నెహెమ్యా

ది బుక్ ఆఫ్ నెహెమ్యా

 

1 వ అధ్యాయము

నెహెమ్యా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థిస్తున్నాడు.

1 హకల్యా కుమారుడైన నెహెమ్యా మాటలు. నేను షూషను రాజభవనంలో ఉన్నట్లే ఇరవయ్యో సంవత్సరంలో చిస్లూ నెలలో జరిగింది.

2 నా సహోదరులలో ఒకరైన హనానీ, యూదాలోని కొంతమంది మనుష్యులు వచ్చారు. మరియు నేను వారిని చెరలో నుండి తప్పించుకున్న యూదుల గురించి మరియు యెరూషలేము గురించి అడిగాను.

3 మరియు వాళ్లు నాతో ఇలా అన్నారు: “చెరలో నుండి మిగిలిపోయిన శేషం ఆ సంస్థానంలో చాలా బాధలు మరియు నిందలు కలిగి ఉన్నారు. యెరూషలేము గోడ కూలిపోయింది, దాని ద్వారాలు అగ్నితో కాల్చబడ్డాయి.

4 మరియు నేను ఈ మాటలు విన్నప్పుడు, నేను కూర్చొని ఏడ్చాను, కొన్ని రోజులు దుఃఖిస్తూ, ఉపవాసం ఉండి, పరలోకంలోని దేవుని ముందు ప్రార్థించాను.

5 మరియు ఆయన ఇలా అన్నాడు: “తన్ను ప్రేమించి ఆయన ఆజ్ఞలను పాటించేవారి కోసం ఒడంబడికను మరియు దయను పాటించే గొప్ప మరియు భయంకరమైన దేవుడు, స్వర్గపు దేవా, ప్రభువా, నేను నిన్ను వేడుకుంటున్నాను.

6 నీ సేవకులైన ఇశ్రాయేలీయుల కొరకు నేను ఇప్పుడు రాత్రింబగళ్లు నీ యెదుట ప్రార్థిస్తున్న నీ సేవకుని ప్రార్థనను నీవు విని, నీ సేవకుల పాపములను ఒప్పుకొనునట్లు నీ చెవి శ్రద్ధగా ఉండుము, నీ కన్నులు తెరువవలెను. మేము నీకు విరోధముగా పాపము చేసిన ఇశ్రాయేలు; నేనూ మా నాన్నగారూ పాపం చేశాం.

7 నీ సేవకుడైన మోషేకు నీవు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలను, కట్టడలను, తీర్పులను మేము పాటించలేదు.

8 నీ సేవకుడైన మోషేకు నీవు ఆజ్ఞాపించిన మాట జ్ఞాపకముంచుకొనుము, “మీరు అతిక్రమించినయెడల నేను మిమ్మును దేశములలో చెదరగొట్టెదను;

9 అయితే మీరు నా వైపు తిరిగి, నా ఆజ్ఞలను గైకొని వాటి ప్రకారం చేస్తే; మీలో స్వర్గం యొక్క అంతిమ భాగానికి వెళ్లగొట్టబడినప్పటికీ, నేను వారిని అక్కడ నుండి సేకరించి, అక్కడ నా పేరు పెట్టడానికి నేను ఎంచుకున్న ప్రదేశానికి వారిని తీసుకువస్తాను.

10 ఇప్పుడు వీరు నీ సేవకులు మరియు నీ ప్రజలు, వీరిని నీ గొప్ప శక్తితో మరియు నీ బలమైన హస్తం ద్వారా నీవు విమోచించావు.

11 ఓ ప్రభూ, నేను నిన్ను వేడుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు నీ చెవి నీ సేవకుని ప్రార్థనకు మరియు నీ నామానికి భయపడాలని కోరుకునే నీ సేవకుల ప్రార్థనకు శ్రద్ధ చూపుము; మరియు వర్ధిల్లు, ఈ రోజు నీ సేవకుడు, మరియు ఈ వ్యక్తి దృష్టిలో అతనికి దయ ఇవ్వమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను రాజు పానీయాన్ని మోసేవాడిని.


అధ్యాయం 2

నెహెమ్యా యెరూషలేముకు వస్తాడు - అతను యూదులను నిర్మించమని ప్రేరేపించాడు.

1 అర్తహషస్త రాజు ఇరవయ్యో సంవత్సరంలో నీసాను నెలలో అతనికి ద్రాక్షారసం వచ్చింది. మరియు నేను ద్రాక్షారసం తీసుకొని రాజుకు ఇచ్చాను. ఇప్పుడు నేను అతని సమక్షంలో ఇంతకు ముందు బాధపడలేదు.

2 అందుకు రాజు నాతో ఇలా అన్నాడు: “నీకు జబ్బు లేదు కాబట్టి నీ ముఖం ఎందుకు విచారంగా ఉంది? ఇది హృదయ బాధ తప్ప మరొకటి కాదు. అప్పుడు నేను చాలా భయపడ్డాను,

3 మరియు రాజుతో ఇలా అన్నాడు: రాజు శాశ్వతంగా జీవించనివ్వండి; నా తండ్రుల సమాధుల స్థలమైన పట్టణము పాడుబడి దాని ద్వారాలు అగ్నితో కాల్చబడినప్పుడు నా ముఖము ఎందుకు విచారముగా ఉండకూడదు?

4 అప్పుడు రాజు నాతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు దేనికోసం అడుగుతావు? కాబట్టి నేను స్వర్గపు దేవుడిని ప్రార్థించాను.

5 మరియు నేను రాజుతో, “రాజుకు ఇష్టమైతే, నీ సేవకుడికి నీ దృష్టిలో దయ ఉంటే, నువ్వు నన్ను యూదాలోని నా పితరుల సమాధుల నగరానికి పంపి, నేను దానిని నిర్మించడానికి నన్ను పంపుతాను.

6 మరియు రాజు నాతో ఇలా అన్నాడు: (రాణి కూడా అతని పక్కన కూర్చొని ఉంది) నీ ప్రయాణం ఎంతకాలం ఉంటుంది? మరియు మీరు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తారు? కాబట్టి నన్ను పంపడం రాజుకు నచ్చింది; మరియు నేను అతనికి ఒక సమయాన్ని సెట్ చేసాను.

7 ఇంకా నేను రాజుతో ఇలా అన్నాను, “రాజుకు ఇష్టమైతే, నేను యూదాలోకి వచ్చేంతవరకు నన్ను పంపించడానికి నది అవతల ఉన్న అధిపతులకు ఉత్తరాలు ఇవ్వండి.

8 మరియు రాజు అరణ్య కాపలాదారు అయిన ఆసాపుకు ఒక ఉత్తరం, అతను ఇంటికి సంబంధించిన రాజభవనపు ద్వారాలకు, నగరం యొక్క గోడకు, నేను ప్రవేశించబోయే ఇంటి కోసం దూలాలు చేయడానికి కలపను నాకు ఇవ్వమని చెప్పాడు. లోకి. మరియు నా దేవుని మంచి హస్తం నాపై ఉన్నందున రాజు నన్ను అనుగ్రహించాడు.

9 అప్పుడు నేను నది అవతల ఉన్న అధిపతుల దగ్గరకు వచ్చి రాజుగారి ఉత్తరాలు వారికి ఇచ్చాను. ఇప్పుడు రాజు నాతో పాటు సైన్యాధిపతులను, గుర్రపు సైనికులను పంపాడు.

10 హోరోనీయుడైన సన్బల్లతు, అమ్మోనీయుడైన టోబీయా అనే సేవకుడు దాని గురించి విన్నప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయుల క్షేమం కోసం ఒక వ్యక్తి వచ్చాడని వారికి చాలా బాధ కలిగింది.

11 కాబట్టి నేను యెరూషలేముకు వచ్చి అక్కడ మూడు రోజులు ఉన్నాను.

12 మరియు నేను మరియు నాతో పాటు కొంతమంది మనుష్యులు రాత్రి లేచారు. యెరూషలేములో చేయుటకు నా దేవుడు నా హృదయములో ఉంచిన దానిని నేను ఎవరికీ చెప్పలేదు; నేను ఎక్కిన మృగం తప్ప మరే మృగం కూడా నా దగ్గర లేదు.

13 మరియు నేను రాత్రిపూట లోయ యొక్క ద్వారం గుండా, డ్రాగన్ బావి ముందు, మరియు పేడ రేవు వరకు వెళ్లి, యెరూషలేము గోడలను చూశాను, అవి విరిగిపోయాయి మరియు దాని ద్వారాలు అగ్నితో కాల్చబడ్డాయి.

14 అప్పుడు నేను ఫౌంటెన్ ద్వారం దగ్గరకు, రాజు కొలను దగ్గరికి వెళ్లాను. కానీ నా క్రింద ఉన్న మృగానికి వెళ్ళడానికి స్థలం లేదు.

15 అప్పుడు నేను రాత్రి వాగు దగ్గరికి వెళ్లి, గోడను చూసి, వెనక్కి తిరిగి, లోయ యొక్క ద్వారం ద్వారా ప్రవేశించి, తిరిగి వచ్చాను.

16 మరియు నేను ఎక్కడికి వెళ్లానో, ఏమి చేశానో పాలకులకు తెలియదు. నేను ఇంకా యూదులకుగాని, యాజకులకుగాని, ప్రభువులకుగాని, పాలకులకుగాని, ఆ పని చేసిన మిగిలిన వారికిగాని చెప్పలేదు.

17 అప్పుడు నేను వారితో ఇలా అన్నాను, “మనం పడుతున్న బాధను మీరు చూస్తున్నారు, యెరూషలేము ఎలా పాడుబడిందో, దాని ద్వారాలు అగ్నితో కాల్చబడి ఉన్నాయి. రండి, యెరూషలేము గోడను కట్టివేద్దాం, మనం ఇకపై నిందలు వేయకూడదు.

18 అప్పుడు నేను నా దేవుని హస్తం నాపై మంచిదని వారికి చెప్పాను. అలాగే రాజు నాతో చెప్పిన మాటలు కూడా. మరియు వారు, "మనం లేచి నిర్మించుకుందాం" అన్నారు. అందుకే ఈ మంచి పనికి తమ చేతులను బలపరిచారు.

19 అయితే హోరోనీయుడైన సన్బల్లతు, అమ్మోనీయుడైన టోబీయా, సేవకుడు, అరేబియా దేశస్థుడైన గెషెము అది విని, మమ్మల్ని ఎగతాళి చేసి, మమ్మల్ని తృణీకరించి, “మీరు చేస్తున్న ఈ పని ఏమిటి? మీరు రాజుపై తిరుగుబాటు చేస్తారా?

20 అప్పుడు నేను వారికి జవాబిచ్చి, “పరలోకమందున్న దేవా, ఆయన మనలను వర్ధిల్లును; అందుచేత అతని సేవకులమైన మేము లేచి కట్టెదము; అయితే యెరూషలేములో మీకు భాగము లేదు, హక్కు లేదు, జ్ఞాపకార్థము లేదు.


అధ్యాయం 3

గోడను నిర్మించిన వారి పేర్లు మరియు క్రమం.

1 అప్పుడు ప్రధాన యాజకుడైన ఎల్యాషీబు తన సహోదరులైన యాజకులతో కలసి లేచి గొఱ్ఱెల ద్వారమును కట్టిరి. వారు దానిని పవిత్రం చేసి, దాని తలుపులు ఏర్పాటు చేశారు; మేయా గోపురం వరకు, అంటే హననీలు గోపురం వరకు దానిని పవిత్రం చేశారు.

2 మరియు అతని పక్కన యెరికో మనుషులు నిర్మించారు. మరియు వారి పక్కన ఇమ్రీ కుమారుడైన జక్కూరు నిర్మించాడు.

3 అయితే హస్సేనా కుమారులు చేపల ద్వారాన్ని నిర్మించారు, వారు దాని దూలాలను ఉంచారు మరియు దాని తలుపులు, తాళాలు మరియు దాని కడ్డీలను ఏర్పాటు చేశారు.

4 వాటి ప్రక్కన కోజు కుమారుడైన ఊరియా కుమారుడైన మెరేమోతు బాగుచేసెను. వారి ప్రక్కన మెషెజబెయేలు కుమారుడైన బెరెకియా కుమారుడైన మెషుల్లాము బాగుచేసెను. మరియు వారి పక్కన బానా కొడుకు సాదోకు బాగుచేసాడు.

5 వారి పక్కన తెకోయీయులు బాగుచేశారు. కాని వారి ప్రభువులు తమ ప్రభువు పనికి మెడలు వంచలేదు.

6 పాత ద్వారం పాసేయా కుమారుడైన యెహోయాదాను, బెసోదేయా కుమారుడైన మెషుల్లామును బాగుచేసింది. వారు దాని దూలాలు వేసి, దాని తలుపులు, తాళాలు, కడ్డీలు ఏర్పాటు చేశారు.

7 వారి ప్రక్కన గిబియోనీయుడైన మెలాట్యా, మెరోనోతీయుడైన యాదోను, గిబియోను, మిస్పా వాసులు నదికి ఆనుకుని ఉన్న గవర్నర్ సింహాసనం వరకు బాగుచేశారు.

8 అతని పక్కన హర్హయా కుమారుడైన ఉజ్జీయేలు స్వర్ణకారులు బాగుచేసాడు. అతని ప్రక్కన వైద్యులలో ఒకరి కుమారుడైన హనన్యాను బాగుచేయించి, వారు యెరూషలేమును విశాలమైన గోడకు కట్టిరి.

9 వారి పక్కనే యెరూషలేము సగం భాగానికి అధిపతి అయిన హూరు కొడుకు రెఫాయా బాగుచేసాడు.

10 వారి పక్కనే హరూమాఫ్ కుమారుడైన యెదాయా తన ఇంటికి ఎదురుగా బాగుచేసాడు. అతని ప్రక్కన హషబ్నియా కుమారుడైన హత్తూషు బాగుచేసెను.

11 హారీము కుమారుడైన మల్కీయా, పహత్-మోయాబు కుమారుడైన హషూబు మరొక భాగాన్ని, పొయ్యిల గోపురాన్ని బాగుచేశారు.

12 అతని తర్వాతి వాడు యెరూషలేములోని సగభాగానికి అధిపతియైన హలోహేషు కుమారుడైన షల్లూమునూ అతని కూతుళ్లనూ బాగుచేశారు.

13 లోయ ద్వారం హానూను, జానోవా నివాసులు బాగుచేశారు. వారు దానిని నిర్మించి, దాని తలుపులను, దాని తాళాలను, దాని కడ్డీలను, గోడపై పేడ ద్వారానికి వేయి మూరలు ఏర్పాటు చేశారు.

14 అయితే పేడ ద్వారం బేత్-హక్కెరెము కొంత భాగానికి అధిపతి అయిన రేకాబు కుమారుడైన మల్కీయాను బాగుచేసింది. అతను దానిని నిర్మించి, దాని తలుపులు, తాళాలు మరియు దాని కడ్డీలను అమర్చాడు.

15 అయితే ఫౌంటెన్ ద్వారం మిస్పాలోని కొంత భాగానికి అధిపతి అయిన కొల్హోజె కుమారుడైన షల్లూము బాగుచేసింది. అతడు దానిని నిర్మించి, దానిని కప్పి, దాని తలుపులను, దాని తాళాలను, దాని కడ్డీలను, రాజు తోట పక్కన ఉన్న సిలోవా కొలను గోడను, దావీదు నగరం నుండి దిగే మెట్ల వరకు అమర్చాడు.

16 అతని తర్వాత బేత్‌జూర్‌లో సగం భాగానికి అధిపతియైన అజ్బూకు కుమారుడైన నెహెమ్యా, దావీదు సమాధుల ఎదురుగా ఉన్న స్థలం వరకు, నిర్మించిన కొలను వరకు, పరాక్రమవంతుల ఇంటి వరకు మరమ్మతులు చేశాడు.

17 అతని తరువాత బానీ కుమారుడైన రెహూము లేవీయులను బాగుచేసెను. అతని పక్కన కెయీలాలో సగం భాగానికి అధిపతి అయిన హషబ్యా తన వంతుగా బాగుచేసాడు.

18 అతని తర్వాత కీలాలో సగం భాగానికి అధిపతి అయిన హెనాదాదు కొడుకు బావాయి వారి సహోదరులను బాగుచేశాడు.

19 అతని ప్రక్కన మిస్పాకు అధిపతియైన యేషూవా కుమారుడైన ఏజెరు మరమ్మత్తు చేయబడ్డాడు, అది గోడ మలుపులో ఉన్న ఆయుధాగారానికి ఎదురుగా మరొక భాగాన్ని బాగుచేసింది.

20 అతని తర్వాత జబ్బయి కుమారుడైన బారూకు గోడ మలుపు నుండి ప్రధాన యాజకుడైన ఎల్యాషీబు ఇంటి ద్వారం వరకు ఉన్న మరో భాగాన్ని శ్రద్ధగా బాగుచేశాడు.

21 అతని తర్వాత కోజు కుమారుడైన ఊరియా కొడుకు మెరేమోతు ఎల్యాషీబు ఇంటి ద్వారం నుండి ఎల్యాషీబు ఇంటి చివరి వరకు మరో భాగాన్ని బాగు చేశాడు.

22 అతని తర్వాత మైదానంలోని మనుష్యులు యాజకులు బాగుచేశారు.

23 అతని తర్వాత బెన్యామీను, హషూబులు తమ ఇంటికి ఎదురుగా బాగుచేశారు. అతని తర్వాత అనన్యా కొడుకు మసేయా కొడుకు అజర్యా తన ఇంటి దగ్గర బాగుచేసాడు.

24 అతని తర్వాత హేనాదాదు కుమారుడైన బిన్నూయి అజర్యా ఇంటి నుండి గోడ మలుపు వరకు, మూల వరకు మరొక భాగాన్ని బాగు చేశాడు.

25 ఉజాయి కుమారుడైన పలాల్, చెరసాల ఆవరణలో ఉన్న రాజు యొక్క ఎత్తైన భవనం నుండి గోడకు మరియు గోపురానికి ఎదురుగా ఉన్నాడు. అతని తర్వాత పరోషు కొడుకు పెదయా.

26 అ౦తేకాక, తూర్పున ఉన్న నీటి గుమ్మానికి ఎదురుగా ఉన్న స్థలానికి, బయట ఉన్న బురుజుకు ఎదురుగా ఉన్న ఓఫెల్లో నెతినీములు నివసించారు.

27 వారి తర్వాత తెకోయీయులు ఓఫెల్ గోడ వరకు ఉన్న గొప్ప గోపురానికి ఎదురుగా మరో భాగాన్ని బాగుచేశారు.

28 గుర్రపు ద్వారం పైనుండి యాజకులు, ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఇంటికి ఎదురుగా బాగుచేశారు.

29 వారి తర్వాత ఇమ్మెరు కొడుకు సాదోకు తన ఇంటికి ఎదురుగా బాగుచేశాడు. అతని తర్వాత తూర్పు ద్వారం కాపలాదారు షెకన్యా కొడుకు షెమయా కూడా బాగు చేశాడు.

30 అతని తర్వాత షెలెమ్యా కుమారుడైన హనన్యా మరియు జాలాపు ఆరవ కుమారుడైన హానూను మరొక భాగాన్ని బాగుచేశారు. అతని తర్వాత బెరెకియా కుమారుడైన మెషుల్లాము తన గదికి ఎదురుగా బాగుచేయించాడు.

31 అతని తర్వాత స్వర్ణకారుని కుమారుడైన మల్కీయా మిఫ్కాదు ద్వారమునకు ఎదురుగా ఉన్న నెతీనీములకును వర్తకుల స్థలమునకును మూలకు ఎక్కువరకును బాగుచేయించెను.

32 మరియు కోనేరు నుండి గొర్రెల గుమ్మం వరకు వెళ్ళే మధ్య బంగారు పనివాళ్ళు మరియు వ్యాపారులు బాగుచేశారు.


అధ్యాయం 4

నెహెమ్యా కూలీలకు ఆయుధాలు సమకూర్చాడు.

1 అయితే మనం గోడ కట్టామని సన్బల్లట్ విని కోపించి, యూదులను ఎగతాళి చేశాడు.

2 మరియు అతడు తన సహోదరుల యెదుటను సమరయ సైన్యము యెదుటను, “ఈ బలహీనులైన యూదులు ఏమి చేస్తున్నారు? వారు తమను తాము బలపరచుకుంటారా? వారు త్యాగం చేస్తారా? అవి ఒక్కరోజులో అంతం చేస్తాయా? వారు కాల్చిన చెత్త కుప్పల నుండి రాళ్లను పునరుజ్జీవింపజేస్తారా?

3 అమ్మోనీయుడైన టోబీయా అతని దగ్గర ఉండి, “వారు కట్టేవాటిని కూడా ఒక నక్క పైకి లేస్తే, అతను వారి రాతి గోడను కూల్చివేస్తాడు” అన్నాడు.

4 మా దేవా, వినండి; ఎందుకంటే మనం తృణీకరించబడ్డాము; మరియు వారి నిందను వారి తలపైకి తిప్పండి మరియు చెరలో ఉన్న దేశంలో వారిని ఎరగా పెట్టండి;

5 మరియు వారి దోషమును కప్పివేయకుము, మరియు వారి పాపము నీ యెదుట నుండి తుడిచివేయబడకుము, ఎందుకంటే వారు అట్టివారి యెదుట నీకు కోపము పుట్టించెను.

6 కాబట్టి మేము గోడ కట్టాము; మరియు గోడ అంతా దాని సగభాగం వరకు కలిసిపోయింది. ఎందుకంటే ప్రజలకు పని చేయాలనే మనస్సు ఉంది.

7 అయితే సన్బల్లతు, టోబీయా, అరేబియన్లు, అమ్మోనీయులు, అష్డోదీయులు యెరూషలేము గోడలు కట్టబడ్డాయని, పగుళ్లు ఆగిపోయాయని విన్నప్పుడు వారు చాలా కోపంగా ఉన్నారు.

8 మరియు యెరూషలేముకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి మరియు దానిని అడ్డుకోవటానికి వారందరూ కలిసి కుట్ర పన్నారు.

9 అయినప్పటికీ మేము మా దేవుణ్ణి ప్రార్థించాము మరియు వారి కోసం రాత్రింబగళ్లు కాపలా ఉంచాము.

10 మరియు యూదా <<భారము మోసేవారి బలం క్షీణించింది, చెత్త చాలా ఉంది; తద్వారా గోడ కట్టలేకపోతున్నాం.

11 మరియు మన విరోధులు, “మేము వారి మధ్యకు వచ్చి, వారిని చంపి, పనిని నిలిపివేసే వరకు వారు చూడరు, చూడరు” అన్నారు.

12 మరియు వారి దగ్గర నివసించిన యూదులు వచ్చినప్పుడు, వారు మాకు పదిసార్లు చెప్పారు, మీరు ఎక్కడ నుండి మా వద్దకు తిరిగి వస్తారో వారు మీపైకి వస్తారు.

13 కాబట్టి నేను గోడ వెనుక దిగువ ప్రదేశాలలో, మరియు ఎత్తైన ప్రదేశాలలో, వారి కత్తులు, ఈటెలు మరియు వారి విల్లులతో ప్రజలను వారి కుటుంబాల ప్రకారం నిలబెట్టాను.

14 మరియు నేను చూచి, లేచి, ప్రభువులతో, అధికారులతో మరియు మిగిలిన ప్రజలతో ఇలా అన్నాను, మీరు వారికి భయపడవద్దు; గొప్ప మరియు భయంకరమైన ప్రభువును జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరియు మీ సోదరులు, మీ కుమారులు మరియు మీ కుమార్తెలు, మీ భార్యలు మరియు మీ ఇళ్ల కోసం పోరాడండి.

15 మరియు అది మనకు తెలిసిపోయిందని మన శత్రువులు విని, దేవుడు వారి ఆలోచనను నిష్ఫలింపజేశాడని విన్నప్పుడు, మనమందరం గోడకు తిరిగి వచ్చాము, ప్రతి ఒక్కరూ తమ పనికి వచ్చాము.

16 ఆ సమయం నుండి నా సేవకుల్లో సగం మంది పనిలో పనిచేశారు, మిగిలిన సగం మంది ఈటెలు, డాలులు, విల్లులు, హాబెర్జన్లు రెండింటినీ పట్టుకున్నారు. మరియు పాలకులు యూదా ఇళ్లన్నిటి వెనుక ఉన్నారు.

17 గోడమీద కట్టినవారూ, బరువులు మోసేవారూ, ప్రతి ఒక్కరు తమ తమ ఒక చేత్తో పనిలో పని చేస్తూ, మరో చేత్తో ఆయుధాన్ని పట్టుకున్నారు.

18 బిల్డర్ల కోసం, ప్రతి ఒక్కరూ తన కత్తిని తన ప్రక్కన కట్టుకుని, అలా నిర్మించారు. మరియు బాకా ఊదినవాడు నా దగ్గర ఉన్నాడు.

19 మరియు నేను ప్రభువులతో, అధికారులతో మరియు మిగిలిన ప్రజలతో, “పని చాలా పెద్దది మరియు పెద్దది, మరియు మేము గోడపై ఒకదానికొకటి దూరంగా ఉన్నాము.

20 కావున మీరు బూర శబ్దము ఏ స్థలములో వినబడుచున్నారో, అక్కడ మీరు మాయొద్దకు రండి. మన దేవుడు మన కొరకు పోరాడుతాడు.

21 కాబట్టి మేము పనిలో కష్టపడ్డాము; మరియు వారిలో సగం మంది తెల్లవారుజాము నుండి నక్షత్రాలు కనిపించే వరకు ఈటెలను పట్టుకున్నారు.

22 అదే సమయంలో నేను ప్రజలతో ఇలా అన్నాను, “ప్రతి ఒక్కరూ తన సేవకులతో కలిసి యెరూషలేములో బస చేయనివ్వండి;

23 కాబట్టి నేను గానీ, నా సహోదరులు గానీ, నా సేవకులు గానీ, నన్ను వెంబడించిన కాపలాదారులు గానీ, మాలో ఎవ్వరూ మా బట్టలు విప్పలేదు, అందరూ ఉతకడానికి వాటిని మానేస్తారు.


అధ్యాయం 5

యూదులు ఫిర్యాదు చేస్తారు - నెహెమ్యా వడ్డీ వ్యాపారులను మందలించాడు - అతను తన స్వంత భత్యాన్ని భరించాడు.

1 మరియు ప్రజలు మరియు వారి భార్యలు తమ సహోదరులైన యూదులకు వ్యతిరేకంగా పెద్దగా కేకలు వేశారు.

2 మేము, మా కుమారులు మరియు మా కుమార్తెలు చాలా మంది ఉన్నాము; అందుచేత మనం తిని బ్రతకడానికి వారి కోసం మొక్కజొన్న తీసుకుంటాము.

3 ఇంకా కొందరు, “కరువు వల్ల మొక్కజొన్నలు కొనడానికి మా భూములు, ద్రాక్షతోటలు, ఇళ్లు తాకట్టు పెట్టాం.

4 రాజుగారి కరువు కోసం, మా భూములు, ద్రాక్షతోటల కోసం అప్పు తీసుకున్నామని కూడా చెప్పేవారు.

5 ఇప్పుడు మన మాంసము మన సహోదరుల మాంసమువంటిది, మన పిల్లలు వారి పిల్లలవలె ఉన్నారు. మరియు, ఇదిగో, మేము సేవకులుగా మా కుమారులు మరియు మా కుమార్తెలు బానిసత్వం లోకి తీసుకుని, మరియు మా కుమార్తెలు కొన్ని ఇప్పటికే బానిసత్వం లోకి తీసుకురాబడింది; ఇతరులకు మా భూములు మరియు ద్రాక్షతోటలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని విమోచించడం మాకు అధికారం కాదు.

6 వారి మొర, ఈ మాటలు విన్నప్పుడు నాకు చాలా కోపం వచ్చింది.

7 అప్పుడు నేను నాతో సంప్రదింపులు జరిపి, ప్రభువులను, అధికారులను మందలించి, <<మీరు ప్రతి ఒక్కరు తన సహోదరుల నుండి వడ్డీ వసూలు చేస్తున్నారు. మరియు నేను వారికి వ్యతిరేకంగా గొప్ప సభను ఏర్పాటు చేసాను.

8 మరియు నేను వారితో, “మేము మా శక్తి మేరకు, అన్యజనులకు అమ్మబడిన మా సహోదరులైన యూదులను విమోచించాము; మరియు మీరు మీ సోదరులను కూడా అమ్ముతారా? లేక అవి మనకు అమ్ముతాయా? అప్పుడు వారు శాంతించారు మరియు సమాధానం చెప్పడానికి ఏమీ దొరకలేదు.

9 మీరు చేయడం మంచిదికాదని కూడా నేను చెప్పాను. మన శత్రువులైన అన్యజనుల నిందను బట్టి మీరు మన దేవునికి భయపడి నడవకూడదా?

10 అలాగే నేనూ, నా సహోదరులనూ, నా సేవకులూ వారి నుండి డబ్బును, మొక్కజొన్నను వసూలు చేయవచ్చు. నేను నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను, ఈ వడ్డీని వదిలేయండి.

11 ఈ రోజు కూడా, వారి భూములను, వారి ద్రాక్షతోటలను, ఒలీవ తోటలను, వారి ఇళ్లను, డబ్బులో వందో వంతు, మొక్కజొన్న, ద్రాక్షారసం మరియు నూనెను ఈ రోజు కూడా వారికి తిరిగి ఇవ్వమని ప్రార్థిస్తున్నాను. వాటిలో ఖచ్చితమైనది.

12 అప్పుడు వారు, “మేము వాటిని బాగు చేస్తాం, వాటి నుండి ఏమీ కోరము; కాబట్టి నువ్వు చెప్పినట్లే చేస్తాం. అప్పుడు నేను యాజకులను పిలిచి, వారు ఈ వాగ్దానానికి అనుగుణంగా నడుచుకోవాలని వారితో ప్రమాణం చేసాను.

13 అలాగే నేను నా ఒడిలో వణుకుతూ, “ఈ వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చని ప్రతి వ్యక్తిని అతని ఇంటి నుండి మరియు అతని శ్రమ నుండి దేవుడు కదిలిస్తాడు, అలాగే అతను కదిలిపోయాడు మరియు ఖాళీ చేస్తాడు. మరియు సమాజమంతా, “ఆమేన్” అని చెప్పి, ప్రభువును స్తుతించారు. మరియు ప్రజలు ఈ వాగ్దానం ప్రకారం చేసారు.

14 అంతేకాదు, నేను యూదా దేశంలో వారికి అధిపతిగా నియమించబడినప్పటి నుండి, ఇరవయ్యవ సంవత్సరం నుండి అర్తహషస్త రాజు ఏలిన ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వరకు, అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు, నేను మరియు నా సోదరులు రొట్టెలు తినలేదు. గవర్నర్ యొక్క.

15 అయితే నాకు ముందున్న మాజీ గవర్నర్లు ప్రజలకు బాధ్యత వహించి, వారి నుండి నలభై తులాల వెండితో పాటు రొట్టె మరియు ద్రాక్షారసాన్ని తీసుకున్నారు. అవును, వారి సేవకులు కూడా ప్రజలను పాలించారు; కాని దేవుని భయము వలన నేను అలా చేయలేదు.

16 అవును, నేను కూడా ఈ గోడ పనిలో కొనసాగాను, మేము భూమిని కొనలేదు; మరియు నా సేవకులందరూ అక్కడ పనికి గుమిగూడారు.

17 ఇంకా నా బల్ల దగ్గర నూట యాభై మంది యూదులు, పాలకులు ఉన్నారు, మన చుట్టూ ఉన్న అన్యజనుల నుండి మా వద్దకు వచ్చిన వారితో పాటు.

18 నాకొరకు ప్రతిదినము సిద్ధపరచబడినది ఒక ఎద్దును ఆరు గొఱ్ఱెలును; నా కోసం కోడిపిల్లలు కూడా సిద్ధం చేయబడ్డాయి మరియు పది రోజులకు ఒకసారి అన్ని రకాల ద్రాక్షారసాలను నిల్వ చేయండి; అయితే వీటన్నింటికి నాకు గవర్నర్ రొట్టె అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఈ ప్రజలపై బానిసత్వం భారీగా ఉంది.

19 నా దేవా, నేను ఈ ప్రజలకు చేసినదంతా మేలు కోసం నా గురించి ఆలోచించు.


అధ్యాయం 6

సన్బల్లట్ నెహెమ్యాను భయపెట్టాలని చూస్తున్నాడు - పని పూర్తయింది.

1 సన్బల్లతు, టోబీయా, అరేబియా దేశస్థుడైన గెషెము, మన శత్రువులు మిగిలిన వారు నేను ఆ గోడను కట్టించానని, దానిలో ఎలాంటి విఘాతం కలగలేదని విన్నారు. (ఆ సమయంలో నేను గేట్లపై తలుపులు ఏర్పాటు చేయలేదు;)

2 సన్బల్లట్ మరియు గెషెము నా దగ్గరికి పంపి, “రండి, మనం ఓనో మైదానంలోని ఏదో ఒక గ్రామంలో కలుసుకుందాం. కానీ వాళ్లు నాకు అపచారం చేయాలని అనుకున్నారు.

3 మరియు నేను వారియొద్దకు దూతలను పంపి, <<నేను దిగి రాలేనంత గొప్ప పని చేస్తున్నాను; నేను దానిని విడిచిపెట్టి మీ వద్దకు రాగానే ఆ పని ఎందుకు ఆగిపోవాలి?

4 అయినా వాళ్లు నా దగ్గరికి నాలుగుసార్లు పంపారు. మరియు నేను వారికి అదే పద్ధతిలో సమాధానం చెప్పాను.

5 అప్పుడు తన సేవకుడైన సన్బల్లతు ఐదవసారి తన చేతిలో ఒక బహిరంగ లేఖతో నా దగ్గరికి పంపాడు.

6 అందులో ఇలా వ్రాయబడి ఉంది, ఇది అన్యజనుల మధ్య నివేదించబడింది, మరియు గష్ము ఇలా అన్నాడు, మీరు మరియు యూదులు తిరుగుబాటు చేయాలని అనుకుంటున్నారు; ఈ మాటల ప్రకారం, మీరు వారి రాజుగా ఉండేలా మీరు గోడను నిర్మించారు.

7 మరియు యెరూషలేములో నిన్నుగూర్చి ప్రకటించుటకు ప్రవక్తలను నియమించియున్నావు, యూదాలో ఒక రాజు ఉన్నాడు; మరియు ఇప్పుడు ఈ మాటల ప్రకారం రాజుకు నివేదించబడాలి. ఇప్పుడు రండి, మనం కలిసి సలహా తీసుకుంటాం.

8 అప్పుడు నేను అతని దగ్గరికి పంపి, “నువ్వు చెప్పినవి ఏవీ జరగలేదు, కానీ నీవు వాటిని నీ హృదయం నుండి చెబుతున్నావు.

9 వాళ్లందరూ, “పని జరగకుండా వారి చేతులు బలహీనపడతాయి” అని మమ్మల్ని భయపెట్టారు. ఇప్పుడు దేవా, నా చేతులను బలపరచుము.

10 తర్వాత నేను మెహెతాబేలు కుమారుడైన దెలాయా కొడుకు షెమయా ఇంటికి వచ్చాను; మరియు అతను చెప్పాడు, "దేవుని మందిరంలో, దేవాలయంలో కలుసుకుందాం, మరియు ఆలయ తలుపులు మూసివేద్దాం; ఎందుకంటే వారు నిన్ను చంపడానికి వస్తారు; అవును, రాత్రిపూట వారు నిన్ను చంపడానికి వస్తారు.

11 మరియు నేను, “నాలాంటివాడు పారిపోవాలా? మరియు నా వంటి వ్యక్తి తన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి ఆలయంలోకి వెళ్లడానికి నా శత్రువు ఎవరు? నేను లోపలికి వెళ్ళను.

12 మరియు, దేవుడు అతనిని పంపలేదని నేను గ్రహించాను; కానీ అతను నాకు వ్యతిరేకంగా ఈ జోస్యం పలికాడు; టోబియా మరియు సన్బల్లట్ అతనిని నియమించుకున్నారు.

13 కావున అతడు నియమించిన అతనికి నేను భయపడి, అతడు చెప్పినట్లు చేసి పాపము చేయవలెను. మరియు వారు నన్ను నిందించుటకు చెడు నివేదిక కొరకు నన్ను కలిగి ఉన్నారా?

14 నా దేవా, టోబియా మరియు సన్బల్లత్ వారి ఈ క్రియలను బట్టి, ప్రవక్త నోవడియా గురించి, మరియు నాకు భయం కలిగించే మిగిలిన ప్రవక్తల గురించి ఆలోచించండి.

15 ఏలుల్ నెల ఇరవై యాభై రోజున అంటే యాభై రెండు రోజులలో గోడ కట్టడం పూర్తయింది.

16 మన శత్రువులందరూ దాని గురించి విన్నప్పుడు, మరియు మన చుట్టూ ఉన్న అన్యజనులందరూ ఈ విషయాలు చూసినప్పుడు, వారు తమ దృష్టిలో చాలా దిగజారిపోయారు. ఎందుకంటే ఈ పని మన దేవుడు చేసినదని వారు గ్రహించారు.

17 ఆ రోజుల్లో యూదా పెద్దలు టోబీయాకు చాలా ఉత్తరాలు పంపారు, టోబీయా లేఖలు వారికి వచ్చాయి.

18 అతడు అరా కుమారుడైన షెకన్యాకు అల్లుడు కాబట్టి యూదాలో చాలా మంది అతనితో ప్రమాణం చేశారు. మరియు అతని కుమారుడు యోహానాను బెరెకియా కుమారుడైన మెషుల్లాము కుమార్తెను తీసుకున్నాడు.

19 అలాగే వాళ్లు అతని మంచి క్రియలను నా ముందు తెలియజేసి, నా మాటలు అతనికి చెప్పారు. మరియు టోబియా నన్ను భయపెట్టడానికి ఉత్తరాలు పంపాడు.


అధ్యాయం 7

నెహెమ్యా యెరూషలేము బాధ్యతను హనానీ మరియు హనన్యాలకు అప్పగించాడు - బాబిలోన్ నుండి మొదట వచ్చిన వారి వంశావళి - వారి అర్పణలు.

1 గోడ కట్టబడి, నేను తలుపులు వేయగా, ద్వారపాలకులను, గాయకులను, లేవీయులను నియమించినప్పుడు, అది జరిగింది.

2 నేను నా సోదరుడు హనానీకి, రాజభవనానికి అధిపతియైన హనన్యాకు యెరూషలేము మీద బాధ్యతలు అప్పగించాను. అతను నమ్మకమైన వ్యక్తి, మరియు అనేక కంటే దేవుని భయపడ్డారు.

3 మరియు నేను వారితో, “సూర్యుడు వేడిగా ఉండే వరకు యెరూషలేము ద్వారాలు తెరవవద్దు; మరియు వారు నిలబడి ఉండగా, వారు తలుపులు మూసివేసి, వాటిని అడ్డుకోనివ్వండి; మరియు యెరూషలేము నివాసులకు, అతని కాపలాలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మరియు ప్రతి ఒక్కరికి తన ఇంటి ఎదురుగా ఉండేలా వాచ్‌లను నియమించండి.

4 ఇప్పుడు ఆ పట్టణం పెద్దది మరియు గొప్పది; కాని అక్కడ ప్రజలు తక్కువ, మరియు ఇళ్ళు నిర్మించబడలేదు.

5 మరియు నా దేవుడు వంశావళి ద్వారా లెక్కించబడేలా ప్రభువులను, అధికారులను మరియు ప్రజలను కూడగట్టాలని నా హృదయంలో ఉంచాడు. మరియు నేను మొదట వచ్చిన వారి వంశావళికి సంబంధించిన రిజిష్టర్‌ను కనుగొన్నాను మరియు దానిలో వ్రాయబడి ఉంది.

6 బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరు బందీలుగా విడిచిపెట్టబడి, యెరూషలేముకు మరియు యూదాకు మరల వచ్చెను, ప్రతి ఒక్కరు తమ తమ పట్టణమునకు వచ్చెదరు.

7 జెరుబ్బాబెలు, యేషూవా, నెహెమ్యా, అజర్యా, రామయ్యా, నహమానీ, మొర్దెకై, బిల్షాన్, మిస్పెరెత్, బిగ్వాయి, నెహూమ్, బానాలతో కలిసి వచ్చారు. ఇశ్రాయేలు ప్రజల మనుష్యుల సంఖ్య ఇది;

8 పరోషు సంతానం, రెండు వేల నూట డెబ్బై ఇద్దరు.

9 షెఫట్యా సంతానం, మూడు వందల డెబ్బై రెండు.

10 అరా కుమారులు ఏడువందల డెబ్బై ఐదుగురు.

11 యేషూవా, యోవాబుల సంతతిలో పహత్ మోయాబు సంతతి రెండువేల ఎనిమిది వందల పన్నెండు మంది.

12 ఏలాము సంతతివారు వెయ్యి రెండు వందల యాభై నాలుగు.

13 జత్తు పిల్లలు తొమ్మిది వందల నలభై ఐదుగురు.

14 జక్కయి సంతతివారు ఏడువందల అరవైమంది.

15 బానీ పిల్లలు, ఆరువందల నలభై రెండు.

16 బేబాయి సంతానం ఆరువందల ఇరవై ముగ్గురు.

17 అజ్గాదు సంతతివారు వెయ్యి రెండు వందల ఇరవై రెండు.

18 అదోనీకాము సంతతివారు ఆరువందల అరవై ఆరుగురు.

19 బిగ్వాయి సంతానం, రెండు వేల యాభై ఆరు.

20 ఆదిను సంతానం నాలుగువందల యాభై నాలుగు.

21 హిజ్కియా అటేరు సంతానం, తొంభై ఎనిమిది మంది.

22 హాషుము సంతతివారు రెండువందల ఇరవై ముగ్గురు.

23 బెజాయి సంతతివారు మూడు వందల ఇరవై ముగ్గురు.

24 యోరా సంతానం నూట పన్నెండు మంది.

25 గిబియోను సంతానం తొంభై ఐదు మంది.

26 బేత్లెహేము మరియు నెటోఫాలోని పురుషులు నూట ఎనభై ఎనిమిది మంది.

27 అంతోతు మనుష్యులు నూట ఇరవై ఎనిమిది మంది.

28 బేత్అజ్మావెతు మనుష్యులు నలభై ఇద్దరు.

29 కిర్యత్ యెయారీము, కెఫీరా, బేరోతు నివాసులు ఏడువందల నలభై ముగ్గురు.

30 రామా మరియు గాబాల పురుషులు ఆరువందల ఇరవై ఒక్కరు.

31 మిక్మాస్ పురుషులు నూట ఇరవై ఇద్దరు.

32 బేతేలు, హాయి పట్టణస్థులు రెండువందల ఇరవై ముగ్గురు.

33 మరో నెబో మనుష్యులు యాభై ఇద్దరు.

34 మరో ఏలాము సంతానం వెయ్యి రెండు వందల యాభై నాలుగు.

35 హారీము సంతతివారు మూడు వందల ఇరవై మంది.

36 యెరికో వంశస్థులు మూడువందల నలభై ఐదుగురు.

37 లోద్, హదీద్, ఓనో వంశస్థులు ఏడువందల ఇరవై ఐదుగురు.

38 సెనాయులు మూడువేల ఆరువందల ముప్ఫై మంది.

39 యాజకులు; యెషూవా వంశస్థుడైన యెదాయా సంతానం తొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు.

40 ఇమ్మెరు సంతానం, వెయ్యి యాభై రెండు,

41 ప్షూరు పిల్లలు వెయ్యి రెండువందల నలభై ఏడుగురు.

42 హారీము సంతానం వెయ్యి పదిహేడు.

43 లేవీయులు; యేషువా, కద్మీయేలు, హోదేవా సంతానం డెబ్బై నాలుగు.

44 ఆసాపు కుమారుల గాయకులు నూట ఇరవై ఎనిమిది మంది.

45 పోర్టర్లు; షల్లూమ్ పిల్లలు, అటేరు పిల్లలు, టల్మోను పిల్లలు, అక్కూబు పిల్లలు, హతీటా పిల్లలు, షోబాయి పిల్లలు నూట ముప్ఫై తొమ్మిది మంది.

46 నెతినిమ్; జీహా పిల్లలు, హషుఫా పిల్లలు, తబ్బాత్ పిల్లలు,

47 కేరోస్ పిల్లలు, సియా పిల్లలు, పదోను పిల్లలు,

48 లెబానా పిల్లలు, హగాబా పిల్లలు, షల్మయి పిల్లలు,

49 హానాను పిల్లలు, గిద్దేలు పిల్లలు, గహార్ పిల్లలు,

50 రెయాయా పిల్లలు, రెజీను పిల్లలు, నెకోదా పిల్లలు,

51 గజ్జాము కుమారులు, ఉజ్జా కుమారులు, ఫాసెయా పిల్లలు,

52 బేసాయి పిల్లలు, మెయూనీము పిల్లలు, నెఫిషెసీము పిల్లలు,

53 బక్బుకు పిల్లలు, హకూఫా పిల్లలు, హర్హూరు పిల్లలు,

54 బజ్లిత్ పిల్లలు, మెహిదా పిల్లలు, హర్షా పిల్లలు,

55 బార్కోస్ పిల్లలు, సీసెరా పిల్లలు, తమా పిల్లలు,

56 నెజియా పిల్లలు, హతీఫా పిల్లలు,

57 సొలొమోను సేవకుల పిల్లలు; సోతాయ్ పిల్లలు, సోఫెరెతు పిల్లలు, పెరిడా పిల్లలు,

58 జాలా పిల్లలు, డార్కోన్ పిల్లలు, గిద్దేలు పిల్లలు,

59 షెఫట్యా పిల్లలు, హత్తీలు పిల్లలు, జెబాయిముకు చెందిన పోకెరెతు పిల్లలు, ఆమోను పిల్లలు.

60 నెతీనీయులందరూ, సొలొమోను సేవకుల పిల్లలు మూడువందల తొంభైరెండు మంది.

61 తెల్మెలా, తెల్-హరేషా, కెరూబు, అద్దోన్, ఇమ్మెర్ నుండి కూడా వెళ్ళిన వారు వీరే. కానీ వారు ఇశ్రాయేలీయులైతే తమ తండ్రి ఇంటిని, వారి సంతానం చూపించలేకపోయారు.

62 దెలాయా పిల్లలు, తోబీయా పిల్లలు, నెకోదా పిల్లలు, ఆరువందల యాభైరెండు మంది.

63 మరియు పూజారులు; హబయా పిల్లలు, కోజు పిల్లలు, బర్జిల్లాయి పిల్లలు, గిలాదీయుడైన బర్జిల్లాయి కుమార్తెలలో ఒకరిని భార్యగా చేసుకొని, వారి పేరు మీదుగా పిలవబడ్డారు.

64 వీరు వంశవృక్షం ప్రకారం లెక్కించబడిన వారిలో తమ రిజిస్టర్ కోసం వెతికారు, కానీ అది కనుగొనబడలేదు. కావున వారు కలుషితమై యాజకత్వము నుండి తీసివేయబడ్డారు.

65 మరియు తిర్షాత వారితో, ఊరీము మరియు తుమ్మీములతో ఒక యాజకుడు లేచి నిలబడే వరకు వారు అతి పవిత్రమైన వాటిని తినకూడదని వారితో చెప్పాడు.

66 మొత్తం సమాజం మొత్తం నలభై రెండు వేల మూడువందల అరవై మంది.

67 వారి దాసులు మరియు దాసీలు కాక, వీరిలో ఏడువేల మూడు వందల ముప్పై ఏడు మంది ఉన్నారు. మరియు వారికి రెండు వందల నలభై ఐదు మంది గాయకులు మరియు పాటలు పాడే స్త్రీలు ఉన్నారు.

68 వారి గుర్రాలు, ఏడువందల ముప్పై ఆరు; వారి మ్యూల్స్, రెండు వందల నలభై ఐదు;

69 వారి ఒంటెలు నాలుగువందల ముప్పై ఐదు; ఆరువేల ఏడువందల ఇరవై గాడిదలు.

70 మరియు పితరులలో కొందరు పెద్దలు పనికి ఇచ్చారు. తీర్షత ఆ నిధికి వెయ్యి తులాల బంగారాన్ని, యాభై బేసిన్‌లను, ఐదువందల ముప్పై మంది పూజారుల వస్త్రాలను ఇచ్చాడు.

71 మరియు పితరులలో కొందరు ప్రధానులు పనికి ఇరవై వేల తులాల బంగారాన్ని మరియు రెండు వేల రెండు వందల పౌనుల వెండిని ఇచ్చారు.

72 మిగిలిన ప్రజలు ఇచ్చినది ఇరవై వేల తులాల బంగారం, రెండు వేల పౌండ్ల వెండి, అరవై ఏడు మంది యాజకుల వస్త్రాలు.

73 కాబట్టి యాజకులు, లేవీయులు, పోర్టర్లు, గాయకులు, కొంతమంది ప్రజలు, నెతీనీయులు, ఇశ్రాయేలీయులందరూ తమ తమ పట్టణాల్లో నివసించారు. మరియు ఏడవ నెల వచ్చినప్పుడు, ఇశ్రాయేలీయులు తమ పట్టణాలలో ఉన్నారు.


అధ్యాయం 8

చట్టాన్ని వివరించే విధానం - గుడారాల విందు.

1 మరియు ప్రజలందరూ నీటి ద్వారం ముందు ఉన్న వీధిలో ఒక వ్యక్తిగా గుమిగూడారు. మరియు వారు ఇశ్రాయేలీయులకు యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని తీసుకురావాలని లేఖకుడైన ఎజ్రాతో చెప్పారు.

2 మరియు యాజకుడైన ఎజ్రా ఏడవ నెల మొదటి రోజున స్త్రీపురుషులు మరియు వినికిడి జ్ఞానంతో ఉన్న వారందరి ముందు ధర్మశాస్త్రాన్ని తీసుకువచ్చాడు.

3 మరియు అతను ఉదయం నుండి మధ్యాహ్నం వరకు నీటి ద్వారం ముందు ఉన్న వీధి ముందు, పురుషులు మరియు స్త్రీలు మరియు అర్థం చేసుకోగల వారి ముందు చదివాడు. మరియు ప్రజలందరి చెవులు ధర్మశాస్త్ర గ్రంధానికి శ్రద్ధగా ఉన్నాయి.

4 మరియు శాస్త్రియైన ఎజ్రా వారు ఉద్దేశ్యము కొరకు చేసిన చెక్కతో చేసిన పల్లకి మీద నిలువబడి యుండెను. మరియు అతని ప్రక్కన మత్తితియా, షేమా, అనాయా, ఊరియా, హిల్కియా, మసేయా అతని కుడివైపున నిలిచారు. మరియు అతని ఎడమ వైపున, పెదయా, మరియు మిషాయేలు, మరియు మల్కియా, మరియు హషుము, మరియు హష్బదానా, జెకర్యా మరియు మెషుల్లాము.

5 మరియు ఎజ్రా ప్రజలందరి దృష్టికి పుస్తకాన్ని తెరిచాడు. (ఎందుకంటే అతను ప్రజలందరికీ పైవాడు;) మరియు అతను దానిని తెరిచినప్పుడు, ప్రజలందరూ లేచి నిలబడ్డారు;

6 మరియు ఎజ్రా గొప్ప దేవుడైన యెహోవాను స్తుతించాడు. మరియు ప్రజలందరూ తమ చేతులు పైకెత్తి, ఆమేన్, ఆమేన్, మరియు వారు తమ తలలు వంచి, భూమికి తమ ముఖముతో ప్రభువును ఆరాధించారు.

7 యేషూవా, బానీ, షెరేబియా, యామీన్, అక్కూబ్, షబ్బెతై, హోదీయా, మాసేయా, కెలితా, అజర్యా, జోజాబాదు, హానాను, పెలాయా, లేవీయులు కూడా ప్రజలకు ధర్మశాస్త్రాన్ని అర్థమయ్యేలా చేశారు. మరియు ప్రజలు వారి స్థానంలో నిలబడ్డారు.

8 కాబట్టి వారు దేవుని ధర్మశాస్త్రంలోని పుస్తకాన్ని స్పష్టంగా చదివి, అర్థాన్ని తెలియజేసి, చదవడాన్ని వారికి అర్థమయ్యేలా చేసారు.

9 తిర్షాతయైన నెహెమ్యా, శాస్త్రియైన యాజకుడైన ఎజ్రా, ప్రజలకు బోధించే లేవీయులు ప్రజలందరితో ఇలా అన్నారు: “ఈ రోజు మీ దేవుడైన యెహోవాకు పవిత్రమైనది. దుఃఖించకు, ఏడ్వకు. ఎందుకంటే ధర్మశాస్త్రంలోని మాటలు విని ప్రజలందరూ ఏడ్చారు.

10 అప్పుడు అతను వారితో ఇలా అన్నాడు: మీరు వెళ్లి, కొవ్వు తిని, తీపి తాగండి, ఏమీ సిద్ధం చేయని వారికి భాగాలు పంపండి. ఎందుకంటే ఈ రోజు మన ప్రభువుకు పవిత్రమైనది; మీరు క్షమించవద్దు; ఎందుకంటే ప్రభువు ఆనందమే మీ బలం.

11 కాబట్టి లేవీయులు ప్రజలందరినీ శాంతింపజేసి, “ఆ రోజు పవిత్రమైనది కాబట్టి మీరు శాంతించండి; మీరు దుఃఖపడకుము.

12 మరియు ప్రజలందరూ తమతో చెప్పబడిన మాటలను అర్థం చేసుకున్నందున, తినడానికి, త్రాగడానికి, వంతులు పంపడానికి మరియు గొప్ప ఆనందించటానికి వెళ్ళారు.

13 మరియు రెండవ రోజు ప్రజలందరి పితరులలోని ప్రధానులు, యాజకులు మరియు లేవీయులు ధర్మశాస్త్రంలోని మాటలను అర్థం చేసుకోవడానికి శాస్త్రియైన ఎజ్రా వద్దకు సమావేశమయ్యారు.

14 మరియు ఇశ్రాయేలీయులు ఏడవ నెల పండుగలో గూడారాలలో నివసించవలెనని యెహోవా మోషే ద్వారా ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రములో వ్రాయబడియుండెను.

15 మరియు వారు తమ పట్టణములన్నిటిలోను మరియు యెరూషలేములోను ప్రకటించి, “కొండమీదికి వెళ్లి, ఒలీవ కొమ్మలను, దేవదారు కొమ్మలను, మర్రిచెట్టు కొమ్మలను, తాటి కొమ్మలను, దట్టమైన చెట్ల కొమ్మలను తయారుచేయుము” అని ప్రకటించాలి. బూత్‌లు, వ్రాసినట్లుగా.

16 కాబట్టి ప్రజలు బయటికి వెళ్లి, వారిని తీసుకువచ్చి, ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ ఇంటి పైకప్పు మీద, వారి ఆవరణలలో, దేవుని మందిరంలోని ఆవరణలలో, నీటి ద్వారం వీధిలో, మరియు లోపలికి బూత్‌లుగా చేసుకున్నారు. ఎఫ్రాయిము ద్వారం వీధి.

17 చెరలోనుండి తిరిగి వచ్చిన వారి సమాజమంతయు పర్ణశాలలు చేసి గూడుల క్రింద కూర్చుండిరి. ఎందుకంటే నూను కుమారుడైన యేషువ కాలం నుండి ఆ రోజు వరకు ఇశ్రాయేలీయులు అలా చేయలేదు. మరియు చాలా గొప్ప ఆనందం ఉంది.

18 అలాగే, మొదటి రోజు నుండి చివరి రోజు వరకు, అతను దేవుని ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో ప్రతిరోజూ చదువుతున్నాడు. మరియు వారు ఏడు రోజులు పండుగ చేసుకున్నారు; మరియు ఎనిమిదవ రోజు పద్ధతి ప్రకారం గంభీరమైన సభ జరిగింది.


అధ్యాయం 9

ప్రజల పశ్చాత్తాపం - లేవీయులు దేవుని మంచితనం మరియు వారి దుష్టత్వం గురించి మతపరమైన ఒప్పుకోలు చేస్తారు.

1 ఈ నెల ఇరవై నాలుగవ రోజున ఇశ్రాయేలీయులు ఉపవాసం ఉండి, గోనెపట్టలతో, మట్టితో సమావేశమయ్యారు.

2 మరియు ఇశ్రాయేలు సంతానం అపరిచితులందరి నుండి తమను తాము వేరు చేసి, నిలబడి తమ పాపాలను, తమ పితరుల దోషాలను ఒప్పుకున్నారు.

3 మరియు వారు తమ స్థానంలో నిలబడి, తమ దేవుడైన యెహోవా ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాన్ని రోజులో నాలుగో వంతు చదివారు. మరియు నాల్గవ వంతు వారు ఒప్పుకొని, తమ దేవుడైన యెహోవాను ఆరాధించారు.

4 అప్పుడు లేవీయులు, యేషువా, బానీ, కద్మీయేలు, షెబన్యా, బున్నీ, షెరేబియా, బానీ, చెనానీ మెట్లమీద నిలబడి తమ దేవుడైన యెహోవాకు బిగ్గరగా కేకలు వేశారు.

5 అప్పుడు లేవీయులు, యేషువా, కద్మీయేలు, బానీ, హషబ్నియా, షెరేబియా, హోదీయా, షెబన్యా, పెతాహ్యా ఇలా అన్నారు: “లేచి నిలబడి మీ దేవుడైన యెహోవాను ఎప్పటికీ స్తుతించండి. మరియు నీ మహిమాన్విత నామము ఆశీర్వదించబడును, ఇది అన్ని ఆశీర్వాదము మరియు ప్రశంసల కంటే ఉన్నతమైనది.

6 నీవే, నీవే ప్రభువు; నీవు స్వర్గాన్ని, స్వర్గపు స్వర్గాన్ని, వాటి సమస్త సమూహాన్ని, భూమిని, అందులోని సమస్తాన్ని, సముద్రాలను, అందులో ఉన్న సమస్తాన్ని సృష్టించావు, మరియు వాటన్నింటిని నీవు కాపాడుతున్నావు. మరియు స్వర్గపు సైన్యం నిన్ను ఆరాధిస్తుంది.

7 అబ్రామును ఎన్నుకొని, కల్దీయుల ఊరు నుండి అతనిని రప్పించి, అతనికి అబ్రాహాము అను పేరు పెట్టిన దేవుడైన ప్రభువు నీవు;

8 మరియు అతని హృదయం నీ యెదుట నమ్మకంగా ఉందని గుర్తించి, కనానీయులు, హిత్తీయులు, అమోరీయులు, పెరిజ్జీయులు, జెబూసీయులు, గిర్గాషీయుల దేశాన్ని అతనికి ఇవ్వాలని అతనితో నిబంధన చేశాడు. విత్తనం, మరియు నీ మాటలను నెరవేర్చాడు; ఎందుకంటే నువ్వు నీతిమంతుడివి;

9 ఈజిప్టులో మన పితరులు పడుతున్న బాధలను చూసి, ఎర్ర సముద్రం దగ్గర వారి మొర విన్నారు.

10 మరియు ఫరో మీద, అతని సేవకులందరి మీద, అతని దేశంలోని ప్రజలందరి మీద సూచనలు, అద్భుతాలు చేశాడు. ఎందుకంటే వారు వారిపై గర్వంగా ప్రవర్తించారని నీకు తెలుసు. కాబట్టి ఈ రోజులాగా నీకు పేరు వచ్చింది.

11 మరియు నీవు వారి యెదుట సముద్రమును విభజించితివి; మరియు వారిని హింసించువారిని నీవు అగాధములోనికి త్రోసివేయుదువు, బలమైన నీళ్లలో ఒక రాయి విసిరినట్లు.

12 మరియు మీరు పగటిపూట మేఘావృతమైన స్తంభం ద్వారా వారిని నడిపించారు; మరియు రాత్రిపూట అగ్ని స్తంభం ద్వారా, వారు వెళ్ళవలసిన మార్గంలో వారికి వెలుగునిచ్చేందుకు.

13 నీవు సీనాయి కొండపైకి దిగి వచ్చి, పరలోకం నుండి వారితో మాట్లాడి, వారికి సరైన తీర్పులను, నిజమైన చట్టాలను, మంచి శాసనాలను, ఆజ్ఞలను ఇచ్చావు.

14 మరియు నీ పరిశుద్ధ విశ్రాంతి దినమును వారికి తెలియజేసి, నీ సేవకుడైన మోషే ద్వారా వారికి ఆజ్ఞలను, కట్టడలను, శాసనములను ఆజ్ఞాపించావు.

15 మరియు వారి ఆకలికి స్వర్గం నుండి రొట్టెలు ఇచ్చాడు, మరియు వారి దాహం కోసం బండలో నుండి నీరు తెచ్చాడు, మరియు మీరు వారికి ఇస్తానని ప్రమాణం చేసిన దేశాన్ని వారు స్వాధీనం చేసుకుంటారని వారికి వాగ్దానం చేశాడు.

16 అయితే వాళ్లు, మా పితరులు గర్వంగా ప్రవర్తించి, తమ మెడలు కఠినంగా చేసి, నీ ఆజ్ఞలను వినలేదు.

17 మరియు విధేయత చూపలేదు, వారి మధ్య నీవు చేసిన నీ అద్భుతాలను పట్టించుకోలేదు. కానీ వారి మెడలు కఠినతరం, మరియు వారి తిరుగుబాటు వారి బానిసత్వం తిరిగి ఒక కెప్టెన్ నియమించారు; కానీ నీవు క్షమించటానికి సిద్ధంగా ఉన్న దేవుడు, దయ మరియు దయగలవాడు, కోపానికి నిదానంగా మరియు గొప్ప దయగలవాడు, మరియు వారిని విడిచిపెట్టలేదు.

18 అవును, వారు వాటిని కరిగించిన దూడను చేసి, <<ఈజిప్టు నుండి నిన్ను రప్పించిన నీ దేవుడు ఈయనే, మరియు గొప్ప రెచ్చగొట్టాడు;

19 అయితే నీవు అనేకమైన కనికరముతో వారిని అరణ్యములో విడిచిపెట్టలేదు; మేఘ స్తంభము వారిని దారిలో నడిపించుటకు పగటిపూట వారిని విడిచిపెట్టలేదు; రాత్రిపూట అగ్ని స్థంభము, వారికి వెలుగును చూపుటకు మరియు వారు వెళ్ళవలసిన మార్గమును చూపలేదు.

20 వారికి ఉపదేశించుటకు నీవు నీ మంచి ఆత్మను అనుగ్రహించావు, మరియు నీ మన్నాను వారి నోటికి ఇవ్వకుండా, వారి దాహానికి నీరు ఇచ్చావు.

21 అవును, నలువది సంవత్సరాలు అరణ్యంలో నీవు వారిని పోషించావు, కాబట్టి వారికి ఏమీ లోటు లేదు. వారి బట్టలు పాతబడలేదు మరియు వారి పాదాలు ఉబ్బలేదు.

22 మీరు వారికి రాజ్యాలను మరియు దేశాలను ఇచ్చి, వారిని మూలలుగా విభజించారు; కాబట్టి వారు సీహోను దేశాన్ని, హెష్బోను రాజు దేశాన్ని, బాషాను రాజు ఓగు దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

23 వారి పిల్లలు కూడా ఆకాశ నక్షత్రాలవలె మీరు వృద్ధి చెంది, వారు స్వాధీనపరచుకొనవలెనని నీవు వారి పితరులకు వాగ్దానము చేసిన దేశమునకు వారిని రప్పించితివి.

24 కాబట్టి పిల్లలు లోపలికి వెళ్లి భూమిని స్వాధీనపరచుకున్నారు, మరియు మీరు వారి ముందు ఆ దేశ నివాసులను, కనానీయులను లోబరుచుకొని, వారి రాజులతో మరియు దేశ ప్రజలతో వారి చేతుల్లోకి అప్పగించి, వారు వారితో చేయగలిగారు. వారు చేస్తారు.

25 మరియు వారు బలమైన నగరాలను, లావుగా ఉన్న భూమిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు, మరియు అన్ని వస్తువులతో నిండిన ఇళ్లను, తవ్విన బావులు, ద్రాక్షతోటలు, ఒలీవ తోటలు మరియు సమృద్ధిగా పండ్ల చెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కాబట్టి వారు తిని, తృప్తిపడి, లావుగా, నీ గొప్ప మంచితనానికి ఆనందించారు.

26 అయినప్పటికీ వారు అవిధేయులుగా ఉండి, నీకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసి, నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని వారి వెనుకకు విసిరి, వారిని నీ వైపుకు తిప్పడానికి వారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమిచ్చిన నీ ప్రవక్తలను చంపారు మరియు వారు గొప్ప రెచ్చగొట్టారు.

27 కావున నీవు వారిని హింసించిన వారి శత్రువుల చేతికి అప్పగించితివి; మరియు వారి కష్టకాలములో, వారు నీకు మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు, నీవు పరలోకమునుండి వారి మాట విన్నావు; మరియు నీ అనేకమైన దయను బట్టి నీవు వారికి రక్షకులను ఇచ్చావు, వారు వారి శత్రువుల చేతిలో నుండి వారిని రక్షించారు.

28 అయితే వారు విశ్రాంతి పొందిన తర్వాత, వారు మళ్లీ నీ యెదుట చెడు చేసారు; కావున నీవు వారిని వారి శత్రువులచేతిలో విడిచిపెట్టితివి, అందుచేత వారు వారిపై అధికారము కలిగియున్నారు; ఇంకా వారు తిరిగి వచ్చి, నీకు మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు, నీవు స్వర్గం నుండి వాటిని విన్నావు; మరియు నీ దయను బట్టి నీవు అనేక సార్లు వారిని విడిపించావు;

29 మరియు నీవు వారిని నీ ధర్మశాస్త్రమునకు మరల రప్పించునట్లు వారికి విరోధముగా సాక్ష్యమిచ్చావు. అయినప్పటికీ వారు గర్వంగా వ్యవహరించారు, మరియు నీ ఆజ్ఞలను వినలేదు, కానీ నీ తీర్పులకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసారు, (ఒక వ్యక్తి చేస్తే, అతను వాటిలో నివసిస్తాడు;) మరియు భుజం ఉపసంహరించుకుని, వారి మెడను కఠినతరం చేసాడు మరియు వినలేదు.

30 ఇంకా చాలా సంవత్సరాలు నీవు వాటిని సహించావు, నీ ప్రవక్తలలో నీ ఆత్మ ద్వారా వారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమిచ్చావు. అయినా వారు వినరు; అందుచేత మీరు వాటిని దేశ ప్రజల చేతికి అప్పగించారు.

31 అయినను నీ గొప్ప కనికరము నిమిత్తము నీవు వారిని పూర్తిగా నాశనము చేయలేదు, వారిని విడిచిపెట్టలేదు; ఎందుకంటే నీవు దయగల మరియు దయగల దేవుడు.

32 కాబట్టి, మా దేవుడు, గొప్పవాడు, శక్తిమంతుడు, భయంకరుడు, ఒడంబడికను మరియు దయను పాటించే దేవుడు, మాకు, మా రాజులకు, మా అధిపతులకు మరియు వారిపై వచ్చిన కష్టాలన్నీ మీ ముందు చిన్నవిగా అనిపించకూడదు. అష్షూరు రాజుల కాలం నుండి నేటి వరకు మా యాజకులపై, మా ప్రవక్తల మీద, మా పూర్వీకుల మీద, నీ ప్రజలందరి మీద.

33 అయితే మా మీదికి తెచ్చిన ప్రతిదానిలో నీవు నీతిమంతుడివి; ఎందుకంటే నీవు సరైనది చేసావు, కానీ మేము చెడుగా చేసాము;

34 మా రాజులు, మా రాజులు, మా యాజకులు లేదా మా పితరులు నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటించలేదు, లేదా నీ ఆజ్ఞలను మరియు నీ సాక్ష్యాలను వినలేదు;

35 వారు తమ రాజ్యములోను, నీవు వారికిచ్చిన నీ గొప్ప మంచితనములోను, నీవు వారి యెదుట ఇచ్చిన విశాలమైన మరియు లావైన భూమిలోను నిన్ను సేవించలేదు, వారు తమ చెడ్డపనులను విడిచిపెట్టలేదు.

36 ఇదిగో, ఈ రోజు మేము సేవకులం, మరియు మీరు మా పితరులకు దాని ఫలాలను మరియు దాని మంచిని తినడానికి ఇచ్చిన భూమి కోసం, ఇదిగో, మేము దానిలో సేవకులం.

37 మరియు మా పాపములనుబట్టి నీవు మాపై నియమించిన రాజులకు అది గొప్ప వృద్ధిని ప్రసాదించును. వారు మన శరీరాలపై, మరియు మా పశువులపై, వారి ఇష్టానుసారం ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు మరియు మేము చాలా బాధలో ఉన్నాము.

38 మరియు వీటన్నిటిని బట్టి మేము ఒక నిశ్చయమైన ఒడంబడిక చేసి దానిని వ్రాస్తాము. మరియు మన అధిపతులు, లేవీయులు మరియు యాజకులు దానికి ముద్ర వేస్తారు.   


అధ్యాయం 10

నిబంధన.

1 ఇప్పుడు సీలు వేసిన వారు హచల్యా కుమారుడైన తిర్షాతా నెహెమ్యా మరియు జిద్కీయా.

2 సెరయా, అజర్యా, యిర్మీయా,

3 పషూరు, అమరియా, మల్కీయా,

4 హతూష్, షెబన్యా, మల్లూక్,

5 హరిమ్, మెరెమోత్, ఓబద్యా,

6 డేనియల్, గిన్నెథాన్, బరూచ్,

7 మెషుల్లాం, అబీయా, మిజామిన్,

8 మాజియా, బిల్గై, షెమయా; వీరు పూజారులు.

9 మరియు లేవీయులు; అజన్యా కుమారుడైన యేషువ, హెనాదాదు కుమారులలో బిన్నూ, కద్మీయేలు;

10 మరియు వారి సహోదరులు షెబనియా, హోదియా, కెలితా, పెలాయా, హానాన్,

11 మీకా, రెహోబ్, హషబియా,

12 జక్కూరు, షెరెబియా, షెబన్యా,

13 హోడిజా, బని, బెనిను.

14 ప్రజల ప్రధాన; పరోష్, పహత్-మోయాబ్, ఏలామ్, జత్తు, బానీ,

15 బన్ని, అజ్గద్, బెహై,

16 అదోనీయా, బిగ్వై, ఆదిన్,

17 అటర్, హిజ్కియా, అజ్జూర్,

18 హోదియా, హషుమ్, బెజాయ్,

19 హరిఫ్, అనాతోత్, నెబాయి,

20 మగ్పియాష్, మెషుల్లామ్, హెజీర్,

21 మెషెజాబీలు, జాదోక్, జద్దువా,

22 పెలాట్యా, హానాను, అనయా,

23 హోషేయా, హనన్యా, హషుబ్,

24 హల్లోహెష్, పిలేహా, షోబెక్,

25 రెహూమ్, హషబ్నా, మాసేయా.

26 మరియు అహీయా, హానాన్, అనాను,

27 మల్లూచ్, హరిమ్, బానాహ్.

28 మరియు మిగిలిన ప్రజలు, యాజకులు, లేవీయులు, పోర్టర్లు, గాయకులు, నెతినీములు మరియు ఆ దేశ ప్రజల నుండి దేవుని ధర్మశాస్త్రానికి దూరంగా ఉన్న వారందరూ, వారి భార్యలు, వారి కుమారులు మరియు వారి కుమార్తెలు, ప్రతి ఒక్కరికి జ్ఞానం మరియు అవగాహన ఉంది;

29 వారు తమ సహోదరులకు, తమ ప్రభువులకు కట్టుబడి, దేవుని సేవకుడైన మోషే ఇచ్చిన దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని అనుసరించి, అన్ని ఆజ్ఞలను పాటించి, పాటించకపోతే శాపం తమపైకి వస్తుందని ప్రమాణం చేసారు. వారి దేవుడైన యెహోవా, మరియు అతని తీర్పులు మరియు శాసనాలు.

30 మరియు వారు తమ కుమార్తెలను దేశంలోని ప్రజలకు ఇవ్వరు, ప్రజల కుమార్తెలను వారి కుమారులుగా తీసుకోరు.

31 మరియు ఆ దేశంలోని ప్రజలు వస్తువులను లేదా ఏదైనా ఆహారపదార్థాలను విక్రయించడానికి విశ్రాంతి రోజున తీసుకువస్తే, మేము వాటిని విశ్రాంతి రోజున లేదా పవిత్ర రోజున కొనుగోలు చేయము. మరియు మేము ఏడవ సంవత్సరాన్ని వదిలివేస్తాము మరియు ప్రతి రుణం యొక్క మినహాయింపు.

32 అలాగే మన దేవుని మందిరపు సేవ కోసం సంవత్సరానికి ఒక షెకెల్‌లో మూడవ భాగాన్ని మనకివ్వాలని మేము మా కొరకు శాసనాలు చేసాము.

33 సన్నద్ధమైన రొట్టెల కోసం, నిరంతర మాంసార్పణ కోసం, నిరంతర దహనబలి కోసం, విశ్రాంతి దినాల కోసం, అమావాస్యల కోసం, సెట్ విందుల కోసం, పవిత్రమైన వాటి కోసం, ఇశ్రాయేలు కోసం ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి పాపపరిహారార్థ బలి కోసం. , మరియు మన దేవుని మందిరం యొక్క అన్ని పనుల కోసం.

34 మరియు మా పితరుల ఇండ్ల ప్రకారము మా దేవుని మందిరములోనికి దానిని తీసుకురావడానికి, ప్రతి సంవత్సరము నిర్ణీత సమయములలో కట్టెల నైవేద్యము కొరకు యాజకులు, లేవీయులు మరియు ప్రజల మధ్య చీట్లు వేసాము. ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాయబడినట్లుగా మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము;

35 మరియు మన నేలలోని మొదటి ఫలాలను, అన్ని చెట్లలోని అన్ని పండ్లలో మొదటి ఫలాలను సంవత్సరానికి ప్రభువు మందిరానికి తీసుకురావడానికి;

36 ధర్మశాస్త్రంలో వ్రాయబడినట్లుగా మా కుమారులలో, మా పశువులలో మొదటి సంతానం, మరియు మా పశువుల మరియు మా మందల మొదటి పిల్లలను మన దేవుని మందిరానికి, సేవ చేసే యాజకుల వద్దకు తీసుకురావాలి. మన దేవుని ఇల్లు;

37 మరియు మన పిండిలోని ప్రథమ ఫలాలను, మా అర్పణలను, అన్ని రకాల చెట్ల ఫలాలను, ద్రాక్షారసాన్ని, నూనెను యాజకుల దగ్గరికి, మన దేవుని మందిరంలోని గదులకు తీసుకురావాలి. మరియు మా భూమిలోని దశమ వంతులు లేవీయులకు, అదే లేవీయులు మన సాగులో ఉన్న అన్ని పట్టణాలలో దశమభాగాలను కలిగి ఉంటారు.

38 లేవీయులు దశమభాగాలు తీసుకునేటప్పుడు అహరోను కుమారుడైన యాజకుడు లేవీయులతో కూడ ఉండవలెను. మరియు లేవీయులు పదియవ వంతును మన దేవుని మందిరానికి, గదులకు, నిధి గృహంలోకి తీసుకురావాలి.

39 ఇశ్రాయేలీయులు, లేవీ వంశస్థులు నైవేద్యాన్ని, కొత్త ద్రాక్షారసాన్ని, నూనెను, పరిశుద్ధ స్థలంలోని పాత్రలు, పరిచర్య చేసే యాజకులు, పోర్టర్లు ఉన్న గదుల దగ్గరికి తీసుకురావాలి. మరియు గాయకులు; మరియు మేము మా దేవుని మందిరాన్ని విడిచిపెట్టము.   


అధ్యాయం 11

జెరూసలేం నివాసులు.

1 మరియు ప్రజల అధికారులు యెరూషలేములో నివసించారు; మిగిలిన ప్రజలు కూడా పదిమందిలో ఒకరిని పవిత్ర పట్టణమైన యెరూషలేములో నివసించడానికి, తొమ్మిది వంతులు ఇతర నగరాల్లో నివసించడానికి చీట్లు వేశారు.

2 మరియు ప్రజలు యెరూషలేములో నివసించడానికి ఇష్టపూర్వకంగా ఇచ్చిన మనుష్యులందరినీ ఆశీర్వదించారు.

3 వీరు యెరూషలేములో నివసించిన సంస్థానానికి అధిపతులు; అయితే ఇశ్రాయేలీయులు, యాజకులు, లేవీయులు, నెతినీములు, సొలొమోను సేవకుల పిల్లలు యూదా పట్టణాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ పట్టణాల్లో నివసించారు.

4 యెరూషలేములో యూదావారిలోను బెన్యామీనీయులలోను కొందరు నివసించారు. యూదా వంశస్థుల నుండి; పెరెజ్ సంతానంలో మహలలేలు కొడుకు షెఫట్యా కొడుకు అమర్యా కొడుకు జెకర్యా కొడుకు ఉజ్జియా కొడుకు అతాయా;

5 మరియు బరూకు కుమారుడు మాసేయా, కొల్-హోజె కుమారుడు, హజాయా కుమారుడు, అదాయా కుమారుడు, జోయారీబ్ కుమారుడు, షిలోని కుమారుడైన జెకర్యా కుమారుడు.

6 యెరూషలేములో నివసించిన పెరెజు కుమారులందరూ నాలుగువందల అరవై ఎనిమిది మంది పరాక్రమవంతులు.

7 వీరు బెన్యామీను కుమారులు; సల్లూ మెషుల్లాము కుమారుడు, జోయెద్ కుమారుడు, పెదయా కుమారుడు, కొలయా కుమారుడు, మాసేయా కుమారుడు, ఇథియేలు కుమారుడు, యెషయా కుమారుడు.

8 అతని తర్వాత గబ్బాయి; సల్లాయి, తొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది.

9 మరియు జిచ్రీ కుమారుడైన జోయెల్ వారి పైవిచారణకర్త; మరియు సెనూవా కుమారుడైన యూదా పట్టణానికి రెండవవాడు.

10 యాజకులలో; యోయారీబు కుమారుడు జెదాయా, జాకీన్.

11 హిల్కీయా కొడుకు, మెషుల్లాము కొడుకు, సాదోకు కొడుకు, అహీటూబు కొడుకు మెరాయోతు కొడుకు సెరాయా దేవుని మందిరానికి అధిపతి.

12 మరియు ఇంటి పని చేసే వారి సహోదరులు ఎనిమిది వందల ఇరవై ఇద్దరు; మరియు అదాయా యెరోహాము కుమారుడు, పెలలియా కుమారుడు, అమ్ంజీ కుమారుడు, జెకర్యా కుమారుడు, పషూరు కుమారుడు, మల్కియా కుమారుడు,

13 మరియు అతని సహోదరులు, పితరులలో ముఖ్యులు, రెండు వందల నలభై రెండు; మరియు అమాషై అజారేలు కుమారుడు, అహసాయి కుమారుడు, మెషిల్లెమోతు కుమారుడు, ఇమ్మెరు కుమారుడు,

14 మరియు వారి సోదరులు, పరాక్రమవంతులు, నూట ఇరవై ఎనిమిది మంది; మరియు వారి పర్యవేక్షకుడు గొప్ప వ్యక్తులలో ఒకరి కుమారుడు జబ్దియేలు.

15 లేవీయులు కూడా; షెమయా హషుబు కుమారుడు, అజ్రీకాము కుమారుడు, హషబ్యా కుమారుడు, బున్నీ కుమారుడు;

16 మరియు లేవీయుల ప్రధానులైన షబ్బెతై మరియు జోజాబాదు దేవుని మందిరపు బాహ్య వ్యవహారాలను పర్యవేక్షించేవారు.

17 మరియు ఆసాపు కుమారుడైన జబ్ది కుమారుడైన మీకా కుమారుడైన మత్తన్యా ప్రార్థనలో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుటకు ప్రధానుడు. మరియు బక్బుకియా అతని సోదరులలో రెండవవాడు మరియు అబ్దా షమ్మూవా కుమారుడు, గలాల్ కుమారుడు, జెదూతున్ కుమారుడు.

18 పరిశుద్ధ పట్టణంలోని లేవీయులందరూ రెండువందల ఎనభై నాలుగు మంది.

19 ఇంకా ద్వారపాలకులైన అక్కూబు, టల్మోను, ద్వారములను కాపాడిన వారి సహోదరులు నూట డెబ్బై రెండు మంది.

20 మరియు ఇశ్రాయేలీయులలో మిగిలిన యాజకులు, లేవీయులు యూదా పట్టణములన్నిటిలో తమ తమ స్వాస్థ్యములో ఉన్నారు.

21 అయితే నెతీనీయులు ఓఫెలులో నివసించారు; మరియు జిహా మరియు గిస్పా నెతినిమ్‌లపై ఉన్నారు.

22 యెరూషలేములో లేవీయుల పైవిచారణకర్త బానీ కుమారుడు, హషబ్యా కుమారుడు, మత్తన్యా కుమారుడు, మీకా కుమారుడు ఉజ్జీ. ఆసాపు కుమారులలో, గాయకులు దేవుని మందిర పనిని చూసేవారు.

23 ఏలయనగా, గాయకులకు ప్రతి దినమునకు కొంత భాగము ఇవ్వవలెనని రాజు వారి ఆజ్ఞ.

24 మరియు యూదా కుమారుడైన జెరహు సంతానంలో మెషెజాబెయేలు కొడుకు పెతహ్యా ప్రజలకు సంబంధించిన అన్ని విషయాల్లో రాజుకు అండగా ఉన్నాడు.

25 మరియు గ్రామాల కొరకు, వారి పొలాల కొరకు, యూదా వంశస్థుల్లో కొందరు కిర్యత్ అర్బాలో, దాని గ్రామాలలో, దీబోనులో, దాని గ్రామాలలో, జెకబ్జెయేలులో, దాని గ్రామాలలో నివసించారు.

26 మరియు యెషూవా వద్ద, మొలాదా వద్ద, బేత్-ఫెలేత్ వద్ద,

27 మరియు హజార్షూవాల్లో, బెయేర్షెబాలో, దాని గ్రామాలలో,

28 మరియు జిక్లాగ్ వద్ద, మెకోనాలో, దాని గ్రామాలలో,

29 మరియు ఎన్-రిమ్మోను వద్ద, జారేయాలో, జర్మూత్ వద్ద,

30 జానోవా, అదుల్లాము మరియు వారి గ్రామాలలో, లాకీషులో, దాని పొలాలలో, అజెకాలో, దాని గ్రామాలలో. మరియు వారు బెయేర్షెబా నుండి హిన్నోము లోయ వరకు నివసించారు.

31 గెబా నుండి వచ్చిన బెన్యామీను పిల్లలు మిక్మష్, అయియా, బేతేలు మరియు వారి గ్రామాలలో నివసించారు.

32 మరియు అనాతోత్ వద్ద, నోబ్, అనన్యా,

33 హాజోరు, రామా, గిత్తయిమ్,

34 హదీద్, జెబోయిమ్, నెబల్లట్,

35 లోడ్ మరియు ఓనో, హస్తకళాకారుల లోయ.

36 మరియు లేవీయులు యూదాలోను బెన్యామీనులోను విభాగాలుగా ఉన్నారు.   


అధ్యాయం 12

ప్రధాన పూజారుల వారసత్వం - ప్రాకారాల సమర్పణ - దేవాలయంలో పూజారులు మరియు లేవీయుల కార్యాలయాలు.

1 షెయల్తీయేలు కుమారుడైన జెరుబ్బాబెలు, యెషూవాతో కలిసి వెళ్లిన యాజకులు, లేవీయులు వీరే. సెరయా, యిర్మీయా, ఎజ్రా,

2 అమరియా, మల్లూచ్, హత్తూష్,

3 షెకన్యా, రెహూమ్, మెరేమోత్,

4 ఇద్దో, గిన్నెతో, అబియా,

5 మియామిన్, మాదియా, బిగా,

6 షెమయా, మరియు జోయారీబ్, జెదాయా,

7 సల్లూ, అమోక్, హిల్కియా, జెదాయా. యేషూవా కాలంలో వీరు యాజకులకు మరియు వారి సోదరులకు ప్రధానులు.

8 ఇంకా లేవీయులు; జెషువా, బిన్నూయి, కద్మీల్, షెరెబియా, యూదా మరియు మత్తనియా, కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా, అతను మరియు అతని సోదరులు.

9 వారి సోదరులైన బక్బుకియా మరియు ఉన్ని కూడా వారిపై ఎదురుగా ఉన్నారు.

10 మరియు యేషువ జోయాకీమును కనెను, యోయాకీము ఎల్యాషీబును కనెను, ఎల్యాషీబు యోయాదాను కనెను.

11 జోయాదా యోనాతానును కనెను, యోనాతాను జద్దూవాను కనెను.

12 మరియు యోయాకీము దినములలో పితరులకు ప్రధానులైన యాజకులు; సెరయా, మెరయా; యిర్మీయా, హననియా;

13 ఎజ్రా, మెషుల్లాము; అమరియా, యెహోహానాన్;

14 మెలికు, జోనాథన్; షెబనియా, జోసెఫ్;

15 హరిమ్, అద్నా; మెరైయోత్, హెల్కై;

16 ఇద్దో నుండి జెకర్యా; గిన్నెతోన్, మెషుల్లమ్;

17 అబీయా, జిక్రి; మినియామిన్, మోయాదియా, పిల్తాయ్;

18 బిల్గా, షమ్మువా; షెమయా, యెహోనాథన్;

19 మరియు జోయారీబు నుండి మత్తెనై; Jedaiah, Uzzi;

20 సల్లాయి, కల్లాయి; యొక్క అర్థం Amok, Eber;

21 హిల్కియా, హషబ్యా; జెదయ్య, నెతనీల్.

22 ఎల్యాషీబు, జోయాదా, యోహానాను, జద్దూవాల కాలంలోని లేవీయులు తండ్రులలో ముఖ్యులుగా నమోదు చేయబడ్డారు. పెర్షియన్ డారియస్ పాలనకు కూడా పూజారులు.

23 ఎల్యాషీబు కుమారుడైన యోహానాను దినము వరకు పితరులలో ప్రధానులైన లేవీ కుమారులు దినవృత్తాంతముల గ్రంథములో వ్రాయబడియుండెను.

24 మరియు లేవీయులలో ప్రధానుడు; హషబ్యా, షెరేబియా, కద్మీయేలు కుమారుడైన యెషూవా, వారికి వ్యతిరేకంగా వారి సహోదరులతో కలిసి, దేవుని మనిషి అయిన దావీదు ఆజ్ఞ ప్రకారం, స్తోత్రం చేయడానికి మరియు కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి, వార్డుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడారు.

25 మత్తన్యా, బక్‌బుకియా, ఓబద్యా, మెషుల్లాము, టల్మోను, అక్కూబు, గుమ్మాల గుమ్మాల దగ్గర వార్డ్‌ను కాపలాగా ఉంచేవారు.

26 వీరు యోజాదాకు కుమారుడైన యెషూవా కుమారుడైన జోయాకీము దినములలోను, దేశాధిపతియైన నెహెమ్యా దినములలోను, యాజకుడైన ఎజ్రా కాలములోను శాస్త్రియైనవారు.

27 మరియు యెరూషలేము ప్రాకార ప్రతిష్ఠాపన సమయంలో వారు కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా, పాటలతో, తాళాలతో, కీర్తనలతో, వీణలతో, సంతోషంతో సమర్పణ జరుపుకోవడానికి, వారిని యెరూషలేముకు తీసుకురావడానికి, లేవీయులను వారి స్థలాలన్నిటిలో నుండి వెదకారు.

28 మరియు గాయకుల కుమారులు యెరూషలేము చుట్టుపక్కల ఉన్న మైదాన ప్రాంతాల నుండి మరియు నెటోఫాతి గ్రామాల నుండి సమావేశమయ్యారు.

29 గిల్గాలు ఇంటి నుండి, గెబా మరియు అజ్మావెత్ పొలాల నుండి కూడా; ఎందుకంటే గాయకులు యెరూషలేము చుట్టూ గ్రామాలను నిర్మించారు;

30 మరియు యాజకులు మరియు లేవీయులు తమను తాము శుద్ధి చేసుకొని, ప్రజలను, ద్వారాలను, గోడను శుద్ధి చేసుకున్నారు.

31 అప్పుడు నేను యూదా అధిపతులను గోడమీదికి రప్పించి, కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేవారిలో రెండు గొప్ప గుంపులను నియమించాను;

32 వారి తర్వాత హోషయా, యూదా అధిపతుల్లో సగం మంది వెళ్లారు.

33 మరియు అజర్యా, ఎజ్రా మరియు మెషుల్లాము,

34 యూదా, బెంజమిను, షెమయా, యిర్మీయా,

35 మరియు కొంతమంది యాజకుల కుమారులు బూరలు ఊదుతున్నారు. అవి, జెకర్యా, యోనాతాను కుమారుడు, షెమయా కుమారుడు, మత్తన్యా కుమారుడు, మికాయా కుమారుడు, జక్కూరు కుమారుడు, ఆసాపు కుమారుడు;

36 మరియు అతని సోదరులు, షెమయా, మరియు అజరేల్, మిలలై, గిలలై, మాయి, నెతనీలు, మరియు యూదా, హనానీ, దేవుని మనిషి అయిన దావీదు సంగీత వాయిద్యాలతో మరియు వారి ముందు శాస్త్రి అయిన ఎజ్రా.

37 మరియు వారికి ఎదురుగా ఉన్న ఫౌంటెన్ ద్వారం వద్ద, వారు దావీదు నగరం యొక్క మెట్ల మీదుగా, దావీదు ఇంటి మీదుగా, తూర్పున ఉన్న నీటి ద్వారం వరకు, గోడ ఎక్కారు.

38 మరియు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిన వారిలో ఇతర సమూహం వారికి ఎదురుగా వెళ్ళింది, వారి తర్వాత నేను, మరియు గోడపై ఉన్న సగం మంది ప్రజలు కొలిమిల గోపురం అవతల నుండి విశాలమైన గోడ వరకు.

39 మరియు ఎఫ్రాయిము ద్వారం పైన, పాత ద్వారం పైన, చేపల ద్వారం పైన, హననీలు గోపురం, మేయా గోపురం, గొర్రెల గుమ్మం వరకు ఉన్నాయి. మరియు వారు జైలు ద్వారంలో నిశ్చలంగా నిలబడ్డారు.

40 అలా దేవుని మందిరంలో కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించేవారిలో రెండు గుంపులు నిలబడ్డాయి

నేను, నాతోపాటు పాలకుల్లో సగం;

41 మరియు యాజకులు; ఎల్యాకీమ్, మాసేయా, మినియామీన్, మికాయా, ఎలియోనై, జెకర్యా, మరియు హనన్యా, బాకాలతో;

42 మరియు మాసేయా, షెమయా, ఎలియాజరు, ఉజ్జీ, యెహోహానాను, మల్కీయా, ఏలాము, ఏజెరు. మరియు గాయకులు బిగ్గరగా పాడారు, వారి పైవిచారణకర్త యెజ్రయాతో.

43 ఆ రోజు వారు గొప్ప బలులు అర్పించి సంతోషించారు. దేవుడు వారిని గొప్ప సంతోషముతో సంతోషపరచెను; భార్యలు మరియు పిల్లలు కూడా సంతోషించారు; తద్వారా యెరూషలేము సంతోషం చాలా దూరం వరకు వినబడింది.

44 మరియు ఆ సమయములో ధనవంతుల కొరకు, అర్పణల కొరకు, ప్రథమ ఫలముల కొరకు మరియు దశమ భాగముల కొరకు, పట్టణాలలోని పొలములలో నుండి యాజకుల కొరకు మరియు లేవీయుల కొరకు ధర్మశాస్త్రములోని భాగములను సమకూర్చుటకు కొందరు గదులపై నియమించబడ్డారు. యూదా యాజకుల కోసం మరియు వేచి ఉన్న లేవీయుల కోసం సంతోషించారు.

45 దావీదు, అతని కుమారుడైన సొలొమోను ఆజ్ఞ ప్రకారం గాయకులు, ద్వారపాలకులూ తమ తమ దేవుని ఆశ్రయాన్ని, శుద్ధీకరణకు సంబంధించిన వార్డ్‌ను కాపాడుకున్నారు.

46 పూర్వం దావీదు మరియు ఆసాపు రోజులలో గాయకులలో ముఖ్యులు, మరియు దేవునికి స్తుతి మరియు కృతజ్ఞతా గీతాలు ఉన్నాయి.

47 మరియు జెరుబ్బాబెలు దినములలోను నెహెమ్యా దినములలోను ఇశ్రాయేలీయులందరును ప్రతిదినము గాయకులకు మరియు ద్వారపాలకులకు భాగములను ఇచ్చెను. మరియు వారు లేవీయులకు పవిత్రమైన వాటిని పవిత్రం చేశారు; మరియు లేవీయులు అహరోను పిల్లలకు వాటిని పవిత్రం చేశారు.   


అధ్యాయం 13

చట్టాన్ని చదివిన తరువాత, అనేక సమూహాల నుండి వేరు చేయబడుతుంది - నెహెమియా సంస్కరణల సంస్థ.

1 ఆ రోజు వారు ప్రజల ప్రేక్షకుల మధ్య మోషే గ్రంథంలో చదివారు; మరియు అమ్మోనీయులు మరియు మోయాబీయులు దేవుని సంఘములోనికి ఎప్పటికీ రాకూడదని వ్రాయబడియున్నది.

2 వారు ఇశ్రాయేలీయులను రొట్టెలతో మరియు నీళ్లతో కలుసుకోలేదు, కానీ వారిని శపించేలా వారికి వ్యతిరేకంగా బలామును నియమించారు. అయితే మన దేవుడు శాపాన్ని ఆశీర్వాదంగా మార్చాడు.

3 వారు ధర్మశాస్త్రాన్ని విని ఇశ్రాయేలు నుండి మిశ్రమ సమూహమంతటినీ వేరు చేశారు.

4 మరియు దీనికి ముందు, యాజకుడైన ఎల్యాషీబు, మన దేవుని మందిరపు గదిని పర్యవేక్షిస్తూ, తోబీయాతో అనుబంధంగా ఉన్నాడు.

5 మరియు అతను అతని కోసం ఒక గొప్ప గదిని సిద్ధం చేసాడు, అక్కడ వారు మాంసాహార నైవేద్యాలను, సుగంధ ద్రవ్యాలను, పాత్రలను, లేవీయులకు ఇవ్వమని ఆజ్ఞాపించబడిన మొక్కజొన్న, కొత్త ద్రాక్షారసం మరియు నూనెలో దశమ వంతులు పెట్టారు. , మరియు గాయకులు, మరియు పోర్టర్లు; మరియు పూజారుల అర్పణలు.

6 అయితే ఈ కాలంలో నేను యెరూషలేములో లేను. ఎందుకంటే బబులోను రాజు అర్తహషస్త ఏలుబడిలో ముప్పై రెండవ సంవత్సరంలో నేను రాజు దగ్గరకు వచ్చాను, కొన్ని రోజుల తర్వాత నేను రాజును విడిచిపెట్టాను.

7 నేను యెరూషలేమునకు వచ్చి, ఎల్యాషీబు దేవుని మందిరపు ఆవరణలో టోబీయాకు ఒక గదిని సిద్ధం చేయడంలో అతనికి చేసిన చెడును అర్థం చేసుకున్నాను.

8 మరియు అది నాకు చాలా బాధ కలిగించింది; అందుచేత నేను తోబియా ఇంటి వస్తువులన్నిటిని గది నుండి బయటికి పారవేసాను.

9 అప్పుడు నేను ఆజ్ఞాపించాను, వారు గదులను శుభ్రపరిచారు; మరియు నేను దేవుని మందిరపు పాత్రలను, మాంసార్పణతోను, సాంబ్రాణితోను తిరిగి అక్కడికి తెచ్చాను.

10 మరియు లేవీయుల వంతులు వారికి ఇవ్వబడలేదని నేను గ్రహించాను. లేవీయులు మరియు గాయకులు, పని చేసిన ప్రతి ఒక్కరూ తమ పొలానికి పారిపోయారు.

11 అప్పుడు నేను అధికారులతో వాదిస్తూ, “దేవుని మందిరం ఎందుకు విడిచిపెట్టబడింది? మరియు నేను వారిని ఒకచోట చేర్చి, వారి స్థానంలో ఉంచాను.

12 అప్పుడు యూదావారంతా మొక్కజొన్నలో, కొత్త ద్రాక్షారసంలో, నూనెలో దశమభాగాన్ని ఖజానాకు తీసుకొచ్చారు.

13 యాజకుడైన షెలెమ్యాను శాస్త్రియైన సాదోకును లేవీయులలో పెదాయాను ఖజానాల మీద నేను కోశాధికారిగా నియమించాను. మరియు వారి పక్కన మత్తన్యా కుమారుడైన జక్కూరు కుమారుడైన హానాను; ఎందుకంటే వారు విశ్వాసకులుగా పరిగణించబడ్డారు, మరియు వారి సహోదరులకు పంచవలసిన పని.

14 నా దేవా, దీని గురించి నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరియు నా దేవుని మందిరం కోసం మరియు దాని కార్యాలయాల కోసం నేను చేసిన నా మంచి పనులను తుడిచివేయవద్దు.

15 ఆ రోజుల్లో నేను యూదాలో విశ్రాంతి రోజున ద్రాక్షారసాన్ని తొక్కడం, పొట్లాలు తీసుకురావడం, గాడిదలు ఎక్కించడం చూశాను. అలాగే ద్రాక్షారసము, ద్రాక్షపండ్లు మరియు అంజూరపు పండ్లను, మరియు విశ్రాంతి దినమున వారు యెరూషలేములోనికి తెచ్చిన అన్ని రకాల భారములు; మరియు వారు ఆహారపదార్థాలు అమ్మిన రోజున నేను వారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యం చెప్పాను.

16 అక్కడ కూడా తూరులోని మనుష్యులు నివసించారు, వారు చేపలను, అన్ని రకాల వస్తువులను తెచ్చి, యూదా ప్రజలకు మరియు యెరూషలేములో విశ్రాంతి రోజున అమ్మారు.

17 అప్పుడు నేను యూదా పెద్దలతో వాదిస్తూ, “మీరు చేసే ఈ చెడు పని, విశ్రాంతి రోజును అపవిత్రం చేయడం ఏమిటి?

18 మీ పితరులు ఆవిధంగా చేయలేదా, మన దేవుడు మన మీదికి, ఈ నగరం మీదికి ఈ కీడు అంతా తీసుకురాలేదా? అయినా మీరు విశ్రాంతి దినాన్ని అపవిత్రం చేయడం ద్వారా ఇశ్రాయేలీయులపై మరింత కోపాన్ని తెస్తున్నారు.

19 మరియు విశ్రాంతి దినమునకు మునుపు యెరూషలేము గుమ్మములు చీకటిగా ఉండుట మొదలగునప్పుడు, నేను ద్వారాలు మూయవలెనని ఆజ్ఞాపించి, విశ్రాంతి దినము వరకు వాటిని తెరవకూడదని ఆజ్ఞాపించాను. మరియు నా సేవకులలో కొందరు విశ్రాంతి దినమున ఎటువంటి భారము తీసుకురాకూడదని నన్ను ద్వారముల దగ్గర ఉంచెను.

20 కాబట్టి వ్యాపారులు మరియు అన్ని రకాల వస్తువులను అమ్మేవారు ఒకటి లేదా రెండుసార్లు యెరూషలేము వెలుపల బస చేశారు.

21 అప్పుడు నేను వారికి వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యమిచ్చి, “మీరు గోడ దగ్గర ఎందుకు బస చేస్తారు?” అని వారితో అడిగాను. మీరు మళ్ళీ అలా చేస్తే, నేను మీ మీద చేయి వేస్తాను. అప్పటి నుండి వారు విశ్రాంతి దినమునకు రాలేదు.

22 మరియు నేను లేవీయులు తమను తాము శుద్ధి చేసుకొనవలెననియు, వారు వచ్చి విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధపరచుటకు ద్వారములను కాపాడవలెననియు ఆజ్ఞాపించెను. నా దేవా, దీని గురించి కూడా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోండి మరియు నీ దయ యొక్క గొప్పతనాన్ని బట్టి నన్ను విడిచిపెట్టు.

23 ఆ రోజుల్లో అష్డోదు, అమ్మోను, మోయాబుల భార్యలను పెళ్లాడిన యూదులను కూడా నేను చూశాను.

24 మరియు వారి పిల్లలు అష్డోదు భాషలో సగం మాట్లాడేవారు మరియు యూదుల భాషలో మాట్లాడలేరు, కానీ ప్రతి ప్రజల భాష ప్రకారం.

25 మరియు నేను వారితో వాదించి, వారిని దూషించి, వారిలో కొందరిని కొట్టి, వారి జుట్టును తీసివేసి, మీరు మీ కుమార్తెలను వారి కుమారులకు ఇవ్వకూడదు, వారి కుమార్తెలను మీ కుమారులకు తీసుకోవద్దు అని దేవునిపై ప్రమాణం చేసి చెప్పాను. లేదా మీ కోసం.

26 ఇశ్రాయేలు రాజు సొలొమోను వీటి ద్వారా పాపం చేయలేదా? ఇంకా అనేక దేశాలలో అతని వంటి రాజు లేడు, అతను తన దేవునికి ప్రియమైనవాడు, మరియు దేవుడు అతన్ని ఇశ్రాయేలు అంతటా రాజుగా చేసాడు; అయినప్పటికీ అతను కూడా అన్యదేశ స్త్రీలు పాపానికి కారణమయ్యాడు.

27 అన్యభార్యలను పెండ్లిచేసికొని మా దేవునికి విరోధముగా ఈ గొప్ప దుష్కార్యము చేయునట్లు మేము నీ మాట వింటామా?

28 మరియు ప్రధాన యాజకుడైన ఎల్యాషీబు కుమారుడైన జోయాదా కుమారులలో ఒకడు హోరోనీయుడైన సన్బల్లతుకు అల్లుడు. అందుచేత నేను అతనిని నా నుండి వెంబడించాను.

29 నా దేవా, వారు యాజకత్వాన్ని, యాజకవర్గం మరియు లేవీయుల నిబంధనను అపవిత్రం చేసారు కాబట్టి గుర్తుంచుకోండి.

30 ఈ విధంగా నేను అపరిచితులందరి నుండి వారిని శుద్ధి చేసి, యాజకులకు మరియు లేవీయులకు, వారి వారి పనిలో ప్రతి ఒక్కరినీ నియమించాను.

31 మరియు కట్టెల నైవేద్యము కొరకు, సమయములలో నియమించబడినది మరియు ప్రథమ ఫలము కొరకు. నా దేవా, మంచి కోసం నన్ను గుర్తుంచుకో.

స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ:

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.