నీఫీ యొక్క మొదటి పుస్తకం

నీఫీ యొక్క మొదటి పుస్తకం
అతని పాలన మరియు మంత్రిత్వ శాఖ
1 వ అధ్యాయము
లెహి మరియు అతని భార్య సరియా మరియు అతని నలుగురు కుమారులు (పెద్దవద్ద నుండి ప్రారంభించి), లామాన్, లెమూయేల్, సామ్ మరియు నెఫీ అని పిలవబడిన వారి వృత్తాంతం. యెరూషలేము దేశం నుండి బయలుదేరమని ప్రభువు లేహీని హెచ్చరించాడు, ఎందుకంటే అతను వారి దోషాన్ని గురించి ప్రజలకు ప్రవచించాడు; మరియు వారు అతని జీవితాన్ని నాశనం చేయాలని చూస్తారు. అతను తన కుటుంబంతో కలిసి అరణ్యానికి మూడు రోజుల ప్రయాణం చేస్తాడు. నీఫీ తన సహోదరులను తీసుకొని యూదుల రికార్డు ప్రకారం జెరూసలేం దేశానికి తిరిగి వచ్చాడు. వారి బాధల లెక్క. వారు ఇష్మాయేలు కుమార్తెలను భార్యగా తీసుకుంటారు. వారు తమ కుటుంబాలను తీసుకొని అరణ్యానికి బయలుదేరారు. అరణ్యంలో వారి బాధలు మరియు బాధలు. వారి ప్రయాణాల గమనం. వారు పెద్ద నీటి వద్దకు వస్తారు. నీఫై సహోదరులు అతనికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. అతడు వారిని కలవరపరచి ఓడను కట్టుచున్నాడు. వారు ఆ ప్రదేశాన్ని ఔదార్యం అని పిలుస్తారు. వారు వాగ్దానం చేసిన భూమిలోకి పెద్ద జలాలను దాటారు, మొదలైనవి. ఇది నీఫై వృత్తాంతం ప్రకారం; లేదా మరో మాటలో చెప్పాలంటే, నేను, నేఫీ ఈ రికార్డు రాశాను.
1 నేను, నీఫీ, మంచి తల్లిదండ్రుల నుండి జన్మించాను, కాబట్టి నేను మా తండ్రి యొక్క అన్ని అభ్యాసాలలో కొంతవరకు నేర్చుకున్నాను; మరియు నా రోజులలో అనేక బాధలను చూశాను-అయినప్పటికీ, నా రోజులన్నిటిలో ప్రభువు యొక్క అత్యంత దయను పొందాను; అవును, దేవుని యొక్క మంచితనం మరియు మర్మములను గూర్చి గొప్ప జ్ఞానము కలిగియున్నందున, నేను నా దినములలో నా కార్యక్రమములను రికార్డు చేస్తాను; అవును, నేను మా నాన్న భాషలో ఒక రికార్డు చేస్తాను, ఇందులో యూదుల అభ్యాసం మరియు ఈజిప్షియన్ల భాష ఉంటుంది.
2 మరియు నేను చేసిన రికార్డు నిజమని నాకు తెలుసు; మరియు నేను దానిని నా స్వంత చేతితో తయారు చేస్తాను; మరియు నా జ్ఞానం ప్రకారం నేను తయారు చేస్తాను.
3 యూదా రాజైన సిద్కియా ఏలుబడిలో మొదటి సంవత్సరం ప్రారంభంలో అది జరిగింది (నా తండ్రి లేహీ తన రోజులన్నిటిలో యెరూషలేములో నివసించాడు); మరియు అదే సంవత్సరంలో చాలా మంది ప్రవక్తలు వచ్చారు, వారు పశ్చాత్తాపపడాలని లేదా గొప్ప నగరం జెరూసలేం నాశనం చేయబడాలని ప్రజలకు ప్రవచించారు.
4 కావున నా తండ్రి లేహీ బయటికి వెళ్లుచుండగా, తన ప్రజల కొరకు తన పూర్ణహృదయముతో యెహోవాను ప్రార్థించెను.
5 అతడు ప్రభువును ప్రార్థించుచుండగా ఒక అగ్ని స్తంభము వచ్చి అతని యెదుట ఒక బండమీద నివసించెను. మరియు అతను చాలా చూసాడు మరియు విన్నాడు; మరియు అతను చూసిన మరియు విన్న విషయాల కారణంగా, అతను చాలా కంపించి, వణికిపోయాడు.
6 మరియు అతడు యెరూషలేములో ఉన్న తన స్వంత ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. మరియు అతను తన మంచం మీద పడుకున్నాడు, ఆత్మ మరియు అతను చూసిన విషయాలతో జయించబడ్డాడు;
7 మరియు ఆ విధంగా ఆత్మతో జయించబడి, అతను ఒక దర్శనంలో తీసుకువెళ్ళబడ్డాడు, అతను స్వర్గం తెరుచుకోవడం చూశాడు, మరియు దేవుడు తన సింహాసనంపై కూర్చోవడం, వారి చుట్టూ అనేక మంది దేవదూతలను పాడటం మరియు స్తుతించడం వంటి వైఖరిని అతను చూశాడు. దేవుడు.
8 మరియు ఒకడు స్వర్గం మధ్యనుండి దిగివచ్చి చూడగా, మధ్యాహ్న సమయములో అతని ప్రకాశము సూర్యుని కంటే ఎక్కువగా ఉండుట చూచెను.
9 మరియు పన్నెండు మంది ఇతరులు తనను వెంబడించడం కూడా చూశాడు, మరియు వారి ప్రకాశం ఆకాశంలోని నక్షత్రాల కంటే ఎక్కువగా ఉంది. మరియు వారు దిగి వచ్చి భూమి యొక్క ముఖం మీదికి వెళ్ళారు;
10 మరియు మొదటివాడు వచ్చి మా నాన్నగారి యెదుట నిలిచి, అతనికి ఒక పుస్తకము ఇచ్చి, అతడు చదవమని చెప్పాడు.
11 అతడు చదువుతున్నప్పుడు ప్రభువు ఆత్మతో నిండిపోయి, “అయ్యో, యెరూషలేముకు అయ్యో!” అని చదివాడు. ఎందుకంటే నేను నీ హేయకృత్యాలను చూశాను;
12 అవును, యెరూషలేము నాశనమవ్వాలని, దాని నివాసులు చాలామంది కత్తిచేత నశించిపోవాలని, చాలామంది బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకెళ్లబడాలని మా నాన్న చాలా విషయాలు చదివాడు.
13 మరియు మా నాన్నగారు చాలా గొప్పవాటిని, అద్భుతమైనవాటిని చదివి చూసి, యెహోవాకు చాలా విషయాలు చెప్పాడు. నీ పనులు గొప్పవి మరియు అద్భుతమైనవి, సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువైన దేవా! నీ సింహాసనం స్వర్గంలో ఉన్నతమైనది, నీ శక్తి, మంచితనం మరియు దయ భూమిపై నివసించే వారందరిపై ఉన్నాయి; మరియు నీవు దయగలవాడివి కాబట్టి, నీ దగ్గరకు వచ్చేవారు నశించిపోతారని నీవు బాధపెట్టవు!
14 ఆ తర్వాత నా తండ్రి తన దేవుణ్ణి స్తుతించే భాష; ఎందుకంటే, అతను చూసినవాటిని బట్టి అతని ఆత్మ సంతోషించింది మరియు అతని హృదయమంతా నిండిపోయింది. అవును, ప్రభువు అతనికి తెలియజేసాడు.
15 ఇప్పుడు నేను, నీఫై, నా తండ్రి వ్రాసిన వాటి గురించి పూర్తిగా వివరించను, ఎందుకంటే అతను దర్శనాలలో మరియు కలలలో చూసిన అనేక విషయాలను వ్రాసాడు.
16 మరియు అతను తన పిల్లలతో ప్రవచించిన మరియు చెప్పిన అనేక విషయాలు కూడా వ్రాసాడు, వాటి గురించి నేను పూర్తి లెక్క చెప్పను. కాని నేను నా దినములలో నా కార్యక్రమములను గూర్చి గణించుచున్నాను.
17 ఇదిగో నేను నా స్వంత చేతులతో చేసిన పలకలపై నా తండ్రి రికార్డును సంక్షిప్తంగా చేస్తాను. అందుచేత నేను నా తండ్రి యొక్క రికార్డును సంక్షిప్తీకరించిన తర్వాత, నేను నా స్వంత జీవితాన్ని లెక్కిస్తాను.
18 కావున, యెరూషలేము నాశనమును గూర్చి యెహోవా నా తండ్రియైన లేహీకి అనేక ఆశ్చర్యకరమైన సంగతులను తెలియజేసిన తరువాత, అతడు ప్రజల మధ్యకు వెళ్లి ప్రవచించుట మరియు వారికి తెలియజేయుట ప్రారంభించాడని మీరు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుచున్నాను. అతను చూసిన మరియు విన్న విషయాల గురించి.
19 మరియు యూదులు తమను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చిన సంగతులను బట్టి ఆయనను ఎగతాళి చేసారు. ఎందుకంటే అతను వారి దుష్టత్వానికి మరియు వారి అసహ్యానికి నిజంగా సాక్ష్యమిచ్చాడు;
20 మరియు అతను చూసిన మరియు విన్న విషయాలు మరియు అతను పుస్తకంలో చదివిన విషయాలు కూడా మెస్సీయ యొక్క రాకడను మరియు ప్రపంచ విమోచనను స్పష్టంగా వ్యక్తం చేశాయని అతను సాక్ష్యమిచ్చాడు.
21 యూదులు ఈ మాటలు విని ఆయన మీద కోపగించుకున్నారు. అవును, పూర్వకాలపు ప్రవక్తలతో పాటు, వారు వెళ్లగొట్టి, రాళ్లతో కొట్టి, చంపబడ్డారు;
22 మరియు వారు అతని ప్రాణము తీసికొనిపోవుటకు వెదకుచుండిరి.
23 అయితే ఇదిగో, నీఫై అయిన నేను, ప్రభువు కనికరం చూపి, వారి విశ్వాసాన్ని బట్టి, వారిని విమోచన శక్తికి బలవంతులుగా చేయడానికి ఆయన ఎన్నుకున్న వారందరిపైనా కనికరం చూపుతాను.
24 ఏలయనగా, ప్రభువు నా తండ్రితో, అవును, కలలో కూడా, అతనితో ఇలా అన్నాడు: లేహీ, నువ్వు చేసిన పనుల వల్ల నువ్వు ధన్యుడిని;
25 మరియు నీవు నమ్మకముగా ఉండి నేను నీకు ఆజ్ఞాపించినవాటిని ఈ ప్రజలకు తెలియజేసితివి గనుక, వారు నీ ప్రాణము తీయుటకు వెదకుచున్నారు.
26 మరియు ప్రభువు నా తండ్రికి కలలో కూడా ఆజ్ఞాపించాడు, అతను తన కుటుంబాన్ని తీసుకొని అరణ్యానికి వెళ్ళమని చెప్పాడు.
27 మరియు అతడు ప్రభువు మాటకు విధేయుడై యుండెను గనుక అతడు ప్రభువు తనకు ఆజ్ఞాపించినట్లు చేసెను.
28 మరియు అతను అరణ్యానికి వెళ్ళాడు.
29 మరియు అతను తన ఇంటిని, తన వారసత్వపు భూమిని, తన బంగారాన్ని, తన వెండిని, తన విలువైన వస్తువులను విడిచిపెట్టి, తన కుటుంబాన్ని, ఆహారాన్ని మరియు గుడారాలను తప్ప మరేమీ తీసుకోకుండా, అతను ఇంటికి వెళ్ళాడు. అరణ్యం;
30 మరియు అతను ఎర్ర సముద్రం ఒడ్డున ఉన్న సరిహద్దుల దగ్గరికి వచ్చాడు.
31 మరియు అతను ఎర్ర సముద్రానికి సమీపంలో ఉన్న సరిహద్దులలో అరణ్యంలో ప్రయాణించాడు.
32 మరియు అతను తన కుటుంబంతో కలిసి అరణ్యంలో ప్రయాణించాడు, అందులో నా తల్లి సరయా మరియు నా అన్నలు లామాన్, లెమూయేలు మరియు సామ్ ఉన్నారు.
33 మరియు అతను అరణ్యంలో మూడు రోజులు ప్రయాణించిన తరువాత, అతను నీటి నది ప్రక్కన ఉన్న లోయలో తన డేరా వేసుకున్నాడు.
34 అతడు రాళ్లతో బలిపీఠమును కట్టి, యెహోవాకు అర్పించి, మన దేవుడైన యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించెను.
35 మరియు అతను లామాన్ నదికి పేరు పెట్టాడు, మరియు అది ఎర్ర సముద్రంలో ఖాళీ చేయబడింది. మరియు లోయ దాని ముఖద్వారం దగ్గర సరిహద్దులలో ఉంది.
36 మరియు ఎర్ర సముద్రపు ఊటలో నదీ జలాలు ఖాళీ కావడం మా నాన్న చూచినప్పుడు, అతను లామానుతో ఇలా అన్నాడు: “అయ్యో, నువ్వు ఈ నదిలా ఉంటావు, నిరంతరం నీతి యొక్క ఊటలోకి ప్రవహిస్తావు.
37 మరియు అతను లెమూయేలుతో కూడా ఇలా అన్నాడు: ఓహ్, నువ్వు ఈ లోయలాగా, స్థిరంగా మరియు స్థిరంగా, ప్రభువు ఆజ్ఞలను పాటించడంలో కదలకుండా ఉండు.
38 లామాన్ మరియు లెమూయేలు యొక్క దృఢత్వం కారణంగా అతను ఈ మాట చెప్పాడు. ఎందుకంటే వారు తమ తండ్రికి వ్యతిరేకంగా చాలా విషయాల్లో గొణుగుతున్నారు, ఎందుకంటే అతను దార్శనికుడు, మరియు యెరూషలేము దేశం నుండి తమ స్వాస్థ్యమైన భూమిని, వారి బంగారాన్ని, వెండిని మరియు వారి విలువైన వస్తువులను విడిచిపెట్టడానికి వారిని నడిపించాడు. , అరణ్యములో నశించుట.
39 మరియు అతని హృదయంలోని తెలివితక్కువ ఆలోచనల కారణంగా అతను ఇలా చేశాడని వారు చెప్పారు.
40 మరియు లామాన్ మరియు లెమూయేలు పెద్దవారై తమ తండ్రికి వ్యతిరేకంగా గొణుగుతున్నారు.
41 తమను సృష్టించిన దేవుని వ్యవహారాలు తమకు తెలియనందున వారు సణుగుతున్నారు.
42 ప్రవక్తల మాటల ప్రకారం యెరూషలేము, ఆ గొప్ప పట్టణం నాశనం చేయబడుతుందని కూడా వారు నమ్మలేదు.
43 మరియు వారు యెరూషలేములో ఉన్న యూదుల వలె ఉన్నారు, వారు నా తండ్రి ప్రాణము తీయుటకు వెదకుచున్నారు.
44 మరియు నా తండ్రి లెమూయేలు లోయలో వారి చట్రములు తన యెదుట కదలనంతవరకు ఆత్మతో నిండి శక్తితో వారితో మాట్లాడెను.
45 మరియు వారు తనకు విరోధముగా మాట్లాడకుండ అతడు వారిని కలవరపరచెను; అందుచేత ఆయన వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు వారు చేసారు.
46 మరియు నా తండ్రి ఒక గుడారంలో నివసించాడు.
47 మరియు నీఫై అయిన నేను చాలా యవ్వనస్థుడిని, అయినప్పటికీ పెద్దవాడిని మరియు దేవుని రహస్యాలను తెలుసుకోవాలనే గొప్ప కోరికను కలిగి ఉన్నాను.
48 అందుచేత నేను యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టితిని; మరియు అతను నన్ను సందర్శించాడు మరియు నా హృదయాన్ని మృదువుగా చేసాడు, నా తండ్రి చెప్పిన మాటలన్నీ నేను నమ్మాను; అందుచేత నేను నా సోదరులవలె అతనిపై తిరుగుబాటు చేయలేదు.
49 మరియు ప్రభువు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నాకు ప్రత్యక్షపరచిన సంగతులను అతనికి తెలియజేసి నేను సామ్తో చెప్పాను.
50 మరియు అతను నా మాటలను నమ్మాడు;
51 అయితే లామాన్ మరియు లెమూయేలు నా మాటలు వినలేదు.
52 మరియు వారి హృదయ కాఠిన్యమును బట్టి నేను దుఃఖపడి వారి కొరకు ప్రభువుకు మొఱ్ఱపెట్టాను.
53 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: “నీఫై, నీ విశ్వాసాన్ని బట్టి నువ్వు ధన్యుడివి, ఎందుకంటే నువ్వు నన్ను శ్రద్ధగా, వినయ హృదయంతో వెతుకుతున్నావు.
54 మరియు మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటించినంత మాత్రాన మీరు వర్ధిల్లుతారు మరియు వాగ్దాన దేశానికి దారి తీయబడతారు. అవును, నేను మీ కోసం సిద్ధం చేసిన భూమి కూడా; అవును, అన్ని ఇతర భూముల కంటే ఎంపిక చేయబడిన భూమి.
55 మరియు నీ సహోదరులు నీ మీద తిరుగుబాటు చేసినయెడల వారు ప్రభువు సన్నిధి నుండి నరికివేయబడుదురు.
56 మరియు నీవు నా ఆజ్ఞలను గైకొనునందున, నీవు నీ సహోదరులకు అధిపతిగాను బోధకునిగాను చేయబడుదువు.
57 ఇదిగో, వారు నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన ఆ దినమున నేను వారిని తీవ్రమైన శాపముతో శపించెదను, మరియు వారు నా మీద తిరుగుబాటు చేసినంత మాత్రాన నీ సంతానంపై వారికి అధికారం ఉండదు.
58 మరియు వారు నాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేసినట్లయితే, వారు మీ సంతానానికి శాపంగా ఉంటారు, జ్ఞాపకార్థ మార్గాల్లో వారిని కదిలిస్తారు.
59 నీఫై అయిన నేను ప్రభువుతో మాట్లాడి నా తండ్రి గుడారానికి తిరిగి వచ్చాను.
60 మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో నేను కలలు కన్నాను;
61 ఇదిగో, లాబానుకు యూదుల వృత్తాంతము ఉంది, నీ పూర్వీకుల వంశావళి కూడా ఉంది, అవి ఇత్తడి పలకలపై చెక్కబడి ఉన్నాయి.
62 కావున నీవును నీ సహోదరులును లాబాను యింటికి వెళ్లి పత్రములను వెదకి వాటిని అరణ్యములోనికి దింపవలెనని యెహోవా నాకు ఆజ్ఞాపించెను.
63 మరియు ఇప్పుడు, ఇదిగో నీ సహోదరులు గొణుగుతున్నారు, ఇది నేను వారి నుండి కోరినది చాలా కష్టమైనది. కానీ ఇదిగో నేను వారి నుండి కోరలేదు; అయితే అది ప్రభువు ఆజ్ఞ.
64 కాబట్టి నా కుమారుడా, వెళ్ళు, నీవు సణుగుకోలేదు గనుక ప్రభువు అనుగ్రహం పొందుతావు.
65 మరియు నీఫై అయిన నేను, నేను వెళ్లి యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన వాటిని చేస్తాను, ఎందుకంటే యెహోవా మనుష్యులకు ఎలాంటి ఆజ్ఞలు ఇవ్వడని నాకు తెలుసు, అతను ఒక మార్గాన్ని సిద్ధం చేస్తాడు తప్ప వారికి ఆయన ఆజ్ఞాపించిన కార్యమును వారు నెరవేర్చుదురు.
66 మరియు నా తండ్రి ఈ మాటలు విన్నప్పుడు, నేను ప్రభువు నుండి ఆశీర్వదించబడ్డానని అతనికి తెలుసు కాబట్టి అతను చాలా సంతోషించాడు.
67 నేను, నీఫై, నా సహోదరులు యెరూషలేము దేశానికి వెళ్లడానికి మా గుడారాలతో అరణ్యంలో ప్రయాణం చేశాము.
68 మరియు మేము యెరూషలేము దేశానికి వచ్చినప్పుడు, నేను మరియు నా సహోదరులు ఒకరినొకరు సంప్రదించుకున్నాము. మరియు మనలో ఎవరు లాబాను ఇంటికి వెళ్లాలో మేము చీట్లు వేసాము.
69 మరియు లామాన్ మీద చీటి పడింది; మరియు లామాన్ లాబాను ఇంటికి వెళ్ళాడు, మరియు అతను తన ఇంట్లో కూర్చుని అతనితో మాట్లాడాడు.
70 మరియు అతను లాబాను నుండి ఇత్తడి పలకలపై చెక్కబడిన రికార్డులను కోరాడు, అందులో నా తండ్రి వంశావళి ఉంది.
71 మరియు లాబాను కోపించి అతని సన్నిధి నుండి అతనిని వెళ్లగొట్టెను. మరియు అతను రికార్డులను కలిగి ఉండాలని అతను కోరుకోడు.
72 అందుచేత, ఇదిగో నువ్వు దొంగవి, నేను నిన్ను చంపుతాను అని అతనితో అన్నాడు.
73 అయితే లామాన్ తన సన్నిధి నుండి పారిపోయి లాబాను చేసిన వాటిని మాకు చెప్పాడు.
74 మరియు మేము చాలా దుఃఖించాము, మరియు నా సోదరులు అరణ్యంలో ఉన్న నా తండ్రి వద్దకు తిరిగి వెళ్లబోతున్నారు.
75 అయితే, ఇదిగో, నేను వారితో ఇలా అన్నాను, ప్రభువు సజీవంగానూ, మన జీవంతోనూ, ప్రభువు మనకు ఆజ్ఞాపించినది నెరవేర్చే వరకు మనం అరణ్యంలో ఉన్న మా తండ్రి వద్దకు వెళ్లము.
76 కావున ప్రభువు ఆజ్ఞలను గైకొనుటలో నమ్మకముగా ఉండుము;
77 కావున మనము మన తండ్రి స్వాస్థ్యమైన దేశమునకు వెళ్లుదము;
78 ప్రభువు ఆజ్ఞలను బట్టి అతడు ఇదంతా చేసాడు. ఎందుకంటే ప్రజల దుష్టత్వం కారణంగా యెరూషలేము నాశనం చేయబడుతుందని అతనికి తెలుసు.
79 ఇదిగో, వారు ప్రవక్తల మాటలను తిరస్కరించారు.
80 కావున నా తండ్రి దేశము నుండి పారిపోవుమని ఆజ్ఞాపించబడిన తరువాత ఆ దేశములో నివసించినట్లయితే, అతడు కూడా నశించును.
81 అందుచేత అతడు భూమి నుండి పారిపోవాలి.
82 మరియు ఇదిగో మనము మన తండ్రుల భాషను మన పిల్లలకు భద్రపరచుటకు ఈ రికార్డులను పొందుట దేవునిలో జ్ఞానము.
83 మరియు ప్రపంచం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి నేటి వరకు దేవుని ఆత్మ మరియు శక్తి ద్వారా వారికి అందజేయబడిన పవిత్ర ప్రవక్తలందరి నోటి ద్వారా చెప్పబడిన మాటలను మేము వారికి భద్రపరచగలము.
84 మరియు నా సహోదరులు దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించడంలో విశ్వాసపాత్రంగా ఉండేలా నేను ఈ పద్ధతిలో మాట్లాడిన తర్వాత వారిని ఒప్పించాను.
85 మరియు మేము మా స్వాస్థ్యమైన దేశానికి వెళ్లి, మా బంగారాన్ని, వెండిని, మా విలువైన వస్తువులను సేకరించాము.
86 మేము ఈ వస్తువులను సమకూర్చిన తరువాత, మేము లాబాను ఇంటికి తిరిగి వెళ్లాము.
87 మరియు మేము లాబాను వద్దకు వెళ్లి, ఇత్తడి పలకలపై చెక్కబడిన రికార్డులను మాకు ఇవ్వమని అతనిని కోరాము; విలువైన వస్తువులు.
88 మరియు లాబాను మన ఆస్తిని చూచి, అది విపరీతమైనదని, దానిమీద మోహము కలిగెను, అతడు మనలను వెళ్లగొట్టి, మన ఆస్తిని పొందునట్లు మమ్మును చంపుటకు తన సేవకులను పంపెను.
89 మరియు మేము లాబాను సేవకుల ముందు పారిపోయాము, మరియు మేము మా ఆస్తిని విడిచిపెట్టవలసి వచ్చింది మరియు అది లాబాను చేతిలో పడింది.
90 మరియు మేము అరణ్యానికి పారిపోయాము, మరియు లాబాను సేవకులు మమ్మల్ని పట్టుకోలేదు, మరియు మేము ఒక రాతి కుహరంలో దాక్కున్నాము.
91 మరియు లామాన్ నా మీద మరియు నా తండ్రి మీద మరియు లెమూయేలు మీద కూడా కోపంగా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే అతను లామాన్ మాటలను ఆలకించాడు.
92 అందుచేత లామాన్ మరియు లెమూయేలు తమ తమ్ముళ్లైన మాతో చాలా కఠినమైన మాటలు మాట్లాడి మమ్మల్ని రాడ్డుతో కొట్టారు.
93 వారు మమ్ములను కర్రతో కొడుతుండగా, ఇదిగో ప్రభువు దూత వచ్చి వారి యెదుట నిలువగా, అతడు వారితో ఇలా అన్నాడు: “మీ తమ్ముడిని రాడ్‌తో ఎందుకు కొడతారు?
94 మీ అన్యాయాల వల్లే ప్రభువు అతన్ని మీపై అధికారిగా ఎన్నుకున్నాడని మీకు తెలియదా?
95 ఇదిగో మీరు మళ్లీ యెరూషలేముకు వెళతారు, అప్పుడు యెహోవా లాబానును మీ చేతికి అప్పగిస్తాడు.
96 మరియు దేవదూత మాతో మాట్లాడిన తరువాత, అతను బయలుదేరాడు
97 మరియు దేవదూత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత, లామాన్ మరియు లెమూయేలు మళ్లీ గొణుగుతూ ఇలా అన్నారు: లాబాను ప్రభువు మన చేతికి అప్పగించడం ఎలా సాధ్యమవుతుంది?
98 ఇదిగో అతను పరాక్రమవంతుడు, మరియు అతను యాభైకి ఆజ్ఞాపించగలడు, అవును, అతను యాభై మందిని చంపగలడు; అప్పుడు మనం ఎందుకు కాదు?
99 మరియు నేను నా సహోదరులతో ఇలా చెప్పాను, “మనం మళ్లీ యెరూషలేముకు వెళ్దాం, ప్రభువు ఆజ్ఞలను పాటించడంలో నమ్మకంగా ఉందాం; ఇదిగో అతను మొత్తం భూమి కంటే శక్తివంతమైన, అప్పుడు ఎందుకు లాబాను మరియు అతని యాభై కంటే, అవును, లేదా అతని పదివేల కంటే కూడా శక్తివంతమైన కాదు.
100 కాబట్టి మనం పైకి వెళ్దాం; మోషేవలె బలవంతులము; ఎ౦దుక౦టే అతను ఎర్ర సముద్రపు నీళ్లతో నిజ౦గా మాట్లాడాడు, వారు ఇటు ఇటు విడిపోయారు, మన త౦డ్రులు చెరలోను౦డి పొడి నేల మీదికి వచ్చారు, ఫరో సైన్యాలు వె౦టబడి ఎర్ర సముద్రపు నీళ్లలో మునిగిపోయాయి.
101 ఇది నిజమని ఇప్పుడు మీకు తెలుసు; మరియు ఒక దేవదూత మీతో మాట్లాడాడని కూడా మీకు తెలుసు, మీరు ఎందుకు సందేహించగలరు?
102 మనం పైకి వెళ్దాం; ప్రభువు మన పితరుల వలె మనలను విడిపించగలడు మరియు ఐగుప్తీయుల వలె లాబానును నాశనం చేయగలడు.
103 నేను ఈ మాటలు మాట్లాడినప్పుడు, వారు ఇంకా కోపగించుకున్నారు, ఇంకా గొణుగుతూనే ఉన్నారు. అయినప్పటికీ, మేము జెరూసలేం గోడలు లేకుండా వచ్చే వరకు వారు నన్ను అనుసరించారు.
104 మరియు అది రాత్రి, మరియు వారు గోడలు లేకుండా తమను తాము దాచుకునేలా చేసాను.
105 వాళ్లు దాక్కున్న తర్వాత, నేను నీఫీ అనే పట్టణంలోకి ప్రవేశించి లాబాను ఇంటికి వెళ్లాను.
106 మరియు నేను చేయవలసిన పనులను ముందుగా తెలియక ఆత్మచేత నడిపించబడ్డాను.
107 అయితే నేను బయలుదేరి లాబాను ఇంటి దగ్గరికి రాగా, ఒక వ్యక్తి ద్రాక్షారసము త్రాగి నా కంటే ముందుగా నేలమీద పడియుండెను.
108 మరియు నేను అతని దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు అది లాబాను అని నేను కనుగొన్నాను.
109 మరియు నేను అతని కత్తిని చూశాను, దాని తొడుగు నుండి నేను దానిని బయటకు తీశాను, దాని పట్టీ స్వచ్ఛమైన బంగారంతో ఉంది, దాని పనితనం చాలా చక్కగా ఉంది, మరియు దాని కత్తి అత్యంత విలువైన ఉక్కుతో ఉందని నేను చూశాను.
110 మరియు నేను లాబానును చంపవలెనని ఆత్మచేత నిర్బంధింపబడితిని;
111 అయితే నేను ఏ సమయంలోనూ మనిషి రక్తాన్ని చిందించలేదు మరియు నేను ముడుచుకుపోయాను మరియు అతనిని చంపకూడదని నేను నా హృదయంలో చెప్పాను.
112 మరియు ఆత్మ మళ్ళీ నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో ప్రభువు అతన్ని నీ చేతికి అప్పగించాడు. అవును, మరియు అతను నా స్వంత ప్రాణాన్ని తీసివేయడానికి ప్రయత్నించాడని కూడా నాకు తెలుసు; అవును, మరియు అతడు ప్రభువు ఆజ్ఞలను వినడు; మరియు అతను మా ఆస్తిని కూడా తీసుకున్నాడు.
113 మరియు ఆత్మ మళ్ళీ నాతో ఇలా అన్నాడు: అతన్ని చంపు, ఎందుకంటే ప్రభువు అతన్ని నీ చేతికి అప్పగించాడు.
114 ఇదిగో ప్రభువు తన నీతియుక్తమైన ఉద్దేశాలను ముందుకు తీసుకురావడానికి దుష్టులను చంపుతాడు.
115 అవిశ్వాసంలో ఒక దేశం క్షీణించి నశించడం కంటే ఒక మనిషి నశించడం మేలు.
116 మరియు ఇప్పుడు, నీఫై అయిన నేను ఈ మాటలు విన్నప్పుడు, ప్రభువు అరణ్యంలో నాతో చెప్పిన మాటలు నాకు జ్ఞాపకం వచ్చాయి, "నీ సంతానం నా ఆజ్ఞలను గైకొనడం ద్వారా, వాగ్దాన దేశంలో వారు వర్ధిల్లుతారు." .
117 అవును, మోషే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం వారు ప్రభువు ఆజ్ఞలను పాటించలేరని నేను కూడా అనుకున్నాను, వారికి ధర్మశాస్త్రం ఉండాలి తప్ప.
118 మరియు ఇత్తడి పలకలపై చట్టం చెక్కబడిందని కూడా నాకు తెలుసు.
119 మరియు ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం నేను రికార్డులను సంపాదించడానికి లాబాను ఈ కారణంచేతనే ప్రభువు నా చేతికి అప్పగించాడని నాకు తెలుసు.
120 అందుచేత నేను ఆత్మ యొక్క మాటకు లోబడి లాబాను తల వెంట్రుకలను పట్టుకొని అతని స్వంత కత్తితో అతని తలపై కొట్టాను.
121 మరియు నేను అతని స్వంత కత్తితో అతని తలని నరికిన తరువాత, నేను లాబాను వస్త్రాలను తీసుకొని నా స్వంత శరీరానికి వేసుకున్నాను. అవును, ప్రతి విట్ కూడా; మరియు నేను అతని కవచాన్ని నా నడుముకి కట్టుకున్నాను.
122 నేను ఇలా చేసిన తర్వాత, నేను లాబాను ఖజానాకు వెళ్లాను.
123 మరియు నేను లాబాను ఖజానా వైపు వెళ్ళినప్పుడు, ఇదిగో నేను ఖజానా తాళాలు కలిగి ఉన్న లాబాను సేవకుడిని చూశాను.
124 మరియు అతడు నాతో పాటు ట్రెజరీలోకి వెళ్లమని లాబాను స్వరంలో అతనికి ఆజ్ఞాపించాను. మరియు అతడు నా నడుముకి కట్టబడిన వస్త్రములను మరియు కత్తిని చూచుచుండెను గనుక నన్ను అతని యజమాని లాబాను అని తలంచుకొనెను.
125 మరియు అతను యూదుల పెద్దల గురించి నాతో మాట్లాడాడు, తన యజమాని లాబాను రాత్రి వారి మధ్య ఉన్నాడని అతనికి తెలుసు.
126 మరియు నేను లాబాను లాగా అతనితో మాట్లాడాను.
127 మరియు నేను ఇత్తడి పలకలపై ఉన్న నగిషీలను, గోడలు లేని నా పెద్ద సోదరులకు తీసుకువెళ్లాలని కూడా అతనితో చెప్పాను.
128 మరియు అతను నన్ను అనుసరించమని నేను అతనిని కూడా కోరాను.
129 మరియు నేను చర్చి సహోదరుల గురించి మాట్లాడానని, నేను చంపిన లాబాను నిజంగా నేనేనని, అందుకే అతను నన్ను వెంబడించాడు.
130 నేను గోడలు లేని నా సహోదరుల వద్దకు వెళ్లినప్పుడు అతడు యూదుల పెద్దల గురించి చాలాసార్లు నాతో మాట్లాడాడు.
131 మరియు లామాన్ నన్ను చూసి చాలా భయపడ్డాడు, లెమూయేలు మరియు సామ్ కూడా.
132 మరియు వారు నా సన్నిధి నుండి పారిపోయారు; ఎందుకంటే అతను లాబాను అని, మరియు అతను నన్ను చంపాడని మరియు వారి ప్రాణాలను కూడా తీసివేయాలని వారు భావించారు.
133 మరియు నేను వారిని పిలిచాను, వారు నా మాట విన్నారు; అందుచేత వారు నా సన్నిధి నుండి పారిపోవుట మానేశారు.
134 మరియు లాబాను సేవకుడు నా సహోదరులను చూచి వణుకుచుండెను మరియు నా యెదుట నుండి పారిపోయి యెరూషలేము పట్టణమునకు తిరిగి వెళ్లబోయుచున్నాడు.
135 మరియు ఇప్పుడు నేను, నీఫై, పొట్టి పెద్దవాడిని మరియు ప్రభువు నుండి చాలా బలాన్ని పొందాను, కాబట్టి నేను లాబాను సేవకుడిని పట్టుకుని, అతను పారిపోకుండా పట్టుకున్నాను.
136 మరియు నేను అతనితో మాట్లాడాను, ప్రభువు జీవిస్తున్నట్లుగా, మరియు నేను జీవించినట్లుగా, అతను నా మాటలు వింటే, అతను మన మాటలను వింటే, మనం అతని ప్రాణాన్ని కాపాడుకుంటాము.
137 మరియు నేను అతనితో, అతడు భయపడనవసరం లేదని ప్రమాణం చేసి చెప్పాను. అతను మనతో పాటు అరణ్యంలోకి వెళ్లినట్లయితే, అతను మనలాగే స్వతంత్రుడుగా ఉండాలి.
138 మరియు నేను అతనితో ఇలా అన్నాను, “నిశ్చయంగా ఈ పని చేయమని ప్రభువు మనకు ఆజ్ఞాపించాడు, మరియు మనం ప్రభువు ఆజ్ఞలను పాటించడంలో శ్రద్ధ వహించకూడదా?
139 కాబట్టి, నువ్వు అరణ్యంలోకి వెళ్లి నా తండ్రి దగ్గరకు వెళితే, నీకు మాతో స్థానం ఉంటుంది.
140 మరియు నేను చెప్పిన మాటలకు జోరామ్ ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు.
141 ఇప్పుడు ఆ సేవకుని పేరు జోరామ్; మరియు అతను అరణ్యంలోకి మా తండ్రి వద్దకు వెళ్తానని వాగ్దానం చేశాడు.
142 మరియు అతను మాతో ప్రమాణం చేసాడు, అప్పటి నుండి అతను మాతో ఉంటాడు.
143 మనల్ని వెంబడించి నాశనం చేయకుండా, మనం అరణ్యంలోకి పారిపోయిన విషయం యూదులకు తెలియకుండా ఉండేలా, అతను ఈ కారణంతో మాతో పాటు ఉండాలని మేము కోరుకున్నాము.
144 మరియు జోరామ్ మాతో ప్రమాణం చేసినప్పుడు, అతని గురించి మా భయాలు నిలిచిపోయాయి.
145 మరియు మేము ఇత్తడి పలకలను మరియు లాబాను సేవకుడిని తీసుకొని అరణ్యంలోకి బయలుదేరి మా తండ్రి గుడారానికి వెళ్లాము.
146 మరియు మేము మా తండ్రి వద్దకు అరణ్యంలోకి వచ్చిన తరువాత, ఇదిగో అతను సంతోషంతో నిండిపోయాడు, మరియు నా తల్లి సరియా కూడా చాలా సంతోషించింది, ఎందుకంటే ఆమె నిజంగా మా గురించి దుఃఖించింది. ఎందుకంటే మనం అరణ్యంలో చనిపోయామని ఆమె భావించింది;
147 మరియు ఆమె కూడా నా తండ్రికి వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదు చేసింది, అతను దూరదృష్టి గల వ్యక్తి అని చెప్పాడు; ఇదిగో నీవు మా స్వాస్థ్యమైన దేశమునుండి మమ్మును నడిపించితివి, నా కుమారులు లేరు, మేము అరణ్యములో నశించిపోతాము.
148 మరియు ఈ రకమైన భాష తర్వాత మా అమ్మ నాన్నపై ఫిర్యాదు చేసింది.
149 మరియు మా నాన్న ఆమెతో ఇలా అన్నాడు: “నేను దార్శనికుడనని నాకు తెలుసు; ఎందుకంటే నేను దేవుని విషయాలను దర్శనంలో చూడకపోతే, నేను దేవుని మంచితనాన్ని తెలుసుకోలేను, కానీ యెరూషలేములో ఉండి, నా సోదరులతో కలిసి చనిపోయాను.
150 అయితే ఇదిగో నేను వాగ్దాన దేశాన్ని పొందాను, దానిలో నేను సంతోషిస్తున్నాను.
151 అవును, ప్రభువు నా కుమారులను లాబాను చేతిలోనుండి విడిపించి, అరణ్యంలో తిరిగి మన దగ్గరికి దించుతాడని నాకు తెలుసు.
152 మరియు ఈ విధంగా మాట్లాడిన తర్వాత, యూదుల రికార్డును పొందడానికి మేము అరణ్యంలో యెరూషలేము వరకు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మా నాన్న లేహి మా తల్లి సరియాను మా గురించి ఓదార్చాడు.
153 మరియు మేము మా నాన్న గుడారానికి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, ఇదిగో వారి సంతోషం నిండిపోయింది, మరియు మా అమ్మ ఓదార్పు పొందింది.
154 మరియు ఆమె ఇలా చెప్పింది, “నా భర్తను అరణ్యానికి పారిపోవాలని యెహోవా ఆజ్ఞాపించాడని ఇప్పుడు నాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు.
155 అవును, ప్రభువు నా కుమారులను రక్షించి, లాబాను చేతిలోనుండి వారిని విడిపించి, ప్రభువు వారికి ఆజ్ఞాపించిన దానిని నెరవేర్చగలిగే శక్తిని వారికి ఇచ్చాడని నాకు కూడా తెలుసు.
156 మరియు ఈ పద్ధతి తర్వాత ఆమె మాట్లాడింది.
157 మరియు వారు చాలా సంతోషించి, యెహోవాకు బలులు మరియు దహనబలులు అర్పించారు. మరియు వారు ఇశ్రాయేలు దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
158 మరియు వారు ఇశ్రాయేలీయుల దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిన తరువాత, నా తండ్రి లేహీ ఇత్తడి పలకలపై చెక్కబడిన రికార్డులను తీసికొని, మొదటినుండి వాటిని శోధించాడు.
159 మరియు అవి మోషే యొక్క ఐదు పుస్తకాలను కలిగి ఉన్నాయని అతను గమనించాడు, ఇది ప్రపంచం యొక్క సృష్టి గురించి వివరించింది.
160 మరియు మా మొదటి తల్లిదండ్రులు అయిన ఆడమ్ మరియు ఈవ్ గురించి కూడా;
161 మరియు యూదా రాజు సిద్కియా పాలన ప్రారంభం నుండి ప్రారంభం నుండి యూదుల రికార్డు కూడా;
162 మరియు పవిత్ర ప్రవక్తల ప్రవచనాలు, ప్రారంభం నుండి, సిద్కియా పాలన ప్రారంభం వరకు కూడా;
163 మరియు యిర్మీయా నోటి ద్వారా చెప్పబడిన అనేక ప్రవచనాలు కూడా ఉన్నాయి.
164 మరియు నా తండ్రి లేహీ కూడా ఇత్తడి పలకలపై తన పితరుల వంశావళిని కనుగొన్నాడు.
165 అందుకే అతను జోసెఫ్ వంశస్థుడని అతనికి తెలుసు; అవును, యాకోబు కుమారుడైన యోసేపు ఐగుప్తునకు అమ్మివేయబడి, తన తండ్రి యాకోబును మరియు అతని ఇంటివారందరినీ కరువుతో నశింపజేయునట్లు ప్రభువుచేత రక్షించబడెను.
166 మరియు వారిని కాపాడిన అదే దేవుని ద్వారా వారు చెర నుండి మరియు ఈజిప్టు దేశం నుండి బయటకు తీసుకువెళ్లబడ్డారు.
167 ఆ విధంగా నా తండ్రి లేహీ తన తండ్రుల వంశావళిని కనుగొన్నాడు.
168 మరియు లాబాన్ కూడా జోసెఫ్ వంశస్థుడు, అందుచేత అతను మరియు అతని తండ్రులు రికార్డులను ఉంచారు.
169 ఇప్పుడు మా నాన్న వీటన్నింటిని చూసినప్పుడు ఆయన ఆత్మతో నిండిపోయి తన సంతానం గురించి ప్రవచించడం మొదలుపెట్టాడు. ఈ ఇత్తడి పలకలు అతని సంతానానికి చెందిన అన్ని దేశాలకు, బంధువులకు, భాషలు మరియు ప్రజలకు వెళ్లాలి.
170 అందుకే ఈ ఇత్తడి పలకలు ఎప్పటికీ నశించకూడదని, కాలక్రమేణా మసకబారకూడదని చెప్పాడు.
171 మరియు అతను తన సంతానం గురించి చాలా విషయాలు ప్రవచించాడు.
172 మరియు ఇంతవరకు నేను మరియు మా నాన్న ప్రభువు మాకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞలను పాటించాము.
173 మరియు ప్రభువు మాకు ఆజ్ఞాపించిన రికార్డును మేము పొందాము మరియు వాటిని శోధించాము మరియు అవి కావాల్సినవి అని కనుగొన్నాము; అవును, మనకు చాలా విలువైనది కూడా, మన పిల్లలకు ప్రభువు ఆజ్ఞలను కాపాడుకోగలము.
174 కావున మనం అరణ్యంలో వాగ్దాన భూమి వైపు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వారిని మనతో పాటు తీసుకువెళ్లాలని ప్రభువులో జ్ఞానం ఉంది.

 

1 నీఫై, అధ్యాయం 2
1 మరియు ఇప్పుడు నేను, నీఫై, నా రికార్డులోని ఈ భాగంలో నా పితరుల వంశావళిని ఇవ్వను. నేను వ్రాస్తున్న ఈ పలకలపై ఏ సమయంలోనైనా ఇవ్వను; ఎందుకంటే అది నా తండ్రి ఉంచిన రికార్డులో ఇవ్వబడింది; అందుకే నేను ఈ పనిలో వ్రాయను.
2 మనం యోసేపు వంశస్థులమని చెప్పడం నాకు సరిపోతుంది.
3 మరియు నా తండ్రికి సంబంధించిన అన్ని విషయాల గురించి నేను పూర్తిగా వివరించడం నాకు ముఖ్యం కాదు, ఎందుకంటే అవి ఈ పలకలపై వ్రాయబడవు, ఎందుకంటే నేను దేవుని విషయాలను వ్రాయడానికి గదిని కోరుకుంటున్నాను.
4 అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబు దేవుడు దగ్గరకు వచ్చి రక్షింపబడాలని నేను మనుష్యులను ఒప్పించాలనేది నా ఉద్దేశ్యం.
5 కావున నేను లోకమునకు సంతోషము కలిగించువాటిని వ్రాయను గాని దేవునికిని లోకసంబంధులు కానివారికిని ప్రీతికరమైనవి వ్రాయుచున్నాను.
6 అందుచేత మనుష్యుల పిల్లలకు పనికిరాని వస్తువులతో ఈ పలకలను ఆక్రమించకూడదని నేను నా సంతానానికి ఆజ్ఞ ఇస్తాను.
7 నా తండ్రి లేహీ తన సంతానం గురించి ప్రవచించడం ముగించిన తర్వాత, ప్రభువు అతనితో మళ్లీ ఇలా అన్నాడు: లేహీ, అది అతనికి సరిపోదని మీరు తెలుసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అతను తనని తీసుకోవాలి
ఒంటరిగా అరణ్యంలోకి కుటుంబం; కానీ అతని కుమారులు వాగ్దాన దేశంలో ప్రభువుకు సంతానం పెంచడానికి కుమార్తెలను వివాహం చేసుకోవాలి.
8 నేను, నీఫై, నా సహోదరులు మళ్లీ యెరూషలేము దేశానికి తిరిగి వచ్చి ఇష్మాయేలును అతని కుటుంబాన్ని అరణ్యంలోకి దింపాలని యెహోవా అతనికి ఆజ్ఞాపించాడు.
9 నీఫై అయిన నేను, నా సహోదరులతో కలిసి యెరూషలేముకు వెళ్లడానికి అరణ్యానికి వెళ్లాను.
10 మరియు మేము ఇష్మాయేలు ఇంటికి వెళ్లాము, మరియు మేము ఇష్మాయేలు దృష్టిలో కృప పొందాము, కాబట్టి మేము అతనితో ప్రభువు మాటలు చెప్పాము.
11 మరియు యెహోవా ఇష్మాయేలు హృదయాన్ని మరియు అతని ఇంటివారి హృదయాన్ని మృదువుగా చేసాడు, కాబట్టి వారు మాతో పాటు అరణ్యంలోకి మా తండ్రి గుడారానికి వెళ్లారు.
12 మరియు మేము అరణ్యంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు, ఇదిగో లామాన్ మరియు లెమూయేలు, ఇష్మాయేలు ఇద్దరు కుమార్తెలు, ఇష్మాయేలు ఇద్దరు కుమారులు మరియు వారి కుటుంబాలు మాకు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయడం చూశారు. అవును, నాకు వ్యతిరేకంగా, నెఫీ, మరియు సామ్ మరియు వారి తండ్రి ఇష్మాయేలు మరియు అతని భార్య మరియు అతని ముగ్గురు కుమార్తెలు.
13 మరియు వారు యెరూషలేము దేశానికి తిరిగి రావాలని కోరుకున్న తిరుగుబాటులో అది జరిగింది.
14 మరియు ఇప్పుడు నీఫైనైన నేను వారి హృదయ కాఠిన్యమునుబట్టి దుఃఖించుచున్నాను గనుక నేను వారితో ఇట్లనెను, అవును, లామాన్ మరియు లెమూయేలుతో, ఇదిగో మీరు నా పెద్ద సహోదరులు; మరియు మీరు మీ హృదయాలలో చాలా కఠినంగా ఉన్నారు మరియు మీ మనస్సులలో గుడ్డివారుగా ఉన్నారు, మీ తమ్ముడైన నేను మీతో మాట్లాడవలసిన అవసరం ఉంది, అవును, మరియు మీకు ఉదాహరణగా ఉండాలి?
15 మీరు యెహోవా మాట వినకపోవడమేమిటి?
16 మీరు ప్రభువు దూతను చూశారని ఎలా మర్చిపోయారు?
17 అవును, లాబాను చేతిలో నుండి మనల్ని విడిపించడంలో ప్రభువు మనకొరకు చేసిన గొప్పకార్యాలను మీరు ఎలా మరచిపోయారు?
18 అవును, మనుష్యులు ఆయనయందు విశ్వాసముంచినట్లయితే, ప్రభువు తన చిత్తానుసారముగా సమస్తమును చేయగలడని మీరెలా మరచిపోయారు? అందుచేత మనం ఆయనకు నమ్మకంగా ఉందాం.
19 మరియు మనం ఆయనకు నమ్మకంగా ఉంటే, వాగ్దాన దేశాన్ని పొందుతాము; మరియు యెరూషలేము నాశనానికి సంబంధించి లార్డ్ యొక్క పదం నెరవేరుతుందని మీరు కొంత భవిష్యత్తు కాలంలో తెలుసుకుంటారు;
20 యెరూషలేము నాశనాన్ని గూర్చి యెహోవా చెప్పినవన్నీ నెరవేరాలి.
21 ఇదిగో, ప్రభువు ఆత్మ వారితో పోరాడుట త్వరగా మానివేయును;
22 ఇదిగో వారు ప్రవక్తలను తిరస్కరించారు మరియు యిర్మీయాను చెరసాలలో వేశారు.
23 మరియు వారు నా తండ్రి ప్రాణమును తీసివేయుటకు ప్రయత్నించిరి గనుక ఆయనను దేశములోనుండి వెళ్లగొట్టిరి.
24 ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, మీరు యెరూషలేముకు తిరిగివస్తే మీరు కూడా వారితోపాటు నశించిపోతారు.
25 మరియు ఇప్పుడు, మీకు ఇష్టమున్న యెడల, ఆ దేశమునకు వెళ్లి, నేను మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి; ఎందుకంటే నేను మాట్లాడాలని ప్రభువు ఆత్మ నన్ను నిర్బంధిస్తుంది.
26 నీఫైనైన నేను నా సహోదరులతో ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు వారు నామీద కోపించిరి.
27 మరియు వారు నా మీద చేతులుంచారు-ఇదిగో, వారు విపరీతమైన కోపంతో ఉన్నారు, మరియు వారు నన్ను త్రాడులతో బంధించారు, ఎందుకంటే వారు నన్ను అరణ్యంలో వదిలివేయాలని నా ప్రాణాన్ని తీసివేయాలని చూశారు. క్రూర మృగాలు మ్రింగివేయబడ్డాయి.
28 అయితే నేను యెహోవాకు ఇలా ప్రార్థించాను, “ఓ ప్రభూ, నీ మీద నాకున్న విశ్వాసాన్ని బట్టి నువ్వు నన్ను నా సహోదరుల చేతిలో నుండి విడిపించు.
29 అవును, నేను బంధించబడిన ఈ కట్టులను నేను పగులగొట్టేలా నాకు బలాన్ని ఇవ్వండి.
30 మరియు నేను ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు, ఇదిగో, నా చేతులకు మరియు కాళ్ళకు కట్టలు విప్పబడి ఉన్నాయి, మరియు నేను నా సోదరుల ముందు నిలబడి, మళ్ళీ వారితో మాట్లాడాను.
31 మరియు వారు మరల నామీద కోపపడి నా మీద చేయి వేయుటకు ప్రయత్నించిరి;
32 అయితే ఇదిగో, ఇష్మాయేలు కుమార్తెలలో ఒకరు, అవును, ఆమె తల్లి మరియు ఇష్మాయేలు కుమారులలో ఒకరు, నా సహోదరులతో విన్నవించుకున్నారు, వారు తమ హృదయాలను మృదువుగా చేసుకున్నారు. మరియు వారు నా జీవితాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నించడం మానేశారు.
33 మరియు వారు తమ దుష్టత్వమునుబట్టి దుఃఖపడి, వారు నా యెదుట నమస్కరించి, నాకు విరోధముగా చేసిన పనిని నేను క్షమించమని నాతో వేడుకొనెను.
34 మరియు వారు చేసిన వాటన్నిటిని నేను వారికి నిష్కపటముగా క్షమించి, క్షమాపణ కొరకు తమ దేవుడైన యెహోవాను ప్రార్థించమని నేను వారిని ప్రోత్సహించాను.
35 మరియు వారు అలా చేసారు.
36 వారు ప్రభువును ప్రార్థించిన తర్వాత మేము మా తండ్రి గుడారం వైపు తిరిగి ప్రయాణం చేసాము.
37 మరియు మేము మా తండ్రి గుడారానికి వచ్చాము.
38 నేనును నా సహోదరులును ఇష్మాయేలు ఇంటివారందరును నా తండ్రి గుడారమునకు వచ్చిన తరువాత వారు తమ దేవుడైన యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించిరి.
39 మరియు వారు అతనికి బలులు మరియు దహనబలులు అర్పించారు.
40 మరియు మేము అన్ని రకాల విత్తనాలను సేకరించాము; ప్రతి రకమైన ధాన్యం, మరియు ప్రతి రకమైన పండ్ల విత్తనాలు.
41 మరియు నా తండ్రి అరణ్యములో ఉండుచుండగా మాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, నేను ఒక కల కన్నాను; లేదా మరో మాటలో చెప్పాలంటే, నేను ఒక దర్శనాన్ని చూశాను.
42 మరియు ఇదిగో, నేను చూసిన దానిని బట్టి, నీఫీని బట్టి, సామ్ ని బట్టి నేను ప్రభువునందు ఆనందించడానికి కారణం ఉంది. ఎందుకంటే వారు మరియు వారి సంతానంలో చాలా మంది రక్షింపబడతారని నేను అనుకోవడానికి కారణం ఉంది.
43 అయితే ఇదిగో, లామాన్ మరియు లెమూయేలు, మీ గురించి నేను చాలా భయపడుతున్నాను. ఇదిగో, నేను నా కలలో చీకటి మరియు దుర్భరమైన అరణ్యాన్ని చూశాను.
44 మరియు నేను ఒక వ్యక్తిని చూశాను, అతను తెల్లని వస్త్రాన్ని ధరించాడు. మరియు అతను వచ్చి నా ముందు నిలబడ్డాడు.
45 మరియు అతను నాతో మాట్లాడి, నన్ను అతనిని అనుసరించమని చెప్పాడు.
46 మరియు నేను అతనిని వెంబడించగా, నేను చీకటిగా మరియు దుర్భరమైన వ్యర్థంలో ఉన్నట్లు నాకు కనిపించింది.
47 మరియు నేను చాలా గంటలు చీకటిలో ప్రయాణించిన తరువాత, నేను ప్రభువును ప్రార్థించడం ప్రారంభించాను, అతను తన కనికరం యొక్క బహుమతుల ప్రకారం నన్ను కరుణించమని.
48 నేను యెహోవాను ప్రార్థించిన తరువాత, నేను ఒక పెద్ద మరియు విశాలమైన పొలాన్ని చూశాను.
49 మరియు నేను ఒక చెట్టును చూశాను, దాని ఫలాలు ఒక వ్యక్తిని సంతోషపెట్టడానికి ఇష్టపడతాయి.
50 మరియు నేను బయలుదేరి దాని ఫలములలో పాలుపంచుకొనెను; మరియు నేను ఇంతకు ముందెన్నడూ రుచి చూసిన వాటి కంటే ఇది చాలా తీపిగా ఉందని నేను గమనించాను.
51 అవును, మరియు దాని పండు నేను చూసిన తెల్లటి కంటే తెల్లగా ఉందని నేను చూశాను.
52 మరియు నేను దాని పండులో పాలుపంచుకున్నప్పుడు, అది నా ఆత్మను గొప్ప సంతోషంతో నింపింది.
53 అందుచేత నా కుటుంబం కూడా దానిలో పాలుపంచుకోవాలని నేను కోరుకోవడం మొదలుపెట్టాను. ఎందుకంటే ఇది అన్ని ఇతర పండ్ల కంటే వాంఛనీయమని నాకు తెలుసు.
54 మరియు నేను నా కుటుంబాన్ని కూడా కనుగొనవచ్చునని నేను చుట్టూ చూస్తున్నప్పుడు, నేను నీటి నదిని చూశాను. మరియు అది పరుగెత్తింది, మరియు అది నేను పండు తింటున్న చెట్టు దగ్గర ఉంది.
55 మరియు అది ఎక్కడ నుండి వచ్చిందో నేను చూడాలని చూశాను. మరియు నేను దాని తల కొద్దిగా దూరంగా చూసింది;
56 దాని తలవద్ద నేను నీ తల్లి సరియా, సామ్, నీఫీలను చూశాను. మరియు వారు ఎక్కడికి వెళ్లాలో తెలియనట్లు నిలబడ్డారు.
57 మరియు నేను వారికి సైగ చేసాను; మరియు వారు నా దగ్గరకు వచ్చి, అన్ని పండ్ల కంటే కావాల్సిన పండ్లను తినమని నేను వారితో పెద్ద స్వరంతో చెప్పాను.
58 మరియు వారు నా దగ్గరకు వచ్చి పండ్లలో కూడా పాలుపంచుకున్నారు.
59 మరియు లామాన్ మరియు లెమూయేలు వచ్చి పండు తినాలని నేను కోరుకున్నాను.
60 కావున, బహుశా నేను వాటిని చూడగలనని, నా కన్నులను నది తలవైపుకు తిప్పితిని.
61 మరియు నేను వారిని చూశాను, కాని వారు నా దగ్గరకు వచ్చి పండు తినలేదు.
62 మరియు నేను ఇనుప కడ్డీని చూశాను. మరియు అది నది ఒడ్డున విస్తరించి, నేను నిలబడిన చెట్టుకు దారితీసింది.
63 మరియు నేను నిటారుగా మరియు ఇరుకైన మార్గాన్ని చూశాను, అది ఇనుప కడ్డీతో, నేను నిలబడి ఉన్న చెట్టు వరకు కూడా వచ్చింది.
64 మరియు అది కూడా ఒక పెద్ద మరియు విశాలమైన పొలానికి ఫౌంటెన్ యొక్క తల ద్వారా దారితీసింది, అది ఒక ప్రపంచంలా ఉంది.
65 మరియు నేను నిలబడిన చెట్టు వద్దకు దారితీసే మార్గాన్ని పొందేందుకు అనేకమంది ముందుకు వస్తున్న వ్యక్తుల సంఖ్యలేనన్ని సమూహాలను నేను చూశాను.
66 మరియు వారు బయటకు వచ్చి చెట్టుకు దారితీసిన మార్గంలో బయలుదేరారు.
67 మరియు చీకటి పొగమంచు లేచింది; అవును, చీకటి యొక్క గొప్ప పొగమంచు కూడా, తద్వారా మార్గంలో ప్రారంభించిన వారు తమ మార్గాన్ని కోల్పోయారు, వారు సంచరించారు మరియు తప్పిపోయారు.
68 మరియు ఇతరులు ముందుకు నొక్కడం నేను చూశాను, వారు బయటకు వచ్చి ఇనుప కడ్డీ చివర పట్టుకున్నారు.
69 మరియు వారు బయటకు వచ్చి చెట్టు పండ్లలో పాలుపంచుకునేంత వరకు, ఇనుప కడ్డీకి అతుక్కుని చీకటి పొగమంచు గుండా ముందుకు నడిచారు.
70 మరియు వారు చెట్టు ఫలాలను తిన్న తర్వాత, వారు సిగ్గుపడినట్లుగా తమ కళ్ళు చూచుకున్నారు.
71 మరియు నేను నా కళ్ళు చుట్టూ చూసాను మరియు నీటి నదికి అవతలి వైపున ఒక గొప్ప మరియు విశాలమైన భవనాన్ని చూశాను.
72 మరియు అది గాలిలో ఉన్నట్లుగా, భూమికి ఎత్తుగా ఉంది;
73 మరియు అది పెద్దలు మరియు చిన్నవారు, మగ మరియు ఆడ వ్యక్తులతో నిండిపోయింది.
74 మరియు వారి దుస్తులు చాలా చక్కగా ఉన్నాయి.
75 మరియు వారు ఎగతాళి చేసే ధోరణిలో ఉన్నారు మరియు వచ్చిన వారి వైపు వేళ్లు చూపారు, మరియు పండులో పాలుపంచుకున్నారు.
76 మరియు వారు ఆ పండ్లను రుచి చూసిన తర్వాత, తమను ఎగతాళి చేసేవారిని చూసి సిగ్గుపడ్డారు. మరియు వారు నిషేధించబడిన మార్గాల్లో పడిపోయారు మరియు తప్పిపోయారు.
77 ఇప్పుడు నీఫై అయిన నేను నా తండ్రి మాటలన్నీ మాట్లాడను.
78 కానీ, వ్రాతపూర్వకంగా చెప్పాలంటే, ఇదిగో, అతను ఇతర సమూహాలను ముందుకు నొక్కడం చూశాడు; మరియు వారు వచ్చి ఇనుప కడ్డీ చివర పట్టుకున్నారు; మరియు వారు ముందుకు వచ్చి, క్రింద పడిపోయి, చెట్టు పండ్లలో పాలు పంచుకునే వరకు, ఇనుప కడ్డీని నిరంతరం గట్టిగా పట్టుకొని ముందుకు సాగారు.
79 మరియు ఇతర సమూహాలు కూడా ఆ గొప్ప మరియు విశాలమైన భవనం వైపుకు వెళ్ళడం చూశాడు.
80 మరియు చాలా మంది ఫౌంటెన్ లోతులో మునిగిపోయారు;
81 మరియు చాలా మంది అతని దృష్టికి దూరమయ్యారు, విచిత్రమైన రోడ్లలో తిరుగుతున్నారు.
82 మరియు ఆ వింత భవనంలోకి ప్రవేశించిన సమూహం చాలా గొప్పది.
83 మరియు వారు ఆ భవనంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, వారు నాపై మరియు పండులో పాలుపంచుకుంటున్న వారిపై కూడా అవహేళనగా వేలు చూపించారు. కానీ మేము వాటిని పట్టించుకోలేదు.
84 ఇవి మా నాన్న చెప్పిన మాటలు: వాటిని వినినంతమంది పడిపోయారు.
85 మరియు లామాన్ మరియు లెమూయేలు పండు తినలేదు, అని నా తండ్రి చెప్పాడు.
86 మరియు మా నాన్న తన కలలో లేక దర్శనంలోని మాటలన్నీ చెప్పిన తర్వాత, అతను మాతో ఇలా అన్నాడు, అతను ఒక దర్శనంలో చూసిన ఈ విషయాల కారణంగా, అతను లామాన్ మరియు లెమూయేల్ కోసం చాలా భయపడ్డాడు.
87 అవును, వారు ప్రభువు సన్నిధి నుండి త్రోసివేయబడతారని అతడు భయపడ్డాడు;
88 మరియు అతను తన మాటలను వింటారని, బహుశా ప్రభువు వారి పట్ల దయతో ఉంటాడని మరియు వారిని విడనాడకుండా ఉండవచ్చని అతను ఒక కోమలమైన తల్లిదండ్రుల భావంతో వారిని ప్రోత్సహించాడు.
89 అవును, మా నాన్న వారికి బోధించాడు.
90 మరియు అతను వారికి బోధించిన తర్వాత మరియు అనేక విషయాలను గురించి వారికి ప్రవచించిన తర్వాత, అతను ప్రభువు ఆజ్ఞలను పాటించమని వారిని ఆదేశించాడు.
91 మరియు అతను వారితో మాట్లాడటం మానేశాడు.
92 మరియు నా తండ్రి లెమూయేలు లోయలో ఒక గుడారంలో నివసించినప్పుడు ఇవన్నీ చూశాడు మరియు విన్నాడు మరియు మాట్లాడాడు. మరియు ఇంకా చాలా విషయాలు, ఈ ప్లేట్‌లపై వ్రాయలేము.
93 మరియు ఇప్పుడు, ఈ పలకల గురించి నేను మాట్లాడినట్లు, ఇదిగో, అవి నా ప్రజల చరిత్రను పూర్తిగా వివరించే పలకలు కావు;
94 నా ప్రజల గురించి నేను పూర్తి గణన చేసే పలకలకు, నేను నీఫీ అని పేరు పెట్టాను;
95 అందుచేత, వాటిని నా స్వంత పేరు మీదుగా నెఫై ప్లేట్లు అని పిలుస్తారు; మరియు ఈ ప్లేట్‌లను నేఫీ ప్లేట్లు అని కూడా అంటారు.
96 అయినప్పటికీ, నా ప్రజల పరిచర్యకు సంబంధించిన ఖాతా చెక్కబడి ఉండాలనే ప్రత్యేక ప్రయోజనం కోసం నేను ఈ పలకలను తయారు చేయాలని ప్రభువు ఆజ్ఞను పొందాను.
97 ఇతర పలకలపై రాజుల పాలన, నా ప్రజల యుద్ధాలు మరియు వివాదాల వృత్తాంతం చెక్కబడి ఉండాలి;
98 కాబట్టి, ఈ ప్లేట్లు పరిచర్యలో ఎక్కువ భాగం; మరియు ఇతర పలకలు రాజుల పాలనలో ఎక్కువ భాగం మరియు నా ప్రజల యుద్ధాలు మరియు వివాదాలకు సంబంధించినవి.
99 అందుచేత, అతనిలో తెలివైన ప్రయోజనం కోసం ఈ పలకలను తయారు చేయమని ప్రభువు నాకు ఆజ్ఞాపించాడు; ఏ ప్రయోజనం నాకు తెలియదు.
100 అయితే ప్రభువుకు మొదటి నుండి అన్నీ తెలుసు;
101 అందుచేత, మనుష్యుల మధ్య తన పనులన్నిటినీ నెరవేర్చడానికి అతను ఒక మార్గాన్ని సిద్ధం చేస్తాడు; ఇదిగో తన మాటలన్నిటినీ నెరవేర్చే శక్తి ఆయనకు ఉంది.
102 మరియు ఇది. ఆమెన్.

 

1 నీఫై, అధ్యాయం 3
1 ఇప్పుడు నేను, నీఫై, ఈ పలకలపై నా కార్యకలాపాలు మరియు నా పాలన మరియు పరిచర్య గురించి లెక్కిస్తాను. కాబట్టి, నా ఖాతాతో కొనసాగాలంటే, నేను మా నాన్న గురించి మరియు నా సోదరుల గురించి కొంత మాట్లాడాలి.
2 ఇదిగో, మా నాన్న తన కలలో వచ్చిన మాటలు చెప్పడం ముగించిన తర్వాత, మరియు అన్నింటిని జాగ్రత్తగా చూసుకోమని వారిని ప్రోత్సహించిన తర్వాత, అతను యూదులను గురించి వారితో మాట్లాడాడు, వారు నాశనం చేయబడిన తర్వాత, ఆ గొప్పవారు కూడా. యెరూషలేము పట్టణము, మరియు అనేకులు బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకెళ్ళబడతారు; అవును, బందిఖానా నుండి తిరిగి తీసుకురాబడాలి;
3 వారు చెరలోనుండి తిరిగి రప్పించబడిన తరువాత వారు తమ స్వాస్థ్యమైన దేశమును మరల స్వాధీనపరచుకొనవలెను.
4 అవును, నా తండ్రి యెరూషలేమును విడిచిపెట్టినప్పటి నుండి ఆరు వందల సంవత్సరాల వరకు, యెహోవా దేవుడు యూదుల మధ్య ఒక ప్రవక్తను, మెస్సీయను కూడా లేపుతాడు. లేదా, మరో మాటలో చెప్పాలంటే, ప్రపంచ రక్షకుడు.
5 మరియు అతడు ప్రవక్తలను గూర్చి, ఈ విషయాల గురించి, ఈ మెస్సీయ గురించి, లేక ఈ లోక విమోచకుని గురించి ఎంతమంది సాక్ష్యమిచ్చారో కూడా చెప్పాడు.
6 అందువల్ల, మానవజాతి అంతా తప్పిపోయిన మరియు పడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారు, మరియు వారు ఈ విమోచకునిపై ఆధారపడాలి.
7 మరియు అతను ప్రభువు మార్గాన్ని సిద్ధం చేయడానికి మెస్సీయ ముందు రావాల్సిన ప్రవక్త గురించి కూడా చెప్పాడు.
8 అవును, అతను కూడా బయలుదేరి అరణ్యంలో ఇలా కేకలు వేయాలి: మీరు ప్రభువు మార్గాన్ని సిద్ధం చేయండి మరియు ఆయన త్రోవలను సరి చేయండి.
9 మీకు తెలియని ఒకడు మీ మధ్య ఉన్నాడు; మరియు అతను నా కంటే శక్తివంతుడు, అతని బూట్ల గొళ్ళెం విప్పడానికి నేను అర్హుడిని కాదు.
10 మరియు ఈ విషయం గురించి మా నాన్న చాలా చెప్పాడు.
11 మరియు మా నాన్న జోర్డాన్ అవతల బేతాబారాలో బాప్తిస్మం తీసుకోవాలని చెప్పాడు. మరియు అతను నీటితో బాప్టిజం ఇవ్వాలని కూడా చెప్పాడు; అతను మెస్సీయాకు నీళ్లతో బాప్తిస్మం ఇవ్వాలి.
12 మరియు అతను మెస్సీయకు నీళ్లతో బాప్తిస్మం ఇచ్చిన తర్వాత, అతను ప్రపంచ పాపాలను తొలగించే దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లకు బాప్తిస్మమిచ్చాడని గమనించాలి.
13 మా నాన్న ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత యూదుల మధ్య ప్రకటించవలసిన సువార్తను గురించి ఆయన నా సహోదరులతో ఇలా అన్నాడు.
14 మరియు యూదులు అవిశ్వాసంలో క్షీణించడం గురించి కూడా.
15 మరియు వారు రాబోయే మెస్సీయను చంపిన తరువాత, మరియు అతను చంపబడిన తరువాత, అతను మృతులలో నుండి లేచి, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా అన్యజనులకు ప్రత్యక్షమవ్వాలి.
16 అవును, నా తండ్రి కూడా అన్యజనులను గూర్చి మరియు ఇశ్రాయేలీయుల ఇంటిని గూర్చి, వారు ఒలీవ చెట్టుతో పోల్చబడాలని, వారి కొమ్మలు విరిగిపోయి, భూమి అంతటా చెదరగొట్టబడాలని చాలా చెప్పాడు.
17 కావున మనము వాగ్దాన దేశమునకు ఏకమనస్సుతో నడిపింపబడవలసిన అవసరముండవలెను, అనగా మనము భూమియందంతటను చెదరగొట్టబడవలెను అని ప్రభువు వాక్యము నెరవేర్చబడుట అవసరమని అతడు చెప్పెను.
18 మరియు ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు చెదరగొట్టబడిన తరువాత, వారు మరల కూడబడవలెను;
19 లేదా, అన్యజనులు సువార్త యొక్క సంపూర్ణతను పొందిన తర్వాత, ఒలీవ చెట్టు యొక్క సహజ కొమ్మలు లేదా ఇశ్రాయేలు ఇంటి అవశేషాలను అంటుకట్టాలి లేదా నిజమైన మెస్సీయ గురించి తెలుసుకోవాలి. ప్రభువు మరియు వారి విమోచకుడు.

20 మరియు ఈ పద్ధతిని అనుసరించి మా నాన్న నా సహోదరులతో ప్రవచించాడు.
21 ఇంకా చాలా విషయాలు, నేను ఈ పుస్తకంలో వ్రాయలేదు; ఎందుకంటే నా ఇతర పుస్తకంలో నాకు ఉపయోగకరం అయినన్ని వాటిని నేను వ్రాసాను.
22 మరియు నేను చెప్పిన విషయాలన్నీ నా తండ్రి లెమూయేలు లోయలో ఒక గుడారంలో నివసించినట్లుగా జరిగాయి.
23 నీఫై అయిన నేను దర్శనంలో చూసినవాటిని గూర్చి మా నాన్న చెప్పిన మాటలన్నీ విన్నాను.
24 మరియు అతను పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మాట్లాడిన విషయాలు కూడా; దేవుని కుమారునిపై విశ్వాసం ద్వారా అతను ఏ శక్తిని పొందాడు;
25 మరియు దేవుని కుమారుడు రావలసిన మెస్సీయ;
26 నీఫై అయిన నేను కూడా పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా ఈ విషయాలను చూడాలని, వినాలని మరియు తెలుసుకోవాలని కోరుకున్నాను, ఇది పురాతన కాలంలో తనను వెతుకుతున్న వారందరికీ దేవుని బహుమతి. అతను మనుష్యుల పిల్లలకు ప్రత్యక్షమయ్యే సమయములో వలె;
27 ఆయన నిన్న, ఈ రోజు మరియు ఎప్పటికీ ఒకేలా ఉన్నాడు.
28 మరియు వారు పశ్చాత్తాపపడి ఆయనయొద్దకు వచ్చినట్లయితే, ప్రపంచపు పునాది నుండి మార్గము సిద్ధపరచబడియున్నది.
29 శ్రద్ధగా వెదకువాడు దొరకును;
30 మరియు దేవుని మర్మములు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా వారికి విప్పబడును, అలాగే ఈ కాలములోను పాత కాలములలో వలెనే;
31 మరియు పూర్వ కాలాలలో అలాగే రాబోయే కాలంలో కూడా;
32 కావున, ప్రభువు గమనము ఒక శాశ్వతమైన వృత్తము.
33 కావున జ్ఞాపకముంచుకొనుము, ఓ మనుష్యుడా, నీ క్రియలన్నిటికి నీవు తీర్పు తీర్చబడతావు.
34 కావున, మీ పరిశీలనా దినములలో మీరు చెడ్డపనులు చేయుటకు ప్రయత్నించినట్లయితే, మీరు దేవుని న్యాయపీఠము ఎదుట అపవిత్రులుగా కనబడతారు;
35 మరియు ఏ అపవిత్రమైన వస్తువు దేవునితో నివసించదు; అందుచేత మీరు శాశ్వతంగా విసర్జించబడాలి.
36 మరియు నేను ఈ విషయాలు మాట్లాడటానికి మరియు వాటిని తిరస్కరించకుండా ఉండటానికి పరిశుద్ధాత్మ అధికారం ఇచ్చాడు.
37 ఎందుకంటే, మా నాన్నగారు చూసినవాటిని నేను తెలుసుకోవాలనుకున్నాను మరియు యెహోవా వాటిని నాకు తెలియజేయగలడని నేను నమ్ముతున్నాను.
38 నేను నా హృదయంలో ఆలోచిస్తూ కూర్చున్నప్పుడు నేను ప్రభువు ఆత్మలో చిక్కుకున్నాను.
అవును, నేను ఇంతకు ముందెన్నడూ చూడని మరియు నేను ఇంతకు ముందెన్నడూ అడుగు పెట్టని ఎత్తైన పర్వతంలోకి ప్రవేశించాను.
39 మరియు ఆత్మ నాతో ఇదిగో, నీకు ఏమి కావాలి?
40 మరియు నేను మా తండ్రి చూసిన వాటిని చూడాలని కోరుకుంటున్నాను.
41 మరియు ఆత్మ నాతో ఇలా అన్నాడు: “నీ తండ్రి తాను చెప్పిన చెట్టును చూశాడని నువ్వు నమ్ముతున్నావా?
42 మరియు నేను, “అవును, నా తండ్రి మాటలన్నీ నేను నమ్ముతానని నీకు తెలుసు.
43 నేను ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు, ఆత్మ బిగ్గరగా కేకలు వేసి, “అత్యున్నతమైన దేవుడైన యెహోవాకు హోసన్నా; ఎందుకంటే ఆయన భూమి అంతటికీ దేవుడు, అవును, అందరికంటే కూడా.
44 మరియు నీఫై, నీవు సర్వోన్నతుడైన దేవుని కుమారుని విశ్వసించినందున నీవు ధన్యుడు; అందుచేత, మీరు కోరుకున్న వాటిని మీరు చూస్తారు.
45 మరియు ఇదిగో, ఈ విషయం నీకు సూచనగా ఇవ్వబడును, నీ తండ్రి రుచిచూసిన ఫలములను ఫలించిన చెట్టును నీవు చూచిన తరువాత పరలోకమునుండి దిగివచ్చుచున్న ఒక మనుష్యుడు కూడ చూడగలవు; మరియు అతనికి మీరు సాక్ష్యమివ్వాలి; మరియు మీరు అతనిని చూసిన తర్వాత, అది దేవుని కుమారుడని మీరు నమోదు చేయాలి.
46 మరియు ఆత్మ నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో! మరియు నేను ఒక చెట్టును చూశాను. మరియు అది నా తండ్రి చూసిన చెట్టులా ఉంది; మరియు దాని అందం చాలా మించినది, అవును, అన్ని అందం కంటే ఎక్కువ; మరియు దాని తెల్లదనం నడిచే మంచు యొక్క తెల్లదనాన్ని మించిపోయింది.
47 నేను చెట్టును చూసిన తర్వాత, నేను ఆత్మతో ఇలా అన్నాను, ఇదిగో నువ్వు నాకు అన్నిటికంటే విలువైన చెట్టును చూపించావు.
48 మరియు అతను నాతో, “నీకు ఏమి కావాలి?
49 మరియు నేను అతనితో ఇలా అన్నాను:
50 ఒక వ్యక్తి మాట్లాడినట్లు నేను అతనితో మాట్లాడాను; అతను మనిషి రూపంలో ఉన్నాడని నేను చూశాను; అయినప్పటికీ, అది ప్రభువు యొక్క ఆత్మ అని నాకు తెలుసు: మరియు ఒక వ్యక్తి మరొకరితో మాట్లాడుతున్నట్లుగా అతను నాతో మాట్లాడాడు.
51 మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో! మరియు నేను అతనిని చూడాలని చూస్తున్నాను, మరియు నేను అతనిని చూడలేదు; ఎందుకంటే అతను నా సన్నిధి నుండి వెళ్లిపోయాడు.
52 మరియు నేను యెరూషలేము అనే గొప్ప నగరాన్ని, ఇతర నగరాలను కూడా చూశాను.
53 మరియు నేను నజరేతు పట్టణమును చూచితిని;
54 మరియు ఆకాశము తెరవబడుట నేను చూచితిని; మరియు ఒక దేవదూత దిగి వచ్చి నా ముందు నిలబడ్డాడు. మరియు అతను నాతో, నీఫై, నీవు ఏమి చూస్తున్నావు?
55 మరియు నేను అతనితో, “ఒక కన్య, అన్ని కన్యల కంటే చాలా అందంగా మరియు అందంగా ఉంది.
56 మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: “దేవుని సమ్మతి నీకు తెలుసా?
57 మరియు నేను అతనితో, “అతను తన పిల్లలను ప్రేమిస్తున్నాడని నాకు తెలుసు; అయితే అన్ని విషయాలకు అర్థం నాకు తెలియదు.
58 మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, నువ్వు చూసే కన్యక, శరీర పద్ధతి ప్రకారం దేవుని కుమారుని తల్లి.
59 మరియు ఆమె ఆత్మలో మోసుకుపోయిందని నేను గమనించాను.
60 మరియు ఆమె కొంతకాలానికి ఆత్మలో తీసుకువెళ్ళబడిన తర్వాత, దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో!
61 మరియు నేను మళ్ళీ కన్యకను తన చేతులలో బిడ్డను కలిగియుండెను.
62 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల, అవును, శాశ్వతమైన తండ్రి కుమారుడే!
63 నీ తండ్రి చూసిన చెట్టు అర్థం నీకు తెలుసా?
64 మరియు నేను అతనికి జవాబిచ్చాను, “అవును, ఇది మనుష్యుల హృదయాలలో దేవుని ప్రేమ ఉంది; అందుచేత ఇది అన్నిటికంటే చాలా కోరదగినది.
65 మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: “అవును మరియు ఆత్మకు అత్యంత సంతోషకరమైనది.
66 అతను ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత, అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో! మరియు నేను చూడగా, దేవుని కుమారుడు మనుష్యుల మధ్యకు వెళ్లడం నేను చూశాను.
67 మరియు చాలామంది ఆయన పాదాల మీద పడి ఆయనకు నమస్కరించడం నేను చూశాను.
68 మరియు నా తండ్రి చూచిన ఇనుప దండము జీవజలముల ఊటకు లేక జీవవృక్షమునకు దారి తీసిన దేవుని వాక్యమని నేను గమనించాను. ఏ జలాలు దేవుని ప్రేమకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి;
69 మరియు జీవ వృక్షం దేవుని ప్రేమకు ప్రతీక అని కూడా నేను గమనించాను.
70 మరియు దేవదూత మళ్ళీ నాతో ఇలా అన్నాడు, “చూడండి మరియు దేవుని సమ్మోహనాన్ని చూడు!
71 మరియు నా తండ్రి చెప్పిన ప్రపంచ విమోచకుడిని నేను చూశాను.
72 మరియు అతని ముందు మార్గాన్ని సిద్ధం చేయవలసిన ప్రవక్తను కూడా నేను చూశాను.
73 మరియు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల బయలుదేరి అతనిచే బాప్తిస్మము పొందెను;
74 మరియు అతను బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత, నేను ఆకాశం తెరుచుకోవడం చూశాను, మరియు పరిశుద్ధాత్మ పరలోకం నుండి దిగి వచ్చి పావురం రూపంలో అతనిపై నివసించాడు.
75 మరియు ఆయన అధికారము మరియు గొప్ప మహిమగల ప్రజలకు పరిచర్య చేయుటకు వెళ్లినట్లు నేను గమనించాను.
76 ఆయన మాట వినడానికి జనసమూహం గుమిగూడారు.
77 మరియు వారు అతనిని తమ మధ్య నుండి వెళ్లగొట్టారని నేను గమనించాను.
78 ఇంకా పన్నెండు మంది అతనిని వెంబడించడం నేను చూశాను.
79 మరియు వారు నా ముఖము నుండి ఆత్మతో తీసికొనిపోయిరి, నేను వారిని చూడలేదు.
80 మరియు దేవదూత మళ్లీ నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో! మరియు నేను చూశాను, మరియు స్వర్గం మళ్ళీ తెరవబడిందని నేను చూశాను,
81 మరియు దేవదూతలు మనుషుల పిల్లల మీదికి దిగడం నేను చూశాను. మరియు వారు వారికి సేవ చేసారు.
82 మరియు అతను మళ్ళీ నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో! మరియు నేను చూడగా, దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల మనుష్యుల మధ్యకు వెళ్లడం నేను చూశాను.
83 మరియు నేను అనేకమంది రోగులను చూశాను, మరియు వారు అన్ని రకాల వ్యాధులతో, మరియు దెయ్యాలతో మరియు అపవిత్రాత్మలతో బాధపడుతున్నారు.
84 మరియు దేవదూత ఈ విషయాలన్నీ నాకు చెప్పాడు.
85 మరియు వారు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క శక్తితో స్వస్థత పొందారు మరియు దయ్యాలు మరియు అపవిత్రాత్మలు వెళ్ళగొట్టబడ్డాయి.
86 మరియు దేవదూత మళ్లీ నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో! మరియు నేను దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లను చూచి, అతడు ప్రజలచేత పట్టబడెను; అవును, నిత్యమైన దేవుని కుమారుడు లోకానికి తీర్పు తీర్చబడ్డాడు; మరియు నేను రికార్డును చూశాను మరియు భరించాను.
87 మరియు నేను, నీఫై, అతను సిలువపై ఎత్తబడ్డాడని మరియు లోక పాపాల కోసం చంపబడ్డాడని చూశాను.
88 మరియు అతడు చంపబడిన తరువాత, నేను భూమి యొక్క జనసమూహములను చూచితిని, వారు గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క అపొస్తలులతో పోరాడుటకు సమూహము చేయబడిరి; ఎందుకంటే ఆ పన్నెండు మందిని ప్రభువు దూత పిలిచాడు.
89 మరియు భూమి యొక్క సమూహము సమకూడినది;
90 మరియు వారు మా నాన్న చూసిన భవనం లాగా పెద్ద మరియు విశాలమైన భవనంలో ఉన్నట్లు నేను చూశాను.
91 మరియు ప్రభువు దూత మళ్లీ నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో లోకాన్ని మరియు దాని జ్ఞానాన్ని చూడు;
92 అవును, ఇదిగో, ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలులతో పోరాడటానికి సమావేశమయ్యారు.
93 మరియు గొప్ప మరియు విశాలమైన భవనం ప్రపంచానికి గర్వకారణమని నేను చూసాను మరియు రికార్డ్ చేసాను.
94 మరియు అది పడిపోయింది; మరియు దాని పతనం చాలా గొప్పది.
95 మరియు ప్రభువు దూత మళ్లీ నాతో ఇలా అన్నాడు: గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలులతో పోరాడే అన్ని జాతులు, జాతులు, భాషలు మరియు ప్రజలు నాశనమవుతారు.
96 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: “చూడు మరియు నీ సంతానం మరియు నీ సోదరుల సంతానం కూడా చూడు!
97 మరియు నేను వాగ్దాన దేశాన్ని చూశాను;
98 మరియు సముద్రపు ఇసుక అంత సంఖ్యలో ఉన్న అనేక మంది ప్రజలను నేను చూశాను.
99 మరియు ఒకరితో ఒకరు యుద్ధానికి గుమిగూడిన జనసమూహాన్ని నేను చూశాను. మరియు నేను నా ప్రజల మధ్య యుద్ధాలను, యుద్ధాల పుకార్లను మరియు కత్తితో గొప్ప హత్యలను చూశాను.
100 మరియు భూమిలో జరిగిన యుద్ధాలు మరియు వివాదాల పద్ధతి తరువాత అనేక తరాలు గడిచిపోవడాన్ని నేను చూశాను.
101 మరియు నేను చాలా నగరాలను చూశాను, అవును, నేను వాటిని లెక్కించలేదు.
102 మరియు నేను వాగ్దాన దేశపు ముఖం మీద చీకటి పొగమంచును చూశాను;
103 మరియు నేను మెరుపులను చూశాను, ఉరుములు, భూకంపాలు మరియు అన్ని రకాల కోలాహల శబ్దాలు విన్నాను.
104 మరియు నేను భూమిని మరియు రాళ్లను వారు చీల్చడం చూశాను.
105 పర్వతాలు ముక్కలుగా దొర్లడం నేను చూశాను.
106 మరియు భూమి యొక్క మైదానాలు విరిగిపోయినట్లు నేను చూశాను.
107 మరియు చాలా నగరాలు మునిగిపోవడం నేను చూశాను.
108 మరియు నేను చాలా మందిని అగ్నితో కాల్చివేయడం చూశాను.
109 మరియు భూకంపం కారణంగా భూమిపై పడిపోవడం నేను చాలా మందిని చూశాను.
110 మరియు నేను వీటిని చూసిన తర్వాత, నేను చీకటి ఆవిరిని చూశాను, అది భూమి యొక్క ముఖం నుండి వెళ్ళింది;
111 మరియు ప్రభువు యొక్క గొప్ప మరియు భయంకరమైన తీర్పుల కారణంగా పడిపోయిన అనేక మందిని నేను చూశాను.
112 మరియు స్వర్గం తెరుచుకోవడం మరియు దేవుని గొర్రెపిల్ల స్వర్గం నుండి దిగడం నేను చూశాను. మరియు అతను క్రిందికి వచ్చి వారికి కనిపించాడు.
113 మరియు పరిశుద్ధాత్మ మరో పన్నెండు మందిపై పడిందని మరియు వారు దేవునిచే నియమించబడ్డారని మరియు ఎన్నుకోబడ్డారని నేను చూశాను మరియు రికార్డు చేస్తున్నాను.
114 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: “ఇదిగో నీ సంతానానికి పరిచర్య చేయడానికి ఎంపిక చేయబడిన గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యులు.
115 మరియు అతడు నాతో ఇలా అన్నాడు: “గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలులను నీవు జ్ఞాపకం చేసుకున్నావా? ఇదిగో వారే ఇశ్రాయేలు పన్నెండు గోత్రాలకు న్యాయము తీర్చువారు.
116 అందుచేత, నీ సంతానానికి చెందిన పన్నెండు మంది పరిచారకులు వారికి తీర్పు తీర్చబడతారు; మీరు ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు; మరియు నీవు చూసే ఈ పన్నెండు మంది పరిచారకులు నీ సంతానానికి తీర్పు తీర్చాలి.
117 మరియు ఇదిగో వారు ఎప్పటికీ నీతిమంతులు; ఎందుకంటే దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల మీద వారి విశ్వాసం కారణంగా, వారి వస్త్రాలు అతని రక్తంతో తెల్లగా చేయబడ్డాయి.
118 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో! మరియు నేను మూడు తరాలు నీతితో గడిచిపోవడాన్ని నేను చూశాను, మరియు వారి వస్త్రాలు దేవుని గొర్రెపిల్ల వలె తెల్లగా ఉన్నాయి.
119 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: “వీరు గొర్రెపిల్ల మీద విశ్వాసం ఉంచినందున అతని రక్తంలో తెల్లగా చేశారు.
120 నీఫై అయిన నేను కూడా నాల్గవ తరానికి చెందిన చాలా మందిని చూశాను, వారు నీతిగా గడిచిపోయారు.
121 మరియు భూమి యొక్క అనేక సమూహాలు ఒకచోట చేరడం నేను చూశాను.
122 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో నీ సంతానం మరియు నీ సోదరుల సంతానం కూడా.
123 మరియు నా సంతానం ప్రజలు నా సోదరుల సంతానానికి వ్యతిరేకంగా గుమిగూడి ఉండడం నేను చూశాను. మరియు వారు యుద్ధానికి సమావేశమయ్యారు.
124 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు, "ఇదిగో నీ తండ్రి చూసిన మురికి నీటి ఊట; అవును, అతను మాట్లాడిన నది కూడా; మరియు దాని లోతులు నరకం యొక్క లోతులు;
125 మరియు చీకటి పొగమంచు అనేది దెయ్యం యొక్క ప్రలోభాలు, ఇది కళ్ళకు గుడ్డిని కలిగించేది మరియు మనుష్యుల పిల్లల హృదయాలను కఠినతరం చేస్తుంది మరియు వారిని విశాలమైన మార్గాల్లోకి నడిపిస్తుంది, తద్వారా వారు నశించిపోతారు మరియు తప్పిపోతారు.
126 మరియు మీ తండ్రి చూసిన పెద్ద మరియు విశాలమైన భవనం వ్యర్థమైన ఊహలు మరియు మనుష్యుల పిల్లల గర్వం.
127 మరియు ఒక పెద్ద మరియు భయంకరమైన గల్ఫ్ వారిని విభజించింది; అవును, శాశ్వతమైన దేవుని న్యాయాన్ని గూర్చిన వాక్యం, మరియు దేవుని గొర్రెపిల్ల అయిన మెస్సీయ, అతని గురించి పరిశుద్ధాత్మ రికార్డు చేస్తున్నాడు, ప్రపంచం ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఈ కాలం వరకు మరియు ఈ సమయం నుండి ఎప్పటికీ.
128 మరియు దేవదూత ఈ మాటలు మాట్లాడుతుండగా, దేవదూత మాట ప్రకారం, నా సోదరుల సంతానం నా సంతానానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడడం నేను చూశాను.
129 మరియు నా సంతానం యొక్క గర్వం మరియు దెయ్యం యొక్క ప్రలోభాల కారణంగా, నా సోదరుల సంతానం నా సంతానం ప్రజలను అధిగమించిందని నేను గమనించాను.
130 మరియు నా సహోదరుల సంతానానికి చెందిన ప్రజలు నా సంతానాన్ని జయించారని నేను చూశాను. మరియు వారు భూమి ముఖం మీద గుంపులుగా బయలుదేరారు.
131 మరియు వారు గుంపులుగా గుమిగూడి ఉండడం నేను చూశాను.
132 మరియు నేను వారి మధ్య యుద్ధాలు మరియు యుద్ధాల పుకార్లు చూశాను; మరియు యుద్ధాలలో మరియు యుద్ధాల పుకార్లలో, నేను అనేక తరాలు గడిచిపోవడాన్ని చూశాను.
133 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, ఇవి అవిశ్వాసంలో తగ్గిపోతాయి.
134 మరియు వారు అవిశ్వాసంలో క్షీణించిన తర్వాత నేను గమనించాను, వారు చీకటిగా మరియు అసహ్యంగా మారారు, మరియు పనికిమాలిన మరియు అన్ని రకాల అసహ్యకరమైన వ్యక్తులతో నిండిపోయారు.
135 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: “చూడండి! మరియు నేను అనేక దేశాలను మరియు రాజ్యాలను చూశాను.
136 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: “నీవు ఏమి చూస్తున్నావు?
137 మరియు నేను చెప్పాను, నేను అనేక దేశాలను మరియు రాజ్యాలను చూస్తున్నాను.
138 మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇవి అన్యజనుల దేశాలు మరియు రాజ్యాలు.
139 మరియు అన్యజనుల మధ్య ఒక గొప్ప చర్చి పునాదిని నేను చూశాను.
140 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు, ఇదిగో ఒక చర్చి యొక్క పునాది, ఇది అన్ని చర్చిల కంటే అత్యంత అసహ్యమైనది, ఇది దేవుని పరిశుద్ధులను చంపుతుంది, అవును, మరియు వారిని హింసించి, వారిని బంధించి, ఇనుప కాడితో బంధిస్తుంది. మరియు వారిని చెరలోకి దింపుతుంది.
141 మరియు నేను ఈ గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చిని చూశాను. మరియు అతను దాని పునాది అని నేను దెయ్యాన్ని చూశాను.
142 మరియు నేను బంగారం మరియు వెండి, పట్టువస్త్రాలు, ఎర్రటి వస్త్రాలు, చక్కటి అల్లిన నార, మరియు అన్ని రకాల విలువైన వస్త్రాలను కూడా చూశాను. మరియు నేను చాలా మంది వేశ్యలను చూశాను.
143 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో బంగారం, వెండి, పట్టువస్త్రాలు, స్కార్లెట్లు, చక్కటి అల్లిన నార, విలువైన వస్త్రాలు మరియు వేశ్యలు ఈ గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చి యొక్క కోరికలు. ;
144 మరియు ప్రపంచం యొక్క ప్రశంసల కోసం వారు దేవుని పరిశుద్ధులను నాశనం చేస్తారు మరియు వారిని చెరలో పడవేస్తారు.
145 మరియు నేను చాలా జలాలను చూశాను. మరియు వారు నా సోదరుల సంతానం నుండి అన్యజనులను విభజించారు.
146 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో నీ సోదరుల సంతానం మీద దేవుని కోపం ఉంది!
147 మరియు నేను అన్యజనుల మధ్య ఒక వ్యక్తిని చూశాను, అతను నా సోదరుల సంతానం నుండి అనేక జలాల ద్వారా వేరుచేయబడ్డాడు. మరియు దేవుని ఆత్మ దిగివచ్చి మనుష్యునిపై ప్రయోగించుట నేను చూచితిని; మరియు అతడు వాగ్దాన దేశములో ఉన్న నా సహోదరుల సంతానము వరకు అనేక జలముల మీదికి వెళ్ళెను.
148 మరియు నేను దేవుని ఆత్మను చూశాను, అది ఇతర అన్యజనుల మీద ప్రయోగించబడింది. మరియు వారు చెర నుండి అనేక జలాల మీదికి బయలుదేరారు.
149 మరియు నేను వాగ్దాన దేశంలో అనేకమంది అన్యజనులను చూశాను.
150 మరియు నా సహోదరుల సంతానం మీద దేవుని ఉగ్రతను నేను చూశాను. మరియు వారు అన్యజనుల యెదుట చెదరగొట్టబడ్డారు మరియు కొట్టబడ్డారు.
151 మరియు ప్రభువు ఆత్మ అన్యజనుల మీద ఉన్నట్లు నేను చూశాను. వారు అభివృద్ధి చెందారని, మరియు వారి వారసత్వం కోసం భూమిని పొందారని; మరియు వారు చంపబడక ముందు నా ప్రజల వలె తెల్లగా మరియు చాలా అందంగా మరియు అందంగా ఉన్నారని నేను చూశాను.
152 మరియు చెర నుండి బయలుదేరిన అన్యజనులు ప్రభువు ఎదుట తమను తాము తగ్గించుకున్నారని మరియు ప్రభువు శక్తి వారితో ఉందని నీఫై అయిన నేను గమనించాను.
153 మరియు వారి తల్లి అన్యజనులు వారితో యుద్ధము చేయుటకు నీళ్లమీదను భూమిమీదను కూడి ఉండుట నేను చూచితిని.
154 మరియు దేవుని శక్తి వారితో ఉందని నేను గమనించాను. మరియు దేవుని ఉగ్రత వారిపై యుద్ధానికి గుమిగూడిన వారందరిపై ఉంది.
155 మరియు నేను, నీఫై, చెర నుండి బయటికి వెళ్ళిన అన్యజనులు ఇతర దేశాలందరి చేతుల నుండి దేవుని శక్తి ద్వారా విడిపించబడ్డారని గమనించాను.
156 మరియు వారు భూమిలో వర్ధిల్లుతున్నారని నీఫై అయిన నేను గమనించాను.
157 మరియు నేను ఒక పుస్తకాన్ని చూశాను మరియు అది వారి మధ్యకు తీసుకువెళ్లబడింది.
158 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: పుస్తకం యొక్క అర్థం నీకు తెలుసా?
159 మరియు నేను అతనితో, నాకు తెలియదు.
160 మరియు అతను ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, అది ఒక యూదుడి నోటి నుండి వస్తుంది. మరియు నేను, నీఫై, అది చూశాను;
161 మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: “నీవు చూసే పుస్తకం యూదుల రికార్డు, అందులో యెహోవా ఇశ్రాయేలు ఇంటితో చేసిన ఒడంబడికలను కలిగి ఉంది.
162 మరియు ఇది పవిత్ర ప్రవక్తల యొక్క అనేక ప్రవచనాలను కూడా కలిగి ఉంది;
163 మరియు ఇత్తడి పలకలపై ఉన్న చెక్కడం వంటిది ఒక రికార్డు, అయితే చాలా లేవు; అయినప్పటికీ, వారు ఇశ్రాయేలు ఇంటితో చేసిన యెహోవా ఒడంబడికలను కలిగి ఉన్నారు;
164 కాబట్టి, అవి అన్యజనులకు చాలా విలువైనవి.
165 మరియు ప్రభువు దూత నాతో ఇలా అన్నాడు: “ఒక యూదుడి నోటి నుండి ఈ గ్రంథం బయటకు రావడం నువ్వు చూశావు. మరియు అది ఒక యూదుడి నోటి నుండి బయటకు వచ్చినప్పుడు అది ప్రభువు యొక్క సువార్త యొక్క సాదాసీదాతను కలిగి ఉంది, వీరిలో పన్నెండు మంది అపొస్తలులు రికార్డు చేశారు. మరియు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లలో ఉన్న సత్యాన్ని బట్టి వారు రికార్డు చేస్తారు.
166 కాబట్టి, దేవునిలో ఉన్న సత్యం ప్రకారం ఈ విషయాలు యూదుల నుండి స్వచ్ఛంగా అన్యజనుల వరకు వెళ్తాయి.
167 మరియు వారు గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలుల ద్వారా, యూదుల నుండి అన్యుల వరకు వెళ్ళిన తర్వాత, మీరు ఒక గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చి యొక్క పునాదిని చూస్తారు, ఇది అన్ని ఇతర చర్చిల కంటే అత్యంత అసహ్యకరమైనది.
168 ఇదిగో, వారు లాంబ్ యొక్క సువార్త నుండి సాదా మరియు అత్యంత విలువైన అనేక భాగాలను తీసివేసారు.
169 మరియు ప్రభువు యొక్క అనేక ఒడంబడికలను వారు తీసివేసారు;
170 మరియు వారు ప్రభువు యొక్క సరైన మార్గాలను వక్రీకరించాలని ఇదంతా చేసారు; అవి మనుష్యుల కళ్లకు గుడ్డిదైవి మరియు హృదయాలను కఠినతరం చేస్తాయి.
171 అందుచేత, పుస్తకం గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చి చేతుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, ఆ పుస్తకం నుండి చాలా సాదా మరియు విలువైన విషయాలు తీసివేయబడి ఉన్నాయని మీరు చూస్తున్నారు, ఇది దేవుని గొర్రెపిల్ల పుస్తకం;
172 మరియు ఈ సాధారణ మరియు అమూల్యమైన వస్తువులు తీసివేయబడిన తర్వాత, అది అన్యజనుల అన్ని దేశాలకు వెళుతుంది.
173 మరియు అది అన్యజనుల అన్ని దేశాలకు వెళ్ళిన తర్వాత, అవును, మీరు చూసిన అనేక జలాల మీదుగా, చెర నుండి బయలుదేరిన అన్యజనులతో కూడా;
174 దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లలో ఉన్న సాదాసీదా ప్రకారం, మనుష్యుల పిల్లల అవగాహనకు సాదాసీదాగా ఉన్న అనేక సాదా మరియు విలువైన వస్తువులను మీరు చూస్తారు;
175 గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క సువార్త నుండి తీసివేయబడిన ఈ విషయాల కారణంగా, చాలా మంది పొరపాట్లు చేస్తారు, అవును, సాతాను వారిపై గొప్ప అధికారం కలిగి ఉన్నాడు;
176 ఏదేమైనప్పటికీ, చెర నుండి బయటికి వెళ్లిన అన్యజనులు, మరియు భూమి యొక్క ముఖం మీద అన్ని ఇతర దేశాల కంటే దేవుని శక్తి ద్వారా ఎత్తబడినట్లు మీరు చూస్తారు, ఇది అన్ని ఇతర దేశాల కంటే ఎంపిక చేయబడింది.
177 ప్రభువైన దేవుడు నీ తండ్రితో తన సంతానం వారి స్వాస్థ్యమైన భూమిని కలిగి ఉండాలని అతనితో ఒప్పందం చేసుకున్నాడు, అది నీ సహోదరుల మధ్య ఉన్న నీ సంతానం యొక్క మిశ్రమాన్ని పూర్తిగా నాశనం చేయదు.
178 అన్యజనులు నీ సహోదరుల సంతానాన్ని నాశనం చేస్తారని అతడు బాధపడడు;
179 అన్యజనులు ఆ భయంకరమైన అంధత్వ స్థితిలో ఎప్పటికీ ఉండరని ప్రభువైన దేవుడు కూడా బాధపడడు, ఆ అసహ్యకరమైన చర్చి ద్వారా తిరిగి ఉంచబడిన గొర్రెపిల్ల సువార్త యొక్క సాదా మరియు అత్యంత విలువైన భాగాల కారణంగా వారు ఉన్నారని మీరు చూస్తారు. , దీని నిర్మాణం నువ్వు చూసావు.
180 కావున, దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల, నేను అన్యజనులయెడల, ఇశ్రాయేలు ఇంటిలోని శేషించినవారిని గొప్ప తీర్పులో దర్శించుటకు కనికరం చూపుతాను.
181 మరియు ప్రభువు దూత నాతో ఇలా అన్నాడు, “ఇదిగో, నేను ఇశ్రాయేలు ఇంటివారి శేషాన్ని సందర్శించిన తర్వాత, దేవుని గొర్రెపిల్ల అంటున్నాడు, మరియు నేను మాట్లాడే ఈ శేషం నీ సంతానం. తండ్రి;
182 అందుచేత, నేను తీర్పులో వారిని సందర్శించి, అన్యజనుల చేతితో వారిని కొట్టిన తరువాత;
183 మరియు వేశ్యల తల్లి అయిన ఆ అసహ్యకరమైన చర్చి ద్వారా దాచబడిన గొర్రెపిల్ల యొక్క సువార్త యొక్క అత్యంత సాధారణ మరియు విలువైన భాగాల కారణంగా అన్యజనులు చాలా పొరపాట్లు చేసిన తర్వాత, గొర్రెపిల్ల చెప్పింది, నేను వారి పట్ల దయ చూపుతాను. ఆ రోజున అన్యజనులారా, నేను నా స్వంత శక్తితో వారికి బయటికి తీసుకువస్తాను, నా సువార్తలో చాలా భాగం, ఇది సాదా మరియు విలువైనదిగా ఉంటుంది, లాంబ్ చెప్పారు;
184 ఇదిగో, గొఱ్ఱెపిల్ల, నీ సంతానమునకు నేను ప్రత్యక్షపరచుదును;
185 మరియు నీ సంతానం నాశనమై అవిశ్వాసంలో తగ్గిపోతుంది, అలాగే నీ సోదరుల సంతానం కూడా నశించిపోతుంది. ఇదిగో, గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క బహుమానం మరియు శక్తి ద్వారా అన్యజనుల వద్దకు ఈ విషయాలు దాచబడతాయి;
186 మరియు వాటిలో నా సువార్త వ్రాయబడును, అని లాంబ్, మరియు నా రాక్ మరియు నా మోక్షం;
187 మరియు ఆ రోజున నా సీయోనును బయటకు తీసుకురావాలని కోరుకునే వారు ధన్యులు, ఎందుకంటే వారికి పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బహుమానం మరియు శక్తి ఉంటుంది.
188 మరియు వారు చివరి వరకు సహించినట్లయితే, వారు చివరి రోజున పైకి లేపబడతారు మరియు గొర్రెపిల్ల యొక్క శాశ్వతమైన రాజ్యంలో రక్షింపబడతారు;
189 మరియు ఎవరైతే శాంతిని ప్రకటిస్తారో, అవును, గొప్ప సంతోషకరమైన వార్తలను వారు పర్వతాల మీద ఎంత అందంగా ఉంటారు.
190 మరియు నా సహోదరుల సంతానం యొక్క శేషాన్ని నేను చూశాను మరియు యూదుల నోటి నుండి బయలుదేరిన దేవుని గొర్రెపిల్ల పుస్తకాన్ని కూడా చూశాను, అది అన్యజనుల నుండి శేషానికి వచ్చింది. నా సోదరుల విత్తనం;
191 మరియు అది వారి వద్దకు వచ్చిన తరువాత, నేను గొర్రెపిల్ల యొక్క శక్తితో వచ్చిన ఇతర పుస్తకాలను చూశాను, అన్యజనుల నుండి వారి వరకు, అన్యజనులను ఒప్పించడం కోసం, మరియు నా సోదరుల సంతానం యొక్క శేషం. భూమి అంతటా చెల్లాచెదురుగా ఉన్న యూదులు, ప్రవక్తల మరియు గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలుల రికార్డులు నిజం.
192 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు, "అన్యజనుల మధ్య నీవు చూసిన ఈ చివరి రికార్డులు గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలులలో మొదటివాటి యొక్క సత్యాన్ని స్థాపిస్తాయి మరియు స్పష్టంగా మరియు విలువైన వస్తువులను తెలియజేస్తాయి. వారి నుండి తీసివేయబడింది;
193 మరియు దేవుని గొర్రెపిల్ల శాశ్వతమైన తండ్రి కుమారుడని మరియు ప్రపంచ రక్షకుడని అన్ని జాతులకు, భాషలు మరియు ప్రజలకు తెలియజేయాలి. మరియు అన్ని పురుషులు అతని వద్దకు రావాలి లేదా వారు రక్షించబడలేరు;
194 మరియు గొర్రెపిల్ల నోటి ద్వారా స్థిరపరచబడే మాటల ప్రకారం వారు రావాలి;
195 మరియు గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క మాటలు నీ సంతానం యొక్క రికార్డులలో, అలాగే గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలుల రికార్డులలో తెలియజేయబడతాయి;
196 కాబట్టి, అవి రెండూ ఒకదానిలో స్థాపించబడతాయి;
197 భూమి అంతటికీ ఒక దేవుడు మరియు ఒక కాపరి ఉన్నాడు;
198 మరియు అతను అన్ని దేశాలకు, యూదులకు మరియు అన్యజనులకు కూడా ప్రత్యక్షమయ్యే సమయం వస్తుంది.
199 మరియు అతను యూదులకు మరియు అన్యజనులకు కూడా ప్రత్యక్షమైన తర్వాత; అప్పుడు అతడు అన్యజనులకు మరియు యూదులకు కూడా ప్రత్యక్షమగును.
200 మరియు చివరివారు మొదటివారు, మరియు మొదటివారు చివరివారు.
201 మరియు ఆ దినమున అన్యజనులు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల మాట వినిన యెడల, ఆయన వారి అడ్డంకులను తీసివేయుటకు మాటతోను శక్తితోను చాలా క్రియతో వారికి ప్రత్యక్షమగును. , మరియు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లకు వ్యతిరేకంగా వారి హృదయాలను కఠినపరచవద్దు, వారు మీ తండ్రి సంతానంలో లెక్కించబడతారు;
202 అవును, వారు ఇశ్రాయేలు ఇంటివారిలో లెక్కించబడాలి;
203 మరియు వారు వాగ్దానం చేయబడిన భూమిపై ఎప్పటికీ ఆశీర్వదించబడిన ప్రజలుగా ఉంటారు;
204 వారు ఇకపై చెరలోకి తీసుకురాబడరు;
205 మరియు ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు ఇకపై అయోమయపడరు;
206 మరియు ఆ గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చి ద్వారా వారి కోసం త్రవ్వబడిన ఆ గొప్ప గొయ్యి, ఇది దెయ్యం మరియు అతని పిల్లలచే స్థాపించబడింది, అతను మనుషుల ఆత్మలను నరకానికి నడిపించగలడు.
207 అవును, మనుష్యుల నాశనము కొరకు త్రవ్వబడిన ఆ గొప్ప గొయ్యి, దానిని త్రవ్విన వారిచే పూర్తిగా నాశనము చేయబడునని దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల చెప్పుచున్నది;
208 ఆత్మను నాశనం చేయడం కాదు, అంతం లేని నరకంలోకి దానిని విసిరేయడం తప్ప.
209 ఇదిగో, ఇది అపవాది చెరను బట్టియు, దేవుని న్యాయమును బట్టియు, అతని యెదుట దుష్టత్వమును అసహ్యమును చేయువారందరిపైన జరుగుచున్నది.
210 మరియు దేవదూత నీఫై నాతో ఇలా అన్నాడు, "అన్యజనులు పశ్చాత్తాపపడితే, వారికి మేలు జరుగుతుందని నీవు చూశావు;
211 మరియు ఇశ్రాయేలు ఇంటితో ప్రభువు చేసిన ఒడంబడికలను గురించి కూడా నీకు తెలుసు.
212 మరియు పశ్చాత్తాపపడనివాడు నశించిపోతాడని నీవు కూడా విన్నావు.
213 కాబట్టి, దేవుని గొర్రెపిల్లకు వ్యతిరేకంగా వారు తమ హృదయాలను కఠినం చేసుకుంటే, అయ్యో, అన్యజనుల విషయానికి వస్తే;
214 దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల ఇలా అంటాడు, నేను మనుష్యుల మధ్య గొప్ప మరియు అద్భుతమైన పని చేస్తాను;
215 ఒక వైపు లేదా మరోవైపు శాశ్వతంగా ఉండే పని;
216 శాంతి మరియు శాశ్వతమైన జీవితానికి వారిని ఒప్పించడం కోసం, లేదా వారి హృదయాల కాఠిన్యం మరియు వారి మనస్సు యొక్క అంధత్వం నుండి వారిని విముక్తి చేయడం కోసం, వారు తాత్కాలికంగా మరియు ఆధ్యాత్మికంగా నిర్బంధంలోకి మరియు నాశనానికి తీసుకురావడానికి. నేను మాట్లాడిన డెవిల్ యొక్క బందిఖానాకు.
217 మరియు దేవదూత ఈ మాటలు చెప్పినప్పుడు, అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: “తండ్రి ఇశ్రాయేలు ఇంటితో చేసిన ఒడంబడికలను గుర్తుంచుకోవాలా?
218 నేను అతనితో, అవును.
219 మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు, “చూడండి, ఇదిగో ఆ గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చి, ఇది అసహ్యమైన వాటికి తల్లి, దీని స్థాపకుడు దెయ్యం.
220 మరియు అతను నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, రెండు చర్చిలు మాత్రమే ఉన్నాయి.
221 ఒకటి దేవుని గొర్రెపిల్ల చర్చి, మరియు మరొకటి డెవిల్ చర్చి;
222 కావున, దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క సంఘమునకు చెందనివాడు ఆ గొప్ప సంఘమునకు చెందినవాడు, అది అసహ్యములకు తల్లి;
223 మరియు ఆమె మొత్తం భూమికి వేశ్య.
224 మరియు నేను భూమి అంతటా ఉన్న వేశ్యను చూశాను, ఆమె చాలా నీటిపై కూర్చుంది.
225 మరియు ఆమె భూమి అంతటా, అన్ని దేశాలు, జాతులు, భాషలు మరియు ప్రజల మధ్య ఆధిపత్యం వహించింది.
226 మరియు నేను దేవుని గొర్రెపిల్ల యొక్క చర్చిని చూశాను, మరియు అనేక జలాల మీద కూర్చున్న వేశ్య యొక్క దుష్టత్వం మరియు అసహ్యమైన చర్యల కారణంగా దాని సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంది.
227 అయినప్పటికీ, దేవుని పరిశుద్ధులుగా ఉన్న గొర్రెపిల్ల చర్చి కూడా భూమి అంతటా ఉన్నట్లు నేను గమనించాను;
228 మరియు నేను చూసిన గొప్ప వేశ్య యొక్క దుష్టత్వం కారణంగా భూమిపై వారి ఆధిపత్యాలు చిన్నవి.
229 మరియు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి అసహ్యకరమైన గొప్ప తల్లి భూమి అంతటా, అన్యజనుల అన్ని దేశాల మధ్య సమూహంగా సమావేశమైందని నేను గమనించాను.
230 మరియు నేను, నీఫై, దేవుని గొర్రెపిల్ల యొక్క శక్తిని చూశాను, అది గొర్రెపిల్ల యొక్క చర్చి యొక్క పరిశుద్ధులపైకి మరియు ప్రభువు యొక్క ఒడంబడిక ప్రజలపైకి దిగి వచ్చింది, వారు ముఖమంతా చెల్లాచెదురుగా ఉన్నారు. భూమి;
231 మరియు వారు నీతితో మరియు గొప్ప మహిమతో దేవుని శక్తితో ఆయుధాలు ధరించారు.
232 మరియు భూమిపై ఉన్న అన్ని దేశాలు మరియు జాతుల మధ్య యుద్ధాలు మరియు యుద్ధాల పుకార్లు ఉన్నందున, గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చిపై దేవుని కోపం కుమ్మరించబడిందని నేను గమనించాను.
233 మరియు అసహ్యకరమైన తల్లికి చెందిన అన్ని దేశాల మధ్య యుద్ధాలు మరియు యుద్ధాల పుకార్లు ప్రారంభమైనప్పుడు, దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు:
234 ఇదిగో, దేవుని ఉగ్రత వేశ్యల తల్లిపై ఉంది;
235 మరియు ఇదిగో, నీవు ఇవన్నీ చూస్తున్నావు;
236 మరియు వేశ్యల తల్లిపై దేవుని ఉగ్రత కుమ్మరించబడే రోజు వచ్చినప్పుడు, ఇది భూమి అంతటా గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చి, దీని పునాది దెయ్యం.
237 ఆ రోజున, ఇశ్రాయేలు కుటుంబానికి చెందిన తన ప్రజలకు తాను చేసిన ఒడంబడికలను నెరవేర్చడానికి మార్గాన్ని సిద్ధం చేయడంలో తండ్రి పని ప్రారంభమవుతుంది.
238 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు, "ఇదిగో! మరియు నేను చూచి ఒక మనుష్యుని చూచితిని, అతడు తెల్లని వస్త్రము ధరించి యుండెను;
239 మరియు దేవదూత నాతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో గొర్రెపిల్ల యొక్క పన్నెండు మంది అపొస్తలులలో ఒకడు!
240 ఇదిగో, అతను ఈ విషయాలలో మిగిలిన వాటిని చూసి వ్రాస్తాడు;
241 అవును, ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి;
242 మరియు అతను ప్రపంచ ముగింపు గురించి కూడా వ్రాస్తాడు;
243 కాబట్టి, అతను వ్రాసే విషయాలు న్యాయమైనవి మరియు నిజమైనవి;
244 మరియు ఇదిగో, యూదుడి నోటి నుండి బయటకు వస్తున్నట్లు నీవు చూసిన పుస్తకంలో వ్రాయబడి ఉన్నాయి.
245 మరియు వారు యూదుడి నోటి నుండి బయటకు వచ్చిన సమయంలో లేదా యూదుల నోటి నుండి పుస్తకం వెలువడిన సమయంలో, వ్రాయబడిన విషయాలు సాదా మరియు స్వచ్ఛమైనవి మరియు అత్యంత విలువైనవి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి సులభమైనవి. అన్ని పురుషులు.
246 మరియు ఇదిగో, ఈ గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క అపొస్తలుడు వ్రాయబోయే విషయాలు, మీరు చూసినవి చాలా ఉన్నాయి;
247 మరియు ఇదిగో, మిగిలినది నీవు చూస్తావు;
248 అయితే ఇకమీదట మీరు చూడబోయే విషయాలు, మీరు వ్రాయకూడదు; దేవుని గొర్రెపిల్ల అపొస్తలుడైన ప్రభువు వాటిని వ్రాయమని నియమించాడు.
249 మరియు ఇతరులకు కూడా, అతను అన్ని విషయాలను వారికి చూపించాడు మరియు వారు వాటిని వ్రాసారు;
250 మరియు గొఱ్ఱెపిల్లలో ఉన్న సత్యమునుబట్టి, ప్రభువు యొక్క సమయములో, ఇశ్రాయేలీయుల గృహమునకు వారు తమ పరిశుద్ధతతో బయటకు రావడానికి సీలు వేయబడ్డారు.
251 మరియు దేవదూత మాట ప్రకారం, గొఱ్ఱెపిల్ల యొక్క అపొస్తలుడి పేరు యోహాను అని నీఫీ, నేను విన్నాను మరియు రికార్డ్ చేసాను.
252 మరియు ఇదిగో, నేను, నీఫై, నేను చూసిన మరియు విన్న వాటిలో మిగిలిన వాటిని వ్రాయడం నిషేధించబడింది. అందుచేత, నేను వ్రాసిన విషయాలు నాకు సరిపోతాయి;
253 మరియు నేను చూసిన విషయాలలో కొంత భాగాన్ని మాత్రమే వ్రాయలేదు.
254 మరియు నా తండ్రి చూసిన వాటిని నేను చూశాను మరియు ప్రభువు దూత వాటిని నాకు తెలియజేసినట్లు నేను రికార్డు చేస్తున్నాను.
255 మరియు ఇప్పుడు నేను ఆత్మలో మోయబడినప్పుడు నేను చూసిన వాటి గురించి మాట్లాడటం ముగించాను.
256 మరియు నేను చూసిన విషయాలన్నీ వ్రాయబడకపోతే, నేను వ్రాసిన విషయాలు నిజం. మరియు ఆ విధంగా ఉంది. ఆమెన్.

 

1 నీఫై, అధ్యాయం 4
1 నీఫై అనే నేను ఆత్మలో మోసపోయి, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత, నేను నా తండ్రి గుడారానికి తిరిగి వచ్చాను.
2 మరియు నేను నా సహోదరులను చూడగా, వారు నా తండ్రి తమతో చెప్పిన మాటలను గూర్చి ఒకరితో ఒకరు వాదించుకొనుచున్నారు.
3 అతను నిజంగా వారితో చాలా గొప్ప విషయాలు మాట్లాడాడు, వాటిని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం, ఒక వ్యక్తి ప్రభువును విచారించాలి.
4 మరియు వారు తమ హృదయాలలో కఠినంగా ఉన్నారు, కాబట్టి వారు తమకు తగినట్లుగా ప్రభువు వైపు చూడలేదు.
5 మరియు ఇప్పుడు నేను, నీఫై, వారి హృదయాల కాఠిన్యాన్ని బట్టి మరియు నేను చూసిన వాటిని బట్టి కూడా దుఃఖించబడ్డాను మరియు మనుష్యుల పిల్లల గొప్ప దుష్టత్వం కారణంగా అవి తప్పించుకోలేమని తెలుసు.
6 మరియు నా ప్రజల నాశనము వలన నా బాధలు అన్నింటికంటే గొప్పవని నేను భావించినందున, నా బాధల వలన నేను జయించబడ్డాను. ఎందుకంటే నేను వారి పతనాన్ని చూశాను.
7 నేను బలము పొందిన తరువాత, నా సహోదరుల వాగ్వివాదములకు కారణమేమిటో వారి గురించి తెలుసుకోవాలని కోరుతూ వారితో మాట్లాడాను.
8 మరియు వారు, “ఇదిగో, ఒలీవ చెట్టు యొక్క సహజ కొమ్మల గురించి మరియు అన్యజనుల గురించి మా తండ్రి చెప్పిన మాటలు మేము అర్థం చేసుకోలేము.
9 మరియు నేను వారితో, “మీరు ప్రభువును అడిగారా?
10 మరియు వారు నాతో అన్నారు, మాకు లేదు; ఎందుకంటే ప్రభువు మనకు అలాంటిదేమీ తెలియచేయడు.
11 ఇదిగో, నేను వారితో ఇలా అన్నాను: మీరు ప్రభువు ఆజ్ఞలను ఎలా పాటించరు?
12 మీ హృదయ కాఠిన్యం వల్ల మీరు ఎలా నశిస్తారు?
13 మీరు మీ హృదయములను కఠినపరచుకొనక, విశ్వాసముతో నన్ను వేడుకొని, నా ఆజ్ఞలను గైకొనుటలో శ్రద్ధతో వాటిని పొందుతారని నమ్మినయెడల, నిశ్చయముగా ఈ సంగతులు మీకు తెలియపరచబడును అని ప్రభువు చెప్పిన మాటలు మీకు గుర్తులేదా? ?
14 ఇదిగో, మన పూర్వీకులలో ఉన్న ప్రభువు ఆత్మ ద్వారా ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు ఒలీవ చెట్టుతో పోల్చబడ్డారని నేను మీతో చెప్తున్నాను.
15 మరియు ఇదిగో, మేము ఇశ్రాయేలు ఇంటి నుండి విడిపోలేదు; మరియు మేము ఇశ్రాయేలు ఇంటి శాఖ కాదు?
16 మరియు ఇప్పుడు, అన్యజనుల సంపూర్ణత ద్వారా సహజమైన కొమ్మలను అంటుకట్టడం గురించి మా తండ్రి ఉద్దేశించిన విషయం ఏమిటంటే, చివరి రోజులలో, మన విత్తనం అవిశ్వాసంతో చాలా సంవత్సరాల పాటు తగ్గిపోతుంది. మరియు అనేక తరాల తర్వాత, మెస్సీయ మనుష్యుల పిల్లలకు శరీరంలో ప్రత్యక్షమైన తర్వాత, మెస్సీయ యొక్క సువార్త యొక్క సంపూర్ణత అన్యజనులకు మరియు అన్యజనుల నుండి మన సంతానం యొక్క శేషం వరకు వస్తుంది;
17 ఆ దినమున మన సంతానములో శేషించినవారు తాము ఇశ్రాయేలీయుల వంశస్థులనియు, వారు ప్రభువు యొక్క నిబంధన ప్రజలనియు తెలిసికొందురు.
18 అప్పుడు వారు తమ పూర్వీకుల జ్ఞానానికి, అలాగే తమ విమోచకుని ద్వారా తమ పితరులకు పరిచర్య చేయబడ్డ సువార్తను గురించిన జ్ఞానానికి చేరుకుంటారు.
19 కావున, వారు తమ విమోచకుని జ్ఞానమునకు, మరియు ఆయన సిద్ధాంతము యొక్క ముఖ్యాంశాలకు చేరుకుంటారు, తద్వారా వారు అతని వద్దకు వచ్చి రక్షింపబడడం ఎలాగో తెలుసుకుంటారు.
20 ఆ రోజున, వారు సంతోషించి తమ నిత్య దేవుణ్ణి, తమ బండను మరియు తమ రక్షణను స్తుతించరా?
21 అవును, ఆ రోజున వారు నిజమైన ద్రాక్షచెట్టు నుండి బలాన్ని, పోషణను పొందలేదా?
22 అవును, వారు దేవుని నిజమైన గుడిలోకి రాలేదా?
23 ఇదిగో, నేను మీతో చెప్పుచున్నాను, అవును, వారు ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య మరల జ్ఞాపకము చేయబడుదురు;
24 ఒలీవ చెట్టు యొక్క సహజమైన కొమ్మ అయినందున, వాటిని నిజమైన ఒలీవ చెట్టులో అంటుకట్టాలి.
25 మరియు మా తండ్రి ఉద్దేశ్యం ఇదే;
26 మరియు వారు అన్యులచే చెదరగొట్టబడినంత వరకు అది నెరవేరదని ఆయన ఉద్దేశించెను;
27 యూదుల నుండి లేదా ఇశ్రాయేలు ఇంటి నుండి అతను తిరస్కరించబడిన కారణాన్నిబట్టి, అన్యజనులకు ప్రభువు తన శక్తిని చూపించడానికి అది అన్యజనుల ద్వారా వస్తుందని అతని ఉద్దేశ్యం.
28 కావున, మా తండ్రి మన సంతానం గురించి మాత్రమే మాట్లాడలేదు, కానీ ఇశ్రాయేలు ఇంటివారందరి గురించి కూడా మాట్లాడాడు, చివరి రోజులలో నెరవేరవలసిన ఒడంబడికను సూచించాడు.
29 నీ సంతానంలో భూమిలోని వంశాలన్నీ ఆశీర్వదించబడతాయని ప్రభువు మన తండ్రి అబ్రాహాముతో ఏ నిబంధన చేశాడు.
30 మరియు నీఫై అయిన నేను ఈ విషయాల గురించి వారితో చాలా మాట్లాడాను.
31 అవును, చివరి రోజుల్లో యూదుల పునరుద్ధరణ గురించి నేను వారితో మాట్లాడాను.
32 మరియు యూదుల లేదా ఇశ్రాయేలు ఇంటి పునరుద్ధరణ గురించి మాట్లాడిన యెషయా మాటలను నేను వారికి వినిపించాను.
33 మరియు వారు పునరుద్ధరించబడిన తర్వాత, వారు ఇకపై కలవరపడకూడదు, మళ్లీ చెదరగొట్టబడకూడదు.
34 మరియు నేను నా సహోదరులతో చాలా మాటలు మాట్లాడి, వారు శాంతింపబడి, ప్రభువు ఎదుట తమను తాము తగ్గించుకొనిరి.
35 మరియు వారు మళ్ళీ నాతో ఇలా అన్నారు: “మా నాన్న కలలో చూసిన దీని అర్థం ఏమిటి?
36 అతను చూసిన చెట్టు అంటే ఏమిటి?
37 మరియు నేను వారితో, “ఇది జీవ వృక్షానికి ప్రతీక.
38 మరియు వారు నాతో ఇలా అన్నారు: “మా నాన్నగారు చూసిన ఇనుప కడ్డీ చెట్టు దగ్గరికి దారితీసింది ఏమిటి?
39 మరియు అది దేవుని వాక్యమని నేను వారితో చెప్పాను. మరియు ఎవరైతే దేవుని వాక్యాన్ని విని, దానిని గట్టిగా పట్టుకుంటారో, వారు ఎన్నటికీ నశించరు.
40 ప్రలోభాలు మరియు ప్రత్యర్థి యొక్క మండుతున్న బాణాలు కూడా వారిని అంధత్వానికి గురిచేసి నాశనం చేయలేకపోయాయి.
41 కావున నీఫైనైన నేను ప్రభువు మాటను గైకొనవలెనని వారిని ప్రోత్సహించితిని.
42 అవును, వారు దేవుని వాక్యానికి కట్టుబడి ఉండాలని మరియు అన్ని విషయాలలో ఆయన ఆజ్ఞలను ఎల్లప్పుడూ పాటించాలని గుర్తుంచుకోవాలని నేను నా ఆత్మ యొక్క అన్ని శక్తులతో మరియు నేను కలిగి ఉన్న అన్ని శక్తితో వారిని ప్రోత్సహించాను.
43 మరియు వారు నాతో, “మా నాన్న చూసిన నీటి నది అంటే ఏమిటి?
44 మరియు నేను వారితో, “నా తండ్రి చూసిన నీరు మురికిగా ఉంది;
45 మరియు అతని మనస్సు ఇతర విషయాలలో చాలా మునిగిపోయింది, అతను నీటి మురికిని చూడలేదు.
46 మరియు నేను వారితో, ఇది భయంకరమైన గల్ఫ్ అని చెప్పాను, ఇది దుష్టులను జీవ వృక్షం నుండి మరియు దేవుని పరిశుద్ధుల నుండి వేరు చేస్తుంది.
47 మరియు నేను వారితో చెప్పాను, ఇది ఆ భయంకరమైన నరకానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని, ఇది దుర్మార్గుల కోసం సిద్ధంగా ఉందని దేవదూత నాతో చెప్పాడు.
48 మరియు నేను వారితో చెప్పాను, మా తండ్రి కూడా చూశాడు, దేవుని న్యాయం కూడా నీతిమంతుల నుండి దుర్మార్గులను విభజించింది.
49 మరియు దాని ప్రకాశము మండుచున్న అగ్ని యొక్క ప్రకాశమువలె ఉండెను, అది నిత్యము దేవుని యొద్దకు ఆరోహణమై, అంతము లేదు.
50 మరియు వారు నాతో, “ఈ విషయం పరిశీలనా రోజులలో శరీరం యొక్క వేదనను సూచిస్తుందా, లేదా తాత్కాలిక శరీరం యొక్క మరణం తర్వాత ఆత్మ యొక్క చివరి స్థితిని సూచిస్తుంది, లేదా అది తాత్కాలికమైన విషయాల గురించి మాట్లాడుతుందా? ?
51 మరియు నేను వారితో చెప్పాను, ఇది తాత్కాలిక మరియు ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని;
52 ఎందుకంటే వారు తమ పనిని బట్టి తీర్పు తీర్చవలసిన రోజు వస్తుంది, అవును, వారి పరిశీలనా రోజులలో తాత్కాలిక శరీరం చేసిన పనులను కూడా;
53 కావున, వారు తమ దుష్టత్వములో మరణిస్తే, వారు నీతికి సంబంధించిన ఆత్మసంబంధమైనవాటిని విసర్జించవలెను;
54 కావున, వారి క్రియలను బట్టి తీర్పు తీర్చబడుటకు వారు దేవుని యెదుట నిలువబడవలెను.
55 మరియు వారి పనులు అపవిత్రమైనవి అయితే, వారు అపరిశుభ్రంగా ఉండాలి.
56 మరియు వారు మురికిగా ఉంటే, వారు దేవుని రాజ్యంలో నివసించలేరు.
57 అలా అయితే, దేవుని రాజ్యం కూడా మురికిగా ఉండాలి.
58 అయితే ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, దేవుని రాజ్యం అపవిత్రమైనది కాదు, మరియు ఏ అపవిత్రమైన వస్తువు కూడా దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించదు.
59 అందుచేత, మురికిగా ఉన్నదాని కోసం అపరిశుభ్రమైన స్థలం తప్పనిసరిగా సిద్ధం చేయబడాలి.
60 మరియు ఒక స్థలం సిద్ధం చేయబడింది, అవును, నేను చెప్పిన భయంకరమైన నరకం కూడా ఉంది, దానికి పునాది దెయ్యం.
61 కాబట్టి, మానవుల ఆత్మల చివరి స్థితి దేవుని రాజ్యంలో నివసించడం, లేదా నేను చెప్పిన న్యాయాన్ని బట్టి పారద్రోలడం;
62 అందుచేత, దుర్మార్గులు నీతిమంతుల నుండి మరియు ఆ జీవవృక్షం నుండి కూడా తిరస్కరించబడతారు, వారి ఫలాలు అన్ని ఇతర పండ్ల కంటే అత్యంత విలువైనవి మరియు అత్యంత కావాల్సినవి.
63 అవును, దేవుని బహుమతులన్నింటిలో ఇది గొప్పది.
64 మరియు నేను నా సోదరులతో ఇలా మాట్లాడాను. ఆమెన్.

 

1 నీఫై, అధ్యాయం 5
1 నీఫై అయిన నేను నా సహోదరులతో మాట్లాడడం ముగించిన తర్వాత, వారు నాతో ఇలా అన్నారు: “మేము భరించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ కష్టమైన విషయాలు నువ్వు మాకు చెప్పావు.
2 మరియు నేను వారితో చెప్పాను, నేను సత్యానుసారంగా దుర్మార్గులకు వ్యతిరేకంగా కఠినమైన మాటలు మాట్లాడానని నాకు తెలుసు. మరియు నీతిమంతులను నేను నీతిమంతులుగా తీర్చివేసాను మరియు చివరి రోజున వారు పైకి లేపబడతారని సాక్ష్యమిచ్చాను. అందువల్ల, అపరాధులు సత్యాన్ని కఠినంగా తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే అది వారిని కేంద్రానికి కట్టేస్తుంది.
3 మరియు ఇప్పుడు, నా సహోదరులారా, మీరు నీతిమంతులమై, సత్యమును విని, దానిని గైకొనునట్లు, మీరు దేవుని యెదుట యథార్థముగా నడుచుకొనునట్లయితే, మీరు సత్యమునుగూర్చి సణుగుకొని, “నువ్వు మాట్లాడుచున్నావు” అని చెప్పెదవు. మాకు వ్యతిరేకంగా కఠినమైన విషయాలు.
4 నీఫైనైన నేను, ప్రభువు ఆజ్ఞలను గైకొనవలెనని నా సహోదరులను పూర్ణ శ్రద్ధతో ప్రబోధించెను.
5 మరియు వారు యెహోవా ఎదుట తమను తాము తగ్గించుకున్నారు; వారు నీతి మార్గములలో నడుచుకొనునట్లు నేను వారిపట్ల సంతోషము మరియు గొప్ప ఆశలను కలిగియున్నాను.
6 ఇప్పుడు, నా తండ్రి లెమూయేలు అని పిలిచే లోయలో ఒక గుడారంలో నివసించినప్పుడు ఇవన్నీ చెప్పబడ్డాయి మరియు చేయబడ్డాయి.
7 మరియు నెఫీ అనే నేను ఇష్మాయేలు కుమార్తెలలో ఒకరిని పెండ్లి చేసుకున్నాను. మరియు నా సోదరులు ఇష్మాయేలు కుమార్తెలను భార్యగా తీసుకున్నారు; మరియు జోరామ్ ఇష్మాయేలు పెద్ద కుమార్తెను భార్యగా తీసుకున్నాడు.
8 కాబట్టి నా తండ్రి తనకు ఇవ్వబడిన యెహోవా ఆజ్ఞలన్నింటినీ నెరవేర్చాడు.
9 మరియు నీఫై అయిన నేను కూడా ప్రభువుచే ఎక్కువగా ఆశీర్వదించబడ్డాను.
10 మరియు రాత్రివేళ ప్రభువు స్వరము నా తండ్రితో చెప్పి, మరునాడు అరణ్యమునకు ప్రయాణము చేయవలెనని అతనికి ఆజ్ఞాపించెను.
11 మరియు నా తండ్రి ఉదయాన్నే లేచి, డేరా తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు, అతను చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు, అతను మైదానంలో ఒక గుండ్రని బంతిని చూశాడు, ఇది ఆసక్తికరమైన పనితనం. మరియు అది చక్కటి ఇత్తడితో చేయబడింది.
12 మరియు బంతి లోపల రెండు కుదురులు ఉన్నాయి; మరియు మనము అరణ్యములోనికి వెళ్ళవలసిన మార్గమును అతడు సూచించెను.
13 మరియు మేము అరణ్యంలోకి తీసుకువెళ్ళవలసినవాటిని మరియు ప్రభువు మాకు ఇచ్చిన మా మిగిలిన ఆహారాన్ని సమకూర్చాము.
14 మరియు మేము అరణ్యానికి తీసుకువెళ్లడానికి అన్ని రకాల విత్తనాలను తీసుకున్నాము.
15 మరియు మేము మా గుడారములను తీసుకొని లామాన్ నది అవతల అరణ్యములోనికి బయలుదేరాము.
16 మరియు మేము నాలుగు రోజుల పాటు దాదాపు దక్షిణ, ఆగ్నేయ దిశలో ప్రయాణించి, మళ్లీ మా గుడారాలను వేసుకున్నాము. మరియు మేము ఆ ప్రదేశానికి షేజర్ అని పేరు పెట్టాము.
17 మరియు మేము మా విల్లంబులు మరియు బాణాలు తీసుకొని, మా కుటుంబాలకు ఆహారాన్ని చంపడానికి అరణ్యానికి బయలుదేరాము. మరియు మేము మా కుటుంబాలకు ఆహారాన్ని చంపిన తర్వాత, మేము అరణ్యంలో ఉన్న మా కుటుంబాలకు, షాజెర్ స్థలానికి తిరిగి వచ్చాము.

18 మేము మరలా అరణ్యానికి బయలుదేరి, అదే దారిని అనుసరించి, ఎఱ్ఱ సముద్రపు సరిహద్దులలో ఉన్న అరణ్యంలోని అత్యంత సారవంతమైన ప్రాంతాల్లో ఉంచాము.
19 మరియు మేము చాలా రోజులు ప్రయాణం చేసాము, దారిలో ఆహారాన్ని చంపాము, మా బాణాలు మరియు మా బాణాలు, మా రాళ్ళు మరియు మా జోలెలు;
20 మరియు మేము బంతి యొక్క దిశలను అనుసరించాము, అది మమ్మల్ని అరణ్యంలోని మరింత సారవంతమైన ప్రాంతాలకు నడిపించింది.
21 మరియు మేము చాలా రోజులు ప్రయాణించిన తరువాత, మేము మళ్ళీ విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు మా కుటుంబాలకు ఆహారం సంపాదించడానికి కొంత సమయం వరకు మా గుడారాలను వేసుకున్నాము.
22 మరియు నీఫై అయిన నేను ఆహారాన్ని చంపడానికి బయలుదేరినప్పుడు, ఇదిగో, నేను నా విల్లును విరిచాను, అది చక్కటి ఉక్కుతో చేయబడింది; మరియు నేను నా విల్లును విరిచిన తరువాత, ఇదిగో, నా విల్లును పోగొట్టుకున్నందుకు నా సోదరులు నాపై కోపంగా ఉన్నారు, ఎందుకంటే మాకు ఆహారం లభించలేదు.
23 మరియు మేము మా కుటుంబాలకు ఆహారం లేకుండా తిరిగి వచ్చాము.
24 వారి ప్రయాణం వల్ల చాలా అలసిపోయి, ఆహారం లేక చాలా బాధపడ్డారు.
25 మరియు లామాన్ మరియు లెమూయేలు మరియు ఇష్మాయేలు కుమారులు అరణ్యంలో తమ బాధలను మరియు బాధలను బట్టి చాలా సణుగుకోవడం మొదలుపెట్టారు. మరియు నా తండ్రి తన దేవుడైన యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా గొణుగుడు మొదలెట్టాడు; అవును, మరియు వారు ప్రభువుకు విరోధముగా గొణిగినందున వారందరు మిక్కిలి దుఃఖించిరి.
26 నీఫై అయిన నేను నా విల్లును పోగొట్టుకున్నందుకు నా సోదరులతో బాధపడ్డాను. మరియు వారి విల్లులు తమ వసంతాన్ని కోల్పోయినందున, అది చాలా కష్టంగా మారింది, అవును, మేము ఆహారం పొందలేము.
27 మరియు నా సహోదరులు తమ దేవుడైన యెహోవాకు విరోధముగా మొరపెట్టుకొనుటకై వారు తమ హృదయములను మరల కఠినపరచుకొనిరి గనుక నీఫైయైన నేను వారితో చాలా మాట్లాడితిని.
28 మరియు నీఫై అయిన నేను చెక్కతో విల్లును, సూటిగా ఉండే కర్రతో బాణాన్ని తయారు చేసాను. అందుచేత, నేను విల్లు మరియు బాణంతో, జోలెతో మరియు రాళ్లతో ఆయుధం చేసుకున్నాను.
29 మరియు నేను నా తండ్రితో, “నేను ఆహారం తీసుకోవడానికి ఎక్కడికి వెళ్లాలి?
30 మరియు వారు నా మాటను బట్టి తమను తాము తగ్గించుకున్నారు కాబట్టి అతడు ప్రభువును విచారించాడు. ఎందుకంటే నా ఆత్మ శక్తితో నేను వారితో చాలా విషయాలు చెప్పాను.
31 మరియు యెహోవా స్వరం నా తండ్రికి వినిపించింది. మరియు అతడు ప్రభువుకు వ్యతిరేకంగా గొణుగుతున్నందున అతను నిజంగా శిక్షించబడ్డాడు, తద్వారా అతను దుఃఖంలోకి దింపబడ్డాడు.
32 మరియు యెహోవా స్వరం అతనితో ఇలా అన్నాడు: “బంతిని చూడు, వ్రాయబడిన వాటిని చూడు!
33 మరియు మా నాన్న బంతిపై వ్రాయబడిన వాటిని చూసినప్పుడు, అతను భయపడి చాలా వణికిపోయాడు. మరియు నా సోదరులు మరియు ఇష్మాయేలు కుమారులు మరియు మా భార్యలు.
34 మరియు నేను, నెఫీ, బంతిలో ఉన్న పాయింటర్‌లను చూశాను, అవి మేము వారికి ఇచ్చిన విశ్వాసం మరియు శ్రద్ధ మరియు శ్రద్ధ ప్రకారం పని చేశాయి.
35 మరియు ప్రభువు మార్గములను గూర్చి మనకు అర్థము కలిగించునట్లు, చదవదగిన సరళమైన క్రొత్త లేఖనము వారిమీద వ్రాయబడియుండెను. మరియు మేము దానికి ఇచ్చిన విశ్వాసం మరియు శ్రద్ధను బట్టి అది కాలానుగుణంగా వ్రాయబడింది మరియు మార్చబడింది.
36 మరియు చిన్న మార్గాల ద్వారా, ప్రభువు గొప్ప విషయాలను తీసుకురాగలడని మనం చూస్తాము.
37 మరియు నేను, నీఫై, బంతిపై ఇచ్చిన సూచనల ప్రకారం పర్వత శిఖరానికి వెళ్లాను.
38 నేను క్రూరమృగాలను వధించాను కాబట్టి మా కుటుంబాలకు ఆహారం దొరికింది.
39 మరియు నేను చంపిన మృగాలను మోసుకొని మా గుడారాలకు తిరిగి వచ్చాను.
40 ఇప్పుడు, నేను ఆహారం సంపాదించానని వారు చూసినప్పుడు, వారి ఆనందం ఎంత గొప్పది.
41 మరియు వారు యెహోవా ఎదుట తమను తాము తగ్గించుకొని ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుకున్నారు.
42 మరియు మేము మళ్లీ మా ప్రయాణం ప్రారంభించాము, దాదాపు ప్రారంభంలో అదే మార్గంలో ప్రయాణించాము.
43 మేము చాలా రోజులు ప్రయాణించిన తర్వాత, మేము కొంత సమయం వరకు ఉండేందుకు మళ్లీ మా గుడారాలు వేసుకున్నాము.
44 ఇష్మాయేలు చనిపోయి నహోము అనే స్థలంలో పాతిపెట్టబడ్డాడు.
45 మరియు ఇష్మాయేలు కుమార్తెలు తమ తండ్రిని కోల్పోయినందుకు మరియు అరణ్యంలో తమ బాధలను బట్టి చాలా దుఃఖించారు.
46 మరియు మా నాన్న చనిపోయాడు; అవును, మరియు మేము అరణ్యంలో చాలా సంచరించాము మరియు మేము చాలా బాధలను, ఆకలిని, దాహం మరియు అలసటను అనుభవించాము; మరియు ఈ బాధలన్నిటి తర్వాత, మనం అరణ్యంలో ఆకలితో నశించాలి.
47 ఆ విధంగా వారు నా తండ్రికి వ్యతిరేకంగా, నాకు వ్యతిరేకంగా సణుగుతున్నారు. మరియు వారు మళ్లీ యెరూషలేముకు తిరిగి రావాలని కోరుకున్నారు.
48 మరియు లామాన్ లెమూయేలుతో మరియు ఇష్మాయేలు కుమారులతో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, మన తండ్రిని చంపుదాము, మరియు అతని పెద్ద సహోదరులు మనకు బోధకునిగా నియమించిన మన సోదరుడు నెఫీని కూడా చంపుదాము.
49 ఇప్పుడు, ప్రభువు తనతో మాట్లాడాడని, దేవదూతలు తనకు పరిచర్య చేశారని అతను చెప్పాడు.
50 అయితే ఇదిగో, అతడు మనతో అబద్ధం చెప్పాడని మనకు తెలుసు; మరియు అతను ఈ విషయాలను మనకు చెబుతాడు మరియు అతను తన మోసపూరిత కళల ద్వారా చాలా పనులు చేస్తాడు, అతను మన కళ్ళను మోసగించవచ్చు, బహుశా, అతను మనల్ని ఏదో ఒక వింత అరణ్యంలోకి తీసుకెళ్లవచ్చు;
51 అతడు మనలను నడిపించిన తరువాత, తన ఇష్ట ప్రకారము మరియు ఇష్ట ప్రకారము మనతో చేయునట్లు తనను తాను రాజుగా మరియు పరిపాలకునిగా నియమించుకోవాలని తలంచుచున్నాడు.
52 ఆ తర్వాత నా సోదరుడు లామాన్ వారి హృదయాలను కోపానికి గురిచేశాడు.
53 మరియు యెహోవా మనతో ఉన్నాడు; అవును, ప్రభువు స్వరము కూడా వచ్చి వారితో అనేక మాటలు చెప్పి వారిని అతిగా శిక్షించెను.
54 మరియు వారు ప్రభువు స్వరముచేత శిక్షించబడిన తరువాత, వారు తమ కోపమును తగ్గించుకొని, తమ పాపములను గూర్చి పశ్చాత్తాపపడిరి;
55 మరియు మేము మరల అరణ్యములో ప్రయాణము చేసితిమి; మరియు మేము ఆ సమయం నుండి దాదాపు తూర్పు వైపు ప్రయాణించాము.
56 మరియు మేము ప్రయాణం చేసి అరణ్యంలో చాలా కష్టాలను అనుభవించాము. మరియు మా స్త్రీలు అరణ్యంలో పిల్లలను కన్నారు.
57 మరియు మనపై ప్రభువు ఆశీర్వాదాలు ఎంత గొప్పగా ఉన్నాయి, మేము అరణ్యంలో పచ్చి మాంసంతో జీవిస్తున్నప్పుడు, మా స్త్రీలు తమ పిల్లలకు పుష్కలంగా పాలు ఇచ్చారు మరియు పురుషుల మాదిరిగానే బలంగా ఉన్నారు. మరియు వారు తమ ప్రయాణాలను గొణుగుడు లేకుండా భరించడం ప్రారంభించారు.
58 కాబట్టి దేవుని ఆజ్ఞలు తప్పక నెరవేరుతాయని మనం చూస్తాము.
59 మరియు మనుష్యులు దేవుని ఆజ్ఞలను గైకొనునట్లయితే, ఆయన వారిని పోషించును, బలపరచును, మరియు ఆయన వారికి ఆజ్ఞాపించిన దానిని వారు నెరవేర్చుటకు మార్గమును సమకూర్చును;
60 అందుచేత, మనం అరణ్యంలో నివసించినప్పుడు ఆయన మనకు సహాయం చేశాడు.
61 మరియు మేము చాలా సంవత్సరాలు, అంటే ఎనిమిది సంవత్సరాలు కూడా అరణ్యంలో నివసించాము.
62 మరియు మేము చాలా పండ్లను మరియు అడవి తేనెను కలిగి ఉన్నందున మేము ఔదార్యం అని పిలిచే దేశానికి వచ్చాము.
63 మరియు మనం నశించకుండా ఉండేందుకు ఇవన్నీ ప్రభువు చేత సిద్ధపరచబడ్డాయి.
64 మరియు మేము సముద్రాన్ని చూశాము, దానిని మనం ఇర్రేంటమ్ అని పిలిచాము, దీని అర్థం చాలా నీరు.
65 మరియు మేము సముద్రపు ఒడ్డున మా గుడారాలను వేసుకున్నాము.
66 మరియు మేము అనేక బాధలను అనుభవించినప్పటికీ, మరియు చాలా కష్టాలను ఎదుర్కొన్నాము, అవును, మేము వాటన్నింటినీ వ్రాయలేనంతగా, సముద్ర తీరానికి వచ్చినప్పుడు మేము చాలా సంతోషించాము.
67 మరియు మేము ఆ ప్రదేశాన్ని చాలా ఫలవంతం అని పిలిచాము.
68 మరియు నీఫై అయిన తరువాత నేను బౌంటీఫుల్ దేశంలో ఉన్నాను
చాలా రోజుల తర్వాత, ప్రభువు స్వరం నా దగ్గరికి వచ్చి, "లేచి కొండపైకి వెళ్ళు" అని చెప్పాడు.
69 మరియు నేను లేచి కొండపైకి వెళ్లి యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టితిని.
70 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు: నేను నీకు చూపించే పద్ధతి ప్రకారం నువ్వు ఓడను నిర్మించి, నేను నీ ప్రజలను ఈ జలాల మీదుగా తీసుకువెళతాను.
71 మరియు నేను, “ప్రభూ, నేను ఎక్కడికి వెళ్లాలి, కరిగిన ఖనిజాన్ని నేను కనుగొనగలను, నేను
నువ్వు నాకు చూపిన పద్ధతి ప్రకారం ఓడను నిర్మించడానికి ఉపకరణాలు తయారు చేయగలవా?
72 మరియు నేను పనిముట్లు చేయడానికి, ఖనిజాన్ని కనుగొనడానికి నేను ఎక్కడికి వెళ్లాలో ప్రభువు నాకు చెప్పాడు.
73 మరియు నేను, నీఫై, మృగ చర్మాలతో మంటలను ఊదడానికి గొబ్బెమ్మలు చేసాను.
74 మరియు నేను మంటలను ఊదడానికి నా దగ్గర గొబ్బెమ్మలు తయారు చేసిన తర్వాత, నేను అగ్ని చేయడానికి రెండు రాళ్లను కొట్టాను.
75 మనం అరణ్యంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు మనం ఎక్కువ మంటలు వేయాలని ప్రభువు ఇంతవరకూ బాధపడలేదు.
76 అతను ఇలా అన్నాడు: “నేను మీ ఆహారాన్ని తీపిగా చేస్తాను, మీరు వండరు.
77 మరియు అరణ్యంలో నేను మీకు వెలుగుగా ఉంటాను;
78 మీరు నా ఆజ్ఞలను గైకొనునట్లయితే నేను మీ యెదుట మార్గము సిద్ధపరచెదను;
79 కావున, మీరు నా ఆజ్ఞలను గైకొనునందున, మీరు వాగ్దాన దేశమునకు నడిపింపబడుదురు; మరియు మీరు నడిపించబడుతున్నది నా ద్వారానే అని మీరు తెలుసుకుంటారు.
80 అవును, మరియు మీరు వాగ్దాన దేశానికి వచ్చిన తర్వాత, నేనే, ప్రభువునని మీరు తెలుసుకుంటారు అని ప్రభువు కూడా చెప్పాడు.
81 మరియు ప్రభువునైన నేను నిన్ను నాశనము నుండి విడిపించాను;
82 అవును, నేను నిన్ను యెరూషలేము దేశం నుండి బయటకు తీసుకువచ్చాను.
83 కావున, నీఫైనైన నేను ప్రభువు ఆజ్ఞలను గైకొనుటకు ప్రయాసపడితిని, నా సహోదరులకు నమ్మకముగాను శ్రద్ధగాను ఉండుమని బోధించుచున్నాను.
84 మరియు నేను రాతి నుండి కరగించిన ధాతువుతో పనిముట్లు తయారు చేసాను.
85 మరియు నేను ఓడను నిర్మించబోతున్నానని నా సోదరులు చూసినప్పుడు, వారు నాకు వ్యతిరేకంగా గొణుగుతున్నారు:
86 మన సోదరుడు ఓడను కట్టగలనని తలంచుచున్నాడు గనుక మూర్ఖుడు;
87 అవును, మరియు అతను ఈ గొప్ప జలాలను దాటగలనని కూడా అనుకుంటాడు.
88 మరియు నా సహోదరులు నాకు వ్యతిరేకంగా ఫిర్యాదు చేసారు మరియు నేను ఓడను నిర్మించగలనని వారు నమ్మలేదు కాబట్టి వారు శ్రమపడకూడదని కోరుకున్నారు.
89 నేను ప్రభువు నుండి ఉపదేశించబడ్డానని వారు కూడా నమ్మరు.
90 మరియు ఇప్పుడు వారి హృదయము యొక్క కాఠిన్యము వలన నీఫై అయిన నేను చాలా దుఃఖించాను.
91 ఇప్పుడు నేను దుఃఖపడడం చూచినప్పుడు, వారు నా గురించి సంతోషించినందుకు తమ హృదయాలలో సంతోషించారు,
92 మీరు ఓడను నిర్మించలేరని మాకు తెలుసు, ఎందుకంటే మీకు తీర్పులో లోపం ఉందని మాకు తెలుసు. అందుచేత, మీరు అంత గొప్ప పనిని సాధించలేరు;
93 మరియు నీవు మా తండ్రిలా ఉన్నావు, అతని హృదయపు మూర్ఖపు ఊహలచేత దారి తీయబడ్డావు.
94 అవును, ఆయన మనలను యెరూషలేము దేశం నుండి బయటకు నడిపించాడు. మరియు మేము ఈ అనేక సంవత్సరాలు అరణ్యంలో తిరిగాము;
95 మరియు మా స్త్రీలు పిల్లలతో పెద్దవారై కష్టపడ్డారు; మరియు వారు అరణ్యంలో పిల్లలను కన్నారు మరియు అన్నిటినీ అనుభవించారు, అది మరణం తప్ప.
96 మరియు వారు ఈ బాధలను అనుభవించడం కంటే జెరూసలేం నుండి బయటకు రాకముందే చనిపోయి ఉంటే బాగుండేది.
97 ఇదిగో, ఈ అనేక సంవత్సరాలు మేము అరణ్యంలో బాధలు అనుభవించాము, ఆ సమయంలో మేము మా ఆస్తులను మరియు మా వారసత్వ భూమిని అనుభవించవచ్చు; అవును, మరియు మనం సంతోషంగా ఉండవచ్చు;
98 మరియు యెరూషలేము దేశంలో ఉన్న ప్రజలు నీతిమంతులని మాకు తెలుసు;
99 వారు మోషే ధర్మశాస్త్రము ప్రకారము ప్రభువు యొక్క కట్టడలను మరియు తీర్పులను మరియు ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటిని గైకొనుచుండిరి. అందుచేత, వారు నీతిమంతులని మాకు తెలుసు;
100 మరియు మా తండ్రి వారికి తీర్పుతీర్చాడు మరియు మేము అతని మాట వింటాము కాబట్టి మమ్మల్ని దూరంగా నడిపించాడు.
101 అవును, మా సోదరుడు అతనిలాంటివాడు.
102 ఇలా మాట్లాడిన తర్వాత నా సహోదరులు గొణుగుతూ మాపై ఫిర్యాదు చేశారు.
103 నీఫై అయిన నేను వారితో ఇలా అన్నాను, “ఇశ్రాయేలీయులయిన మన తండ్రులు ఐగుప్తీయుల మాట వినకుంటే వారి చేతుల్లో నుండి తప్పించుకొని పోతారని మీరు నమ్ముతున్నారా? ప్రభువు మాటలు?
104 అవునా, వారిని దాస్యం నుండి బయటకు తీసుకురావాలని ప్రభువు మోషేకు ఆజ్ఞాపించకపోతే వారు బానిసత్వం నుండి బయటపడి ఉండేవారని మీరు అనుకుంటున్నారా?
105 ఇశ్రాయేలీయులు బానిసలుగా ఉన్నారని ఇప్పుడు మీకు తెలుసు; మరియు వారు బాధ్యతలతో నిండిపోయారని మీకు తెలుసు;
106 అందుచేత, వారు బానిసత్వం నుండి బయటకు తీసుకురావడం వారికి మంచి విషయం అని మీకు తెలుసు.
107 ఆ గొప్ప పని చేయమని మోషేకు ప్రభువు ఆజ్ఞాపించాడని ఇప్పుడు మీకు తెలుసు.
108 మరియు అతని మాట ద్వారా ఎర్ర సముద్రపు జలాలు ఇటు ఇటు విభజించబడి, అవి ఎండిన నేల మీదుగా వెళ్లాయని మీకు తెలుసు.
109 ఐగుప్తీయులు ఫరో సైన్యాలైన ఎర్ర సముద్రంలో మునిగిపోయారని మీకు తెలుసు.
110 మరియు అరణ్యంలో వారికి మన్నా తినిపించారని కూడా మీకు తెలుసు.
111 అవును, మోషే తన మాటను బట్టి, తనలో ఉన్న దేవుని శక్తి ప్రకారం, ఆ బండను కొట్టగా, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు తమ దాహం తీర్చుకోవడానికి నీళ్ళు ప్రవహించాయని మీకు తెలుసు.
112 మరియు వారు నడిపించబడినప్పటికీ, వారి దేవుడు, వారి విమోచకుడు, వారి ముందు వెళ్లి, పగటిపూట వారిని నడిపిస్తూ, రాత్రి వారికి వెలుగునిస్తూ, మనుష్యులు స్వీకరించడానికి తగినవాటిని వారికి చేస్తూ, వారు తమ హృదయాలను కఠినం చేసుకున్నారు. మరియు వారి మనస్సులను అంధులుగా చేసి, మోషేకు వ్యతిరేకంగా మరియు నిజమైన మరియు సజీవుడైన దేవునికి వ్యతిరేకంగా దూషించారు.
113 మరియు అతని మాట ప్రకారం, అతను వారిని నాశనం చేశాడు;
114 మరియు అతని మాట ప్రకారం, అతను వారిని నడిపించాడు;
115 మరియు అతని మాట ప్రకారం, అతను వారి కోసం అన్ని పనులు చేశాడు;
116 మరియు ఆయన మాట తప్ప మరేమీ చేయలేదు.
117 వారు యొర్దాను నది దాటిన తరువాత, ఆయన వారిని బలవంతులను చేసి, ఆ దేశపు పిల్లలను వెళ్లగొట్టి, వారిని చెదరగొట్టేటట్లు చేసాడు.
118 మరియు ఇప్పుడు ఈ దేశపు పిల్లలు, వాగ్దాన దేశంలో ఉన్నవారు, మా పితరులచే తరిమివేయబడ్డారు, వారు నీతిమంతులని మీరు అనుకుంటున్నారా? ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, కాదు.
119 మన తండ్రులు నీతిమంతులైతే వారికంటే ఎక్కువ ఎంపిక చేసుకునే వారని మీరు అనుకుంటున్నారా?
120 నేను మీతో చెప్తున్నాను, కాదు;
121 ఇదిగో, ప్రభువు సమస్త మాంసములను ఏకముగా ఎంచుచున్నాడు.
122 నీతిమంతుడు దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందుతాడు.
123 అయితే ఇదిగో, ఈ ప్రజలు దేవుని ప్రతి మాటను తిరస్కరించారు, మరియు వారు అధర్మంలో పండిపోయారు; మరియు దేవుని ఉగ్రత యొక్క సంపూర్ణత వారిపై ఉంది;
124 మరియు ప్రభువు వారికి వ్యతిరేకంగా భూమిని శపించాడు మరియు దానిని మన పూర్వీకులకు అనుగ్రహించాడు. అవును, వారి నాశనము కలుగునట్లు ఆయన దానిని వారికి విరోధముగా శపించెను;
125 మరియు అతను దానిని మన పూర్వీకులకు ఆశీర్వదించాడు.
126 ఇదిగో, ప్రభువు భూమిని నివసించేలా సృష్టించాడు;
127 మరియు అతను తన పిల్లలను సృష్టించాడు, వారు దానిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
128 మరియు అతను నీతిమంతమైన జాతిని లేపుతాడు; మరియు చెడ్డ దేశాలను నాశనం చేస్తాడు.
129 మరియు ఆయన నీతిమంతులను అమూల్యమైన దేశాల్లోకి నడిపిస్తాడు, దుర్మార్గులను నాశనం చేస్తాడు మరియు వారి నిమిత్తము వారి కోసం భూమిని శపించాడు.
130 ఆయన పరలోకంలో ఉన్నతంగా పరిపాలిస్తున్నాడు, ఎందుకంటే అది ఆయన సింహాసనం, ఈ భూమి ఆయన పాదపీఠం.
131 మరియు ఎవరైతే తమ దేవుడిగా ఉండాలనుకుంటున్నారో వారిని అతను ప్రేమిస్తాడు.
132 ఇదిగో, అతడు మన పితరులను ప్రేమించెను; మరియు అతను వారితో, అవును, అబ్రాహాము, ఇస్సాకు మరియు యాకోబుతో ఒడంబడిక చేసాడు మరియు అతను చేసిన ఒడంబడికలను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు.
133 అందుచేత, అతను వారిని ఈజిప్టు దేశం నుండి బయటకు తీసుకువచ్చాడు, మరియు అతను అరణ్యంలో తన కర్రతో వారిని సరిచేసాడు, ఎందుకంటే వారు మీ హృదయాలను కఠినం చేసుకున్నారు. మరియు వారి దోషము వలన ప్రభువు వారిని సరిదిద్దెను.
134 అతను మండుతున్న పాములను వారి మధ్యకు పంపాడు; మరియు వారు కాటువేయబడిన తరువాత, వారు స్వస్థత పొందుటకు అతడు ఒక మార్గమును సిద్ధపరచెను;
135 మరియు వారు చేయవలసింది శ్రమ! మరియు మార్గం యొక్క సరళత లేదా దాని సౌలభ్యం కారణంగా, చాలా మంది మరణించారు.
136 మరియు వారు అప్పుడప్పుడూ తమ హృదయాలను కఠినపరచుకుంటూ, మోషేకు వ్యతిరేకంగా మరియు దేవునికి వ్యతిరేకంగా దూషించారు.
137 అయినప్పటికీ, వాగ్దాన దేశానికి ఆయన సాటిలేని శక్తి ద్వారా వారు నడిపించబడ్డారని మీకు తెలుసు.
138 మరియు ఇప్పుడు, ఈ విషయాలన్నిటి తర్వాత, వారు దుష్టులుగా మారే సమయం వచ్చింది, అవును, దాదాపుగా పరిపక్వం చెందుతుంది;
139 మరియు ఈ రోజున అవి నాశనమౌతాయని నాకు తెలియదు.
140 వారు నాశనమయ్యే రోజు తప్పకుండా వస్తుందని నాకు తెలుసు, చెరలోకి తీసుకువెళ్లబడే కొద్దిమందిని తప్ప.
141 అందుచేత, అరణ్యానికి వెళ్ళమని ప్రభువు నా తండ్రికి ఆజ్ఞాపించాడు.
142 మరియు యూదులు కూడా అతని ప్రాణాలను తీయడానికి ప్రయత్నించారు. అవును, మరియు మీరు కూడా అతని ప్రాణాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నించారు;
143 కాబట్టి, మీరు మీ హృదయాలలో హంతకులుగా ఉన్నారు మరియు మీరు వారిలాగే ఉన్నారు.
144 మీరు అధర్మం చేయడంలో శీఘ్రంగా ఉంటారు, అయితే మీ దేవుడైన యెహోవాను జ్ఞాపకం చేసుకోవడంలో ఆలస్యమవుతారు.
145 మీరు ఒక దేవదూతను చూశారు, ఆయన మీతో మాట్లాడాడు. అవును, మీరు ఎప్పటికప్పుడు అతని స్వరాన్ని విన్నారు;
146 మరియు అతను మీతో నిశ్చలమైన, చిన్న స్వరంతో మాట్లాడాడు, కానీ మీరు అతని మాటలను అనుభవించలేకపోయారని మీరు భావించారు.
147 అందుచేత, అతను మీతో మాట్లాడిన ఉరుము శబ్దంలా ఉంది, అది భూమిని విభజించినట్లుగా కదిలించింది.
148 మరియు అతను తన సర్వశక్తిమంతుడైన మాట యొక్క శక్తితో భూమిని నాశనం చేయగలడని కూడా మీకు తెలుసు.
149 అవును, మరియు అతను తన మాట ద్వారా కఠినమైన ప్రదేశాలను సున్నితంగా చేయగలడని మరియు మృదువైన ప్రదేశాలను విచ్ఛిన్నం చేయగలడని మీకు తెలుసు.
150 ఓ, అలాంటప్పుడు, మీరు మీ హృదయాలలో ఎందుకు కఠినంగా ఉంటారు?
151 ఇదిగో, నీ వల్ల నా ప్రాణం వేదనతో విలవిలలాడుతోంది, నా హృదయం వేదన చెందింది: మీరు ఎప్పటికీ దూరం చేయబడతారని నేను భయపడుతున్నాను.
152 ఇదిగో, నేను దేవుని ఆత్మతో నిండి ఉన్నాను, కాబట్టి నా చట్రానికి బలం లేదు.
153 మరియు ఇప్పుడు నేను ఈ మాటలు మాట్లాడినప్పుడు, వారు నాపై కోపంగా ఉన్నారు మరియు నన్ను సముద్రపు లోతుల్లోకి విసిరేయాలని కోరుకున్నారు.
154 మరియు వారు నా మీద చేయి వేయుటకు బయటికి వచ్చినప్పుడు, నేను వారితో ఇలా అన్నాను, “సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని నామంలో, మీరు నన్ను తాకవద్దని నేను మీకు ఆజ్ఞాపించాను, ఎందుకంటే నేను దేవుని శక్తితో నిండి ఉన్నాను. నా మాంసాన్ని సేవించడం;
155 మరియు ఎవడు నా మీద చేతులు ఉంచునో, ఎండిపోయిన రెల్లువలె ఎండిపోవును; మరియు అతను దేవుని శక్తి ముందు ఏ మాత్రం ఉండడు, ఎందుకంటే దేవుడు అతనిని దెబ్బతీస్తాడు.
156 మరియు నేను ఓడను నిర్మించమని దేవుడు నాకు ఆజ్ఞాపించాడు కాబట్టి వారు ఇకపై తమ తండ్రికి వ్యతిరేకంగా గొణుగుకోవద్దని, వారి శ్రమను నాకు ఇవ్వకూడదని నీఫై అయిన నేను వారితో చెప్పాను.
157 మరియు నేను వారితో, “దేవుడు నాకు అన్నీ చేయమని ఆజ్ఞాపిస్తే, నేను వాటిని చేయగలను.
158 అతను నాకు ఆజ్ఞాపిస్తే, నేను ఈ నీటికి, "నువ్వు భూమిగా ఉండు, అది భూమిగా ఉండాలి." మరియు నేను చెబితే, అది జరుగుతుంది.
159 ఇప్పుడు, ప్రభువుకు ఇంత గొప్ప శక్తి ఉండి, మనుష్యులలో చాలా అద్భుతాలు చేసి ఉంటే, నేను ఓడను నిర్మించమని ఆయన నాకు ఎలా ఉపదేశించలేడు?
160 మరియు నేను, నీఫై, నా సోదరులతో చాలా విషయాలు చెప్పాను, వారు అయోమయంలో పడ్డారు మరియు నాకు వ్యతిరేకంగా వాదించలేకపోయారు.
161 చాలా రోజుల పాటు కూడా వారు ధైర్యంగా నాపై చేతులు వేయలేదు, తమ వేళ్లతో నన్ను తాకలేదు.
162 ఇప్పుడు వారు నా యెదుట శుష్కించిపోకూడదని, దేవుని ఆత్మ చాలా శక్తివంతముగా ఉండునట్లు చేయుటకు సాహసించలేదు. మరియు ఆ విధంగా అది వారిపై దాడి చేసింది.
163 మరియు ప్రభువు నాతో ఇలా అన్నాడు, "నీ సహోదరుల వైపు తిరిగి నీ చెయ్యి చాపు, మరియు వారు నీ యెదుట వాడిపోరు, కానీ నేను వారిని దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తాను" అని ప్రభువు చెప్పాడు. మరియు నేనే వారి దేవుడైన యెహోవానని వారు తెలిసికొనునట్లు నేను చేస్తాను.
164 మరియు నేను నా సహోదరులవైపు నా చేయి చాపితిని, వారు నా యెదుట ఎండిపోలేదు; అయితే ప్రభువు తాను చెప్పిన మాట ప్రకారం వారిని కదిలించాడు.
165 మరియు ఇప్పుడు వారు ఇలా అన్నారు: ప్రభువు నీతో ఉన్నాడని మాకు ఖచ్చితంగా తెలుసు, ఎందుకంటే అది ప్రభువు శక్తి మమ్మల్ని కదిలించిందని మాకు తెలుసు.
166 మరియు వారు నా యెదుట పడి, నాకు నమస్కారము చేయబోయారు, అయితే నేను నీ తమ్ముడను, అవును, నీ తమ్ముడిని అని చెప్పి వారిని బాధపెట్టలేదు.
167 కాబట్టి నీ దేవుడైన యెహోవాను ఆరాధించు; నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చే దేశంలో నీ రోజులు ఎక్కువ కాలం ఉండేలా నీ తండ్రిని నీ తల్లిని గౌరవించు.
168 మరియు వారు యెహోవాను ఆరాధించి, నాతో పాటు బయలుదేరారు; మరియు మేము ఆసక్తికరమైన పనితనం యొక్క పని కలపలను చేసాము.
169 మరియు నేను ఓడలోని కలపలను ఏ పద్ధతిలో పని చేయాలో ప్రభువు నాకు అప్పుడప్పుడూ చూపించాడు.
170 ఇప్పుడు నేను, నీఫై, మనుషులు నేర్చుకున్న పద్ధతి ప్రకారం కలప పని చేయలేదు, మనుషుల పద్ధతిలో నేను ఓడను నిర్మించలేదు;
171 అయితే ప్రభువు నాకు చూపిన విధంగా నేను దానిని నిర్మించాను. అందుచేత, ఇది పురుషుల పద్ధతిలో కాదు.
172 మరియు నేను, నీఫై, కొండపైకి చాలాసార్లు వెళ్ళాను, మరియు నేను చాలాసార్లు ప్రభువును ప్రార్థించాను. అందుచేత ప్రభువు నాకు గొప్ప విషయాలు తెలియజేసాడు.
173 మరియు యెహోవా మాట ప్రకారం నేను ఓడను పూర్తి చేసిన తర్వాత, అది మంచిదని మరియు దాని పని చాలా బాగా ఉందని నా సోదరులు చూశారు.
174 అందుచేత, వారు మళ్లీ ప్రభువు ఎదుట తమను తాము తగ్గించుకున్నారు.
175 మరియు మనం లేచి ఓడలోకి దిగాలని ప్రభువు స్వరం నా తండ్రికి వినిపించింది.
176 మరియు మరుసటి రోజు, మేము ప్రతిదీ సిద్ధం చేసిన తర్వాత, అరణ్యం నుండి చాలా పండ్లు మరియు మాంసం, మరియు సమృద్ధిగా తేనె, మరియు ఆహారాలు, ప్రభువు మాకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం,
177 మేము మా లోడింగ్ మరియు మా విత్తనాలు, మరియు మేము మాతో తెచ్చుకున్న వస్తువులు, ప్రతి ఒక్కరూ వారి వయస్సు ప్రకారం ఓడలోకి వెళ్ళాము.
178 అందుకే, మేమంతా మా భార్యలు, పిల్లలతో కలిసి ఓడలోకి దిగాం.
179 ఇప్పుడు, నా తండ్రి అరణ్యంలో ఇద్దరు కుమారులను కన్నారు; పెద్దవాడిని జాకబ్ అని, చిన్నవాడిని జోసెఫ్ అని పిలుస్తారు.
180 మరియు మనమందరం ఓడలోకి దిగి, మాకు ఆజ్ఞాపించిన మా ఆహారపదార్థాలు మరియు వస్తువులను మాతో తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఇది జరిగింది.
181 మేము సముద్రంలోకి వెళ్ళాము మరియు వాగ్దానం చేయబడిన భూమి వైపు గాలికి ముందు తరిమివేయబడ్డాము;
182 మరియు చాలా రోజుల పాటు మేము గాలికి దూరంగా వెళ్ళిన తరువాత, ఇదిగో, నా సోదరులు మరియు ఇష్మాయేలు కుమారులు మరియు వారి భార్యలు కూడా తమను తాము సంతోషపెట్టడం ప్రారంభించారు, తద్వారా వారు నృత్యం చేయడం మరియు పాడటం ప్రారంభించారు. , మరియు చాలా మొరటుగా మాట్లాడటం,
183 అవును, వారు తమను ఏ శక్తితో అక్కడికి తీసుకువచ్చారో మర్చిపోయారు;
184 అవును, వారు చాలా మొరటుగా ఎగబడ్డారు.
185 మరియు నేను, నీఫై, చాలా భయపడటం మొదలుపెట్టాను, ప్రభువు మనపై కోపించి, మన దోషాన్ని బట్టి మనల్ని కొట్టి, మనం సముద్రపు లోతులలో మింగబడతాడేమోనని;
186 అందుచేత, నేను, నీఫై, చాలా హుందాగా వారితో మాట్లాడటం మొదలుపెట్టాను.
187 అయితే ఇదిగో, వాళ్ళు నా మీద కోపంగా ఉన్నారు, “మా తమ్ముడు మాకు పాలించేవాడు కాదు.
188 మరియు లామాన్ మరియు లెమూయేలు నన్ను పట్టుకొని త్రాడులతో బంధించారు మరియు వారు నాతో చాలా కఠినంగా ప్రవర్తించారు.
189 అయినప్పటికీ, దుష్టులను గూర్చి తాను చెప్పిన మాటను నెరవేర్చుట కొరకు, ప్రభువు తన శక్తిని ప్రదర్శించుటకు దానిని అనుభవించెను.
190 మరియు వారు నన్ను బంధించిన తరువాత, నేను కదలలేనంతగా, ప్రభువుచే సిద్ధపరచబడిన దిక్సూచి పని చేయడం మానేసింది;
191 అందుచేత, ఓడను ఎక్కడికి నడిపించాలో వారికి తెలియదు, ఒక పెద్ద తుఫాను వచ్చింది, అవును, ఒక గొప్ప మరియు భయంకరమైన తుఫాను వచ్చింది.
192 మరియు మేము మూడు రోజుల పాటు నీళ్లపైకి తిరిగి వెళ్ళాము;
193 మరియు వారు సముద్రంలో మునిగిపోతారని వారు చాలా భయపడటం ప్రారంభించారు.
194 అయినప్పటికీ, వారు నన్ను వదులుకోలేదు.
195 మరియు మేము వెనక్కి తరిమివేయబడిన నాల్గవ రోజున, తుఫాను చాలా తీవ్రంగా ప్రారంభమైంది.
196 మరియు మేము సముద్రపు లోతులలో మ్రింగివేయబడబోతున్నాము.
197 మరియు మేము నాలుగు రోజుల పాటు నీళ్లపైకి తిరిగి వెళ్ళిన తర్వాత, నా సోదరులు తమపై దేవుని తీర్పులు ఉన్నాయని మరియు వారు నశించాలని చూడటం ప్రారంభించారు, వారు తమ దోషాల గురించి పశ్చాత్తాపపడతారు.
198 అందుచేత, వారు నా దగ్గరకు వచ్చి, నా మణికట్టు మీద ఉన్న పట్టీలను విప్పారు, ఇదిగో, అవి బాగా వాచిపోయాయి; మరియు నా చీలమండలు కూడా చాలా ఉబ్బి ఉన్నాయి మరియు వాటి పుండ్లు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
199 అయినప్పటికీ, నేను నా దేవుని వైపు చూశాను, మరియు నేను రోజంతా ఆయనను స్తుతించాను; మరియు నా బాధలను బట్టి నేను ప్రభువుకు విరోధంగా సణుగుకోలేదు.
200 ఇప్పుడు, నా తండ్రి లేహీ, వారితో మరియు ఇష్మాయేలు కుమారులతో కూడా చాలా విషయాలు చెప్పాడు. కానీ ఇదిగో, వారు నా తరపున మాట్లాడే ఎవరికైనా వ్యతిరేకంగా చాలా బెదిరింపులను ఊపిరి పీల్చుకున్నారు;
201 మరియు నా తల్లిదండ్రులు సంవత్సరాల తరబడి బాధపడుతున్నారు మరియు వారి పిల్లల కారణంగా చాలా దుఃఖాన్ని అనుభవించారు, వారు అనారోగ్యంతో ఉన్న వారి మంచాలపై కూడా పడిపోయారు.
202 వారి దుఃఖం మరియు చాలా దుఃఖం మరియు నా సహోదరుల దోషం కారణంగా, వారు తమ దేవుణ్ణి కలుసుకోవడానికి ఈ సమయంలో తీసుకువెళ్లడానికి కూడా దగ్గరకు తీసుకురాబడ్డారు.
203 అవును, వారి నెరిసిన వెంట్రుకలు దుమ్ములో పడవేయబడబోతున్నాయి.
204 అవును, వారు కూడా బాధతో, నీటి సమాధిలో పడవేయబడటానికి సమీపంలో ఉన్నారు.
205 మరియు యాకోబు మరియు జోసెఫ్ కూడా చిన్నవారైనందున, వారికి చాలా పోషణ అవసరమైంది, వారి తల్లి బాధలను బట్టి బాధపడ్డారు.
206 మరియు నా భార్య, ఆమె కన్నీళ్లు మరియు ప్రార్థనలతో, మరియు నా పిల్లలు కూడా, నా సోదరుల హృదయాలను మెత్తగా మార్చలేదు, వారు నన్ను వదులుకుంటారు;
207 మరియు ఏదీ లేదు, అది దేవుని శక్తి తప్ప, విధ్వంసంతో వారిని బెదిరించి, వారి హృదయాలను మృదువుగా చేయగలదు;
208 అందుచేత, వారు సముద్రపు లోతులలో మ్రింగబడబోతున్నారని వారు చూసినప్పుడు, వారు చేసిన పనికి పశ్చాత్తాపపడ్డారు, తద్వారా వారు నన్ను వదులుకున్నారు.
209 మరియు వారు నన్ను విడిచిపెట్టిన తర్వాత ఇది జరిగింది, ఇదిగో, నేను దిక్సూచిని తీసుకున్నాను మరియు అది నాకు కావలసిన చోట పని చేసింది.
210 మరియు నేను ప్రభువును ప్రార్థించాను; మరియు నేను ప్రార్థన చేసిన తరువాత, గాలులు ఆగిపోయాయి, తుఫాను ఆగిపోయింది మరియు గొప్ప ప్రశాంతత ఏర్పడింది.
211 మరియు నేను, నెఫీ, ఓడకు మార్గనిర్దేశం చేసాను, మేము వాగ్దానం చేయబడిన భూమి వైపు తిరిగి ప్రయాణించాము.
212 మరియు మేము చాలా రోజుల పాటు ప్రయాణించిన తర్వాత, మేము వాగ్దానం చేసిన దేశానికి చేరుకున్నాము.
213 మరియు మేము భూమిపైకి వెళ్లి మా గుడారాలు వేసుకున్నాము. మరియు మేము దానిని వాగ్దానం చేయబడిన భూమి అని పిలిచాము.
214 మరియు మేము భూమిని పండించడం ప్రారంభించాము, మరియు మేము విత్తనాలను నాటడం ప్రారంభించాము, అవును, మేము జెరూసలేం నుండి తీసుకువచ్చిన మా విత్తనాలన్నింటినీ భూమిలో ఉంచాము.
215 మరియు అవి బాగా పెరిగాయి; అందుచేత, మేము సమృద్ధిగా ఆశీర్వదించబడ్డాము.
216 మరియు మేము అరణ్యంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వాగ్దాన భూమిపై, ఆవు, ఎద్దు, గాడిద మరియు గుర్రం వంటి అన్ని రకాల మృగాలు ఉన్నాయని మేము కనుగొన్నాము. మరియు మేక, మరియు అడవి మేక, మరియు అన్ని రకాల అడవి జంతువులు, ఇది మనుష్యుల ఉపయోగం కోసం.
217 మరియు మేము బంగారం మరియు వెండి మరియు రాగి యొక్క అన్ని రకాల ఖనిజాలను కనుగొన్నాము.
218 మరియు ప్రభువు నాకు ఆజ్ఞాపించాడు, అందుచేత నేను నా ప్రజల రికార్డును వాటిపై చెక్కడానికి ఖనిజ పలకలను తయారు చేసాను.
219 మరియు నేను తయారు చేసిన పలకలపై, నేను నా తండ్రి యొక్క రికార్డును, అలాగే అరణ్యంలో మా ప్రయాణాలను మరియు మా తండ్రి ప్రవచనాలను చెక్కాను. మరియు నా స్వంత ప్రవచనాలలో చాలా వాటిపై నేను చెక్కాను.
220 మరియు నేను వాటిని తయారు చేసిన సమయంలో నాకు తెలియదు, ఈ పలకలను తయారు చేయమని ప్రభువు నాకు ఆజ్ఞాపించబడుతుందని;
221 అందుచేత, నా తండ్రి యొక్క రికార్డు, మరియు అతని పూర్వీకుల వంశావళి, మరియు అరణ్యంలో మా కార్యకలాపాలన్నింటిలో ఎక్కువ భాగం, నేను చెప్పిన పలకలపై చెక్కబడి ఉన్నాయి;
222 అందువల్ల, నేను ఈ ప్లేట్‌లను తయారు చేయడానికి ముందు జరిగిన విషయాలు, మొదటి ప్లేట్‌లపై మరింత ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించబడ్డాయి.
223 మరియు నేను ఆజ్ఞ ద్వారా ఈ పలకలను తయారు చేసిన తర్వాత, నేను, నీఫై, పరిచర్య మరియు ప్రవచనాలు, వాటిలోని మరింత స్పష్టమైన మరియు విలువైన భాగాలను ఈ పలకలపై వ్రాయాలని ఒక ఆజ్ఞను పొందాను.
224 మరియు వ్రాయబడిన విషయాలు, భూమిని స్వాధీనపరచుకొనవలసిన నా ప్రజల సూచనల కొరకు మరియు ఇతర జ్ఞానయుక్తమైన ఉద్దేశ్యాల కొరకు ఉంచబడాలి.
225 కాబట్టి నేను, నెఫీ, ఇతర పలకలపై ఒక రికార్డు చేసాను, ఇది ఒక ఖాతాని ఇస్తుంది, లేదా నా ప్రజల యుద్ధాలు మరియు వివాదాలు మరియు విధ్వంసాల గురించి గొప్పగా వివరిస్తుంది.
226 మరియు నేను ఇది చేసాను మరియు నేను పోయిన తర్వాత వారు ఏమి చేయాలో నా ప్రజలకు ఆజ్ఞాపించాను మరియు ఈ ప్లేట్లు ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి లేదా ఒక ప్రవక్త నుండి మరొకరికి, ప్రభువు యొక్క తదుపరి ఆజ్ఞల వరకు అందజేయబడాలని ఆదేశించాను.
227 మరియు నేను ఈ ప్లేట్‌లను తయారు చేసిన దాని గురించి ఇకపై ఇవ్వబడుతుంది;
228 ఆపై, ఇదిగో, నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం నడుస్తాను; మరియు పవిత్రమైన విషయాలు నా ప్రజల జ్ఞానం కోసం ఉంచబడాలని నేను దీన్ని చేస్తాను.
229 అయినప్పటికీ, నేను ప్లేట్‌లపై ఏమీ వ్రాయను, అది పవిత్రమైనదని నేను భావిస్తున్నాను.
230 మరియు ఇప్పుడు, నేను తప్పు చేస్తే, పాత వారు కూడా తప్పు చేసారు.
231 ఇతర మనుష్యుల కారణంగా నన్ను నేను క్షమించాలని కాదు, కానీ నాలో ఉన్న బలహీనత కారణంగా, శరీరాన్ని బట్టి, నన్ను నేను క్షమించుకుంటాను.
232 కొంతమంది పురుషులు శరీరానికి మరియు ఆత్మకు విలువైనవిగా భావించే వస్తువులను, మరికొందరు తమ పాదాల క్రింద తొక్కుతారు.
233 అవును, ఇశ్రాయేలు దేవుడే, మనుష్యులు తమ పాదాల క్రింద తొక్కుతారు;
234 నేను చెప్తున్నాను, వారి పాదాల క్రింద తొక్కండి; కానీ నేను వేరే మాటల్లో మాట్లాడతాను:
235 వారు అతనిని నిష్ఫలంగా ఉంచారు మరియు అతని ఆలోచనల స్వరాన్ని వినరు.
236 మరియు ఇదిగో, దేవదూత మాటల ప్రకారం, మా నాన్న యెరూషలేమును విడిచిపెట్టినప్పటి నుండి ఆరు వందల సంవత్సరాలలో వచ్చాడు.
237 మరియు లోకము, వారి దోషము వలన, అతనిని వ్యర్థమైనదిగా తీర్పు తీర్చును; అందుచేత, వారు అతనిని కొరడాలతో కొట్టారు, మరియు అతను దానిని అనుభవిస్తాడు; మరియు వారు అతనిని కొట్టారు, మరియు అతను దానిని అనుభవించాడు.
238 అవును, వారు అతనిపై ఉమ్మివేసారు, మరియు అతను దానిని అనుభవించాడు, అతని ప్రేమపూర్వక దయ మరియు మనుష్యుల పిల్లల పట్ల అతని దీర్ఘశాంతము కారణంగా.
239 మరియు మా పితరుల దేవుడు, [మా పితరులు] ఈజిప్టు నుండి, బానిసత్వం నుండి బయటకు తీసుకువెళ్లారు మరియు అతనిచే అరణ్యంలో భద్రపరచబడ్డారు.
240 అవును, అబ్రాహాము మరియు ఇస్సాకు యొక్క దేవుడు మరియు యాకోబు దేవుడు, దేవదూత మాటల ప్రకారం తనను తాను అప్పగించుకుంటాడు, ఒక మనిషి వలె, చెడ్డవారి చేతుల్లోకి, జెనాక్ మాటల ప్రకారం ఎత్తబడతాడు,
241 మరియు న్యూమ్ మాటల ప్రకారం, సిలువ వేయబడాలి,
242 మరియు మూడు రోజుల చీకటి గురించి జెనోస్ చెప్పిన మాటల ప్రకారం, ఒక సమాధిలో ఖననం చేయబడాలి,
243 సముద్ర ద్వీపాలలో నివసించే వారికి ఇది అతని మరణానికి సంకేతంగా ఉండాలి;
244 ఇజ్రాయెల్ ఇంటి వారికి ప్రత్యేకంగా ఇవ్వబడింది.
245 ఏలయనగా ప్రవక్త ఇలా అన్నాడు, “దేవుడైన యెహోవా ఆ రోజున ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లందరినీ తప్పకుండా సందర్శిస్తాడు.
246 కొందరు అతని స్వరంతో, వారి నీతి కారణంగా, వారి గొప్ప ఆనందం మరియు మోక్షానికి;
247 మరియు ఇతరులు అతని శక్తి యొక్క ఉరుములు మరియు మెరుపులతో, తుఫాను, అగ్ని, మరియు పొగ, మరియు చీకటి ఆవిరి, మరియు భూమి యొక్క తెరుచుకోవడం ద్వారా మరియు పర్వతాల ద్వారా పైకి తీసుకువెళతారు;
248 మరియు ఇవన్నీ తప్పకుండా జరగాలి, అని ప్రవక్త జెనోస్ చెప్పారు.
249 మరియు భూమి యొక్క రాళ్ళు విరిగిపోవాలి;
250 మరియు భూమి యొక్క మూలుగుల కారణంగా, సముద్రపు ద్వీపాల రాజులలో చాలా మంది దేవుని ఆత్మ చేత ప్రయోగించబడతారు, ప్రకృతి దేవుడు బాధపడతాడు.
251 మరియు యెరూషలేములో ఉన్నవారి విషయానికొస్తే, ప్రజలందరూ కొరడాలతో కొట్టబడతారు, ఎందుకంటే వారు ఇశ్రాయేలు దేవుణ్ణి సిలువవేసి, వారి హృదయాలను పక్కకు తిప్పుతారు, సూచనలను మరియు అద్భుతాలను, ఇశ్రాయేలు దేవుని శక్తి మరియు మహిమను తిరస్కరించారు. ;
252 మరియు వారు తమ హృదయాలను పక్కకు తిప్పుకొని, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడిని తృణీకరించినందున, వారు మాంసంలో తిరుగుతారు, మరియు నశించిపోతారు, మరియు ఒక హిస్ మరియు అపవాదు అవుతారు మరియు అన్ని దేశాలలో అసహ్యించుకుంటారు;
253 అయినప్పటికీ, ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు, వారు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునికి వ్యతిరేకంగా తమ హృదయాలను మరల్చుకోరని ప్రవక్త చెప్పారు.
254 అవును, అప్పుడు అతను సముద్ర ద్వీపాలను గుర్తుంచుకుంటాడు;
255 అవును, మరియు ఇశ్రాయేలు ఇంటిలోని ప్రజలందరినీ, నేను భూమి యొక్క నాలుగు వంతుల నుండి జెనోస్ ప్రవక్త మాటల ప్రకారం, నేను సమీకరించుకుంటాను;
256 అవును, మరియు భూమి అంతా ప్రభువు యొక్క రక్షణను చూస్తుంది, అని ప్రవక్త చెప్పారు;
257 ప్రతి దేశం, బంధువులు, భాషలు మరియు ప్రజలు ఆశీర్వదించబడతారు.
258 మరియు నేను, నీఫై, నా ప్రజలకు ఈ విషయాలు వ్రాసాను, బహుశా వారు తమ విమోచకుడైన ప్రభువును జ్ఞాపకం చేసుకుంటారని నేను వారిని ఒప్పించవచ్చు.
259 కావున, ఇశ్రాయేలీయులందరితో నేను మాట్లాడుచున్నాను, ఒకవేళ వారు వీటిని పొందవలసి వచ్చినట్లయితే.
260 ఇదిగో, యెరూషలేములో ఉన్నవారి కోసం నా కీళ్లన్నీ బలహీనంగా ఉన్నా నన్ను అలసిపోయే ఆత్మలో నేను పని చేస్తున్నాను.
261 ప్రభువు కనికరం చూపి ఉండకపోతే, వారికి పూర్వం ప్రవక్తలు ఉన్నట్లే, నేను కూడా నశించి ఉండేవాడిని.
262 మరియు అతను ఖచ్చితంగా పురాతన ప్రవక్తలకు, వారికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలను తెలియజేసాడు.
263 మరియు అతను మా గురించి చాలా మందికి చెప్పాడు.
264 కాబట్టి, అవి ఇత్తడి పలకలపై వ్రాయబడినందున వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలి.

 

1 నీఫై, అధ్యాయం 6
1 నీఫై అయిన నేను నా సహోదరులకు ఈ విషయాలు బోధించాను.
2 మరియు ఇతర దేశాల్లో, పూర్వీకుల మధ్య ప్రభువు చేసిన పనులను గురించి వారు తెలుసుకునేలా ఇత్తడి పలకలపై చెక్కబడిన అనేక విషయాలను నేను వారికి చదివాను.
3 మోషే గ్రంథంలో వ్రాయబడిన అనేక విషయాలను నేను వారికి చదివాను.
4 అయితే వారి విమోచకుడైన ప్రభువునందు విశ్వాసముంచుటకు నేను వారిని పూర్తిగా ఒప్పించుటకు, ప్రవక్తయైన యెషయా వ్రాసిన దానిని నేను వారికి చదివాను.
5 ఎందుకంటే నేను అన్ని లేఖనాలను మనతో పోల్చాను, అది మన ప్రయోజనం మరియు అభ్యాసం కోసం.
6 అందుచేత, నేను వారితో ఇలా చెప్పాను: ఇశ్రాయేలు ఇంటిలో శేషించిన వారలా, విరిగిపోయిన కొమ్మలారా, ప్రవక్త మాటలు వినండి. ఇశ్రాయేలీయులందరికి వ్రాయబడిన ప్రవక్త మాటలను మీరు వినండి మరియు వాటిని మీతో పోల్చుకోండి;
7 ఎందుకంటే ఆ ప్రవక్త ఇలా వ్రాశాడు:
8 ఇశ్రాయేలు అని పిలువబడి, యూదా జలాల నుండి బయటికి వచ్చిన యాకోబు ఇంటివారలారా, వినండి మరియు వినండి, వారు యెహోవా పేరు మీద ప్రమాణం చేసి ఇశ్రాయేలు దేవుని గురించి ప్రస్తావిస్తారు. ఇంకా వారు సత్యంలోనూ, ధర్మంలోనూ ప్రమాణం చేయరు.
9 అయినప్పటికీ, వారు తమను తాము పవిత్ర నగరమని చెప్పుకుంటారు, కానీ వారు సైన్యాలకు ప్రభువైన ఇశ్రాయేలు దేవునిపై ఆధారపడి ఉండరు. అవును, సేనల ప్రభువు ఆయన పేరు.
10 ఇదిగో, నేను మొదటినుండి పూర్వపు సంగతులను ప్రకటించాను; మరియు అవి నా నోటి నుండి బయలుదేరాయి, నేను వాటిని చూపించాను. నేను వాటిని అకస్మాత్తుగా చూపించాను.
11 నువ్వు మొండివాడివని, నీ మెడ ఇనుప నార అని, నీ కనుబొమ్మ ఇత్తడి అని నాకు తెలుసు కాబట్టి అలా చేశాను.
12 మరియు నేను మొదటినుండి కూడా నీకు తెలియజేసితిని; అది జరగకముందే నేను వారికి నీకు చూపించాను; మరియు నా విగ్రహం వాటిని చేసిందని, నా చెక్కిన ప్రతిమ మరియు నా కరిగిన ప్రతిమ వారికి ఆజ్ఞాపించిందని నువ్వు చెప్పలేననే భయంతో నేను వాటిని చూపించాను.
13 నువ్వు ఇదంతా చూశావు, విన్నావు; మరియు మీరు వాటిని ప్రకటించలేదా? మరియు ఈ కాలం నుండి నేను మీకు కొత్త విషయాలు, దాచిన విషయాలు కూడా చూపించాను మరియు మీరు వాటిని తెలుసుకోలేదు.
14 అవి ఇప్పుడు సృష్టించబడ్డాయి, మొదటి నుండి కాదు; మీరు వాటిని వినని రోజు ముందు కూడా, ఇదిగో, నేను వాటిని తెలుసుకున్నాను అని నువ్వు అనకూడదని, అవి నీకు ప్రకటించబడ్డాయి.
15 అవును, నీవు వినలేదు; అవును, నీకు తెలియదు; అవును, అప్పటి నుండి నీ చెవి తెరవలేదు; ఎందుకంటే నీవు ద్రోహంగా ప్రవర్తిస్తావని నాకు తెలుసు, మరియు గర్భం నుండి అతిక్రమించిన వ్యక్తి అని పిలువబడ్డాడు.
16 అయినను, నా నామము నిమిత్తము నేను నా కోపమును ఆపుకొనుచున్నాను, మరియు నా స్తుతి నిమిత్తము నేను నిన్ను విడువకుండును.
17 ఇదిగో, నేను నిన్ను శుద్ధి చేసాను; నేను నిన్ను కష్టాల కొలిమిలో ఎన్నుకున్నాను.
18 నా కోసమే, అవును, నా కోసమే నేను దీన్ని చేస్తాను; ఎందుకంటే నా పేరు కలుషితమయ్యేలా నేను బాధపడను, నా మహిమను మరొకరికి ఇవ్వను.
19 యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశ్రాయేలూ, నా మాట వినండి. నేను అతను; నేనే మొదటివాడిని, నేనే చివరివాడిని కూడా.
20 నా చెయ్యి భూమికి పునాది వేసింది, నా కుడి చెయ్యి ఆకాశాన్ని వ్యాపించింది. నేను వారిని పిలుస్తాను, మరియు వారు కలిసి నిలబడతారు.
21 మీరందరూ సమావేశమై వినండి; వారిలో ఎవరు ఈ విషయాలు వారికి తెలియజేసారు? ప్రభువు అతనిని ప్రేమించెను; అవును, మరియు అతను వారి ద్వారా ప్రకటించిన తన మాటను నెరవేరుస్తాడు; మరియు అతను బాబిలోన్ మీద తన ఇష్టాన్ని చేస్తాడు, అతని బాహువు కల్దీయులపైకి వస్తుంది.
22 ఇంకా, ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు: నేను ప్రభువును, అవును, నేను మాట్లాడాను; అవును, నేను అతనిని పిలిచాను, ప్రకటించడానికి నేను అతనిని తీసుకువచ్చాను, మరియు అతను తన మార్గాన్ని సుసంపన్నం చేస్తాడు.
23 మీరు నా దగ్గరికి రండి; నేను మొదటి నుండి రహస్యంగా మాట్లాడలేదు; అది ప్రకటించబడినప్పటి నుండి, నేను మాట్లాడాను; మరియు ప్రభువైన దేవుడు మరియు అతని ఆత్మ నన్ను పంపింది.
24 మరియు ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడైన నీ విమోచకుడైన ప్రభువు ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు: నేను అతనిని పంపియున్నాను, నీకు లాభము బోధించువాడును నీవు నడవవలసిన త్రోవలో నిన్ను నడిపించువాడును నీ దేవుడైన యెహోవా దానిని నెరవేర్చెను.
25 ఓహ్, నువ్వు నా ఆజ్ఞను ఆలకించినట్టే! అప్పుడు నీ శాంతి నదిలా, నీ నీతి సముద్రపు అలలలా ఉండేవి.
26 నీ సంతానం కూడా ఇసుకలా ఉంది; నీ పేగుల సంతానం దాని కంకర వంటిది: అతని పేరు నా యెదుట నరికివేయబడకూడదు లేదా నాశనం చేయబడకూడదు.
27 మీరు బబులోను నుండి బయలుదేరండి, కల్దీయుల నుండి పారిపోండి; ప్రభువు తన సేవకుడైన యాకోబును విమోచించాడని చెప్పండి.
28 మరియు వారు దాహం వేయలేదు; అతను వారిని ఎడారుల గుండా నడిపించాడు: అతను వారి కోసం బండలో నుండి నీళ్లు ప్రవహించేలా చేసాడు: అతను బండను కూడా చీల్చాడు, మరియు నీళ్లు బయటకు వచ్చాయి.
29 అతడు ఇదంతా చేసినా, అంతకన్నా గొప్పగా, దుష్టులకు శాంతి ఉండదు అని ప్రభువు సెలవిచ్చాడు.
30 మరియు మరలా: ఇశ్రాయేలీయులారా, నా ప్రజల కాపరుల దుష్టత్వము వలన విరిగిపోయిన మరియు వెళ్లగొట్టబడిన వారందరూ వినండి. అవును, చెదిరిపోయిన మీరందరూ, నా ప్రజలారా, ఓ ఇంటివారా,
ఇజ్రాయెల్.
31 ఓ దీవులారా నా మాట వినండి; మరియు ప్రజలారా, దూరము నుండి వినుడి; గర్భం నుండి ప్రభువు నన్ను పిలిచాడు; నా తల్లి కడుపు నుండి అతను నా పేరును ప్రస్తావించాడు.
32 మరియు అతను నా నోటిని పదునైన కత్తిలా చేసాడు; అతను తన చేతి నీడలో నన్ను దాచిపెట్టాడు, మరియు నాకు మెరుగుపెట్టిన షాఫ్ట్ చేసాడు: అతను తన వణుకులో నన్ను దాచాడు,
33 మరియు ఇశ్రాయేలూ, నీవు నా సేవకుడవు, అతనిలో నేను మహిమపరచబడతాను.
34 అప్పుడు నేను ఇలా అన్నాను, నేను వృధాగా ప్రయాసపడ్డాను, నా బలాన్ని నిష్ఫలంగా మరియు వ్యర్థంగా వెచ్చించాను. నిశ్చయంగా, నా తీర్పు ప్రభువు వద్ద ఉంది, మరియు నా పని నా దేవునితో ఉంది.
35 ఇప్పుడు, యాకోబును అతని దగ్గరికి మరల తీసుకురావడానికి, నేను అతనికి సేవకునిగా ఉండేలా గర్భం నుండి నన్ను రూపొందించిన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ఇశ్రాయేలు సమూహపరచబడనప్పటికీ, నేను ప్రభువు దృష్టిలో మహిమ కలిగి ఉంటాను, నా దేవుడు ఇలా చేస్తాడు. నా బలం.
36 మరియు అతడు <<నువ్వు నాకు సేవకునిగా ఉండడం చాలా తేలికైన పని
జాకబ్ తెగలు, మరియు ఇజ్రాయెల్ సంరక్షించబడిన వాటిని పునరుద్ధరించడానికి. భూదిగంతముల వరకు నీవు నాకు రక్షణగా ఉండునట్లు నేను నిన్ను అన్యజనులకు వెలుగుగా ఇస్తాను.
37 ఇశ్రాయేలీయుల విమోచకుడైన యెహోవా, తన పరిశుద్ధుడు, మనుష్యులు ఎవరిని తృణీకరిస్తారో, దేశాలు అసహ్యించుకునేవారికి, పాలకుల సేవకులకు, రాజులు చూచి లేస్తారు, ప్రభువులు కూడా ఆరాధిస్తారు, ప్రభువును ఆరాధిస్తారు. నమ్మకమైన.
38 ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు, ఓ సముద్రపు ద్వీపాలారా, ఆమోదయోగ్యమైన సమయంలో నేను నిన్ను విన్నాను, రక్షణ దినంలో నేను నీకు సహాయం చేశాను; భూమిని స్థాపించడానికి, నిర్జనమైన వారసత్వాలను వారసత్వంగా పొందేందుకు;
39 నీవు ఖైదీలతో, బయటికి వెళ్ళు; చీకట్లో కూర్చున్న వారికి, మిమ్మల్ని మీరు చూపించుకోండి. వారు మార్గాల్లో మేస్తారు, వారి పచ్చిక బయళ్ళు అన్ని ఎత్తైన ప్రదేశాలలో ఉంటాయి.
40 వారికి ఆకలిగాని దాహంగాని ఉండదు, వేడిగాని ఎండగాని వారిని తాకదు; ఎందుకంటే వారిని కరుణించేవాడు నీటి బుగ్గల ద్వారా వారిని నడిపిస్తాడు.
41 మరియు నేను నా పర్వతాలన్నిటిని దారిగా చేస్తాను, నా రహదారులు ఉన్నతమవుతాయి.
42 అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులారా, ఇదిగో, వీరు దూరము నుండి వచ్చుదురు; మరియు ఇదిగో, ఇవి ఉత్తరం నుండి మరియు పశ్చిమం నుండి; మరియు ఇవి సినిమ్ భూమి నుండి.
43 ఆకాశమా, పాడండి; మరియు భూమి, సంతోషించు; తూర్పున ఉన్నవారి పాదములు స్థిరపరచబడును; పర్వతాలారా, పాడండి ప్రభువు తన ప్రజలను ఓదార్చాడు మరియు తన బాధలో ఉన్నవారిని కరుణిస్తాడు కాబట్టి వారు ఇకపై కొట్టబడరు.
44 అయితే ఇదిగో, సీయోను ప్రభువు నన్ను విడిచిపెట్టాడు, నా ప్రభువు నన్ను మరచిపోయాడు; కానీ అతను తన వద్ద లేదని చూపిస్తాడు.
45 ఒక స్త్రీ తన కడుపులోని కుమారునిపై కనికరం చూపకుండా తన పాలిచ్చే బిడ్డను మరచిపోగలదా? అవును, వారు మరచిపోవచ్చు, అయినా ఇశ్రాయేలు ఇంటివారిలా, నేను నిన్ను మరచిపోను.
46 ఇదిగో, నేను నిన్ను నా అరచేతులపై చెక్కాను; నీ గోడలు నిరంతరం నా ముందు ఉన్నాయి.
47 నీ పిల్లలు నిన్ను నాశనం చేసేవారిపై తొందరపడతారు; మరియు నిన్ను పాడు చేసిన వారు నీ నుండి బయలుదేరుతారు.
48 చుట్టూ నీ కన్నులెత్తి చూడుము, వీరందరు కూడి నీ యొద్దకు వస్తారు. మరియు నేను జీవిస్తున్నట్లుగా, ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నీవు నిశ్చయముగా వారినందరిని అలంకారముగా ధరించి, వారిని పెండ్లికుమార్తెలా బంధించవలెను.
49 నీ నిర్జన ప్రదేశము నీ నిర్జన ప్రదేశము నీ నాశన ప్రదేశము ఇప్పుడు నివాసులవలన చాలా ఇరుకుగా ఉండును. మరియు నిన్ను మింగిన వారు చాలా దూరంగా ఉంటారు.
50 నీకు కలిగిన పిల్లలు, మొదటి బిడ్డను పోగొట్టుకున్న తర్వాత, మళ్లీ నీ చెవుల్లో, ఈ స్థలం నాకు చాలా సరళంగా ఉంది, నేను నివసించడానికి నాకు స్థలం ఇవ్వండి.
51 నేను నా పిల్లలను పోగొట్టుకొని, నిర్జనమై, బందీగా, అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నాను, వీటిని నాకు ఎవరు పుట్టించారు అని నీ హృదయంలో చెప్పావు? మరియు వీటిని ఎవరు తీసుకువచ్చారు? ఇదిగో, నేను ఒంటరిగా మిగిలిపోయాను; ఇవి, అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి?
52 ప్రభువైన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు, ఇదిగో, నేను అన్యజనులకు నా చెయ్యి ఎత్తి, ప్రజలకు నా ప్రమాణాన్ని నిలబెడతాను. మరియు వారు మీ కుమారులను తమ చేతుల్లోకి తీసుకువస్తారు, మరియు మీ కుమార్తెలను వారి భుజాలపై మోస్తారు.
53 రాజులు నీ పాలిచ్చే తండ్రులు, వారి రాణులు నీ పాలిచ్చే తల్లులు; మరియు నేనే ప్రభువునని నీవు తెలిసికొందువు;
54 బలవంతుల నుండి దోపిడీ తీయబడుతుందా లేదా చట్టబద్ధమైన బందీలుగా విడిపించబడుతుందా?
55 అయితే ప్రభువు ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, బలవంతుల బందీలు కూడా తీసివేయబడతారు, మరియు భయంకరమైన వారి దోపిడీని విడిపిస్తారు;
56 మరియు నిన్ను హింసించువారిని వారి స్వంత మాంసముతో నేను పోషించెదను: వారు తమ రక్తముతో, మధురమైన ద్రాక్షారసముతో త్రాగియుందురు, మరియు యాకోబు యొక్క బలవంతుడైన ప్రభువునైన నేనే నీ రక్షకుడననియు నీ విమోచకుడననియు సమస్త మాంసము తెలిసికొనును.

 

1 నీఫై, అధ్యాయం 7
1 ఇత్తడి పలకలపై చెక్కబడిన ఈ విషయాలను నేను నీఫై చదివిన తర్వాత, నా సహోదరులు నా దగ్గరకు వచ్చి, “మీరు చదివిన వాటి అర్థం ఏమిటి?” అని నాతో అన్నారు.
2 ఇదిగో, అవి ఆత్మానుసారమైనవాటిని బట్టి గ్రహించబడతాయా?
3 మరియు నీఫైనైన నేను, ఇదిగో, వారు ఆత్మ స్వరము ద్వారా ప్రవక్తకు ప్రత్యక్షమయ్యారు.
4 ఆత్మ ద్వారా సమస్త విషయాలు ప్రవక్తలకు తెలియజేయబడ్డాయి, అవి శరీరానుసారంగా మనుష్యుల మీదికి వస్తాయి.
5 కావున, నేను చదివినవి తాత్కాలికమైన మరియు ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సంబంధించినవి.
6 ఎందుకంటే, ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు త్వరలో లేదా తరువాత, భూమి యొక్క ముఖం అంతటా మరియు అన్ని దేశాల మధ్య చెదరగొట్టబడతారు.
7 మరియు యెరూషలేములో ఉన్నవారికి తెలియకుండా పోయిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు.
8 అవును, అన్ని గోత్రాలలో ఎక్కువ భాగం దారి తీయబడ్డారు;
9 మరియు వారు సముద్రపు ద్వీపాలలో చెదరగొట్టబడ్డారు;
10 మరియు వారు ఎక్కడున్నారో, మనలో ఎవరికీ తెలియదు, వారు దారి తీయబడ్డారని మాకు తెలుసు.
11 మరియు వారు దారితీసినప్పటినుండి, ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధ దేవుని నిమిత్తము వారి గురించి మరియు ఇకమీదట చెదరగొట్టబడి కలవరపడబోయే వారందరి గురించి ఈ విషయాలు ప్రవచించబడ్డాయి. అతనికి వ్యతిరేకంగా వారు తమ హృదయాలను కఠినం చేసుకుంటారు;
12 అందుచేత, వారు అన్ని దేశాల మధ్య చెదరగొట్టబడతారు మరియు ప్రజలందరిచే ద్వేషించబడతారు.
13 అయినప్పటికీ, వారు అన్యజనులచే పోషించబడిన తరువాత, మరియు ప్రభువు అన్యజనులపై తన చేతిని ఎత్తి, వారిని ఒక ప్రమాణంగా నిలబెట్టాడు, మరియు వారి పిల్లలను వారి చేతుల్లోకి తీసుకువెళ్లారు మరియు వారి కుమార్తెలను వారి భుజాలపై మోయబడ్డారు. ఇదిగో, చెప్పబడిన ఈ విషయాలు తాత్కాలికమైనవి: మన పితరులతో ప్రభువు చేసిన నిబంధనలు ఇలా ఉన్నాయి.
14 అది రాబోయే రోజుల్లో మనల్ని, ఇశ్రాయేలు ఇంటిలోని మన సహోదరులందరిని సూచిస్తుంది.
15 మరియు ఇశ్రాయేలీయులందరూ చెదరగొట్టబడి తికమకపడిన తర్వాత, దేవుడు యెహోవా అన్యజనుల మధ్య ఒక బలమైన జాతిని లేపుతాడు, అవును, ఈ దేశం యొక్క ముఖం మీద కూడా సమయం వస్తుంది.
16 వాటి ద్వారా మన సంతానం చెదరగొట్టబడుతుంది.
17 మరియు మన సంతానం చెదరగొట్టబడిన తర్వాత, ప్రభువైన దేవుడు అన్యజనుల మధ్య ఒక అద్భుతమైన పని చేస్తాడు, అది మన సంతానానికి చాలా విలువైనది;
18 అందుచేత, వారు అన్యజనులచే పోషించబడుటతో మరియు వారి చేతులలో మరియు వారి భుజాలపై మోయబడుటతో పోల్చబడింది.
19 మరియు అది అన్యజనులకు కూడా విలువైనది.
20 మరియు అన్యజనులకు మాత్రమే కాదు, ఇశ్రాయేలీయులందరికీ, పరలోకపు తండ్రి అబ్రాహాముతో చేసిన ఒడంబడికలను గురించి తెలియజేసేందుకు, “నీ సంతానంలో భూమిలోని అన్ని జాతులు ఆశీర్వదించబడతాయి.
21 మరియు నా సహోదరులారా, అతడు అన్యజనుల యెదుట తన బాహువును బయలుపరచునంతవరకు భూమిపైనున్న సమస్త జనములు ఆశీర్వదింపబడవని మీరు తెలిసికొనవలెనని నేను కోరుచున్నాను.
22 కావున, ప్రభువైన దేవుడు ఇశ్రాయేలు వంశస్థులకు తన ఒడంబడికలను మరియు తన సువార్తను తెలియజేయుటలో సమస్త జనముల దృష్టికి తన బాహువును చూపును.
23 కావున, అతడు వారిని చెరలోనుండి తిరిగి రప్పించును;
24 మరియు వారు అస్పష్టత నుండి మరియు చీకటి నుండి బయటకు తీసుకురాబడతారు;
25 మరియు ప్రభువు తమ రక్షకుడనీ, తమ విమోచకుడనీ, ఇశ్రాయేలులో బలవంతుడనీ వారు తెలుసుకుంటారు.
26 మరియు ఆ గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చి యొక్క రక్తం, ఇది మొత్తం భూమి యొక్క వేశ్య, వారి తలల మీద తిరగబడుతుంది;
27 వారు తమలో తాము యుద్ధము చేసుకుంటారు, వారి స్వంత చేతుల ఖడ్గము వారి తలలపైనే పడిపోతుంది, మరియు వారు తమ స్వంత రక్తముతో త్రాగి ఉంటారు.
28 మరియు ఇశ్రాయేలీయులారా, నీతో యుద్ధము చేయు ప్రతి జనము ఒకదానికొకటి ఎదురుతిరుగబడును.
29 మరియు ప్రభువు ప్రజలను వలలో వేయడానికి వారు తవ్విన గోతిలో వారు పడతారు.
30 మరియు సీయోనుతో పోరాడే వారందరూ నాశనం చేయబడతారు.
31 మరియు గొప్ప వేశ్య, ఎవరు ప్రభువు యొక్క సరైన మార్గాలను వక్రీకరించారు; అవును, ఆ గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చి, ధూళికి పడిపోతుంది మరియు దాని పతనం గొప్పది.
32 ఇదిగో, ప్రవక్త ఇలా అన్నాడు: “సమయం త్వరగా వస్తుంది, సాతానుకు ఇకపై మనుష్యుల హృదయాలపై అధికారం ఉండదు.
33 గర్విష్ఠులు, చెడ్డపనులు చేసేవారంతా పొట్టేలులా ఉండే రోజు త్వరలో వస్తుంది. మరియు వాటిని కాల్చివేయవలసిన రోజు వస్తుంది.
34 దేవుని ఉగ్రత యొక్క సంపూర్ణత మనుష్యులందరి మీద కుమ్మరించబడే సమయం త్వరలో వస్తుంది.
35 దుష్టులు నీతిమంతులను నాశనము చేయునట్లు అతడు బాధపడడు.
36 కావున, ఆయన తన శక్తిచే నీతిమంతులను కాపాడును, అది తన ఉగ్రత యొక్క సంపూర్ణత వచ్చినప్పటికీ, నీతిమంతులు రక్షించబడతారు, వారి శత్రువులు అగ్నిచేత నాశనం చేయబడతారు.
37 కాబట్టి నీతిమంతులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ప్రవక్త ఇలా అంటున్నాడు, “అగ్నిచేత రక్షింపబడినప్పటికీ, వారు రక్షింపబడతారు.
38 ఇదిగో, నా సహోదరులారా, నేను మీతో చెప్పునదేమనగా, ఇవి త్వరగా జరుగును; అవును, రక్తం, అగ్ని, పొగ ఆవిరి కూడా రావాలి;
39 మరియు అది ఈ భూమిపై ఉండాలి;
40 మనుష్యులు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునికి విరోధముగా తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనునట్లయితే అది శరీరానుసారముగా వారికి కలుగును.
41 ఇదిగో, నీతిమంతులు నశించరు;
42 సీయోనుతో పోరాడే వారందరూ నాశనం చేయబడే సమయం ఖచ్చితంగా వస్తుంది.
43 మరియు మోషే చెప్పిన మాటలు నెరవేరేలా యెహోవా తన ప్రజలకు ఒక మార్గాన్ని ఖచ్చితంగా సిద్ధం చేస్తాడు:
44 నీ దేవుడైన యెహోవా నావంటి ప్రవక్తను నీకు లేపును; అతను మీతో చెప్పేదంతా మీరు అతనిని వింటారు.
45 మరియు ఆ ప్రవక్త మాట వినని వారందరూ ప్రజల మధ్య నుండి తీసివేయబడతారు.
46 మోషే చెప్పిన ఈ ప్రవక్త ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడని నీఫైనైన నేను ఇప్పుడు మీతో చెప్పుచున్నాను.
47 కావున, అతడు నీతితో తీర్పు తీర్చును;
48 మరియు నీతిమంతులు భయపడనవసరం లేదు, ఎందుకంటే వారు అయోమయంలో పడరు.
49 అయితే ఇది మనుష్యుల మధ్య నిర్మించబడబోయే అపవాది రాజ్యం, శరీరసంబంధమైన వారిలో ఏ రాజ్యం స్థాపించబడింది.
50 ఏలయనగా, సంపాదన కొరకు కట్టబడిన సంఘములన్నియు, శరీరముపై అధికారము పొందుటకు కట్టబడిన సంఘములన్నియు, మరియు లోకము దృష్టిలో ప్రసిద్ధిపొందుటకు కట్టబడినవియు, మరియు మాంసాహారములను మరియు లోక సంబంధమైన వస్తువులను కోరుకొనువారు మరియు అన్ని విధాలుగా అధర్మము చేయువారు;
51 అవును, అపవాది రాజ్యానికి చెందిన వారందరూ భయపడి, వణుకుతూ, కంపించిపోయేవారు.
52 వారు దుమ్ములో దించబడవలసిన వారు;
53 వారు పొట్టలాగా తినబడాలి.
54 మరియు ఇది ప్రవక్త మాటల ప్రకారం.
55 మరియు నీతిమంతులు దూడల వలె నడిపించబడవలసిన సమయం త్వరగా వస్తుంది, మరియు ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడు ఆధిపత్యం మరియు శక్తి మరియు శక్తి మరియు గొప్ప కీర్తితో ఏలాలి.
56 మరియు అతను భూమి యొక్క నాలుగు భాగాల నుండి తన పిల్లలను సేకరించాడు;
57 మరియు అతడు తన గొఱ్ఱెలను లెక్కించును;
58 మరియు ఒక మంద మరియు ఒక కాపరి ఉండాలి.
59 మరియు అతడు తన గొఱ్ఱలను మేపును;
60 మరియు అతని ప్రజల నీతి కారణంగా సాతానుకు శక్తి లేదు;
61 అందుచేత, అతను చాలా సంవత్సరాల పాటు వదులుకోలేడు;
62 ప్రజల హృదయాలపై ఆయనకు అధికారం లేదు;
63 మరియు ఇప్పుడు ఇదిగో, నీఫైనైన నేను మీతో చెప్తున్నాను, ఇవన్నీ శరీరానుసారంగా జరగాలి.
64 అయితే, ఇదిగో, అన్ని దేశాలు, వంశాలు, భాషలు, మరియు ప్రజలు పశ్చాత్తాపపడితే, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునిలో సురక్షితంగా నివసిస్తారు.
65 ఇప్పుడు నీఫై అయిన నేను అంతం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఈ విషయాల గురించి నేను ఇంకా మాట్లాడటానికి సాహసించలేదు.
66 కాబట్టి నా సహోదరులారా, ఇత్తడి పలకలపై వ్రాయబడినవి నిజమని మీరు ఆలోచించాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.
67 మరియు మనిషి దేవుని ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపాలని వారు సాక్ష్యమిస్తున్నారు.
68 అందుచేత, నేను మరియు మా నాన్న మాత్రమే సాక్ష్యమిచ్చాము మరియు వారికి నేర్పించాము అని మీరు అనుకోనవసరం లేదు.
69 కావున, మీరు ఆజ్ఞలకు విధేయులై, అంతము వరకు సహించిన యెడల, మీరు చివరి దినమున రక్షింపబడుదురు.
70 మరియు అది అలా. ఆమెన్.

స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ:

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.