత్, నహల్లాల్, షిమ్రోను, ఇదాలా, బేత్లెహేము; పన్నెండు నగరాలు వాటి గ్రామాలు.

16 ఈ పట్టణాలు వాటి గ్రామాలను వారి కుటుంబాల ప్రకారం జెబూలూనీయుల వారసత్వం.

17 నాల్గవ చీటి ఇశ్శాఖారుకు వచ్చింది, ఇశ్శాఖారు పిల్లలకు వారి కుటుంబాల ప్రకారం.

18 మరియు వారి సరిహద్దు యెజ్రెయేలు, చెసుల్లోత్, షూనేము వైపు ఉంది.

19 మరియు హఫ్రాయిము, షిహోను, అనాహరతు,

20 మరియు రాబిత్, మరియు కిషన్, మరియు అబెజ్,

21 మరియు రెమెతు, ఎన్-గన్నీమ్, ఎన్-హద్దా, బేత్పజ్జెస్;

22 తీరప్రాంతం తాబోరు, షాహజీమా, బేత్షెమెషు వరకు చేరింది. మరియు వారి సరిహద్దులు జోర్డాన్ వద్ద ఉన్నాయి; వాటి గ్రామాలతో పాటు పదహారు నగరాలు.

23 ఇశ్శాఖారు వంశస్థుల గోత్రం వారి కుటుంబాల ప్రకారం, పట్టణాలు మరియు వాటి గ్రామాల ప్రకారం ఇది వారసత్వం.

24 ఐదవ చీటి ఆషేరు గోత్రానికి వారి కుటుంబాల ప్రకారం వచ్చింది.

25 వారి సరిహద్దు హెల్కాత్, హాలీ, బేతేన్, అక్షాఫ్.

26 మరియు అలమ్మెలెకు, అమద్ మరియు మిషేల్; మరియు పశ్చిమాన కర్మెల్ మరియు షిహోర్-లిబ్నాత్ వరకు చేరుకుంటుంది;

27 మరియు సూర్యోదయం వైపు బేత్-దాగోనుకు తిరిగి, మరియు జెబూలూనుకు మరియు బెతెమెక్ మరియు నీయెల్ యొక్క ఉత్తరం వైపున ఉన్న జిఫ్తా-ఎల్ లోయకు చేరుకుని, ఎడమ వైపున ఉన్న కాబూల్కు బయలుదేరాడు.

28 హెబ్రోను, రెహోబు, హమ్మోను, కానా, గొప్ప సీదోను వరకు;

29 ఆ తర్వాత తీరప్రాంతం రామాకు, బలమైన పట్టణమైన తూరుకు తిరిగింది. మరియు తీరం హోషా వైపు తిరిగింది; మరియు దాని బయటికి వెళ్లేవి తీరం నుండి అచ్జీబ్ వరకు సముద్రంలో ఉన్నాయి;

30 ఉమ్మా, అఫెక్, రెహోబు; ఇరవై మరియు రెండు నగరాలు వాటి గ్రామాలతో.

31 ఆషేరు వంశస్థుల గోత్రానికి వారి కుటుంబాల ప్రకారం వచ్చిన స్వాస్థ్యం, ఈ పట్టణాలు వాటి గ్రామాలున్నాయి.

32 ఆరవ చీటి నఫ్తాలి పిల్లలకు, వారి కుటుంబాల ప్రకారం నఫ్తాలి పిల్లలకు కూడా వచ్చింది.

33 మరియు వారి తీరం హెలెఫ్ నుండి అల్లోన్ నుండి జానన్నిమ్ వరకు మరియు అదామీ, నెకెబ్ మరియు జబ్నీల్, లాకుమ్ వరకు ఉంది. మరియు దాని వెలుపలికి వెళ్లేవి జోర్డాన్ వద్ద ఉన్నాయి;

34 ఆపై తీరప్రాంతం పడమటివైపు అజ్నోత్-తాబోరుకు తిరిగి, అక్కడి నుండి హుక్కోకుకు వెళ్లి, దక్షిణం వైపున ఉన్న జెబులూనుకు చేరుకుంది, పశ్చిమాన ఆషేర్ వరకు మరియు సూర్యోదయం వైపుగా ఉన్న జోర్డాన్ మీదుగా యూదా వరకు చేరుకుంది.

35 మరియు కంచె ఉన్న నగరాలు జిద్దీమ్, జెర్, మరియు హమ్మత్, రక్కాత్ మరియు చిన్నెరెతు.

36 మరియు ఆదామా, రామా, హాజోరు,

37 మరియు కెదెషు, ఎద్రీ, ఎన్-హజోరు,

38 మరియు ఐరన్, మిగ్డాల్-ఎల్, హోరేమ్, బేత్-అనాత్, బేత్షెమెష్; పంతొమ్మిది నగరాలు వాటి గ్రామాలు.

39 ఇది నఫ్తాలి గోత్రానికి వారి కుటుంబాల ప్రకారం, పట్టణాలు మరియు వాటి గ్రామాల ప్రకారం వచ్చిన వారసత్వం.

40 ఏడవ చీటి దాను గోత్రానికి వారి కుటుంబాల ప్రకారం వచ్చింది.

41 మరియు వారి స్వాస్థ్య తీరం జోరా, ఎస్తాయోల్, ఇర్షెమెషు.

42 మరియు షాలబ్బిన్, మరియు అజాలోన్, మరియు జెత్లా,

43 ఏలోను, తిమ్నాతా, ఎక్రోను,

44 ఎల్తెకే, గిబ్బెతోన్, బలాత్,

45 మరియు యెహూదు, బెనె-బెరాకు, గాత్-రిమ్మోను,

46 మరియు మె-జార్కోను మరియు రక్కోను, యాఫోకు ముందున్న సరిహద్దు.

47 మరియు దాను వంశస్థుల తీరం వారికి చాలా తక్కువగా ఉంది. కాబట్టి దాను పిల్లలు లేషెముతో యుద్ధము చేయుటకు వెళ్లి, దానిని పట్టుకొని, దానిని ఖడ్గముచేత కొట్టి, స్వాధీనపరచుకొని, దానిలో నివసించి, తమ తండ్రి దాను పేరున లేషెము, డాన్ అని పిలిచారు.

48 ఇది దాను గోత్రానికి వారి కుటుంబాల ప్రకారం వచ్చిన వారసత్వం, ఈ పట్టణాలు వాటి గ్రామాలున్నాయి.

49 వారు తమ సరిహద్దుల వారీగా భూమిని వారసత్వంగా పంచుకోవడం ముగించిన తర్వాత, ఇశ్రాయేలీయులు తమ మధ్య నూను కుమారుడైన యెహోషువకు స్వాస్థ్యాన్ని ఇచ్చారు.

50 యెహోవా వాక్కు ప్రకారం ఎఫ్రాయిమ్ పర్వతంలోని తిమ్నత్ సెరాను అతడు అడిగిన పట్టణాన్ని అతనికి ఇచ్చారు. మరియు అతను నగరాన్ని నిర్మించి, అందులో నివసించాడు.

51 యాజకుడైన ఎలియాజరు, నూను కుమారుడైన యెహోషువ, ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రాల పితరుల పెద్దలు షిలోలో యెహోవా సన్నిధిలో యెహోవా సన్నిధిలో చీటి వేసి స్వాస్థ్యముగా పంచిపెట్టిన స్వాస్థ్యములు ఇవి. సమాజపు గుడారము. కాబట్టి వారు దేశ విభజనను ముగించారు. 


అధ్యాయం 20

దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు, మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ఆరు ఆశ్రయ పట్టణాలను నియమించారు.

1 యెహోవా యెహోషువతో ఇలా అన్నాడు:

2 ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా చెప్పు, <<మోషే ద్వారా నేను మీతో మాట్లాడిన ఆశ్రయ పట్టణాలను మీకు ఏర్పాటు చేయండి.

3 ఏ వ్యక్తినైనా తెలియకుండా మరియు తెలియకుండా చంపే హంతకుడు అక్కడికి పారిపోవచ్చు; మరియు వారు రక్తపు ప్రతీకారం తీర్చుకునే వారి నుండి మీకు ఆశ్రయం పొందుతారు.

4 మరియు ఆ పట్టణాలలో ఒకదానికి పారిపోయేవాడు ఆ పట్టణపు ద్వారం దగ్గర నిలబడి, ఆ పట్టణపు పెద్దల చెవిలో తన కారణాన్ని తెలియజేసినప్పుడు, వారు అతన్ని పట్టణంలోకి తమ వద్దకు తీసుకువెళ్లాలి. అతను వారి మధ్య నివసించడానికి అతనికి చోటు ఇవ్వండి.

5 మరియు రక్తపు ప్రతీకారం తీర్చుకొనువాడు అతనిని వెంబడించినయెడల, వారు చంపినవాని అతని చేతికి అప్పగించకూడదు; ఎందుకంటే అతను తన పొరుగువానిని తెలియకుండానే కొట్టాడు మరియు అతనిని ద్వేషించలేదు.

6 మరియు అతడు తీర్పు కొరకు సమాజము ఎదుట నిలబడేవరకు, ఆ దినములలో ప్రధాన యాజకుని మరణము వరకు అతడు ఆ పట్టణములో నివసించవలెను. అప్పుడు చంపినవాడు తిరిగి తన సొంత పట్టణానికి, తన ఇంటికి, అతను పారిపోయిన నగరానికి వస్తాడు.

7 మరియు వారు నఫ్తాలి కొండలో గలిలయలో కెదేషును, ఎఫ్రాయిమ్ పర్వతంలో షెకెమును, యూదా పర్వతంలోని హెబ్రోను అనే కిర్యత్-అర్బాను నియమించారు.

8 యెరికోకు తూర్పున ఉన్న యొర్దానుకు అవతలివైపు, వారు రూబేను గోత్రం నుండి మైదానంలో అరణ్యంలో బేజెరును, గాదు గోత్రంలో గిలాదులోని రామోతును, మనష్షే గోత్రంలో బాషానులోని గోలానును నియమించారు.

9 ఇశ్రాయేలీయులందరికీ, వారి మధ్య నివసించే విదేశీయుల కోసం, ఎవరినైనా తెలియకుండా చంపేవాడు అక్కడికి పారిపోవడానికి మరియు రక్త ప్రతీకారం తీర్చుకునే వ్యక్తి చేతిలో చనిపోకుండా ఉండటానికి నియమించబడిన పట్టణాలు ఇవి. సభ. 


అధ్యాయం 21

ఎనిమిది మరియు నలభై పట్టణాలు లేవీయులకు ఇవ్వబడ్డాయి - దేవుడు తన వాగ్దానం ప్రకారం ఇశ్రాయేలీయులకు భూమిని మరియు విశ్రాంతిని ఇచ్చాడు.

1 లేవీయుల పితరుల పెద్దలు యాజకుడైన ఎలియాజరు దగ్గరకు, నూను కొడుకు యెహోషువ దగ్గరికి, ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రాల పెద్దల దగ్గరికి వచ్చారు.

2 మరియు వారు కనాను దేశంలోని షిలోలో వారితో ఇలా అన్నారు: “మా పశువులు నివసించడానికి పట్టణాలను, వాటి పొలాలను మనకివ్వమని యెహోవా మోషే ద్వారా ఆజ్ఞాపించాడు.

3 మరియు ఇశ్రాయేలీయులు తమ స్వాస్థ్యములోనుండి యెహోవా ఆజ్ఞనుబట్టి ఈ పట్టణములను వాటి పొలిమేరలను లేవీయులకు ఇచ్చారు.

4 మరియు కహాతీయుల కుటుంబాలకు చీటి వచ్చింది. మరియు లేవీయులకు చెందిన యాజకుడైన అహరోను పిల్లలు, యూదా గోత్రంలోను, షిమ్యోను గోత్రంలోను, బెన్యామీను గోత్రంలోనుండి చీటితో పదమూడు పట్టణాలను పొందారు.

5 మరియు మిగిలిన కహాతు వంశస్థులకు ఎఫ్రాయిము గోత్రం నుండి, దాను గోత్రం నుండి, మనష్షే అర్ధగోత్రం నుండి పది పట్టణాలు చీటితో వచ్చాయి.

6 గెర్షోను వంశస్థులకు చీటితో ఇశ్శాఖారు గోత్రంలోను, ఆషేరు గోత్రంలోను, నఫ్తాలి గోత్రంలోనుండి, బాషానులోని మనష్షే అర్ధగోత్రంలోనుండి పదమూడు పట్టణాలు వచ్చాయి.

7 మెరారీ వంశస్థులకు రూబేను గోత్రం నుండి, గాదు గోత్రం నుండి, జెబూలూను గోత్రం నుండి పన్నెండు పట్టణాలు ఉన్నాయి.

8 యెహోవా మోషే ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం ఇశ్రాయేలీయులు చీట్ల ద్వారా లేవీయులకు ఈ పట్టణాలను వాటి పొలాలను ఇచ్చారు.

9 మరియు వారు యూదా వంశం నుండి మరియు షిమ్యోను గోత్రం నుండి ఇక్కడ పేరు పెట్టబడిన ఈ పట్టణాలను ఇచ్చారు.

10 అహరోను కుమారులు, కహాతీయుల వంశస్థులు, వారు లేవీ సంతతివారు; ఎందుకంటే వారిదే మొదటి చీటి.

11 మరియు వారు యూదా కొండ ప్రాంతములో ఉన్న హెబ్రోను అనే పట్టణమును అనాకు తండ్రియైన అర్బా పట్టణమును వారికి ఇచ్చెను, దాని చుట్టుపక్కల దాని చుట్టుపక్కల గ్రామములు.

12 అయితే ఆ పట్టణంలోని పొలాలు, గ్రామాలు యెఫున్నె కుమారుడైన కాలేబుకు స్వాధీనంగా ఇచ్చాయి.

13 ఆ విధంగా వారు యాజకుడైన అహరోను పిల్లలకు హెబ్రోనును దాని పొలిమేరలను హతమార్చినవారికి ఆశ్రయ పట్టణంగా ఇచ్చారు. మరియు లిబ్నా దాని శివారు ప్రాంతాలతో,

14 మరియు జత్తిరు దాని శివారు ప్రాంతాలు, ఎష్తెమోవా దాని శివారు ప్రాంతాలు,

15 హోలోను దాని శివారు ప్రాంతాలు, దెబీర్ దాని శివారు ప్రాంతాలు,

16 మరియు ఐను దాని శివారు ప్రాంతాలు, జుట్టా దాని శివారు ప్రాంతాలు, బేత్షెమెషు దాని శివారు ప్రాంతాలు; ఆ రెండు తెగలలో తొమ్మిది నగరాలు.

17 మరియు బెన్యామీను గోత్రం నుండి, గిబియోను మరియు దాని పొలిమేరలు, గెబా మరియు దాని శివారు ప్రాంతాలు.

18 అనాతోత్ దాని పొలిమేరలు, అల్మోను దాని పొలిమేరలు; నాలుగు నగరాలు.

19 యాజకుడైన అహరోను కుమారుల పట్టణాలన్నీ పదమూడు పట్టణాలు వాటి శివారు ప్రాంతాలు.

20 మరియు కహాతు వంశస్థుల కుటుంబాలు, కహాతు వంశస్థులలో మిగిలిపోయిన లేవీయులు, ఎఫ్రాయిము గోత్రంలో నుండి వారికి పట్టిన పట్టణాలు ఉన్నాయి.

21 వారు ఎఫ్రాయిము పర్వతంలోని షెకెమును దాని పొలిమేరలను చంపినవారికి ఆశ్రయ పట్టణంగా ఇచ్చారు. మరియు గెజెరు దాని శివారు ప్రాంతాలతో,

22 మరియు కిబ్జాయీము దాని పొలిమేరలను, బేత్ హోరోను దాని పొలిమేరలను; నాలుగు నగరాలు.

23 మరియు దాను గోత్రం నుండి, ఎల్తెకెన్ మరియు దాని శివారు ప్రాంతాలు, గిబెతోన్ మరియు దాని శివారు ప్రాంతాలు.

24 ఐజాలోన్ దాని శివారు ప్రాంతాలు, గాత్-రిమ్మోన్ దాని శివారు ప్రాంతాలు; నాలుగు నగరాలు.

25 మనష్షే అర్ధగోత్రంలో తనాకు దాని పొలిమేరలు, గాత్ రిమ్మోను దాని పొలిమేరలు; రెండు నగరాలు.

26 మిగిలిన కహాతు వంశస్థుల కుటుంబాలకు పట్టణాలన్నీ వాటి శివారు ప్రాంతాలు పది.

27 మరియు గెర్షోను వంశస్థులకు, మనష్షే యొక్క మిగిలిన సగం గోత్రంలో నుండి, వారు బాషానులోని గోలానును దాని పొలిమేరలను చంపేవారికి ఆశ్రయ పట్టణంగా ఇచ్చారు. మరియు బీష్తెరా మరియు దాని శివారు ప్రాంతాలు; రెండు నగరాలు.

28 ఇశ్శాఖారు గోత్రం నుండి కీషోను దాని పొలిమేరలు, దాబారే దాని పొలిమేరలు.

29 జర్మూత్ దాని శివారు ప్రాంతాలు, ఎంగన్నిమ్ దాని శివారు ప్రాంతాలు; నాలుగు నగరాలు.

30 మరియు ఆషేరు గోత్రం నుండి, మిషాల్ మరియు దాని పొలిమేరలు, అబ్దోను మరియు దాని పొలిమేరలు,

31 హెల్కాత్ దాని శివారు ప్రాంతాలు, రెహోబు దాని శివారు ప్రాంతాలు; నాలుగు నగరాలు.

32 నఫ్తాలి గోత్రం నుండి, గలిలయలో ఉన్న కేదేషు, దాని పొలిమేరలు, చంపేవారికి ఆశ్రయ పట్టణం. మరియు హమ్మత్-డోర్ దాని శివారు ప్రాంతాలు, మరియు కర్తాన్ దాని శివారు ప్రాంతాలు; మూడు నగరాలు.

33 గెర్షోనీయుల పట్టణాలన్నీ వారి కుటుంబాల ప్రకారం పదమూడు పట్టణాలు, వాటి శివారు ప్రాంతాలు.

34 మరియు జెబూలూను గోత్రంలో నుండి మెరారీ పిల్లల కుటుంబాలకు, మిగిలిన లేవీయులకు, జోక్నేయామును దాని పొలాలను, కర్తాను దాని పొలిమేరలను,

35 దిమ్నా దాని శివారు ప్రాంతాలు; నహలాల్ తన శివారు ప్రాంతాలతో; నాలుగు నగరాలు.

36 మరియు రూబేను గోత్రం నుండి, బెజెరు దాని పొలిమేరలు, మరియు జహాజా దాని పొలిమేరలు,

37 కెదెమోత్ దాని శివారు ప్రాంతాలు, మేఫాత్ దాని శివారు ప్రాంతాలు; నాలుగు నగరాలు.

38 మరియు గాదు గోత్రం నుండి, గిలాదులోని రామోత్ మరియు దాని శివారు ప్రాంతాలు, చంపినవారికి ఆశ్రయ పట్టణం. మరియు మహనైమ్ దాని శివారు ప్రాంతాలతో,

39 హెష్బోను దాని శివారు ప్రాంతాలు, యాజెరు దాని శివారు ప్రాంతాలు; మొత్తం నాలుగు నగరాలు.

40 కాబట్టి లేవీయుల కుటుంబాలలో మిగిలిన వారి కుటుంబాల ప్రకారం మెరారీ పిల్లలకు అన్ని పట్టణాలు వారి వంతు ప్రకారం పన్నెండు పట్టణాలు.

41 ఇశ్రాయేలీయుల స్వాధీనములో ఉన్న లేవీయుల పట్టణములన్నియు నలువది ఎనిమిది పట్టణములు వాటి శివారు ప్రాంతాలు.

42 ఈ పట్టణాలన్నీ వాటి చుట్టుపక్కల వాటి శివారు ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. ఆ విధంగా ఈ నగరాలన్నీ ఉన్నాయి.

43 మరియు యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల పితరులకు ఇస్తానని ప్రమాణం చేసిన దేశమంతటిని వారికి ఇచ్చాడు. మరియు వారు దానిని స్వాధీనపరచుకొని, అందులో నివసించారు.

44 మరియు ప్రభువు వారి పితరులతో ప్రమాణం చేసిన దాని ప్రకారం వారికి చుట్టూ విశ్రాంతినిచ్చాడు. మరియు వారి శత్రువులందరిలో ఒకడు వారి ముందు నిలువలేదు. ప్రభువు వారి శత్రువులందరినీ వారి చేతికి అప్పగించాడు.

45 యెహోవా ఇశ్రాయేలు ఇంటివారితో చెప్పిన ఏ మంచి విషయమూ తప్పిపోలేదు. అన్నీ జరిగిపోయాయి. 


అధ్యాయం 22

రెండు తెగలు మరియు సగం ఇంటికి పంపారు - వారు సాక్ష్యం యొక్క బలిపీఠాన్ని నిర్మించారు.

1 అప్పుడు యెహోషువ రూబేనీయులను, గాదీయులను, మనష్షే అర్ధ గోత్రాన్ని పిలిచాడు.

2 మరియు వారితో ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకు ఆజ్ఞాపించినదంతా మీరు పాటించారు, నేను మీకు ఆజ్ఞాపించిన వాటన్నింటిలో నా మాట విన్నారు.

3 ఇన్ని రోజులు మీరు ఈ రోజు వరకు మీ సహోదరులను విడిచిపెట్టలేదు. కానీ మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞను పాటించారు.

4 ఇప్పుడు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులకు వాగ్దానము చేసినట్టు వారికి విశ్రాంతినిచ్చెను. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు తిరిగి వచ్చి, మీ గుడారాలకు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే జోర్డాన్ అవతల మీకు ఇచ్చిన మీ స్వాధీన దేశానికి రండి.

5 అయితే మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించి, ఆయన మార్గాలన్నిటిలో నడుస్తూ, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొని, ఆయనకు హత్తుకొని ఉండవలెనని యెహోవా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞను, ధర్మశాస్త్రమును గైకొనుము. మరియు మీ పూర్ణ హృదయంతో మరియు మీ పూర్ణ ఆత్మతో ఆయనకు సేవ చేయండి.

6 కాబట్టి యెహోషువ వారిని ఆశీర్వదించి పంపించాడు. మరియు వారు తమ గుడారాలకు వెళ్ళారు.

7 మనష్షే గోత్రంలో సగం మందికి మోషే బాషానులో స్వాస్థ్యమిచ్చాడు. కానీ దాని మిగిలిన సగం వరకు జోర్డాన్ పడమర వైపు వారి సోదరుల మధ్య జాషువా ఇచ్చాడు. మరియు యెహోషువ వారిని వారి గుడారాలకు పంపినప్పుడు, అతను వారిని ఆశీర్వదించాడు,

8 మరియు అతను వారితో ఇలా అన్నాడు: “మీ గుడారాలకు చాలా సంపదతో, చాలా పశువులతో, వెండితో, బంగారంతో, ఇత్తడితో, ఇనుముతో, చాలా వస్త్రాలతో తిరిగి రండి. నీ శత్రువుల దోపిడీని నీ సోదరులతో పంచుకో.

9 రూబేను వంశస్థులు, గాదు వంశస్థులు, మనష్షే అర్ధ గోత్రం వారు తిరిగి వచ్చి, ఇశ్రాయేలీయుల నుండి కనాను దేశంలో ఉన్న షిలో నుండి గిలాదు దేశానికి వెళ్లడానికి బయలుదేరారు. మోషే ద్వారా ప్రభువు చెప్పిన మాట ప్రకారం వారి స్వాధీనము.

10 మరియు వారు కనాను దేశంలోని యొర్దాను సరిహద్దులకు వచ్చినప్పుడు, రూబేనీయులు, గాదు పిల్లలు మరియు మనష్షే అర్ధగోత్రులు అక్కడ యోర్దాను దగ్గర ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించారు, అది చూడటానికి ఒక గొప్ప బలిపీఠం.

11 మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ఇలా చెప్పడం విన్నారు, ఇదిగో, రూబేనీయులు, గాదు పిల్లలు మరియు మనష్షే అర్ధగోత్రం వారు కనాను దేశానికి ఎదురుగా, జోర్దాను సరిహద్దులో, యోర్దాను సరిహద్దుల్లో, ఒక బలిపీఠాన్ని నిర్మించారు. ఇజ్రాయెల్.

12 ఇశ్రాయేలీయులు దాని గురించి విన్నప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతా వారితో యుద్ధం చేయడానికి షిలోహులో సమావేశమయ్యారు.

13 మరియు ఇశ్రాయేలీయులు గిలాదు దేశములోనికి యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును రూబేనీయులకును గాదు వంశస్థులకును మనష్షే అర్ధగోత్రమునకును పంపిరి.

14 మరియు అతనితో పాటు ఇశ్రాయేలు గోత్రాలన్నిటిలో ఒక్కొక్క ప్రధాన ఇంటికి ఒక రాజుగా పదిమంది అధిపతులు ఉన్నారు. మరియు ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క వేలమందిలో ప్రతి ఒక్కరు తమ పితరుల వంశానికి అధిపతిగా ఉన్నారు.

15 వారు గిలాదు దేశానికి రూబేను, గాదు, మనష్షే అర్ధ గోత్రాల దగ్గరకు వచ్చి, వారితో ఇలా అన్నారు:

16 ప్రభువు సంఘమంతయు ఈలాగు చెప్పుచున్నది, మీరు ఈ దినమున తిరుగుబాటు చేయునట్లు మీకు బలిపీఠము కట్టితివి గనుక, ఈ దినము యెహోవాను వెంబడించుట నుండి మీరు ఇశ్రాయేలీయుల దేవునికి విరోధముగా చేసిన అపరాధము ఏమిటి? ప్రభువు?

17 పెయోరు యొక్క దోషం మనకు చాలా తక్కువ, ప్రభువు సంఘంలో తెగులు ఉన్నప్పటికీ, ఈ రోజు వరకు మనం శుద్ధి కాలేదు.

18 అయితే ఈ రోజు మీరు ప్రభువును వెంబడించకుండా ఉండాలా? మరియు నేడు మీరు యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడాన్ని చూచి, రేపు ఇశ్రాయేలు సమాజమంతటితో ఆయన కోపగించును.

19 ఏమైనప్పటికీ, మీరు స్వాధీనపరచుకున్న దేశం అపవిత్రమైన యెడల, ప్రభువు గుడారం నివసించే ప్రభువు స్వాధీన దేశానికి వెళ్లి, మా మధ్య స్వాధీనపరచుకోండి. అయితే మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠం కాకుండా మీకు బలిపీఠం కట్టడంలో ప్రభువుపై తిరుగుబాటు చేయకండి, మాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయకండి.

20 జెరహు కుమారుడైన ఆకాను శాపగ్రస్తమైన విషయములో అపరాధము చేయగా ఇశ్రాయేలీయుల సమాజమంతటిమీద కోపము రాలేదా? మరియు ఆ వ్యక్తి తన దోషముతో ఒంటరిగా నశించలేదు.

21 అప్పుడు రూబేను పిల్లలు, గాదు వంశస్థులు, మనష్షే అర్ధ గోత్రం వారు ఇలా జవాబిస్తూ ఇశ్రాయేలీయుల వేలమంది పెద్దలతో ఇలా అన్నారు.

22 దేవతలకు దేవుడు, దేవతలకు దేవుడైన యెహోవా, ఆయన ఎరుగును, ఇశ్రాయేలును ఆయన ఎరుగును; అది తిరుగుబాటులో ఉంటే, లేదా ప్రభువుపై అతిక్రమించినట్లయితే, (ఈ రోజు మమ్మల్ని రక్షించవద్దు,)

23 ప్రభువును వెంబడించకుండా మమ్ములను, బలిపీఠమును కట్టితిమి, లేక దానిమీద దహనబలిగాని మాంసాహారబలిగాని అర్పించినయెడల లేక సమాధానబలులు అర్పించునట్లయితే, ప్రభువు దానిని కోరవలెను;

24 మనం ఈ పనికి భయపడి అలా చేయకపోతే, “రాబోయే కాలంలో మీ పిల్లలు మా పిల్లలతో ఇలా మాట్లాడవచ్చు, “ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధం?

25 రూబేను పిల్లలారా, గాదు వంశస్థులారా, యెహోవా మనకు మరియు మీకు మధ్య జోర్దాను సరిహద్దుగా చేశాడు. మీకు ప్రభువులో భాగం లేదు; కాబట్టి మీ పిల్లలు మా పిల్లలు యెహోవాకు భయపడకుండా చేస్తారు.

26 కాబట్టి మేము, “దహనబలుల కోసం లేదా బలి కోసం కాదు, ఇప్పుడు మనకు బలిపీఠం కట్టడానికి సిద్ధం చేద్దాం.

27 అయితే అది మన దహనబలులతో, బలులతో, సమాధానబలులతో ఆయన సన్నిధిలో యెహోవా సేవ చేసేలా మాకు, మీకు, మా తర్వాతి తరాలకు మధ్య సాక్షిగా ఉంటుంది. మీ పిల్లలు రాబోయే కాలంలో మా పిల్లలతో, మీకు ప్రభువులో భాగం లేదని చెప్పకూడదు.

28 కావున వారు మనతోగాని మన తరములకు గాని చెప్పునప్పుడు, మా పితరులు కాల్చివేయబడని ప్రభువు బలిపీఠము యొక్క నమూనాను చూడుము అని మరల చెప్పుదుము అని మేము చెప్పాము. అర్పణలు, లేదా త్యాగం కోసం; కానీ అది మాకు మరియు మీకు మధ్య సాక్షి.

29 మన దేవుడైన యెహోవా తన గుడారం ముందున్న బలిపీఠం కాకుండా దహనబలుల కోసం, మాంసాహారం కోసం లేదా బలిపీఠం కోసం ఒక బలిపీఠాన్ని కట్టడానికి, మనం యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయకూడదని దేవుడు నిషేధించాడు.

30 మరియు యాజకుడైన ఫీనెహాసు, అతనితో ఉన్న సమాజపు అధిపతులు మరియు అతనితో ఉన్న వేలమంది ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలు రూబేను, గాదు, మనష్షే వంశస్థులు చెప్పిన మాటలు విని సంతోషించారు.

31 మరియు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు రూబేను పిల్లలతో, గాదు వంశస్థులతో, మనష్షే వంశస్థులతో ఇలా అన్నాడు: “మేము ఈ అపరాధం చేయలేదు కాబట్టి యెహోవా మన మధ్య ఉన్నాడని ఈ రోజు మనం గ్రహించాము. ప్రభువు; ఇప్పుడు మీరు ఇశ్రాయేలీయులను యెహోవా చేతిలో నుండి విడిపించారు.

32 మరియు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసు, అధిపతులు రూబేనీయుల నుండి గాదు వంశస్థుల నుండి గిలాదు దేశం నుండి కనాను దేశానికి ఇశ్రాయేలీయుల వద్దకు తిరిగి వచ్చి వారిని తీసుకువచ్చారు. మళ్ళీ మాట.

33 ఆ విషయం ఇశ్రాయేలీయులకు నచ్చింది. మరియు ఇశ్రాయేలీయులు దేవుణ్ణి ఆశీర్వదించారు, మరియు రూబేన్ మరియు గాదు పిల్లలు నివసించిన దేశాన్ని నాశనం చేయడానికి యుద్ధంలో వారికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లాలని అనుకోలేదు.

34 మరియు రూబేను పిల్లలు మరియు గాదు పిల్లలు బలిపీఠానికి ఎడ్ అని పేరు పెట్టారు. ఎందుకంటే అది ప్రభువు దేవుడని మన మధ్య సాక్షిగా ఉంటుంది. 


అధ్యాయం 23

జాషువా మరణానికి ముందు చేసిన ప్రబోధం.

1 ఇశ్రాయేలీయుల చుట్టూ ఉన్న శత్రువులందరి నుండి యెహోవా వారికి విశ్రాంతినిచ్చిన చాలా కాలం తర్వాత యెహోషువ ముసలివాడై వృద్ధుడైపోయాడు.

2 మరియు యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయులందరిని, వారి పెద్దలను, వారి పెద్దలను, వారి న్యాయాధిపతులను మరియు వారి అధికారులను పిలిచి, వారితో ఇలా అన్నాడు: “నేను వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాను;

3 మరియు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కారణంగా ఈ దేశాలన్నిటికీ చేసినదంతా మీరు చూశారు. ఎందుకంటే మీ కోసం పోరాడింది మీ దేవుడైన యెహోవా.

4 ఇదిగో, యొర్దాను మొదలుకొని నేను నరికివేసిన జనములన్నిటితోకూడ పడమటివైపుననున్న మహా సముద్రం వరకు మీ గోత్రములకు స్వాస్థ్యముగా మిగిలియున్న ఈ జనాంగములను చీటితో మీకు పంచితిని.

5 మరియు నీ దేవుడైన యెహోవా వారిని నీ యెదుట నుండి వెళ్లగొట్టి నీ దృష్టిలోనుండి వారిని వెళ్లగొట్టును. మరియు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు వాగ్దానము చేసినట్టు మీరు వారి దేశమును స్వాధీనపరచుకొనవలెను.

6 కాబట్టి మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంధంలో వ్రాయబడినదంతా పాటించడానికి మరియు చేయడానికి మీరు చాలా ధైర్యంగా ఉండండి;

7 మీ మధ్య నిలిచివున్న ఈ జనాంగాల మధ్యకు మీరు రాకూడదు. వారి దేవతల పేరును ప్రస్తావించవద్దు, లేదా వారితో ప్రమాణం చేయవద్దు, వాటిని సేవించవద్దు లేదా వారికి నమస్కరించవద్దు;

8 అయితే ఈ రోజు వరకు మీరు చేసినట్లే మీ దేవుడైన యెహోవాను అంటిపెట్టుకుని ఉండండి.

9 ప్రభువు మీ యెదుటనుండి గొప్ప జనులను బలవంతులను వెళ్లగొట్టెను; కానీ మీ విషయానికొస్తే, ఈ రోజు వరకు ఎవరూ మీ ముందు నిలబడలేకపోయారు.

10 మీలో ఒకడు వెయ్యిమందిని వెంబడిస్తాడు; మీ దేవుడైన యెహోవా, ఆయన మీకు వాగ్దానం చేసినట్లుగా మీ కోసం పోరాడుతున్నాడు.

11 కాబట్టి మీరు మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించేలా మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి.

12 లేకుంటే, మీరు తిరిగి వెళ్లి, మీలో మిగిలి ఉన్న ఈ దేశాలలో మిగిలి ఉన్న వారితో అంటిపెట్టుకుని, వారితో వివాహాలు చేసి, వారితో, వారు మీ వద్దకు వెళ్లండి.

13 నీ దేవుడైన యెహోవా ఇకమీదట నీ యెదుట ఈ జనములలో దేనినీ వెళ్లగొట్టడని నిశ్చయముగా తెలిసికొనుము; అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చిన ఈ మంచి దేశంలో నుండి మీరు నశించే వరకు అవి మీకు ఉచ్చులుగా, ఉచ్చులుగా, మీ ప్రక్కలలో కొరడాలుగా, మీ కళ్లలో ముళ్లుగా ఉంటాయి.

14 మరియు, ఇదిగో, ఈ రోజు నేను భూమి అంతటా వెళ్తున్నాను; మరియు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ గురించి చెప్పిన అన్ని మంచి విషయాలలో ఒక్కటి కూడా విఫలం కాలేదని మీ హృదయాలలో మరియు మీ ఆత్మలలో మీకు తెలుసు. అన్నీ మీ దగ్గరకు వచ్చాయి, ఒక్కటి కూడా విఫలం కాలేదు.

15 కావున నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు వాగ్దానము చేసిన మేలు సమస్తము నీమీదికి వచ్చెను. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చిన ఈ మంచి దేశంలో నుండి మిమ్మల్ని నాశనం చేసేంత వరకు యెహోవా మీ మీదికి అన్ని చెడులను రప్పిస్తాడు.

16 మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఆజ్ఞాపించిన నిబంధనను అతిక్రమించి, వెళ్లి ఇతర దేవతలను సేవించి, వారికి నమస్కరించినప్పుడు; అప్పుడు ప్రభువు కోపము మీమీద రగులుతుంది, ఆయన మీకు ఇచ్చిన మంచి దేశంలో నుండి మీరు త్వరగా నశించిపోతారు. 


అధ్యాయం 24

జాషువా తెగలను సమీకరించాడు - అతను ఒడంబడికను పునరుద్ధరించాడు - ఒడంబడిక సాక్షిగా ఒక రాయి - జాషువా మరణం - జోసెఫ్ ఎముకలు పాతిపెట్టబడ్డాయి - ఎలియాజర్ మరణించాడు.

1 మరియు యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రములన్నిటిని షెకెముకు పోగుచేసి, ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలను, వారి ముఖ్యులను, వారి న్యాయాధిపతులను మరియు వారి అధికారులను పిలిపించెను. మరియు వారు దేవుని ముందు తమను తాము సమర్పించుకున్నారు.

2 మరియు యెహోషువ ప్రజలందరితో ఇట్లనెను ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, మీ పితరులు అబ్రాహాము తండ్రియైన నాచోరు తండ్రియైన తెరహు పాతకాలమున జలప్రళయమునకు అవతలివైపు నివసించిరి. మరియు వారు ఇతర దేవతలను సేవించారు.

3 మరియు నేను మీ తండ్రి అబ్రాహామును జలప్రళయానికి అవతలివైపు నుండి తీసికొనిపోయి, కనాను దేశమంతటికి అతనిని నడిపించి, అతని సంతానమును వృద్ధి చేసి, అతనికి ఇస్సాకును ఇచ్చాను.

4 నేను ఇస్సాకు యాకోబు ఏశావుకి ఇచ్చాను; మరియు నేను శేయీరు పర్వతాన్ని ఏశావుకి అప్పగించాను. కానీ యాకోబు మరియు అతని పిల్లలు ఈజిప్టుకు వెళ్ళారు.

5 నేను మోషేను అహరోనును పంపాను, నేను వారి మధ్య చేసిన దాని ప్రకారం ఈజిప్టును బాధించాను. మరియు తరువాత నేను నిన్ను బయటకు తీసుకువచ్చాను.

6 మరియు నేను మీ పితరులను ఈజిప్టు నుండి రప్పించాను. మరియు మీరు సముద్రానికి వచ్చారు; మరియు ఈజిప్షియన్లు మీ పితరులను రథాలతో మరియు గుర్రాలతో ఎర్ర సముద్రం వరకు వెంబడించారు.

7 మరియు వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు ఆయన మీకును ఐగుప్తీయులకును మధ్య చీకటిని కలుగజేసి సముద్రమును వారిమీదికి రప్పించి వారిని కప్పెను. మరియు ఈజిప్టులో నేను చేసినదానిని మీ కన్నులు చూచుచున్నవి. మరియు మీరు చాలా కాలం అరణ్యంలో నివసించారు.

8 మరియు యొర్దాను అవతలి ఒడ్డున నివసించిన అమోరీయుల దేశానికి నేను మిమ్మల్ని రప్పించాను. మరియు వారు మీతో పోరాడారు; మరియు మీరు వారి భూమిని స్వాధీనపరచుకొనునట్లు నేను వారిని మీ చేతికి అప్పగించాను. మరియు నేను వాటిని మీ ముందు నుండి నాశనం చేసాను.

9 మోయాబు రాజైన సీపోరు కుమారుడైన బాలాకు లేచి ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధము చేసి, నిన్ను శపించుటకు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలిపించెను.

10 అయితే నేను బిలాము మాట వినను; అందువలన అతను ఇప్పటికీ మీరు దీవించిన; కాబట్టి నేను నిన్ను అతని చేతిలో నుండి విడిపించాను.

11 మరియు మీరు యొర్దాను దాటి యెరికోకు వచ్చారు. మరియు యెరికో మనుష్యులు అమోరీయులు, పెరిజ్జీయులు, కనానీయులు, హిత్తీయులు, గిర్గాషీయులు, హివీయులు మరియు జెబూసీయులతో మీతో పోరాడారు. మరియు నేను వాటిని నీ చేతికి అప్పగించాను.

12 మరియు అమోరీయుల ఇద్దరు రాజులను మీ ముందు నుండి వెళ్లగొట్టిన హార్నెట్‌ను నేను మీకు ముందుగా పంపాను. కానీ నీ కత్తితో కాదు, నీ విల్లుతో కాదు.

13 మరియు మీరు కష్టపడని దేశాన్ని, మీరు కట్టని పట్టణాలను నేను మీకు ఇచ్చాను, మీరు వాటిలో నివసిస్తున్నారు. మీరు నాటిన ద్రాక్షతోటలు మరియు ఆలివ్ తోటలు మీరు తినరు.

14 కాబట్టి ఇప్పుడు యెహోవాకు భయపడి, యథార్థతతోను సత్యంతోను ఆయనను సేవించండి. మరియు మీ పితరులు జలప్రళయానికి అవతలి వైపున మరియు ఈజిప్టులో సేవించిన దేవుళ్ళను దూరంగా ఉంచండి. మరియు మీరు ప్రభువును సేవించండి.

15 మరియు ప్రభువును సేవించడం మీకు చెడుగా అనిపిస్తే, మీరు ఎవరిని సేవించాలో ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఎంపిక చేసుకోండి. జలప్రళయానికి అవతలివైపున ఉన్న మీ పితరులు సేవించిన దేవుళ్లను, లేదా మీరు నివసించే అమోరీయుల దేవుళ్లను; అయితే నేనూ, నా ఇంటి విషయానికొస్తే, మేము యెహోవాను సేవిస్తాము.

16 మరియు ప్రజలు, “మేము ప్రభువును విడిచిపెట్టి, ఇతర దేవుళ్లను సేవించకూడదని దేవుడు నిషేధించాడు.

17 మన దేవుడైన యెహోవా, మనలను, మన పూర్వీకులను దాసుల గృహం నుండి ఈజిప్టు దేశం నుండి బయటికి రప్పించి, మన దృష్టికి ఆ గొప్ప సూచకాలను చేసి, మనం వెళ్ళిన మార్గమంతటా మమ్మల్ని కాపాడాడు. , మరియు మేము ఎవరి గుండా వెళ్ళామో ప్రజలందరిలో;

18 మరియు ఆ దేశంలో నివసించిన అమోరీయులందరినీ యెహోవా మన ముందు నుండి వెళ్లగొట్టాడు. కాబట్టి మేము కూడా ప్రభువును సేవిస్తాము; ఎందుకంటే ఆయన మన దేవుడు.

19 మరియు యెహోషువ ప్రజలతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు యెహోవాను సేవించలేరు. ఎందుకంటే ఆయన పరిశుద్ధ దేవుడు; అతను అసూయపడే దేవుడు; ఆయన నీ అపరాధములను నీ పాపములను క్షమించడు.

20 మీరు ప్రభువును విడిచిపెట్టి, అన్యుల దేవుళ్లను సేవిస్తే, ఆయన మీకు మేలు చేసిన తర్వాత మిమ్మల్ని బాధపెట్టి, మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తాడు.

21 మరియు ప్రజలు యెహోషువతో, “లేదు; కానీ మేము ప్రభువును సేవిస్తాము.

22 మరియు యెహోషువ ప్రజలతో ఇలా అన్నాడు: “మీరు ప్రభువును సేవించుటకు ఆయనను ఎన్నుకున్నారని మీకు మీరే సాక్షులు. మేము సాక్షులమని వారు చెప్పారు.

23 కాబట్టి ఇప్పుడు మీ మధ్య ఉన్న అన్య దేవతలను విసర్జించి, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా వైపు మీ హృదయాన్ని మళ్లించుకోండి.

24 మరియు ప్రజలు యెహోషువతో, “మేము మా దేవుడైన యెహోవాను సేవిస్తాము, ఆయన మాట వింటాము.

25 కాబట్టి యెహోషువ ఆ రోజు ప్రజలతో ఒడంబడిక చేసి, షెకెములో వారికి ఒక శాసనం మరియు శాసనం పెట్టాడు.

26 మరియు యెహోషువ ఈ మాటలను దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథములో వ్రాసి, ఒక పెద్ద రాయిని తీసికొని, ప్రభువు పరిశుద్ధస్థలము దగ్గరనున్న ఓక్ చెట్టు క్రింద దానిని ప్రతిష్ఠించెను.

27 మరియు యెహోషువ ప్రజలందరితో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, ఈ రాయి మనకు సాక్షిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది ప్రభువు మనతో చెప్పిన మాటలన్నీ విన్నది. కాబట్టి మీరు మీ దేవుణ్ణి తిరస్కరించకుండా ఉండేందుకు అది మీకు సాక్షిగా ఉంటుంది.

28 కాబట్టి యెహోషువ ప్రజలను, ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ స్వాస్థ్యానికి వెళ్లేలా చేశాడు.

29 ఈ సంగతులు జరిగిన తరువాత, నూను కుమారుడైన యెహోవా సేవకుడైన యెహోషువ నూట పదేళ్ల వయసులో చనిపోయాడు.

30 మరియు గాషు కొండకు ఉత్తరం వైపున ఉన్న ఎఫ్రాయిమ్ పర్వతంలోని తిమ్నాత్ సెరాలో అతని స్వాస్థ్యపు సరిహద్దులో అతన్ని పాతిపెట్టారు.

31 ఇశ్రాయేలీయులు యెహోషువ దినములన్నిటిలోను, యెహోషువ జీవించియున్న పెద్దల దినములన్నిటిలోను, యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు చేసిన కార్యములన్నిటిని తెలిసికొనిన దినములన్నిటిలోను యెహోవాను సేవించిరి.

32 మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులోనుండి తెచ్చిన యోసేపు ఎముకలను షెకెములో పాతిపెట్టి, యాకోబు షెకెము తండ్రియైన హమోరు కుమారులు వంద వెండి నాణెములకు కొన్న భూమిలో పాతిపెట్టారు. మరియు అది జోసెఫ్ పిల్లలకు వారసత్వంగా మారింది.

33 అహరోను కుమారుడైన ఎలియాజరు చనిపోయాడు. మరియు వారు అతని కుమారుడైన ఫీనెహాసుకు సంబంధించిన కొండలో అతనిని పాతిపెట్టారు, అది అతనికి ఎఫ్రాయిమ్ పర్వతంలో ఇవ్వబడింది.

స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ:

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.