ది సెకండ్ బుక్ ఆఫ్ నెఫీ

ది సెకండ్ బుక్ ఆఫ్ నెఫీ

1 వ అధ్యాయము
లేహీ మరణం గురించిన కథనం. నీఫై సహోదరులు అతనికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశారు. నీఫైని అరణ్యానికి వెళ్ళమని ప్రభువు హెచ్చరించాడు. అరణ్యంలో అతని ప్రయాణాలు, &c.1 మరియు ఇప్పుడు నేను, నెఫీ, నా సోదరులకు బోధించడం ముగించిన తర్వాత, మా తండ్రి లెహి కూడా వారితో చాలా విషయాలు మాట్లాడాడు, ప్రభువు వారికి ఎంత గొప్ప పనులు చేసాడో , వారిని జెరూసలేం దేశం నుండి బయటకు తీసుకురావడంలో.
2 మరియు అతను వారితో నీటి మీద తిరుగుబాటు గురించి మరియు వారు సముద్రంలో మ్రింగివేయబడలేదని వారి ప్రాణాలను కాపాడినందుకు దేవుని దయ గురించి వారితో మాట్లాడాడు.
3 మరియు యెరూషలేము దేశం నుండి పారిపోవాలని యెహోవా మనల్ని హెచ్చరించడంలో ఎంత దయతో ఉన్నాడో వారు పొందిన వాగ్దాన దేశాన్ని గురించి కూడా అతను వారితో చెప్పాడు.
4 ఎందుకంటే, ఇదిగో, నేను ఒక దర్శనం చూశాను, యెరూషలేము నాశనం చేయబడిందని నాకు తెలుసు;
5 మనం యెరూషలేములో ఉండి ఉంటే, మనం కూడా నశించి ఉండేవాళ్లం.
6 కానీ, అతను చెప్పాడు, మా బాధలు ఉన్నప్పటికీ, మేము వాగ్దాన భూమిని పొందాము, ఇది అన్ని ఇతర దేశాల కంటే ఎంపిక చేయబడింది;
7 దేవుడైన యెహోవా నాతో నిబంధన చేసిన దేశము నా సంతానమునకు స్వాస్థ్యముగా ఉండవలెను.
8 అవును, యెహోవా ఈ దేశాన్ని నాతోనూ నా పిల్లలతోనూ శాశ్వతంగా ఒప్పందం చేసుకున్నాడు.
9 అలాగే ప్రభువుచేత ఇతర దేశాలనుండి నడిపించబడవలసిన వారందరూ.
10 కావున, లెహీ అను నేను, నాలో ఉన్న ఆత్మ యొక్క పనిని బట్టి ప్రవచిస్తున్నాను, ఈ దేశంలోకి ఎవరూ రారు, వారు ప్రభువు చేత తీసుకురాబడతారు.
11 కావున, అతడు ఎవరిని తీసుకువస్తాడో అతనికి ఈ భూమి ప్రతిష్ఠించబడింది.
12 మరియు ఆయన ఇచ్చిన ఆజ్ఞల ప్రకారం వారు ఆయనను సేవిస్తే, అది వారికి స్వాతంత్ర్య దేశంగా ఉంటుంది.
13 కావున, వారు ఎన్నటికిని చెరలో పడవేయబడరు;
14 అధర్మం విస్తారంగా ఉంటే, వారి నిమిత్తము ఆ దేశం శపించబడుతుంది;
15 అయితే నీతిమంతులకు అది ఎప్పటికీ ఆశీర్వదించబడుతుంది.
16 మరియు ఇదిగో, ఈ దేశము ఇతర దేశాలకు తెలియకుండా ఉండుట జ్ఞానము;
17 ఇదిగో, స్వాస్థ్యానికి చోటు లేకుండా అనేక దేశాలు భూమిని ఆక్రమించాయి.
18 కావున, ప్రభువైన దేవుడు యెరూషలేము దేశములోనుండి రప్పించువారు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనునందున, వారు ఈ దేశములో వర్ధిల్లుదురు అని లెహీ అను నేను వాగ్దానము పొందియున్నాను.
19 మరియు వారు ఈ దేశాన్ని తమకుతాము స్వాధీనపరచుకొనునట్లు ఇతర దేశాలన్నిటిలోనుండి తప్పించబడవలెను.
20 మరియు వారు ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనిన యెడల, వారు ఈ దేశములో ఆశీర్వదించబడతారు.
21 మరియు వారిని హింసించుటకును వారి స్వాస్థ్యమైన దేశమును తీసివేయుటకును ఎవ్వరూ ఉండకూడదు; మరియు వారు శాశ్వతంగా సురక్షితంగా ఉంటారు.
22 అయితే ఇదిగో, వారు ప్రభువు చేతి నుండి గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందిన తర్వాత అవిశ్వాసంలో తగ్గిపోయే సమయం వచ్చినప్పుడు; భూమి యొక్క సృష్టి యొక్క జ్ఞానం కలిగి, మరియు అన్ని పురుషులు, ప్రపంచ సృష్టి నుండి లార్డ్ యొక్క గొప్ప మరియు అద్భుతమైన పనులు తెలుసుకోవడం; విశ్వాసం ద్వారా ప్రతిదీ చేయడానికి వారికి అధికారం ఇవ్వబడింది; మొదటి నుండి అన్ని కమాండ్మెంట్స్ కలిగి, మరియు అతని అనంతమైన మంచితనం ద్వారా ఈ విలువైన వాగ్దాన భూమికి తీసుకురాబడింది;
23 ఇదిగో, నేను చెప్పేదేమిటంటే, వారు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడిని, నిజమైన మెస్సీయను, వారి విమోచకుని మరియు వారి దేవుణ్ణి తిరస్కరించే రోజు వచ్చినట్లయితే, ఇదిగో, నీతిమంతుని తీర్పులు వారిపై ఉంటాయి;
24 అవును, అతను ఇతర దేశాలను వారి వద్దకు తీసుకువస్తాడు, మరియు అతను వారికి అధికారం ఇస్తాడు, మరియు అతను వారి ఆస్తులను వారి నుండి స్వాధీనం చేసుకుంటాడు, మరియు అతను వారిని చెదరగొట్టడానికి మరియు కొట్టడానికి చేస్తాడు.
25 అవును, ఒక తరం మరొక తరానికి వెళ్లినప్పుడు, వారి మధ్య రక్తపాతాలు మరియు గొప్ప సందర్శనలు జరుగుతాయి;
26 కావున నా కుమారులారా, మీరు జ్ఞాపకముంచుకొనవలెనని నేను కోరుచున్నాను. అవును, మీరు నా మాటలు వింటారని నేను కోరుకుంటున్నాను.
27 మీరు మేల్కొలపండి; గాఢమైన నిద్ర నుండి, అవును, నరకం యొక్క నిద్ర నుండి కూడా మేల్కొని, మరియు మీరు బంధించబడిన భయంకరమైన గొలుసులను విడదీయండి, అవి మనుష్యుల పిల్లలను బంధించే గొలుసులు, వారు శాశ్వతమైన గల్ఫ్‌కు బందీలుగా తీసుకెళ్లబడతారు కష్టాలు మరియు వో!
28 మేలుకో! మరియు దుమ్ము నుండి లేచి, వణుకుతున్న తల్లిదండ్రుల మాటలను వినండి, దీని అవయవాలను మీరు త్వరలో చల్లని మరియు నిశ్శబ్ద సమాధిలో పడుకోవాలి, అక్కడి నుండి ఏ యాత్రికుడు తిరిగి రాలేడు; మరికొన్ని రోజులు, మరియు నేను మొత్తం భూమి మార్గంలో వెళ్తాను.
29 అయితే ఇదిగో, ప్రభువు నా ప్రాణాన్ని నరకం నుండి విమోచించాడు: నేను అతని మహిమను చూశాను మరియు నేను అతని ప్రేమ యొక్క చేతులలో శాశ్వతంగా చుట్టుముట్టబడి ఉన్నాను.
30 మరియు మీరు ప్రభువు యొక్క కట్టడలను మరియు తీర్పులను గైకొనవలెనని జ్ఞాపకముంచుకొనవలెనని నేను కోరుచున్నాను.
31 నా హృదయం అప్పుడప్పుడూ దుఃఖంతో బరువెక్కుతోంది; మీ హృదయము యొక్క కాఠిన్యమును బట్టి, మీ దేవుడైన యెహోవా తన ఉగ్రతతో మీపై సంపూర్ణముగా బయలు దేరుతాడేమోనని నేను భయపడియున్నాను;
32 లేదా అనేక తరాలకు శాపం మీ మీదికి వస్తుంది; మరియు మీరు కత్తి ద్వారా సందర్శించబడ్డారు, మరియు కరువు ద్వారా, మరియు ద్వేషించబడ్డారు, మరియు డెవిల్ యొక్క చిత్తం మరియు బందిఖానా ప్రకారం నడిపించబడ్డారు.
33 ఓ నా కుమారులారా, ఇవి మీ మీదికి రాకుండా, మీరు ప్రభువుకు ఎంపికగా మరియు అనుగ్రహించబడిన ప్రజలుగా ఉండేందుకు!
34 అయితే ఇదిగో, ఆయన చిత్తం నెరవేరుతుంది, ఆయన మార్గాలు శాశ్వతంగా నీతి; మరియు అతను ఇలా చెప్పాడు: మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటించినంత మాత్రాన మీరు దేశంలో వర్ధిల్లుతారు. కానీ మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటించన యెడల మీరు నా సన్నిధి నుండి నరికివేయబడతారు.
35 మరియు ఇప్పుడు నా ఆత్మ నీయందు సంతోషించునట్లును, నీవలన నా హృదయము సంతోషముతో ఈ లోకమును విడిచిపోవునట్లును; నేను దుఃఖంతో మరియు దుఃఖంతో సమాధికి తీసుకురాబడకుండా ఉండటానికి,
36 నా కుమారులారా, ధూళి నుండి లేచి మనుష్యులుగా ఉండండి, మీరు చెరలోకి రాకుండా ఉండేందుకు ఏకాగ్రతతో, ఏకాభిప్రాయంతో అన్ని విషయాల్లో ఐక్యంగా ఉండండి. మీరు ఒక గొంతు శాపముతో శపించబడకుండా ఉండటానికి;
37 అలాగే, మీరు మీపై నీతిమంతుడైన దేవుని అసంతృప్తిని కలిగించకుండా ఉండేందుకు, నాశనానికి, అవును, ఆత్మ మరియు శరీరం రెండింటినీ శాశ్వతంగా నాశనం చేస్తారు.
38 నా కుమారులారా, మేల్కొలపండి, నీతి అనే కవచాన్ని ధరించండి.
39 మీరు బంధించబడిన గొలుసులను విడదీయండి, మరియు అస్పష్టత నుండి బయటికి వచ్చి, దుమ్ము నుండి బయటపడండి.
40 మనము యెరూషలేమును విడిచిపెట్టినప్పటి నుండి ఆజ్ఞలను గైకొని, వాగ్దాన దేశమునకు మనలను రప్పించుటలో దేవునిచేత ఉపకరణముగా ఉన్న నీ సహోదరునిపై తిరుగుబాటు చేయకుము, అతని అభిప్రాయములు మహిమాన్వితమైనవి.
41 ఆయన లేకుంటే మనం అరణ్యంలో ఆకలితో చచ్చిపోయేవాళ్లం.
42 అయినప్పటికీ, మీరు అతని ప్రాణాన్ని తీయాలని చూశారు. అవును, మరియు అతను మీ కారణంగా చాలా బాధపడ్డాడు.
43 మరియు అతను మళ్ళీ బాధ పడతాడేమోనని నేను మీ గురించి చాలా భయపడి వణుకుతున్నాను.
44 ఇదిగో, అతను మీపై అధికారాన్ని మరియు అధికారాన్ని వెదకుతున్నాడని మీరు అతనిపై ఆరోపణలు చేశారు.
45 అయితే అతను మీపై అధికారం కోసం లేదా అధికారం కోసం ప్రయత్నించలేదని నాకు తెలుసు. కానీ అతను దేవుని మహిమను మరియు మీ స్వంత శాశ్వత సంక్షేమాన్ని కోరుకున్నాడు.
46 మరియు అతను మీతో స్పష్టంగా ఉన్నాడు కాబట్టి మీరు సణుగుతున్నారు.
47 అతను పదును పెట్టాడని మీరు అంటున్నారు; అతను మీపై కోపంగా ఉన్నాడని మీరు అంటున్నారు.
48 అయితే ఇదిగో, అతని తీక్షణత అతనిలో ఉన్న దేవుని వాక్యపు శక్తి యొక్క పదును;
49 మరియు మీరు కోపమని పిలిచేదే సత్యం, దేవునిలో ఉన్నదాని ప్రకారం, అతను అరికట్టలేకపోయాడు, మీ దోషాలను గురించి ధైర్యంగా వ్యక్తపరిచాడు.
50 మరియు మీరు లోబడాలని ఆయన మీకు ఆజ్ఞాపించేంత వరకు దేవుని శక్తి అతనికి తోడుగా ఉండాలి.
51 అయితే ఇదిగో అది అతడు కాదు గాని అతనిలో ఉన్న ప్రభువు ఆత్మయే అతని నోరు తెరిచాడు, అతడు దానిని మూయలేకపోయాడు.
52 ఇప్పుడు నా కుమారుడైన లామాన్, లెమూయేలు, సామ్, ఇష్మాయేలు కుమారులైన నా కుమారులు, ఇదిగో, మీరు నీఫీ మాట వింటే మీరు నశించరు.
53 మరియు మీరు అతని మాట వింటే, నేను మీకు ఒక ఆశీర్వాదాన్ని వదిలివేస్తాను, అవును, నా మొదటి ఆశీర్వాదం కూడా.
54 అయితే మీరు అతని మాట వినకపోతే, నేను నా మొదటి ఆశీర్వాదాన్ని, అవును, నా ఆశీర్వాదాన్ని కూడా తీసివేస్తాను, అది అతనిపై ఉంటుంది.
55 ఇప్పుడు జోరామా, నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను: ఇదిగో, నువ్వు లాబాను సేవకుడివి; అయినప్పటికీ, నీవు యెరూషలేము దేశం నుండి బయటకు తీసుకురాబడ్డావు, మరియు నీవు నా కుమారుడైన నీఫీకి ఎప్పటికీ నిజమైన స్నేహితుడని నాకు తెలుసు.
56 కావున, నీవు విశ్వాసపాత్రుడైనందున, నీ సంతానము అతని సంతానముతో ఆశీర్వదించబడును, వారు ఈ దేశములో దీర్ఘకాలము సుఖముగా నివసించుదురు;
57 మరియు ఏదీ, వారి మధ్య అధర్మం తప్ప, ఈ భూమి యొక్క ముఖంపై వారి శ్రేయస్సుకు హాని కలిగించదు లేదా భంగం కలిగించదు.
58 కావున మీరు ప్రభువు ఆజ్ఞలను గైకొనినయెడల, నా కుమారుని సంతానముతో మీ సంతానము యొక్క భద్రత కొరకు యెహోవా ఈ దేశమును ప్రతిష్ఠించెను.
59 ఇప్పుడు యాకోబూ, నేను నీతో మాట్లాడుతున్నాను: అరణ్యంలో నేను కష్టాలు అనుభవిస్తున్న రోజుల్లో నువ్వు నాకు మొదటి జన్మనిచ్చావు.
60 మరియు ఇదిగో, నీ చిన్నతనంలో నీ సహోదరుల మొరటుతనం వల్ల నువ్వు బాధలు మరియు చాలా బాధలు అనుభవించావు.
61 అయిననూ, యాకోబూ, అరణ్యంలో నా మొదటి పుట్టినవాడా, దేవుని గొప్పతనం నీకు తెలుసు. మరియు అతడు నీ లాభము కొరకు నీ బాధలను ప్రతిష్ఠించును.
62 కావున నీ ఆత్మ ఆశీర్వదించబడును, నీ సహోదరుడు నీఫైతో నీవు క్షేమముగా నివసించుదువు; మరియు నీ దినములు నీ దేవుని సేవలో గడపబడును.
63 కావున, నీ విమోచకుని నీతిని బట్టి నీవు విమోచించబడ్డావని నాకు తెలుసు;
64 మరియు నీవు నీ యవ్వనములో అతని మహిమను చూచితివి; కావున, అతడు ఎవరికి దేహసంబంధముగా పరిచర్య చేయునో వారివలె నీవు ఆశీర్వదించబడి యున్నావు.
65 ఎందుకంటే ఆత్మ ఒక్కటే, నిన్న, ఈ రోజు మరియు ఎప్పటికీ.
66 మరియు మనిషి పతనం నుండి మార్గం సిద్ధం చేయబడింది మరియు మోక్షం ఉచితం.
67 మరియు చెడు నుండి మంచిని తెలుసుకునేలా మనుష్యులు తగినంతగా బోధించబడ్డారు.
68 మరియు చట్టం పురుషులకు ఇవ్వబడింది.
69 మరియు ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం, ఏ దేహమూ సమర్థించబడదు, లేదా, చట్టం ప్రకారం, పురుషులు నరికివేయబడ్డారు.
70 అవును, తాత్కాలిక చట్టం ప్రకారం, వారు నరికివేయబడ్డారు; మరియు ఆధ్యాత్మిక చట్టం ద్వారా వారు మంచి దాని నుండి నశించిపోతారు మరియు ఎప్పటికీ దయనీయంగా మారతారు.
71 కావున, పరిశుద్ధ మెస్సీయలోనికి మరియు అతని ద్వారా విమోచనము వచ్చును: ఆయన దయ మరియు సత్యముతో నిండి ఉన్నాడు.
72 ఇదిగో, అతను విరిగిన హృదయం మరియు పశ్చాత్తాపం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ, ధర్మశాస్త్రం యొక్క ముగింపులకు సమాధానం ఇవ్వడానికి పాపం కోసం తనను తాను బలి అర్పించుకుంటాడు. మరియు చట్టం యొక్క చివరలను మరెవరికీ సమాధానం ఇవ్వలేరు.
73 కావున, ఈ విషయాలను భూలోక నివాసులకు తెలియజేయడం ఎంత గొప్ప ప్రాముఖ్యమైనది, తద్వారా దేవుని సన్నిధిలో నివసించే మాంసం లేదని వారు తెలుసుకుంటారు, అది యోగ్యత మరియు దయ మరియు దయ ద్వారా తప్ప. పవిత్ర మెస్సీయ,

74 శరీరానుసారంగా తన ప్రాణాన్ని అర్పించి, ఆత్మ శక్తితో దాన్ని తిరిగి తీసుకుంటాడు.
75 చనిపోయినవారి పునరుత్థానాన్ని ఆయన అమలులోకి తీసుకురావడానికి, మొదట లేచాడు.
76 కావున, అతడు దేవునికి మొదటి ఫలము, అతడు మనుష్యులందరి కొరకు విజ్ఞాపన చేస్తాను;
77 మరియు ఆయనను విశ్వసించే వారు రక్షింపబడతారు.
78 మరియు అందరి కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించడం వల్ల మనుషులందరూ దేవుని దగ్గరకు వస్తారు.
79 అందుచేత, ఆయనలో ఉన్న సత్యం మరియు పవిత్రత ప్రకారం, వారు అతని నుండి తీర్పు తీర్చబడటానికి అతని సమక్షంలో నిలబడి ఉన్నారు.
80 అందుచేత, పవిత్రుడు ఇచ్చిన చట్టం యొక్క ముగింపులు, అతికించబడిన శిక్షను విధించడానికి, ఏ శిక్ష విధించబడిందో దానికి విరుద్ధంగా ఉంటుంది, ఇది ప్రాయశ్చిత్తం యొక్క ముగింపులకు సమాధానం ఇవ్వడానికి;
81 అన్ని విషయాల్లోనూ వ్యతిరేకత ఉండాలి.
82 కాకపోతే, అరణ్యంలో నా మొదటి జన్మ, నీతి నెరవేరదు; దుష్టత్వం కాదు; పవిత్రత లేదా బాధ కాదు; మంచి లేదా చెడు కాదు.
83 కాబట్టి, అన్ని వస్తువులు ఒకదానిలో సమ్మేళనం కావాలి;
84 కావున, అది ఒక శరీరమైతే, అది జీవం లేకుండా, మరణం లేదా అవినీతి, అవినీతి, ఆనందం లేదా దుఃఖం, ఇంద్రియ లేదా అస్పష్టత లేకుండా చనిపోయినట్లుగా ఉండాలి.
85 కాబట్టి, అది పనికిరాని విషయం కోసం సృష్టించబడాలి;
86 కాబట్టి, దాని సృష్టి ముగింపులో ప్రయోజనం ఉండదు.
87 కావున, ఈ విషయం దేవుని జ్ఞానాన్ని మరియు అతని శాశ్వతమైన ఉద్దేశాలను నాశనం చేయాలి; మరియు కూడా, శక్తి, మరియు దయ, మరియు దేవుని న్యాయం.
88 మరియు మీరు చట్టం లేదని చెబితే, పాపం లేదని కూడా చెప్పండి.
89 మరియు పాపం లేదని మీరు చెబితే, నీతి లేదని కూడా చెబుతారు.
90 మరియు ధర్మం లేకపోతే, ఆనందం ఉండదు.
91 మరియు ధర్మం లేదా ఆనందం లేకపోతే, శిక్ష లేదా బాధ ఉండదు.
92 మరియు ఇవి కాకపోతే, దేవుడు లేడు.
93 మరియు దేవుడు లేకుంటే, మనం కాదు, భూమి కాదు, ఎందుకంటే వస్తువులు ఏవీ సృష్టించబడవు, పని చేయడానికి లేదా చర్య తీసుకోలేవు; అందుచేత, అన్ని విషయాలు అదృశ్యమై ఉండాలి.
94 ఇప్పుడు నా కుమారుడా, నీ లాభము మరియు నేర్చుకొనుట కొరకు నేను ఈ సంగతులు నీతో చెప్పుచున్నాను.
95 ఒక దేవుడు ఉన్నాడు, మరియు ఆయన అన్నిటినీ, ఆకాశాలను మరియు భూమిని మరియు వాటిలో ఉన్న సమస్తాన్ని సృష్టించాడు.
96 చర్య తీసుకోవలసినవి మరియు చేయవలసినవి రెండూ;
97 మరియు మానవుని అంతిమంలో అతని శాశ్వతమైన ఉద్దేశాలను తీసుకురావడానికి, అతను మన మొదటి తల్లిదండ్రులను సృష్టించిన తర్వాత, మరియు అడవిలోని జంతువులు మరియు గాలిలోని పక్షులు, మరియు చక్కగా, సృష్టించబడిన అన్నిటినీ, అది తప్పనిసరిగా ఉండాలి. ఒక వ్యతిరేకత ఉంది;
98 జీవ వృక్షానికి వ్యతిరేకంగా నిషేధించబడిన పండు కూడా; ఒకటి తీపి మరియు మరొకటి చేదు;
99 కావున, ప్రభువైన దేవుడు మానవునికి తన కొరకు ప్రవర్తించునట్లు ఇచ్చెను.
100 అందుచేత, మనిషి తనకు తానుగా నటించలేడు, అతను ఒకరిచేత ప్రలోభపెట్టబడాలి.
101 మరియు నేను, లేహీ, నేను చదివిన విషయాల ప్రకారం, వ్రాయబడిన దాని ప్రకారం, దేవుని దూత పరలోకం నుండి పడిపోయాడని అనుకోవాలి.
102 కావున అతడు దేవుని యెదుట చెడ్డదానిని వెదకి దయ్యముగా మారెను.
103 మరియు అతను స్వర్గం నుండి పడిపోయాడు మరియు ఎప్పటికీ దయనీయంగా మారాడు కాబట్టి, అతను మొత్తం మానవాళి యొక్క కష్టాలను కూడా కోరాడు.
104 అందుచేత, అతను ఈవ్‌తో అన్నాడు, అవును, ఆ ముసలి పాము కూడా, ఎవరు దెయ్యం, ఎవరు అన్ని అబద్ధాలకు తండ్రి; అందుచేత అతను చెప్పాడు, నిషేధించబడిన పండులో పాలుపంచుకోండి, మరియు మీరు చనిపోరు, కానీ మీరు మంచి మరియు చెడులను తెలుసుకొని దేవుని వలె ఉంటారు.
105 మరియు ఆడమ్ మరియు ఈవ్ నిషేధించబడిన పండులో పాలుపంచుకున్న తర్వాత, వారు భూమిని పండించడానికి ఈడెన్ తోట నుండి తరిమివేయబడ్డారు.
106 మరియు వారు పిల్లలను కన్నారు; అవును, మొత్తం భూమి యొక్క కుటుంబం కూడా.
107 మరియు మనుష్యుల పిల్లలు దేవుని చిత్తానుసారం దీర్ఘకాలం కొనసాగారు, వారు శరీరంలో ఉన్నప్పుడు పశ్చాత్తాపపడతారు.
108 కావున, ప్రభువైన దేవుడు మనుష్యుల పిల్లలకు ఇచ్చిన ఆజ్ఞల ప్రకారం వారి స్థితి పరిశీలనా స్థితిగా మారింది మరియు వారి కాలం పొడిగించబడింది.
109 మనుషులందరూ పశ్చాత్తాపపడాలని ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు.
110 ఎందుకంటే, వారి తల్లిదండ్రుల అతిక్రమణ కారణంగా వారు పోగొట్టుకున్నారని అతను పురుషులందరికీ చూపించాడు.
111 మరియు ఇప్పుడు, ఇదిగో, ఆడమ్ అతిక్రమించకపోతే, అతను పడిపోయేవాడు కాదు; కానీ అతను ఈడెన్ తోటలో ఉండిపోయేవాడు.
112 మరియు సృష్టించబడిన అన్ని వస్తువులు, సృష్టించబడిన తర్వాత అవి ఏ స్థితిలో ఉన్నాయో అదే స్థితిలో ఉండాలి; మరియు అవి ఎప్పటికీ నిలిచి ఉండాలి మరియు అంతం లేదు.
113 మరియు వారికి పిల్లలు ఉండరు; అందుచేత, వారు ఎటువంటి దుఃఖం తెలియనందున, ఎటువంటి ఆనందం లేకుండా అమాయక స్థితిలో ఉండిపోతారు; వారికి పాపం తెలియదు కాబట్టి మంచి చేయడం లేదు.
114 అయితే ఇదిగో, అన్నీ తెలిసిన వాని జ్ఞానంతో అన్నీ జరిగిపోయాయి.
115 ఆదాము పడిపోయాడు; మరియు మనుష్యులు సంతోషం పొందేలా ఉన్నారు.
116 మరియు మనుష్యుల పిల్లలను పతనం నుండి విమోచించడానికి మెస్సీయ పూర్తి సమయంలో వస్తాడు.
117 మరియు వారు పతనం నుండి విమోచించబడ్డారు కాబట్టి, వారు చెడు నుండి మంచిని తెలుసుకుని శాశ్వతంగా స్వతంత్రులయ్యారు.
118 దేవుడు ఇచ్చిన ఆజ్ఞల ప్రకారం, గొప్ప మరియు చివరి రోజున, ప్రభువు శిక్ష ద్వారా తప్ప, తమ కోసం తాము చర్య తీసుకోవడానికి మరియు చర్య తీసుకోకుండా ఉండటానికి.
119 కావున, శరీరానుసారముగా మనుష్యులు స్వతంత్రులు; మరియు అన్ని విషయాలు మనిషికి ప్రయోజనకరమైన వాటిని ఇవ్వబడ్డాయి.
120 మరియు వారు స్వేచ్ఛ మరియు శాశ్వత జీవితాన్ని ఎంచుకోవడానికి, మనుషులందరి గొప్ప మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా లేదా దెయ్యం యొక్క బందిఖానా మరియు శక్తి ప్రకారం బందిఖానా మరియు మరణాన్ని ఎంచుకోవడానికి స్వేచ్ఛగా ఉన్నారు:
121 ఎందుకంటే మనుషులందరూ తనలాగే దయనీయంగా ఉండాలని అతను కోరుకుంటాడు.
122 మరియు ఇప్పుడు, నా కుమారులారా, మీరు గొప్ప మధ్యవర్తి వైపు చూడాలని మరియు అతని గొప్ప ఆజ్ఞలను వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.
123 మరియు ఆయన మాటలకు నమ్మకంగా ఉండండి మరియు ఆయన పరిశుద్ధాత్మ చిత్తానుసారం నిత్యజీవాన్ని ఎన్నుకోండి.
124 మరియు శరీర ఇష్టానుసారంగా మరియు అందులోని చెడును బట్టి శాశ్వతమైన మరణాన్ని ఎన్నుకోకండి.
125 అతను తన స్వంత రాజ్యంలో మిమ్మల్ని పరిపాలించేలా, మిమ్మల్ని దోచుకోవడానికి, మిమ్మల్ని నరకానికి దించడానికి, దెయ్యం యొక్క ఆత్మకు శక్తిని ఇస్తుంది.
126 నా కుమారులారా, నా పరిశీలన చివరి రోజులలో నేను మీ అందరితో ఈ కొన్ని మాటలు మాట్లాడాను.
127 మరియు ప్రవక్త మాటల ప్రకారం నేను మంచి భాగాన్ని ఎంచుకున్నాను.
128 మరియు నా దగ్గర వేరే వస్తువు లేదు, అది మీ ఆత్మల నిత్య సంక్షేమం తప్ప. ఆమెన్.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 2
1 ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను, యోసేపు, నా చివరి జన్మ.
2 నువ్వు నా బాధల అరణ్యంలో పుట్టావు; అవును, నేను చాలా బాధపడ్డ రోజుల్లో నీ తల్లి నిన్ను భరించింది.
3 మరియు యెహోవా ఆజ్ఞలను గైకొనగలిగినయెడల, నీ స్వాస్థ్యమునకును నీ సహోదరులతో కలసి నీ సంతానమునకును స్వాస్థ్యముగాను, నీ భద్రత కొరకును, అతి విలువైన భూమిని నీకు ప్రతిష్ఠించును గాక. ఇశ్రాయేలు పవిత్రుడు.
4 ఇప్పుడు, యోసేపు, నా చివరి జన్మ, నా బాధల అరణ్యం నుండి నేను బయటకు తీసుకువచ్చాను, ప్రభువు నిన్ను శాశ్వతంగా ఆశీర్వదిస్తాడు, ఎందుకంటే నీ సంతానం పూర్తిగా నాశనం చేయబడదు.
5 ఇదిగో, నువ్వు నా నడుము పండువి; మరియు నేను ఈజిప్టుకు బందీగా తీసుకెళ్లబడిన జోసెఫ్ వంశస్థుడిని.
6 ప్రభువు యోసేపుతో చేసిన నిబంధనలు గొప్పవి. కాబట్టి, జోసెఫ్ నిజంగా మన రోజును చూశాడు.
7 మరియు అతడు యెహోవా వాగ్దానమును పొందెను, తన నడుము ఫలము నుండి ప్రభువైన దేవుడు ఇశ్రాయేలు ఇంటివారికి నీతిగల కొమ్మను లేపుతాడని;
8 మెస్సీయ కాదు, విరిగిపోవలసిన కొమ్మ; అయినప్పటికీ, ప్రభువు యొక్క ఒడంబడికలలో జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి,
9 మెస్సీయ అంత్యదినాల్లో, శక్తి యొక్క ఆత్మతో, చీకటి నుండి వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి వారికి ప్రత్యక్షపరచబడాలి; అవును, దాగి ఉన్న చీకటి నుండి మరియు బందిఖానా నుండి స్వేచ్ఛకు.
10 ఎందుకంటే, యోసేపు ఇలా సాక్ష్యమిచ్చాడు: “నా దేవుడైన యెహోవా ఒక దర్శనీయుడిని లేపుతాడు;
11 అవును, యోసేపు నిజముగా చెప్పెను, ప్రభువు నాతో ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు: నీ నడుము ఫలములోనుండి నేను చూచువానిని లేపుదును; మరియు అతను నీ నడుము పండులో చాలా గౌరవించబడతాడు.
12 మరియు నేను అతనికి ఆజ్ఞ ఇస్తాను, అతను నీ నడుము పండు కోసం, అతని సహోదరుల కోసం, నేను చేసిన ఒడంబడికలను గురించి వారికి తెలియజేసే పనిని వారికి గొప్పగా చేయవలసి ఉంటుంది. నీ తండ్రులతో.
13 మరియు నేను అతనికి ఆజ్ఞ ఇస్తాను, నేను అతనికి ఆజ్ఞాపించే పని తప్ప అతను వేరే పని చేయకూడదని.
14 మరియు నేను అతనిని నా దృష్టిలో గొప్పవాడిగా చేస్తాను, ఎందుకంటే అతను నా పని చేస్తాడు.
15 మరియు ఇశ్రాయేలీయులారా, నా ప్రజలను విడిపించుటకు నేను మీకు లేవనెత్తుతానని నేను చెప్పిన మోషేవలె అతడు గొప్పవాడై యుండును.
16 నీ ప్రజలను ఐగుప్తు దేశం నుండి విడిపించడానికి నేను మోషేను లేపుతాను.
17 అయితే నేను నీ నడుము పండులో నుండి జ్ఞానిని లేపుతాను; మరియు నీ నడుములోని విత్తనమునకు నా మాటను తెలియజేయుటకు నేను అతనికి శక్తిని ఇస్తాను;
18 మరియు నా మాటను బయటకు తీసుకురావడానికి మాత్రమే కాదు, కానీ వారి మధ్య ఇప్పటికే వెళ్లబోయే నా మాట గురించి వారిని ఒప్పించడానికే అని ప్రభువు చెప్తున్నాడు.
19 కావున నీ నడుము ఫలము వ్రాయును; మరియు యూదా నడుము ఫలము వ్రాయవలెను;
20 మరియు నీ నడుము ఫలముచే వ్రాయబడినది మరియు యూదా నడుము ఫలముచే వ్రాయబడినది కూడ పెరుగుతాయి.
21 తప్పుడు సిద్ధాంతాలను తికమకపెట్టి, వాగ్వాదాలకు దిగి, నీ నడుము పండులో శాంతిని నెలకొల్పడానికి,
22 మరియు చివరి రోజులలో వారిని వారి పితరుల జ్ఞానానికి తీసుకురావడం;
23 మరియు నా ఒడంబడికలను గూర్చిన జ్ఞానమునకు, ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు.
24 మరియు ఇశ్రాయేలీయులారా, నిన్ను బాగుచేయునట్లు నా ప్రజలందరిలో నా పని ప్రారంభమైన ఆ దినమున అతడు బలహీనత నుండి బలపరచబడును, అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
25 మరియు జోసెఫ్ ఇలా ప్రవచించాడు: ఇదిగో, ఆ దర్శనకర్త ప్రభువు ఆశీర్వదిస్తాడు;
26 మరియు అతనిని నాశనం చేయాలని కోరుకునే వారు అయోమయంలో పడతారు.
27 నీ నడుము ఫలమును బట్టి నేను ప్రభువు నుండి పొందిన ఈ వాగ్దానము నెరవేరును.
28 ఇదిగో, ఈ వాగ్దానం నెరవేరుతుందని నాకు నమ్మకం ఉంది.
29 మరియు అతని పేరు నా తరువాత పిలువబడుతుంది; మరియు అది అతని తండ్రి పేరు మీద ఉండాలి.
30 మరియు అతడు నాలా ఉండును; లార్డ్ తన చేతి ద్వారా బయటకు తీసుకొచ్చే విషయం కోసం, లార్డ్ యొక్క శక్తి ద్వారా నా ప్రజలు మోక్షానికి తీసుకుని;
31 అవును, యోసేపు ఇలా ప్రవచించాడు, మోషే వాగ్దానాన్ని గూర్చి నేను నిశ్చయతతో ఉన్నట్లే, నేను ఈ విషయం గురించి ఖచ్చితంగా ఉన్నాను, ఎందుకంటే నేను నీ సంతానాన్ని శాశ్వతంగా కాపాడుతాను అని ప్రభువు నాతో చెప్పాడు.
32 మరియు ప్రభువు నేను మోషేను లేపుదును; మరియు నేను అతనికి కర్రలో శక్తిని ఇస్తాను;
33 మరియు నేను అతనికి వ్రాతపూర్వకంగా తీర్పు ఇస్తాను.
34 అయినను నేను అతని నాలుకను విప్పను, అతడు ఎక్కువగా మాట్లాడును;
35 అయితే నా చేతి వేలితో నా ధర్మశాస్త్రాన్ని అతనికి వ్రాస్తాను. మరియు నేను అతనికి ప్రతినిధిని చేస్తాను.
36 మరియు ప్రభువు నాతో ఇట్లనెనునీ నడుము ఫలము వరకు నేను పెంచుదును;
37 మరియు నేను, ఇదిగో, నేను అతనికి ఇస్తాను, అతను నీ నడుము ఫలానికి, నీ నడుము ఫలానికి సంబంధించిన లేఖనాన్ని వ్రాస్తాడు. మరియు నీ నడుము యొక్క ప్రతినిధి దానిని ప్రకటించును.
38 మరియు అతడు వ్రాసే మాటలు నీ నడుము పండు వరకు నా జ్ఞానమునకు ప్రయోజనకరమైనవి.
39 మరియు నీ నడుము ఫలము ధూళిలోనుండి వారికి మొఱ్ఱపెట్టినట్లుగా ఉండును; ఎందుకంటే వారి విశ్వాసం నాకు తెలుసు.
40 మరియు వారు దుమ్ము నుండి కేకలు వేస్తారు; అవును, వారి సహోదరుల పట్ల పశ్చాత్తాపం కూడా, అనేక తరాలు వారి ద్వారా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా.
41 మరియు వారి మాటల సరళత ప్రకారము వారి మొఱ్ఱ తగ్గును.
42 వారి విశ్వాసమును బట్టి వారి మాటలు నా నోటి నుండి నీ నడుము ఫలములైన వారి సహోదరులకు వచ్చును.
43 మరియు నేను మీ పితరులతో చేసిన నా ఒడంబడికను జ్ఞాపకం చేసుకునేలా వారి మాటల బలహీనతను వారి విశ్వాసంలో బలపరుస్తాను.
44 ఇప్పుడు, ఇదిగో, నా కొడుకు యోసేపు, పూర్వం నా తండ్రి ఇలాగే ప్రవచించాడు.
45 కావున ఈ ఒడంబడిక వలన నీవు ఆశీర్వదించబడ్డావు;
46 మరియు వారిలో ఒక బలవంతుడు లేస్తాడు, అతను మాటలో మరియు క్రియలో చాలా మేలు చేస్తాడు, అతను గొప్ప విశ్వాసంతో దేవుని చేతిలో సాధనంగా ఉంటాడు.
47 ఇశ్రాయేలు ఇంటివారికి, నీ సహోదరుల సంతానానికి గొప్ప పునరుద్ధరణను తీసుకురావడానికి, గొప్ప అద్భుతాలు చేయడానికి మరియు దేవుని దృష్టికి గొప్పది చేయడానికి.
48 ఇప్పుడు, యోసేపు, నీవు ధన్యుడు.
49 ఇదిగో, నువ్వు చిన్నవాడివి; కావున నీ సహోదరుడైన నీఫై మాటలు ఆలకించుము, నేను చెప్పిన మాటల ప్రకారమే నీకు జరుగును.
50 చనిపోతున్న నీ తండ్రి మాటలు గుర్తుంచుకో. ఆమెన్.

——————————————————————————–

2 నీఫై, అధ్యాయం 3
1 ఐగుప్తుకు తీసుకువెళ్లబడిన యోసేపు గురించి నా తండ్రి చెప్పిన ప్రవచనాలను గూర్చి ఇప్పుడు నీఫై అనే నేను మాట్లాడుతున్నాను.
2 ఇదిగో, అతను తన సంతానమంతటి గురించి నిజంగా ప్రవచించాడు.
3 మరియు అతను వ్రాసిన ప్రవచనాలు చాలా గొప్పవి కావు.
4 మరియు అతను మన గురించి, మన భవిష్యత్తు తరాల గురించి ప్రవచించాడు.
5 మరియు అవి ఇత్తడి పలకలపై వ్రాయబడ్డాయి.
6 కాబట్టి, యోసేపు ప్రవచనాలను గూర్చి మా తండ్రి మాట్లాడడం ముగించిన తర్వాత, అతను లామాను పిల్లలను, అతని కుమారులను మరియు అతని కుమార్తెలను పిలిచి వారితో ఇలా అన్నాడు:
7 ఇదిగో నా కుమారులు, నా కుమార్తెలు, నా మొదటి సంతానానికి కుమారులు మరియు కుమార్తెలు, మీరు నా మాటలు వినాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.
8 మీరు నా ఆజ్ఞలను గైకొన్నంత మాత్రాన మీరు దేశంలో వర్ధిల్లుతారని ప్రభువైన దేవుడు సెలవిచ్చాడు.
9 మరియు మీరు నా ఆజ్ఞలను పాటించన యెడల, మీరు నా సన్నిధి నుండి తీసివేయబడతారు.
10 అయితే ఇదిగో, నా కుమారులు మరియు నా కుమార్తెలు, నేను నా సమాధికి దిగలేను, నేను మీపై ఆశీర్వాదం ఉంచాలి.
11 ఇదిగో, మీరు నడవాల్సిన దారిలో మీరు పెరిగినట్లయితే, మీరు దాని నుండి దూరంగా ఉండరని నాకు తెలుసు.
12 కావున, మీరు శపించబడినట్లయితే, ఇదిగో, ఆ శాపము మీ నుండి తీసివేయబడునట్లు మరియు మీ తలిదండ్రుల తలల మీద సమాధానమివ్వబడునట్లు నేను నా ఆశీర్వాదమును మీపై ఉంచుచున్నాను.
13 కావున నా ఆశీర్వాదమువలన మీరు నశించునట్లు ప్రభువైన దేవుడు బాధింపడు; కావున, ఆయన మీయెడల మరియు మీ సంతానము పట్ల ఎప్పటికీ కనికరము చూపును.
14 మరియు నా తండ్రి లామాను కుమారులతోను కుమార్తెలతోను మాట్లాడుట ముగించిన తరువాత లెమూయేలు కుమారులను కుమార్తెలను తన ముందుకు రప్పించెను.
15 మరియు అతను వారితో ఇలా అన్నాడు: ఇదిగో, నా కుమారులు మరియు నా కుమార్తెలు, వారు నా రెండవ కుమారుని కుమారులు మరియు కుమార్తెలు.
16 ఇదిగో, నేను లామాన్ కుమారులు మరియు కుమార్తెలకు వదిలిపెట్టిన అదే ఆశీర్వాదాన్ని మీకు వదిలివేస్తున్నాను. అందుచేత, నీవు పూర్తిగా నాశనం చేయబడవు; అయితే చివరికి నీ సంతానం ఆశీర్వదించబడుతుంది.
17 మరియు నా తండ్రి వారితో మాట్లాడడం ముగించిన తర్వాత, అతను ఇష్మాయేలు కుమారులతో, మరియు అతని ఇంటివారందరితో మాట్లాడాడు.
18 మరియు అతను వారితో మాట్లాడడం ముగించిన తర్వాత, అతను సామ్తో ఇలా అన్నాడు:
19 నీవును నీ సంతానమును ధన్యులు;
20 మరియు నీ సంతానం అతని సంతానంతో లెక్కించబడాలి;
21 మరియు నీవు నీ సహోదరునివలె, నీ సంతానం అతని సంతానమువలె ఉండవలెను; మరియు నీ దినములన్నిటిలో నీవు ఆశీర్వదించబడుదువు.
22 మరియు నా తండ్రి లేహీ తన ఇంటివారందరితో తన మనసులోని భావాలను బట్టి మరియు అతనిలో ఉన్న ప్రభువు ఆత్మను బట్టి మాట్లాడిన తర్వాత అతను వృద్ధుడయ్యాడు.
23 అతడు చనిపోయి పాతిపెట్టబడ్డాడు.
24 ఆయన చనిపోయిన కొద్దిరోజులకే లామాన్, లెమూయేలు, ఇష్మాయేలు కుమారులు ప్రభువు చేసిన ఉపదేశాన్ని బట్టి నా మీద కోపంగా ఉన్నారు.
25 నీఫై అయిన నేను అతని మాట ప్రకారం వారితో మాట్లాడాలని నిర్బంధించబడ్డాను.
26 నేను వారితో, మా నాన్నతో కూడా ఆయన మరణానికి ముందు చాలా విషయాలు మాట్లాడాను.
27 వాటిలో చాలా సూక్తులు, నా ఇతర పలకలపై వ్రాయబడ్డాయి: మరింత చరిత్ర భాగం నా ఇతర పలకలపై వ్రాయబడింది.
28 వీటిపై, నా ఆత్మకు సంబంధించిన విషయాలను, ఇత్తడి పలకలపై చెక్కబడిన అనేక లేఖనాలను వ్రాస్తాను.
29 ఎందుకంటే నా ప్రాణం లేఖనాల పట్ల ఆనందిస్తుంది, నా హృదయం వాటి గురించి ఆలోచించి, నా పిల్లల అభ్యాసం కోసం మరియు ప్రయోజనం కోసం వాటిని వ్రాస్తుంది.
30 ఇదిగో, నా ప్రాణము యెహోవా సంగతులనుబట్టి సంతోషించును; మరియు నేను చూసిన మరియు విన్న విషయాలపై నా హృదయం నిరంతరం ఆలోచిస్తుంది.
31 అయినప్పటికీ, ప్రభువు గొప్ప మంచితనం, తన గొప్ప మరియు అద్భుతమైన కార్యాలను నాకు చూపించడంలో, ఓ దౌర్భాగ్యుడా, నేను అని నా హృదయం ఉప్పొంగుతోంది. అవును, నా మాంసాన్ని బట్టి నా హృదయం దుఃఖిస్తోంది.
32 నా దోషములనుబట్టి నా ప్రాణము దుఃఖపడుచున్నది.
33 నన్ను చాలా తేలికగా చుట్టుముట్టే శోధనలు మరియు పాపాల కారణంగా నేను చుట్టుముట్టబడి ఉన్నాను.
34 మరియు నేను సంతోషించాలనుకున్నప్పుడు, నా పాపాలను బట్టి నా హృదయం రోదిస్తుంది. అయినప్పటికీ, నేను ఎవరిని విశ్వసించానో నాకు తెలుసు.
35 నా దేవుడు నాకు మద్దతుగా ఉన్నాడు; అతను అరణ్యంలో నా బాధల ద్వారా నన్ను నడిపించాడు; మరియు అతను గొప్ప లోతైన నీటి మీద నన్ను కాపాడాడు.
36 నా మాంసాన్ని తినేంత వరకు ఆయన తన ప్రేమతో నన్ను నింపాడు.
37 ఆయన నా శత్రువులను కలవరపరచి, నా యెదుట వణుకు పుట్టించెను.
38 ఇదిగో, ఆయన పగటిపూట నా మొర ఆలకించాడు, రాత్రివేళ దర్శనాల ద్వారా నాకు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు.
39 మరియు పగటిపూట నేను అతని యెదుట బలమైన ప్రార్థనలో ధైర్యవంతుడనైతిని; అవును, నా స్వరాన్ని నేను పైకి పంపాను; మరియు దేవదూతలు దిగివచ్చి నాకు పరిచర్య చేశారు.
40 మరియు అతని ఆత్మ యొక్క రెక్కల మీద నా శరీరం ఎత్తైన పర్వతాల మీదికి తీసుకువెళ్ళబడింది.
41 మరియు నా కన్నులు గొప్పవాటిని చూచెను; అవును, మనిషికి కూడా చాలా గొప్పది; కాబట్టి నేను వాటిని వ్రాయకూడదని ఆజ్ఞాపించాను.
42 అయ్యో, నేను చాలా గొప్ప విషయాలు చూసినట్లయితే; ప్రభువు మనుష్య పిల్లలకు తన విధేయతతో, చాలా దయతో నన్ను సందర్శించినట్లయితే, నా హృదయం ఎందుకు ఏడ్చింది, మరియు నా ఆత్మ దుఃఖపు లోయలో ఎందుకు ఆలస్యమవుతుంది, మరియు నా మాంసం క్షీణిస్తుంది మరియు నా బలం క్షీణిస్తుంది. బాధలు?
43 మరియు నా శరీరాన్ని బట్టి నేనెందుకు పాపానికి లొంగిపోవాలి?
44 అవును, దుష్టుడు నా హృదయంలో స్థానం సంపాదించి, నా శాంతిని నాశనం చేయడానికి మరియు నా ఆత్మను బాధపెట్టడానికి నేను శోధనలకు ఎందుకు దారి తీయాలి?
45 నా శత్రువును బట్టి నేనెందుకు కోపంగా ఉన్నాను?
46 నా ప్రాణమా, మేలుకో! ఇక పాపంలో కుంగిపోను.
47 నా హృదయమా, సంతోషించు, ఇక నా ఆత్మ శత్రువుకు చోటు ఇవ్వకు.
48 నా శత్రువుల కారణంగా మళ్లీ కోపగించుకోకు.
49 నా కష్టాల కారణంగా నా బలాన్ని తగ్గించకు.
50 ఓ నా హృదయమా, సంతోషించు, ప్రభువుకు మొఱ్ఱపెట్టుము, ప్రభువా, నేను నిన్ను ఎప్పటికీ స్తుతిస్తాను; అవును, నా దేవా, నా రక్షణ రాయి, నా ఆత్మ నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తుంది.
51 యెహోవా, నీవు నా ప్రాణాన్ని విమోచిస్తావా?
52 నా శత్రువుల చేతిలోనుండి నన్ను విడిపిస్తావా?
53 పాపం చూచి నేను కదిలిపోయేలా నువ్వు నన్ను చేస్తావా?
54 నా హృదయం విరిగిపోయి, నా ఆత్మ కుంగిపోయింది కాబట్టి నరకం ద్వారాలు నా ముందు నిరంతరం మూసుకుపోతాయా?
55 ఓ ప్రభూ, నేను సాదా దారిలో కఠినంగా ఉండేలా తక్కువ లోయ మార్గంలో నడిచేలా నీ నీతి ద్వారాలను నా ముందు మూయలేదా?
56 యెహోవా, నీ నీతి వస్త్రముతో నన్ను చుట్టుముట్టుచున్నావా?
57 ఓ ప్రభూ, నా శత్రువుల యెదుట నేను తప్పించుకొనుటకు మార్గము చేస్తావా?
58 నువ్వు నా మార్గాన్ని నా ముందు సరి చేస్తావా?
59 నా దారికి అడ్డుకట్ట వేయలేదా?
60 అయితే నీవు నా ముందు నా మార్గాన్ని నిర్వీర్యం చేస్తావు, నా మార్గాన్ని కాదు, నా శత్రువు యొక్క మార్గాలను అడ్డుకుంటావు.
61 ఓ ప్రభూ, నేను నిన్ను విశ్వసించాను, మరియు నేను నిన్ను ఎప్పటికీ నమ్ముతాను.
62 నేను మాంసపు బాహువుపై నమ్మకం ఉంచను; ఎందుకంటే మాంసపు బాహువుపై నమ్మకం ఉంచేవాడు శాపగ్రస్తుడు అని నాకు తెలుసు.
63 అవును, మనుష్యునిపై నమ్మకం ఉంచేవాడు లేదా మాంసాన్ని తన బాహువుగా చేసుకునేవాడు శపించబడ్డాడు.
64 అవును, అడిగేవాడికి దేవుడు ఉదారంగా ఇస్తాడని నాకు తెలుసు.
65 అవును, నేను తప్పుగా అడగకుంటే నా దేవుడు నాకు ఇస్తాడు; అవును, నా దేవా, నా నీతి బండ, నేను నీకు మొరపెడతాను.
66 ఇదిగో, నా బండ మరియు నా నిత్య దేవుడా, నా స్వరం ఎప్పటికీ నీ దగ్గరకు ఆరోహణమవుతుంది. ఆమెన్.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 4
1 ఇదిగో, నీఫై అయిన నేను నా సహోదరుల కోపాన్ని బట్టి నా దేవుడైన యెహోవాకు చాలా మొరపెట్టాను.
2 అయితే ఇదిగో, నా మీద వారి కోపము పెరిగింది; కాబట్టి వారు నా ప్రాణాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నించారు.
3 అవును, వాళ్లు నాకు వ్యతిరేకంగా గొణుగుతున్నారు: మా తమ్ముడు మమ్మల్ని పాలించాలని అనుకుంటున్నాడు; మరియు మేము అతని కారణంగా చాలా పరీక్షలను ఎదుర్కొన్నాము; కావున అతని మాటల వలన మనము ఎక్కువ బాధింపబడకుండునట్లు ఇప్పుడు అతనిని చంపుదాము.
4 ఇదిగో, అతడు మనకు పాలకుడుగా ఉండడు;
5 వాళ్లు నాకు వ్యతిరేకంగా గొణిగిన మాటలన్నీ ఇప్పుడు నేను ఈ పలకలపై రాయడం లేదు.
6 అయితే వాళ్లు నా ప్రాణం తీసేయాలని చూస్తున్నారని చెప్పడానికి నాకు సరిపోతుంది.
7 నీఫై అయిన నేను వారిని విడిచిపెట్టి అరణ్యానికి పారిపోవాలని యెహోవా నన్ను హెచ్చరించాడు.
8 అందుచేత, నీఫీ అనే నేను నా కుటుంబాన్ని, జోరామును అతని కుటుంబాన్ని, నా అన్నయ్యను, అతని కుటుంబాన్ని, నా అన్నయ్యను, అతని కుటుంబాన్ని, యాకోబును, యోసేపును, నా తమ్ముళ్లను, నా సోదరీమణులను కూడా తీసుకొని వచ్చాను. మరియు నాతో వెళ్ళే వారందరూ.
9 మరియు నాతో వెళ్లే వారందరూ, దేవుని హెచ్చరికలు మరియు ప్రత్యక్షతలను విశ్వసించినవారే; అందుచేత వారు నా మాటలు విన్నారు.
10 మరియు మేము మా గుడారములను మరియు మాకు సాధ్యమైనవన్నియు తీసుకొని అనేక దినములు అరణ్యములో ప్రయాణము చేసితిమి.
11 మేము చాలా రోజులపాటు ప్రయాణించిన తర్వాత, మేము మా గుడారాలు వేసుకున్నాము.
12 మరియు నా ప్రజలు ఆ స్థలానికి నీఫై అని పేరు పెట్టాలని కోరుకున్నారు. అందుకే, మేము దానిని నెఫీ అని పిలిచాము.
13 మరియు నాతో ఉన్న వారందరూ తమను తాము నీఫీ ప్రజలు అని పిలుచుకున్నారు.
14 మరియు మోషే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం అన్ని విషయాల్లో ప్రభువు తీర్పులను, కట్టడలను, ఆజ్ఞలను పాటించాలని మేము గమనించాము.
15 మరియు యెహోవా మనతో ఉన్నాడు; మరియు మేము చాలా వర్ధిల్లుతున్నాము: మేము విత్తనం విత్తాము మరియు మేము మళ్లీ సమృద్ధిగా పండించాము.
16 మరియు మేము మందలను, పశువులను, అన్ని రకాల జంతువులను పెంచడం ప్రారంభించాము.
17 మరియు నేను, నెఫీ, ఇత్తడి పలకలపై చెక్కబడిన రికార్డులను కూడా తీసుకువచ్చాను. మరియు వ్రాసిన దాని ప్రకారం ప్రభువు చేతితో నా తండ్రి కోసం సిద్ధం చేసిన బంతి లేదా దిక్సూచి కూడా.
18 మరియు మేము చాలా వర్ధిల్లడం ప్రారంభించాము మరియు దేశంలో అభివృద్ధి చెందాము.
19 మరియు నీఫై అయిన నేను లాబాను ఖడ్గాన్ని తీసుకున్నాను, దాని పద్ధతి ప్రకారం ఇప్పుడు లామానీయులు అని పిలువబడే ప్రజలు మనపైకి వచ్చి మమ్మల్ని నాశనం చేయకూడదని చాలా కత్తులు చేసాను.
20 ఎందుకంటే నా పట్ల, నా పిల్లల పట్ల, నా ప్రజలు అని పిలువబడే వారి పట్ల వారి ద్వేషం నాకు తెలుసు.
21 మరియు నేను నా ప్రజలకు భవనాలు కట్టడం నేర్పించాను, మరియు అన్ని రకాల చెక్కతో, ఇనుముతో, రాగితో, ఇత్తడితో, ఉక్కుతో, బంగారంతో, వెండితో, విలువైన ధాతువులతో పని చేయడం నేర్పించాను. గొప్ప సమృద్ధిగా ఉన్నాయి.
22 నీఫైనైన నేను ఒక దేవాలయాన్ని కట్టాను. మరియు నేను దానిని సొలొమోను ఆలయ పద్ధతిలో నిర్మించాను, అది చాలా విలువైన వస్తువులతో నిర్మించబడలేదు.
23 వారు భూమిపై కనిపించలేదు;
24 కాబట్టి అది సొలొమోను దేవాలయంలా కట్టబడలేదు.
25 అయితే నిర్మాణ విధానం సొలొమోను దేవాలయంలా ఉంది. మరియు దాని పనితనం చాలా బాగుంది.
26 మరియు నీఫై అయిన నేను నా ప్రజలను కష్టపడి వారి చేతులతో శ్రమించేలా చేసాను.
27 మరియు నేను వారికి రాజుగా ఉండాలని వారు కోరుకున్నారు.
28 అయితే నీఫైనైన నేను వారికి రాజు ఉండకూడదని కోరుకున్నాను. అయినప్పటికీ, నా శక్తి మేరకు నేను వారికి చేశాను.
29 మరియు నేను వారికి అధిపతిని మరియు బోధకునిగా ఉండవలెనని ప్రభువు నా సహోదరులతో చెప్పిన మాటలు నెరవేరెను.
30 అందుచేత, వారు నా ప్రాణాన్ని తీయడానికి ప్రయత్నించేంత వరకు, ప్రభువు ఆజ్ఞ ప్రకారం నేను వారికి పాలకునిగా మరియు గురువుగా ఉన్నాను.
31 కావున వారు నీ మాటలను విననయెడల వారు ప్రభువు సన్నిధి నుండి నరికివేయబడుదురు అని ప్రభువు నాతో చెప్పిన మాట నెరవేరెను.
32 మరియు వారు అతని సన్నిధి నుండి నరికివేయబడ్డారు.
33 మరియు వారి దోషమునుబట్టి ఆయన వారికి శాపము కలుగజేసెను.
34 ఇదిగో, వారు చెకుముకిరాయివలె మారినందున ఆయనకు విరోధముగా తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనిరి;
35 కావున అవి తెల్లగాను, మిక్కిలి సొగసుగాను, రమణీయముగాను ఉండుటచేత, వారు నా ప్రజలను ఆకర్షింపకుండునట్లు, ప్రభువైన దేవుడు వారి మీదకు నల్లటి చర్మము వచ్చుటకు కారణమయ్యెను.
36 మరియు ప్రభువైన దేవుడు ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, వారు తమ దోషములను గూర్చి పశ్చాత్తాపపడుట తప్ప, వారు నీ ప్రజలకు అసహ్యము కలుగజేసెదను.
37 మరియు వారి సంతానంతో కలిసిన వారి సంతానం శాపానికి గురవుతుంది;
38 మరియు ప్రభువు అది చెప్పెను మరియు అది జరిగింది.
39 మరియు వారి శాపం కారణంగా, వారు పనికిమాలిన ప్రజలుగా, అల్లర్లు మరియు సూక్ష్మబుద్ధితో నిండిపోయారు మరియు ఎడారి జంతువుల కోసం అరణ్యంలో వెతుకుతున్నారు.
40 మరియు ప్రభువైన దేవుడు నాతో ఇట్లనెనునీ సంతానము నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనుటకై వారికి శాపముగా ఉండును;
41 మరియు వారు నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొని నా మాటలను విననందున, వారు నాశనము వరకు వారిని కొరడాలతో కొట్టుదురు.
42 నీఫై అయిన నేను యాకోబును యోసేపును నా ప్రజల దేశానికి యాజకులుగా మరియు బోధకులుగా ప్రతిష్టించాను.
43 మరియు మేము సంతోషకరమైన పద్ధతిలో జీవించాము.
44 మరియు మేము యెరూషలేమును విడిచిపెట్టినప్పటి నుండి ముప్పై సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి.
45 మరియు నేను, నీఫై, నా ప్రజల గురించి నేను చేసిన రికార్డులను నా పలకలపై ఉంచాను.
46 మరియు ప్రభువైన దేవుడు నాతో ఇలా అన్నాడు, “ఇతర పలకలను తయారు చేయండి; మరియు నీ ప్రజల ప్రయోజనార్థమై నా దృష్టికి మంచివాటిని వాటిపై చెక్కితివి.
47 కావున నీఫైనైన నేను యెహోవా ఆజ్ఞలకు విధేయత చూపుటకు వెళ్లి, నేను వీటిని చెక్కిన పలకలను తయారుచేశాను.
48 మరియు దేవునికి ఇష్టమైన దానిని నేను చెక్కాను.
49 మరియు నా ప్రజలు దేవుని విషయాల పట్ల సంతోషిస్తే, ఈ పలకలపై ఉన్న నా చెక్కడం పట్ల వారు సంతోషిస్తారు.
50 మరియు నా ప్రజలు నా ప్రజల చరిత్రలో మరింత నిర్దిష్టమైన భాగాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటే, వారు నా ఇతర పలకలను వెతకాలి.
51 మరియు నలభై సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి మరియు మా సోదరులతో మాకు ఇప్పటికే యుద్ధాలు మరియు వివాదాలు ఉన్నాయని చెప్పడానికి నాకు సరిపోతుంది.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 5
1 నీఫై సోదరుడైన యాకోబు నీఫై ప్రజలతో చెప్పిన మాట.
2 ఇదిగో, నా ప్రియ సహోదరులారా, నేను, యాకోబు, దేవునిచే పిలువబడి, ఆయన పరిశుద్ధ నియమాల ప్రకారం నియమించబడ్డాను.
3 మరియు నా సోదరుడు, నీఫీ ద్వారా ప్రతిష్ఠించబడినందున, మీరు ఎవరిని రాజుగా లేదా రక్షకునిగా చూస్తున్నారు మరియు భద్రత కోసం మీరు ఎవరిపై ఆధారపడి ఉన్నారు.
4 ఇదిగో, నేను మీతో చాలా విషయాలు మాట్లాడానని మీకు తెలుసు;
5 అయినప్పటికీ, నేను మీతో మళ్లీ మాట్లాడుతున్నాను; ఎందుకంటే నేను మీ ఆత్మల క్షేమం కోసం కోరుకుంటున్నాను.
6 అవును, నా చింత నీకు గొప్పది; మరియు అది ఎప్పటినుంచో ఉందని మీకే తెలుసు.
7 ఎందుకంటే నేను మీకు చాలా శ్రద్ధగా ఉద్బోధించాను; మరియు నేను నా తండ్రి మాటలను మీకు నేర్పించాను;
8 మరియు ప్రపంచ సృష్టి నుండి వ్రాయబడిన అన్ని విషయాల గురించి నేను మీతో మాట్లాడాను.
9 ఇప్పుడు, ఇదిగో, నేను మీతో మాట్లాడతాను, జరగబోయే వాటి గురించి;
10 కావున యెషయా మాటలు నేను మీకు చదువుతాను.
11 అవి నేను మీతో మాట్లాడాలని నా సోదరుడు కోరుకున్న మాటలు.
12 మరియు మీరు నేర్చుకొని మీ దేవుని నామమును మహిమపరచునట్లు మీ నిమిత్తము నేను వాటిని మీతో చెప్పుచున్నాను.
13 ఇప్పుడు నేను చదవబోయే మాటలు ఇశ్రాయేలీయులందరి గురించి యెషయా చెప్పినవే.
14 అందుచేత, వారు మీతో పోల్చబడవచ్చు; ఎందుకంటే మీరు ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు.
15 మరియు మీరు ఇశ్రాయేలు కుటుంబానికి చెందినవారు కాబట్టి యెషయా ద్వారా చెప్పబడిన అనేక విషయాలు మీతో పోల్చవచ్చు.
16 ఇప్పుడు, ఈ మాటలు:
17 ప్రభువైన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు; ఇదిగో, నేను అన్యజనులకు నా చెయ్యి ఎత్తి, ప్రజలకు నా ప్రమాణాన్ని నిలబెడతాను;
18 మరియు వారు మీ కుమారులను తమ చేతుల్లోకి తీసుకువస్తారు, మరియు మీ కుమార్తెలను వారి భుజాలపై మోస్తారు.
19 రాజులు నీకు పాలిచ్చే తండ్రులు, వారి రాణులు నీ పాలిచ్చే తల్లులు.
20 వారు భూమివైపు తమ ముఖములతో నీకు సాష్టాంగ నమస్కారము చేసి, నీ పాద ధూళిని త్రొక్కుదురు;
21 మరియు నేనే ప్రభువునని నీవు తెలిసికొందువు;
22 ఇప్పుడు యాకోబునైన నేను ఈ మాటల గురించి కొంచెం మాట్లాడతాను: ఇదిగో, మనం ఎక్కడ నుండి వచ్చామో యెరూషలేములో ఉన్నవారు చంపబడి బందీలుగా తీసుకెళ్లబడ్డారని యెహోవా నాకు తెలియజేసాడు.
23 అయినప్పటికీ, వారు తిరిగి రావాలని ప్రభువు నాకు తెలియజేసాడు.
24 మరియు ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడైన ప్రభువైన దేవుడు వారికి శరీరములో ప్రత్యక్షమగునని అతడు నాకు తెలియజేసెను.
25 మరియు అతడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత, నాతో చెప్పిన దేవదూత మాటల ప్రకారం, వారు అతనిని కొరడాలతో కొట్టి, సిలువ వేయాలి.
26 మరియు వారు ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధ దేవునికి విరోధముగా తమ హృదయములను కఠినపరచుకొని, తమ మెడలను కఠినపరచుకొనిన తరువాత, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని తీర్పు వారిమీదికి వచ్చును.
27 మరియు వారు దెబ్బలు తినే రోజు వస్తుంది.
28 కావున, వారు అటూ ఇటూ తరిమివేయబడిన తరువాత, దేవదూత ఈలాగు చెప్పుచున్నాడు, అనేకులు శరీరముతో బాధపడుదురు మరియు నశింపబడరు, విశ్వాసుల ప్రార్థనల వలన వారు చెదరగొట్టబడతారు మరియు కొట్టబడతారు మరియు ద్వేషిస్తారు ;
29 అయినప్పటికీ, వారు తమ విమోచకుని జ్ఞానానికి వచ్చినప్పుడు, వారు తమ స్వాస్థ్యమైన దేశాలకు మరల సమీకరించబడునట్లు ప్రభువు వారి యెడల కనికరము చూపును.
30 మరియు ప్రవక్త వ్రాసిన అన్యజనులు ధన్యులు.
31 ఇదిగో, వారు పశ్చాత్తాపపడి, సీయోనుతో పోరాడకుండా, ఆ గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన సంఘానికి తమను తాము ఐక్యం చేసుకోకుండా ఉంటే, వారు రక్షింపబడతారు.
32 ప్రభువైన దేవుడు తన పిల్లలతో చేసిన తన ఒడంబడికలను నెరవేరుస్తాడు;
33 కావున, సీయోనుతోను, ప్రభువు యొక్క నిబంధన ప్రజలతోను పోరాడువారు తమ పాదముల ధూళిని నలిపివేయుదురు;
34 మరియు ప్రభువు ప్రజలు సిగ్గుపడరు.
35 ప్రభువు ప్రజల కోసం ఆయన కోసం వేచి ఉన్నారు, ఎందుకంటే వారు ఇంకా మెస్సీయ రాక కోసం వేచి ఉన్నారు.
36 మరియు ఇదిగో, ప్రవక్త మాటల ప్రకారం, మెస్సీయ వాటిని తిరిగి పొందేందుకు రెండవసారి తిరిగి వస్తాడు.
37 కావున, వారు ఆయనయందు విశ్వాసముంచు ఆ దినము వచ్చినప్పుడు, వారి శత్రువులను నాశనము చేయునట్లు ఆయన శక్తితోను గొప్ప మహిమతోను వారికి ప్రత్యక్షమగును.
38 మరియు తనయందు విశ్వాసముంచువారిని ఎవ్వరినీ నాశనం చేయడు.
39 మరియు ఆయనయందు విశ్వాసముంచని వారు అగ్నిచేత, తుఫానులచేత, భూకంపాలవలన, రక్తపాతములచేత, తెగుళ్లు, కరువులచేత నాశనమగుదురు.
40 యెహోవా దేవుడు, ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడు అని వారు తెలుసుకుంటారు.
41 బలవంతుడి నుండి దోపిడీ తీయబడుతుందా లేదా చట్టబద్ధమైన బందీగా విడిపించబడుతుందా?
42 అయితే ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు; బలవంతుల బందీలు కూడా తీసివేయబడతారు, మరియు భయంకరమైన వారి వేటను విడిపిస్తారు: ఎందుకంటే శక్తివంతమైన దేవుడు తన ఒడంబడిక ప్రజలను విడిపిస్తాడు.
43 ప్రభువు ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు: నీతో వాదించువారితో నేను పోరాడుదును, నిన్ను హింసించువారిని వారి స్వంత మాంసముతో పోషించుదును;
44 మరియు వారు మధురమైన ద్రాక్షారసము వలె తమ స్వంత రక్తముతో త్రాగియుందురు;
45 ప్రభువునైన నేనే నీ రక్షకుడనని, నీ విమోచకుడనని, యాకోబు పరాక్రమవంతుడిని నేనే అని శరీరమంతా తెలుసుకుంటుంది.
46 అవును, ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు: నేను నిన్ను దూరంగా ఉంచానా లేదా నేను నిన్ను శాశ్వతంగా విసర్జించానా?
47 ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు: “మీ తల్లి విడాకుల బిల్లు ఎక్కడ ఉంది?
48 నేను నిన్ను ఎవరికి విడిచిపెట్టాను, లేదా నా రుణదాతలలో ఎవరికి నిన్ను అమ్మాను?
49 అవును, నేను నిన్ను ఎవరికి అమ్మాను?
50 ఇదిగో, మీ దోషములనుబట్టి మిమ్ములను మీరు అమ్ముకొనియున్నారు, మీ అతిక్రమములనుబట్టి మీ తల్లి తీసివేయబడెను;
51 కావున నేను వచ్చినప్పుడు మనుష్యుడు లేడు; నేను పిలిచినప్పుడు, అవును, సమాధానం చెప్పడానికి ఎవరూ లేరు.
52 ఓ ఇశ్రాయేలీయులారా, విమోచించలేనంతగా నా చెయ్యి కుంచించుకుపోయిందా లేదా విడిపించే శక్తి నాకు లేదా?
53 ఇదిగో, నా గద్దింపుతో నేను సముద్రాన్ని ఎండి పోయాను, వారి నదులను అరణ్యంగా చేసి, వాటి చేపలను దుర్వాసన వచ్చేలా చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే నీళ్లు ఎండిపోయాయి. మరియు వారు దాహం కారణంగా చనిపోతారు.
54 నేను ఆకాశాన్ని నలుపుతో కప్పివేస్తాను, గోనెపట్టను వాటి కప్పివేస్తాను.
55 ఇశ్రాయేలీయులారా, మీతో సమయానుకూలంగా మాట ఎలా మాట్లాడాలో నేను తెలుసుకునేలా ప్రభువైన దేవుడు నాకు జ్ఞానుల నాలుకను ఇచ్చాడు.
56 మీరు అలసిపోయినప్పుడు, అతను ఉదయం నుండి ఉదయం మేల్కొంటాడు.
57 పండితులవలె వినుటకు ఆయన నా చెవిని మేల్కొల్పాడు.
58 ప్రభువైన దేవుడు నా చెవిని నియమించాడు, నేను తిరుగుబాటు చేయను, వెనుకకు వెళ్ళలేదు.
59 కొట్టేవాడికి నా వీపును, వెంట్రుకలు పీకేవారికి నా బుగ్గలు ఇచ్చాను.
60 నేను అవమానానికి మరియు ఉమ్మివేయడానికి నా ముఖాన్ని దాచుకోలేదు, ఎందుకంటే ప్రభువైన దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు, కాబట్టి నేను కలవరపడను.
61 కాబట్టి నేను నా ముఖాన్ని చెకుముకిరాయిలాగా ఉంచాను, నేను సిగ్గుపడనని నాకు తెలుసు. మరియు ప్రభువు సమీపంలో ఉన్నాడు, మరియు అతను నన్ను సమర్థిస్తాడు.
62 నాతో ఎవరు వాదిస్తారు?
63 మనం కలిసి నిలబడదాం.
64 నా విరోధి ఎవరు?
65 అతణ్ణి నా దగ్గరికి రానివ్వండి, నేను నా నోటి బలంతో అతనిని కొడతాను, ఎందుకంటే ప్రభువైన దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తాడు.
66 మరియు నన్ను ఖండించేవారందరు, ఇదిగో, వారందరు వస్త్రమువలె పాతబడిపోయిరి, చిమ్మట వారిని తినేస్తుంది.
67 మీలో యెహోవాకు భయపడేవాడెవడు; తన సేవకుని స్వరానికి లోబడేవాడు; చీకటిలో నడిచేవాడా, వెలుగు లేనివాడా?
68 ఇదిగో, నిప్పురవ్వలతో మిమ్మల్ని చుట్టుముట్టే మీరందరూ, మీ అగ్ని వెలుగులో, మీరు వెలిగించిన నిప్పురవ్వలతో నడుచుకోండి.
69 ఇది మీకు నా చేతిలో ఉంటుంది: మీరు దుఃఖంతో పడుకుంటారు.
70 నీతిని అనుసరించువారలారా, నా మాట ఆలకించుడి: మీరు ఎక్కడ నుండి త్రవ్వబడ్డారో ఆ బండవైపు, మీరు ఎక్కడ నుండి తవ్వబడ్డారో ఆ గొయ్యి గుంత వైపు చూడుడి.
71 నీ తండ్రియైన అబ్రాహామును, నిన్ను కనిన శారాను చూడుము;
72 ప్రభువు సీయోనును ఓదార్చును, దాని పాడు ప్రదేశములన్నిటిని ఆయన ఓదార్చును;
73 మరియు అతను ఆమె అరణ్యాన్ని ఏదెనులా చేస్తాడు, దాని ఎడారిని యెహోవా తోటలా చేస్తాడు.
74 అందులో ఆనందం మరియు ఆనందం, కృతజ్ఞతలు మరియు శ్రావ్యమైన స్వరం కనిపిస్తాయి.
75 నా ప్రజలారా, నా మాట వినండి; మరియు నా జాతి, నా మాట వినండి.
76 ఎందుకంటే నా నుండి ఒక చట్టం వస్తుంది, మరియు నేను ప్రజలకు వెలుగునిచ్చేలా నా తీర్పును చేస్తాను.
77 నా నీతి సమీపించింది; నా రక్షణ బయటకు పోయింది, నా బాహువు ప్రజలకు తీర్పు తీరుస్తుంది.
78 ద్వీపాలు నా కోసం వేచి ఉన్నాయి, అవి నా బాహువుపై నమ్మకం ఉంచుతాయి.
79 మీ కన్నులు ఆకాశము వైపుకు పైకెత్తి, క్రిందనున్న భూమిని చూడుడి.
80 ఆకాశం పొగలా కనుమరుగవుతుంది, భూమి వస్త్రంలా పాతబడిపోతుంది. మరియు అందులో నివసించే వారు అదే విధంగా చనిపోతారు.
81 అయితే నా రక్షణ శాశ్వతంగా ఉంటుంది; మరియు నా నీతి నిర్మూలించబడదు.
82 నీతిని ఎరిగినవారలారా, నా ధర్మశాస్త్రాన్ని ఎవరి హృదయంలో వ్రాస్తానో ఆ ప్రజలారా, నా మాట వినండి.
83 మనుష్యుల నిందకు భయపడకుము; వారి దూషణలకు మీరు భయపడవద్దు;
84 చిమ్మట వాటిని వస్త్రంలా తినేస్తుంది, పురుగు వాటిని ఉన్నిలా తింటుంది.
85 అయితే నా నీతి శాశ్వతంగా ఉంటుంది; మరియు తరం నుండి తరానికి నా మోక్షం.
86 మేలుకో, మేల్కో! ప్రభువు యొక్క బాహువు బలము ధరించుకొనుము: ప్రాచీన దినములలో వలె మేల్కొనుము.
87 రాహాబును నరికి, డ్రాగన్‌ను గాయపరిచింది నువ్వు కాదా?
88 సముద్రాన్ని, అగాధ జలాలను ఎండబెట్టినది నువ్వు కాదా;
89 విమోచించబడినవారు దాటడానికి సముద్రపు లోతులను ఒక మార్గంగా చేసిందా?
90 కాబట్టి, ప్రభువు విమోచించబడినవారు తిరిగి వచ్చి పాటలతో సీయోనుకు వస్తారు; మరియు శాశ్వతమైన ఆనందం మరియు పవిత్రత వారి తలలపై ఉంటుంది;
91 మరియు వారు సంతోషమును ఆనందమును పొందుదురు, దుఃఖము మరియు దుఃఖము పారిపోవును.
92 నేను అతను; అవును, నేనే మిమ్మల్ని ఓదార్చేవాణ్ణి.
93 ఇదిగో, చనిపోయే మనిషికి, గడ్డిలా తయారయ్యే మనుష్య కుమారునికి భయపడడానికి నువ్వు ఎవరో;
94 మరియు ఆకాశాన్ని విస్తరించి భూమికి పునాదులు వేసిన నిన్ను సృష్టించిన ప్రభువును మరచిపో.
95 మరియు అణచివేసే వ్యక్తి యొక్క కోపం కారణంగా, అతను నాశనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రతిరోజూ నిరంతరం భయపడుతున్నారా?
96 మరియు అణచివేసేవారి కోపం ఎక్కడ ఉంది?
97 బందీగా ఉన్న బహిష్కృతుడు త్వరపడతాడు, అతను విడిపించబడతాడు, మరియు అతను గొయ్యిలో చనిపోకూడదు, లేదా అతని రొట్టె విఫలం కాదు.
98 అయితే నేనే నీ దేవుడను, అతని కెరటాలు గర్జించాయి, సైన్యాలకు ప్రభువు నా పేరు.
99 నేను నా మాటలను నీ నోటిలో ఉంచి, నా చేతి నీడలో నిన్ను కప్పి ఉంచాను, నేను ఆకాశాన్ని నాటడానికి మరియు భూమికి పునాదులు వేయడానికి మరియు సీయోనుతో, ఇదిగో, మీరు నా ప్రజలు అని చెప్పాను.
100 యెరూషలేమా, మేల్కొలపండి, మేల్కొలపండి, లేచి నిలబడండి, ఇది యెహోవా చేతిలో ఆయన ఉగ్రతతో కూడిన పాత్రను త్రాగింది.
101 వణుకుతున్న గిన్నెలోని మురికిని నీవు త్రాగితివి;
102 మరియు ఆమె కనిపెట్టిన కుమారులందరిలో ఆమెకు మార్గదర్శకత్వం ఇవ్వడానికి ఎవరూ లేరు.
103 ఆమె పెంచిన కుమారులందరిలో అది ఆమె చేతిని పట్టుకోలేదు.
104 ఈ ఇద్దరు కుమారులు నీ దగ్గరకు వచ్చారు. ఎవరు నిన్ను విచారిస్తారు: నీ నాశనము మరియు నాశనము, మరియు కరువు మరియు ఖడ్గము.
105 మరియు నేను ఎవరి ద్వారా నిన్ను ఓదార్చాలి?
106 నీ కుమారులు మూర్ఛపోయారు, ఈ ఇద్దరిని రక్షించండి: వారు అన్ని వీధుల ముందు, వలలో చిక్కుకున్న అడవి ఎద్దులా ఉన్నారు: వారు యెహోవా కోపంతో, నీ దేవుని గద్దింపుతో నిండి ఉన్నారు.
107 కావున, ద్రాక్షారసముతో కాకుండా, మత్తులో ఉన్నవాడా, ఈ మాట వినండి.
108 నీ ప్రభువు ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, ప్రభువు మరియు నీ దేవుడు తన ప్రజల పక్షమున వాదించుచున్నాడు.
109 ఇదిగో, నేను నీ చేతిలోనుండి వణుకుతున్న పాత్రను, నా ఉగ్రతతో కూడిన గిన్నెను తీసివేసాను. నీవు ఇక దానిని త్రాగకూడదు.
110 అయితే నిన్ను బాధించు వారి చేతికి నేను అప్పగిస్తాను; నీ ఆత్మతో, "మేము వెళ్ళుటకు నమస్కరించు" అని చెప్పారు.
111 మరియు మీరు మీ శరీరాన్ని నేలలా మరియు దాటి వెళ్ళేవారికి వీధిలా ఉంచారు.
112 సీయోను, మేల్కొనుము, మేల్కొనుము, నీ బలమును ధరించుకొనుము; పవిత్ర నగరమైన యెరూషలేమా, నీ అందమైన వస్త్రాలు ధరించుకో.
113 ఇకమీదట, సున్నతి లేనివారు, అపవిత్రులు మీలోకి రారు.
114 ధూళి నుండి నిన్ను నీవు కదిలించు; యెరూషలేమా, లేచి కూర్చో, బందీగా ఉన్న సీయోను కుమారీ, నీ మెడ పట్టీలను విప్పుకో.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 6
1 మరియు ఇప్పుడు నా ప్రియ సహోదరులారా, ప్రభువు ఒడంబడికలను గూర్చి మీరు తెలుసుకోవలసిన ఈ విషయాలు నేను చదివాను. అతను ఇశ్రాయేలు ఇంటితో ఒడంబడిక చేసాడు;
2 అతను తన పవిత్ర ప్రవక్తల నోటి ద్వారా యూదులతో మాట్లాడుతూ, మొదటి నుండి తరతరాలుగా, వారు నిజమైన చర్చి మరియు దేవుని మడతలోకి పునరుద్ధరించబడే సమయం వచ్చే వరకు;
3 వారు తమ స్వాస్థ్యమైన భూములకు ఇంటికి చేర్చబడినప్పుడు మరియు వారి వాగ్దాన దేశాలన్నింటిలో స్థిరపడతారు.
4 ఇదిగో, నా ప్రియ సహోదరులారా, ప్రభువైన దేవుడు మీ పిల్లలకు అనుగ్రహించే ఆశీర్వాదాలను బట్టి మీరు సంతోషించి, ఎప్పటికీ మీ తలలను ఎత్తుకునేలా నేను ఈ విషయాలు మీతో మాట్లాడుతున్నాను.
5 మీలో చాలా మంది రాబోయే వాటి గురించి తెలుసుకోవాలని మీరు చాలా వెతికారని నాకు తెలుసు.
6 కావున మన శరీరము క్షీణించి చనిపోవలెనని మీకు తెలిసియున్నదని నాకు తెలుసు.
7 అయినప్పటికీ, మన శరీరంలో మనం దేవుణ్ణి చూస్తాం.
8 అవును, మనం ఎక్కడినుండి వచ్చామో యెరూషలేములో ఉన్నవాళ్లకు ఆయన శరీరంలో తనను తాను చూపించుకుంటాడని మీకు తెలుసని నాకు తెలుసు.
9 అది వారి మధ్య ఉండుట మంచిది;
10 గొప్ప సృష్టికర్త, మానవులందరూ తనకు లోబడి ఉండేలా శరీరాన్ని బట్టి మనిషికి లోబడి, అందరి కోసం చనిపోవాలని తాను బాధపెట్టడం గొప్ప సృష్టికర్తకు తగినది.
11 మనుష్యులందరికి మరణం సంభవించినందున, గొప్ప సృష్టికర్త యొక్క దయగల ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికి, పునరుత్థాన శక్తి అవసరం,
12 మరియు పతనం కారణంగా పునరుత్థానం మనిషికి రావాలి;
13 మరియు పతనం అతిక్రమం వల్ల వచ్చింది;
14 మరియు మానవుడు పడిపోయినందున, వారు ప్రభువు సన్నిధి నుండి నరికివేయబడ్డారు;
15 కాబట్టి, దానికి అనంతమైన ప్రాయశ్చిత్తం కావాలి;
16 ఇది ఒక అనంతమైన ప్రాయశ్చిత్తం కావాలి, ఈ అవినీతి అవినీతిని ఉంచలేదు.
17 కావున, మానవునిపై వచ్చిన మొదటి తీర్పు అంతులేని కాలము వరకు ఉండవలసియున్నది.
18 మరియు అలా అయితే, ఈ మాంసం కుళ్ళిపోవడానికి మరియు దాని మాతృభూమికి కృంగిపోవడానికి పడి ఉండాలి, ఇకపై పైకి లేవదు.
19 ఓ దేవుని జ్ఞానమా! అతని దయ మరియు దయ!
20 ఇదిగో, శరీరం ఇకపై లేవకపోతే, మన ఆత్మలు శాశ్వతమైన దేవుని సన్నిధి నుండి పడిపోయిన ఆ దేవదూతకు లోబడి ఉండాలి, మరియు ఇకపై లేవకుండా డెవిల్ అయ్యాడు.
21 మరియు మన ఆత్మలు అతనిలా మారాలి, మరియు మనం దెయ్యాలకు, దెయ్యానికి దేవదూతలుగా మారాలి, మన దేవుని సన్నిధి నుండి మూసివేయబడాలి మరియు అబద్ధాల తండ్రితో, తనలాగే కష్టాల్లో ఉండిపోతాము.
22 అవును, మన మొదటి తల్లిదండ్రులను మోసగించిన వ్యక్తికి;
23 అతను తనను తాను కాంతి దూతగా మార్చుకుంటాడు మరియు హత్య యొక్క రహస్య కలయికలకు మరియు అన్ని రకాల చీకటి రహస్య పనులకు మనుష్యుల పిల్లలను ప్రేరేపించాడు.
24 ఈ భయంకరమైన రాక్షసుడి పట్టు నుండి తప్పించుకోవడానికి ఒక మార్గాన్ని సిద్ధం చేసే మన దేవుని మంచితనం ఎంత గొప్పది.
25 అవును, ఆ రాక్షసుడు, మరణం మరియు నరకం, నేను శరీరం యొక్క మరణం మరియు ఆత్మ యొక్క మరణం అని పిలుస్తాను.
26 మరియు ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడైన మన దేవుని విమోచన మార్గమునుబట్టి, నేను చెప్పిన ఈ మరణము, ఇది తాత్కాలికమైనది, దాని మృతులను అప్పగించును, ఆ మరణమే సమాధి.
27 మరియు నేను చెప్పిన ఈ మరణము, అది ఆత్మీయ మరణము, దాని మృతులను అప్పగించును; ఏ ఆధ్యాత్మిక మరణం నరకం;
28 కావున, మరణము మరియు నరకము వారి మృతులను అప్పగించవలెను, మరియు నరకం దాని బందీగా ఉన్న ఆత్మలను అప్పగించాలి.
29 మరియు సమాధి దాని బందీ శరీరాలను అప్పగించాలి, మరియు మనుష్యుల శరీరాలు మరియు ఆత్మలు ఒకదానికొకటి పునరుద్ధరించబడతాయి;
30 మరియు అది ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుని పునరుత్థాన శక్తి ద్వారా జరిగింది.
31 మన దేవుని ప్రణాళిక ఎంత గొప్పది! మరోవైపు, దేవుని స్వర్గం నీతిమంతుల ఆత్మలను అప్పగించాలి మరియు సమాధి నీతిమంతుల శరీరాలను అప్పగించాలి;
[32]
33 మన జ్ఞానము పరిపూర్ణముగా ఉండును గాక;
34 కావున, మన అపరాధము, మన అపవిత్రత మరియు మన నగ్నత్వము గురించి మనకు సంపూర్ణ జ్ఞానము ఉంటుంది;
35 మరియు నీతిమంతులు తమ ఆనందమును గూర్చియు, తమ నీతిని గూర్చియు పరిపూర్ణమైన జ్ఞానమును కలిగియుందురు.
36 మరియు అది జరగాలి, మనుషులందరూ ఈ మొదటి మరణం నుండి జీవానికి చేరుకున్నప్పుడు, వారు అమరత్వం పొందిన తర్వాత, వారు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుని న్యాయపీఠం ముందు హాజరు కావాలి.
37 ఆపై తీర్పు వస్తుంది; ఆపై వారు దేవుని పవిత్ర తీర్పు ప్రకారం తీర్పు తీర్చబడాలి.
38 మరియు నిశ్చయంగా, ప్రభువు సజీవంగా, ప్రభువైన దేవుడు దానిని చెప్పాడు, మరియు అది ఆయన శాశ్వతమైన వాక్యం, ఇది గతించలేనిది, నీతిమంతులు ఇంకా నీతిమంతులుగా ఉంటారు, మరియు మలినంగా ఉన్నవారు ఇంకా మురికిగా ఉంటారు;
39 అందుచేత, అపవిత్రమైన వారు అపవాది మరియు అతని దూతలు;
40 మరియు వారు తమకొరకు సిద్ధపరచబడిన నిత్యమైన అగ్నిలోనికి వెళ్లిపోవుదురు; మరియు వారి వేదన అగ్ని మరియు గంధకపు సరస్సు వంటిది, దీని జ్వాలలు ఎప్పటికీ ఎప్పటికీ పైకి లేస్తాయి; మరియు ముగింపు లేదు.
41 మా దేవుని గొప్పతనమా, న్యాయమా! అతను తన మాటలన్నిటిని అమలు చేస్తాడు, మరియు అవి అతని నోటి నుండి బయలుదేరాయి, మరియు అతని చట్టం నెరవేరాలి.
42 అయితే, ఇదిగో, ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుని విశ్వాసముగల నీతిమంతులు, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుని పరిశుద్ధులు; వారు ప్రపంచంలోని శిలువలను భరించారు మరియు దాని అవమానాన్ని తృణీకరించారు; ప్రపంచపు పునాది నుండి వారికొరకు సిద్ధపరచబడిన దేవుని రాజ్యమును వారు స్వతంత్రించుకుంటారు;
43 ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడైన మన దేవుని దయ యొక్క గొప్పతనమా! అతను ఆ భయంకర రాక్షసుడు డెవిల్, మరియు మరణం, మరియు నరకం, మరియు అగ్ని మరియు గంధకం యొక్క సరస్సు నుండి తన సాధువులను విడిపించాడు, ఇది అంతులేని హింస.
44 మన దేవుని పవిత్రత ఎంత గొప్పదో! అతనికి అన్ని విషయాలు తెలుసు, మరియు అతనికి తెలుసు తప్ప మరేమీ లేదు.
45 మరియు మనుష్యులు తన మాట వింటే, అందరినీ రక్షించడానికి అతను లోకానికి వస్తాడు.
46 ఇదిగో, అతను అన్ని మనుష్యుల బాధలను అనుభవిస్తున్నాడు: అవును, ఆడమ్ యొక్క కుటుంబానికి చెందిన పురుషులు, స్త్రీలు మరియు పిల్లలు ప్రతి జీవి యొక్క బాధలను అనుభవిస్తున్నాడు.
47 మరియు గొప్ప మరియు తీర్పు రోజున అందరూ అతని యెదుట నిలబడేలా, పునరుత్థానం ప్రజలందరిపైకి వచ్చేలా అతను ఈ బాధను అనుభవించాడు.
48 మరియు వారు పశ్చాత్తాపపడి, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధునిపై సంపూర్ణ విశ్వాసం కలిగి ఆయన నామంలో బాప్తిస్మం తీసుకోవాలని, లేకుంటే వారు దేవుని రాజ్యంలో రక్షింపబడరని ఆయన ప్రజలందరికీ ఆజ్ఞాపించాడు.
49 మరియు వారు పశ్చాత్తాపపడి ఆయన నామమును విశ్వసించి, ఆయన నామములో బాప్తిస్మము పొంది, అంతము వరకు సహించక పోతే, వారు తిట్టబడక తప్పదు.
50 ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడైన ప్రభువైన దేవుడు ఇలా చెప్పాడు.
51 అందుచేత అతడు ఒక ధర్మశాస్త్రము ఇచ్చెను; మరియు చట్టం ఇవ్వబడని చోట శిక్ష ఉండదు;
52 మరియు శిక్ష లేని చోట శిక్ష ఉండదు.
53 మరియు శిక్ష లేని చోట, ప్రాయశ్చిత్తం కారణంగా ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని కనికరం వారిపై ఉంది.
54 ఎందుకంటే వారు అతని శక్తితో విడిపించబడ్డారు: ఎందుకంటే ప్రాయశ్చిత్తం వారికి ఇచ్చిన చట్టం లేని వారందరిపై అతని న్యాయం యొక్క డిమాండ్లను సంతృప్తిపరుస్తుంది, వారు ఆ భయంకరమైన రాక్షసుడు, మరణం మరియు నరకం మరియు దెయ్యం నుండి విముక్తి పొందారు. అగ్ని మరియు గంధకం యొక్క సరస్సు, ఇది అంతులేని హింస;
55 మరియు ఇశ్రాయేలీయుల పరిశుద్ధుడైన వారికి ఊపిరినిచ్చిన దేవునికి వారు తిరిగి వచ్చారు.
56 అయితే ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడిన వానికి అయ్యో; అవును, అది మనలాగే దేవుని అన్ని ఆజ్ఞలను కలిగి ఉంది మరియు వాటిని అతిక్రమించేది మరియు అతని పరిశీలన యొక్క రోజులను వృధా చేస్తుంది; ఎందుకంటే అతని రాష్ట్రం భయంకరంగా ఉంది!
57 ఓ దుష్టుని కుయుక్తి!
58 ఓ మానవుల వ్యర్థమే, బలహీనతలే, మూర్ఖత్వమా!
59 వారు నేర్చుకొన్నప్పుడు, వారు తాము తెలివైన వారని భావిస్తారు, మరియు వారు దేవుని సలహాను వినరు, ఎందుకంటే వారు తమ గురించి తమకు తెలుసని భావించి దానిని పక్కన పెట్టారు.
60 కావున వారి జ్ఞానము మూర్ఖత్వము, అది వారికి ప్రయోజనకరము కాదు. మరియు వారు నశించిపోతారు.
61 అయితే వారు దేవుని సలహాలను వింటే నేర్చుకొనుట మంచిది.
62 ఐశ్వర్యవంతులకు అయ్యో, వారు లోకసంబంధమైన విషయాలలో ధనవంతులు.
63 వారు ధనవంతులు కాబట్టి, వారు పేదలను తృణీకరిస్తారు, మరియు వారు సాత్వికులను హింసిస్తారు, మరియు వారి హృదయాలు వారి సంపదపై ఉన్నాయి, కాబట్టి వారి నిధి వారి దేవుడు.
64 మరియు ఇదిగో, వారి సంపద కూడా వారితో పాటు నశిస్తుంది.
65 మరియు చెవిటివారికి అయ్యో, వారు వినరు: వారు నశించిపోతారు.
66 గ్రుడ్డివారికి అయ్యో, వారు చూడలేరు: వారు కూడా నశించిపోతారు.
67 సున్నతి పొందని హృదయానికి అయ్యో, వారి దోషాలను గూర్చిన జ్ఞానం చివరి రోజున వారిని దెబ్బతీస్తుంది.
68 అబద్ధాలకోరుకు అయ్యో, అతడు నరకానికి పడద్రోయబడతాడు.
69 హంతకుడికి అయ్యో, ఉద్దేశపూర్వకంగా చంపేవాడు, ఎందుకంటే అతను చనిపోతాడు.
70 వ్యభిచారం చేసేవారికి అయ్యో, వారు నరకానికి పడద్రోయబడతారు.
71 అవును, విగ్రహాలను ఆరాధించే వారికి అయ్యో: అన్ని దయ్యాల దెయ్యం వాటిని ఆనందిస్తుంది.
72 మరియు, వారి పాపాలలో చనిపోయే వారందరికీ, శ్రేయస్కరం: వారు దేవుని వైపు తిరిగి, ఆయన ముఖాన్ని చూచి, తమ పాపాలలో నిలిచిపోతారు.
73 ఓ, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, ఆ పరిశుద్ధ దేవునికి విరోధంగా అతిక్రమించడంలోని భయంకరతను, అలాగే ఆ మోసగాడి ప్రలోభాలకు లొంగిపోవడంలోని భయంకరతను గుర్తుంచుకోండి.
74 గుర్తుంచుకోండి, శరీరానికి సంబంధించిన మనస్సు కలిగి ఉండటం మరణం, మరియు ఆధ్యాత్మికంగా ఆలోచించడం శాశ్వతమైన జీవితం.
75 ఓ, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, నా మాటలు వినండి.
76 ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుని గొప్పతనాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోండి.
77 నేను నీకు వ్యతిరేకంగా కఠినమైన మాటలు మాట్లాడానని చెప్పకు; మీరు అలా చేస్తే, మీరు సత్యానికి వ్యతిరేకంగా దూషిస్తారు: ఎందుకంటే నేను మీ సృష్టికర్త మాటలను చెప్పాను.
78 అన్ని అపవిత్రతలకు వ్యతిరేకంగా సత్యపు మాటలు కఠినమైనవని నాకు తెలుసు; కానీ నీతిమంతులు వారికి భయపడరు, ఎందుకంటే వారు సత్యాన్ని ప్రేమిస్తారు, మరియు కదలరు.
79 కాబట్టి, నా ప్రియ సహోదరులారా, పరిశుద్ధుడైన ప్రభువు దగ్గరకు రండి.
80 ఆయన మార్గాలు నీతి అని గుర్తుంచుకోండి.
81 ఇదిగో, మనుష్యునికి దారి ఇరుకుగా ఉంది, కానీ అది అతని యెదుట నిటారుగా ఉంది, మరియు ద్వారపాలకుడు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడు;
82 మరియు ద్వారం దగ్గర తప్ప వేరే మార్గం లేదు, ఎందుకంటే అతను మోసపోలేడు. ఎందుకంటే ప్రభువైన దేవుడు అతని పేరు.
83 మరియు అతనిని కొట్టేవాడు తెరుస్తాడు; మరియు జ్ఞానులు, మరియు విద్యావంతులు మరియు ధనవంతులు, వారి అభ్యాసం మరియు వారి జ్ఞానం మరియు వారి సంపదల కారణంగా ఉబ్బిన వారు; అవును, వారే, ఆయన తృణీకరించిన వారు;
84 మరియు వారు వీటిని త్రోసిపుచ్చుతారు మరియు దేవుని ముందు తమను తాము మూర్ఖులుగా భావించుకుంటారు మరియు వినయం యొక్క లోతుల్లోకి దిగుతారు, అతను వారికి తెరవడు.
85 అయితే జ్ఞానుల మరియు వివేకవంతుల విషయాలు వారికి ఎప్పటికీ దాచబడతాయి; అవును, సాధువుల కోసం సిద్ధమైన ఆ ఆనందం.
86 ఓ, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, నా మాటలను గుర్తుంచుకోండి: ఇదిగో, నేను నా వస్త్రాలు తీసివేసి మీ ముందు వాటిని కదిలిస్తాను.
87 ఆయన తన సర్వ శోధించే కన్నుతో నన్ను చూడాలని నా రక్షణ దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను;
88 కావున, మనుష్యులందరు తమ క్రియలను బట్టి తీర్పు తీర్చబడు ఆఖరి దినమున, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడు నీ దోషములను నా ప్రాణము నుండి నేను కదిలించానని, నేను అతని యెదుట ప్రకాశవంతముగా నిలిచి, విముక్తుడయ్యానని సాక్ష్యమిచ్చాడని మీరు తెలుసుకుంటారు. మీ రక్తం.
89 ఓ, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, మీ పాపాలను విడిచిపెట్టండి; మిమ్మల్ని వేగంగా బంధించే అతని గొలుసులను విడదీయండి;
90 మీ రక్షణ రాయి అయిన దేవుని దగ్గరకు రండి.
91 నీతిమంతులకు న్యాయం జరిగే ఆ మహిమాన్వితమైన రోజు కోసం మీ ఆత్మలను సిద్ధం చేసుకోండి. మీరు భయంకరమైన భయంతో కుంచించుకుపోకుండా ఉండేలా తీర్పు దినం కూడా;
92 మీరు పరిపూర్ణతతో మీ భయంకరమైన అపరాధాన్ని గుర్తుంచుకోకుండా, మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువైన దేవా, నీ తీర్పులు పవిత్రమైనవి, పవిత్రమైనవి అని చెప్పడానికి నిర్బంధించబడకూడదు.
93 అయితే నా అపరాధం నాకు తెలుసు; నేను నీ ధర్మశాస్త్రాన్ని అతిక్రమించాను, నా అతిక్రమాలు నావి; మరియు దెయ్యం నన్ను సంపాదించింది, నేను అతని భయంకరమైన కష్టాలకు బలి అయ్యాను.
94 అయితే ఇదిగో, నా సహోదరులారా, ఈ విషయాల యొక్క భయంకరమైన వాస్తవాన్ని నేను మిమ్మల్ని మేల్కొల్పడం ప్రయోజనకరమా?
95 మీ మనస్సులు స్వచ్ఛంగా ఉంటే నేను మీ ఆత్మలను బాధిస్తానా?
96 మీరు పాపం నుండి విముక్తులైతే, సత్యం యొక్క స్పష్టత ప్రకారం నేను మీకు స్పష్టంగా ఉంటానా?
97 ఇదిగో, మీరు పవిత్రులైతే, నేను మీతో పవిత్రతను గురించి మాట్లాడతాను; కానీ మీరు పవిత్రులు కానందున, మరియు మీరు నన్ను గురువుగా చూస్తున్నందున, పాపం యొక్క పరిణామాలను నేను మీకు బోధించడం మంచిది.
98 ఇదిగో, నా ప్రాణము పాపమును అసహ్యించుచున్నది, నా హృదయము నీతినిబట్టి సంతోషించును; మరియు నా దేవుని పవిత్ర నామాన్ని స్తుతిస్తాను.
99 నా సహోదరులారా, దాహం వేసే ప్రతి ఒక్కరు నీళ్ల దగ్గరికి రండి. మరియు డబ్బు లేనివాడు వచ్చి కొని తినండి; అవును, డబ్బు లేకుండా మరియు ధర లేకుండా వైన్ మరియు పాలు కొనండి.
100 కాబట్టి, విలువ లేని దాని కోసం డబ్బును లేదా సంతృప్తి చెందని దాని కోసం మీ శ్రమను ఖర్చు చేయవద్దు.
101 శ్రద్ధగా నా మాట వినుము, నేను చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకము చేసికొనుము; మరియు ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేవుని దగ్గరకు రండి,
102 మరియు నశించని, చెడిపోని వాటితో విందు చేసుకోండి మరియు మీ ఆత్మ కొవ్వుతో ఆనందించండి.
103 ఇదిగో, నా ప్రియ సహోదరులారా, మీ దేవుని మాటలను జ్ఞాపకముంచుకొనుడి; పగటిపూట నిరంతరం ఆయనకు ప్రార్థన చేయండి మరియు రాత్రి అతని పవిత్ర నామానికి కృతజ్ఞతలు చెప్పండి.
104 మీ హృదయాలు ఆనందించండి, మరియు ప్రభువు యొక్క నిబంధనలు ఎంత గొప్పవో మరియు మనుష్యుల పట్ల ఆయన ఎంత గొప్ప ఒప్పందాలు చేస్తున్నాయో చూడండి.
105 మరియు అతని గొప్పతనం మరియు అతని దయ మరియు దయ కారణంగా, మన విత్తనం మాంసం ప్రకారం పూర్తిగా నాశనం చేయబడదని, కానీ వాటిని కాపాడతానని అతను మనకు వాగ్దానం చేశాడు. మరియు రాబోయే తరాలలో, వారు ఇశ్రాయేలు ఇంటివారికి నీతివంతమైన శాఖగా మారతారు.
106 మరియు ఇప్పుడు, నా సహోదరులారా, నేను మీతో ఎక్కువ మాట్లాడతాను; అయితే రేపు నా మాటల్లో మిగిలిన వాటిని మీకు తెలియజేస్తాను. ఆమెన్.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 7
1 ఇప్పుడు యాకోబునైన నేను నా ప్రియ సహోదరులారా, నేను చెప్పిన ఈ నీతి సంబంధమైన శాఖను గూర్చి మరల మీతో మాట్లాడుచున్నాను.
2 ఇదిగో, మనం పొందిన వాగ్దానాలు శరీరానుసారంగా మనకు వాగ్దానాలు;
3 కావున, అవిశ్వాసము వలన మన పిల్లలలో అనేకులు శరీరములో నశించునని నాకు చూపబడినట్లు, అయినప్పటికీ దేవుడు అనేకుల పట్ల దయ చూపును;
4 మరియు మన పిల్లలు తమ విమోచకుని గురించిన నిజమైన జ్ఞానాన్ని అందించే వారి వద్దకు రావడానికి తిరిగి పొందబడతారు.
5 కావున, నేను మీతో చెప్పినట్లు, క్రీస్తు (చివరి రాత్రిలో దేవదూత నాతో ఇది అతని పేరు అని చెప్పెను) యూదుల మధ్యకు, అత్యంత దుష్ట భాగమైన యూదుల మధ్యకు రావటం ప్రయోజనకరం. ప్రపంచం;
6 మరియు వారు అతనిని సిలువ వేయాలి: ఇది మన దేవునికి తగినది;
7 మరియు తమ దేవుణ్ణి సిలువ వేయడానికి భూమిపై మరొక దేశం లేదు.
8 ఇతర దేశాలలో గొప్ప అద్భుతాలు జరిగితే, వారు పశ్చాత్తాపపడి, ఆయనే తమ దేవుడని తెలుసుకుంటారు.
9 అయితే యాజక కళల వల్ల, అకృత్యాల వల్ల యెరూషలేములో ఉన్నవాళ్లు ఆయనను సిలువ వేయడానికి తమ మెడలు బిగించుకుంటారు.
10 కావున వారి దోషములు, నాశనములు, కరువులు, తెగుళ్లు మరియు రక్తపాతములు వారి మీదికి వస్తాయి;
11 మరియు నాశనం చేయబడని వారు అన్ని దేశాల మధ్య చెదరగొట్టబడతారు.
12 అయితే ఇదిగో ప్రభువైన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు: వారు నన్ను విశ్వసించే రోజు వచ్చినప్పుడు, నేను క్రీస్తునని, అప్పుడు నేను వారి పూర్వీకులతో ఒప్పందం చేశాను, వారు మాంసంలో, భూమిపై, దేశాలకు తిరిగి వస్తారని. వారి వారసత్వం.
13 మరియు వారు సముద్రపు ద్వీపాల నుండి మరియు భూమి యొక్క నాలుగు భాగాల నుండి వారి సుదీర్ఘ వ్యాప్తి నుండి సేకరించబడతారు.
14 మరియు అన్యజనుల దేశాలు తమ స్వాస్థ్యమైన దేశాలకు వారిని తీసుకువెళ్లడంలో నా దృష్టికి గొప్పవారని దేవుడు చెప్పాడు.
15 అవును, అన్యజనుల రాజులు వారికి పాలిచ్చే తండ్రులు, వారి రాణులు పాలిచ్చే తల్లులు అవుతారు.
16 ప్రభువు వాగ్దానాలు అన్యజనులకు గొప్పవి, ఎందుకంటే ఆయన దానిని మాట్లాడాడు మరియు ఎవరు వివాదించగలరు?
17 అయితే ఇదిగో, ఈ దేశము నీకు స్వాస్థ్యముగా ఉండును; మరియు అన్యజనులు భూమిపై ఆశీర్వదించబడతారు.
18 మరియు ఈ దేశము అన్యజనులకు స్వాతంత్ర్య దేశముగా ఉండును మరియు అన్యజనుల కొరకు ఏర్పరచబడిన రాజులు ఆ దేశములో ఉండరు.
19 మరియు నేను ఈ దేశాన్ని అన్ని ఇతర దేశాలకు వ్యతిరేకంగా బలపరుస్తాను;
20 మరియు సీయోనుతో పోరాడువాడు నశించును, దేవుడు చెప్పుచున్నాడు; ఎందుకంటే నాకు వ్యతిరేకంగా రాజును లేపినవాడు నశించిపోతాడు.
21 పరలోకానికి రాజునైన ప్రభువునైన నేనే వారికి రాజును; మరియు నా మాటలు వినే వారికి నేను ఎప్పటికీ వెలుగుగా ఉంటాను.
22 కావున, మనుష్యుల పిల్లలకు నేను చేసిన నా నిబంధనలు నెరవేరునట్లు, వారు శరీరములో ఉన్నప్పుడు నేను వారికి చేయుదును, నేను చీకటి యొక్క రహస్య పనులను మరియు హత్యలను నాశనం చేయాలి. , మరియు అసహ్యకరమైనవి;
23 అందుచేత, సీయోనుతో పోరాడేవాడు, యూదుడు మరియు అన్యజనుడు, బంధువు మరియు స్వతంత్రుడు, మగ మరియు ఆడ ఇద్దరూ నశిస్తారు.
24 వారు భూలోకమంతటికీ వేశ్యలు;
25 ఎందుకంటే, నా పక్షం వహించని వారు నాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు, అని మన దేవుడు చెప్పాడు.
26 మనుష్యుల పిల్లలకు నేను చేసిన నా వాగ్దానాలను నేను నెరవేరుస్తాను, వారు శరీరధర్మంలో ఉన్నప్పుడు నేను వారికి చేస్తాను.
27 కావున నా ప్రియ సహోదరులారా, మన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు: నేను అన్యజనులచేత నీ సంతానాన్ని బాధిస్తాను.
28 అయినప్పటికీ, నేను అన్యజనుల హృదయాలను మృదువుగా చేస్తాను, వారు వారికి తండ్రిలా ఉంటారు;
29 కాబట్టి, అన్యజనులు ఆశీర్వదించబడతారు మరియు ఇశ్రాయేలు ఇంటిలో లెక్కించబడతారు.
30 కావున నేను ఈ దేశమును నీ సంతానమునకును, నీ సంతానములో లెక్కించబడువారిని వారి స్వాస్థ్యమైన దేశమునకును నిత్యము ప్రతిష్ఠ చేస్తాను.
31 అది అన్ని దేశములకంటే శ్రేష్ఠమైన భూమి అని దేవుడు నాతో చెప్పాడు.
32 అందుచేత, దానిలో నివసించే మనుష్యులందరూ నన్ను ఆరాధించేలా నేను కలిగి ఉంటాను, అని దేవుడు చెప్పాడు.
33 ఇప్పుడు నా ప్రియమైన సహోదరులారా, దయగల మన దేవుడు మనకు ఈ విషయాల గురించి గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాడు కాబట్టి, మనం ఆయనను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాము మరియు మన పాపాలను విడిచిపెట్టి, మన తలలు క్రిందికి వ్రేలాడదీయవద్దు, ఎందుకంటే మనం విసిరివేయబడలేదు.
34 అయినప్పటికీ, మేము మా స్వాస్థ్యమైన దేశం నుండి వెళ్లగొట్టబడ్డాము; కానీ మేము మంచి భూమికి నడిపించబడ్డాము:
35 యెహోవా సముద్రాన్ని మన మార్గంగా చేసాడు, మనం సముద్రపు ద్వీపంలో ఉన్నాము.
36 అయితే సముద్ర ద్వీపాలలో ఉన్నవారికి యెహోవా వాగ్దానాలు గొప్పవి.
37 అందుచేత, ద్వీపాలు చెప్పినట్లు, దీని కంటే ఎక్కువ అవసరం ఉండాలి; మరియు వారు మా సోదరులు కూడా నివసించారు.
38 ఇదిగో, ప్రభువైన దేవుడు తన ఇష్టానుసారం మరియు ఇష్టానుసారం ఇశ్రాయేలు ఇంటి నుండి ఎప్పటికప్పుడు దూరంగా వెళ్లాడు.
39 ఇప్పుడు, ఇదిగో, విరిగిపోయిన వారందరినీ ప్రభువు జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. అందుచేత ఆయన మనలను కూడా గుర్తుంచుకుంటాడు.
40 కావున మీ హృదయాలను ధైర్యపరచుకోండి మరియు మీ కోసం మీరు స్వేచ్ఛగా ప్రవర్తించగలరని గుర్తుంచుకోండి. శాశ్వతమైన మరణ మార్గాన్ని, లేదా నిత్య జీవన మార్గాన్ని ఎంచుకోవడానికి.
41 కావున, నా ప్రియ సహోదరులారా, అపవాది మరియు మాంసము యొక్క చిత్తముతో కాకుండా దేవుని చిత్తమునకు మిమ్మును సమాధానపరచుకొనుడి.
42 మరియు మీరు దేవునితో రాజీపడిన తర్వాత, దేవుని కృప వల్లనే మీరు రక్షింపబడ్డారని గుర్తుంచుకోండి.
43 కాబట్టి, దేవుడు నిన్ను మరణం నుండి, పునరుత్థాన శక్తి ద్వారా మరియు శాశ్వతమైన మరణం నుండి, ప్రాయశ్చిత్తం యొక్క శక్తి ద్వారా లేపుతాడు.
44 మీరు దేవుని శాశ్వతమైన రాజ్యంలోకి చేర్చబడతారు, తద్వారా మీరు దైవిక కృప ద్వారా ఆయనను స్తుతిస్తారు. ఆమెన్.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 8
1 ఆ సమయంలో యాకోబు నా ప్రజలతో ఇంకా చాలా విషయాలు మాట్లాడాడు. అయినప్పటికీ, నేను ఈ విషయాలు మాత్రమే వ్రాయబడ్డాను; నేను వ్రాసిన విషయాలు నాకు సరిపోతాయి.
2 ఇప్పుడు నీఫైనైన నేను యెషయా మాటలు ఎక్కువగా వ్రాస్తాను. ఎందుకంటే అతని మాటలకు నా ప్రాణం సంతోషిస్తుంది.
3 నేను అతని మాటలను నా ప్రజలతో పోలుస్తాను; మరియు నేను వారిని నా పిల్లలందరికి పంపుతాను;
4 మరియు నేను అతనిని చూసినట్లుగా నా సోదరుడు యాకోబు కూడా అతనిని చూశాడు. అందుచేత, నా మాటలు నిజమని వారికి నిరూపించడానికి నేను వారి మాటలను నా పిల్లలకు పంపుతాను.
5 అందుచేత, ముగ్గురి మాటల ద్వారా దేవుడు ఇలా చెప్పాడు, నేను నా వాక్యాన్ని స్థిరపరుస్తాను.
6 అయినప్పటికీ, దేవుడు ఎక్కువ మంది సాక్షులను పంపాడు; మరియు అతను తన మాటలన్నింటినీ నిరూపించాడు.
7 ఇదిగో, క్రీస్తు రాకడను గూర్చిన సత్యాన్ని నా ప్రజలకు నిరూపించడంలో నా ప్రాణం సంతోషిస్తోంది.
8 ఎందుకంటే, మోషే ధర్మశాస్త్రం దీని కోసమే ఇవ్వబడింది.
9 మరియు లోకప్రారంభము నుండి మానవునికి దేవుడు అనుగ్రహించినవన్నియు ఆయనను సూచించుచున్నవి.
10 అంతేకాక, ప్రభువు మన పూర్వీకులతో చేసిన ఒడంబడికలను బట్టి నా ప్రాణం సంతోషిస్తోంది.
11 అవును, మరణం నుండి విముక్తి పొందే గొప్ప మరియు శాశ్వతమైన ప్రణాళికలో అతని దయ మరియు అతని న్యాయం మరియు శక్తి మరియు దయతో నా ఆత్మ ఆనందిస్తుంది.
12 మరియు క్రీస్తు తప్ప మనుష్యులందరు నశించిపోవలెనని నా ప్రజలకు నిరూపించుటకు నా ప్రాణము సంతోషించును.
13 క్రీస్తు లేకపోతే దేవుడు లేడు; మరియు దేవుడు లేకుంటే, మనం లేము, ఎందుకంటే సృష్టి లేదు.
14 అయితే దేవుడు ఉన్నాడు, ఆయన క్రీస్తు; మరియు అతడు తన సమయము యొక్క సంపూర్ణతతో వస్తాడు.
15 మరియు ఇప్పుడు నేను యెషయా మాటలలో కొన్నింటిని వ్రాస్తాను, నా ప్రజలలో ఎవరైనా ఈ మాటలు చూస్తారు, వారి హృదయాలను ఉద్ధరించి, అందరి కోసం సంతోషిస్తారు.
16 ఇప్పుడు, ఇవి మాటలు; మరియు మీరు వారిని మీతో మరియు మనుష్యులందరితో పోల్చవచ్చు.
17 ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా యూదా మరియు యెరూషలేములను గూర్చి చూసిన వాక్యము:
18 అంత్యదినములలో ప్రభువు మందిరపు పర్వతము కొండల శిఖరమున స్థిరపరచబడి, కొండపైన హెచ్చింపబడునప్పుడు, సమస్త జనములు దాని యొద్దకు ప్రవహించును.
19 మరియు చాలా మంది వెళ్లి, “మీరు రండి, మనం ప్రభువు పర్వతానికి, అంటే యాకోబు దేవుని మందిరానికి వెళ్దాం. మరియు ఆయన తన మార్గములను మనకు బోధించును, మరియు మేము అతని త్రోవలలో నడుస్తాము: సీయోను నుండి ధర్మశాస్త్రము మరియు యెరూషలేము నుండి ప్రభువు వాక్యము బయలుదేరును.
20 మరియు అతడు జనములలో తీర్పు తీర్చును, అనేకులను గద్దించును; మరియు వారు తమ కత్తులను నాగలి గిన్నెలుగాను, వారి ఈటెలను కత్తిరింపు హుక్స్‌గాను కొట్టాలి. జాతికి వ్యతిరేకంగా దేశం కత్తి ఎత్తదు, వారు ఇకపై యుద్ధం నేర్చుకోరు.
21 యాకోబు ఇంటివారా, రండి, మనం ప్రభువు వెలుగులో నడుద్దాం. అవును, రండి, మీరందరూ తప్పుదారి పట్టారు, ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ చెడు మార్గాల్లోకి వెళ్లారు.
22 కావున యెహోవా, యాకోబు ఇంటివారు తూర్పునుండి తిరిగి నింపబడి, ఫిలిష్తీయులవంటి సోది చెప్పేవారి మాట విని, అన్యుల పిల్లలలో తమను తాము సంతోషపరుస్తారు గనుక, యాకోబు ఇంటివారైన నీ ప్రజలను నీవు విడిచిపెట్టావు.
23 వారి దేశము వెండి బంగారములతో నిండియున్నది, వారి సంపదకు అంతము లేదు; వారి భూమి గుర్రాలతో నిండి ఉంది, వారి రథాలకు అంతం లేదు;
24 వారి దేశం కూడా విగ్రహాలతో నిండి ఉంది; వారు తమ చేతి పనిని ఆరాధిస్తారు, వారు తమ చేతివేళ్లు చేసిన వాటిని పూజిస్తారు.
25 మరియు నీచుడు తలవంచడు, గొప్పవాడు తన్ను తాను తగ్గించుకోడు, కాబట్టి అతనిని క్షమించవద్దు.
26 ఓ దుష్టులారా, ప్రభువు పట్ల భయభక్తులు కలిగి బండలో ప్రవేశించి, ధూళిలో మిమ్మల్ని దాచుకోండి, మరియు ఆయన మహిమ యొక్క మహిమ మిమ్మల్ని దెబ్బతీస్తుంది.
27 మరియు మనుష్యుని గంభీరమైన చూపులు తగ్గించబడును, మనుష్యుల అహంకారము నమస్కరింపబడును, ఆ దినమున ప్రభువు మాత్రమే హెచ్చింపబడును.
28 సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు దినము అన్ని జనములమీదికి త్వరలో వచ్చును; అవును, ప్రతి ఒక్కరిపై; అవును, గర్విష్ఠులు మరియు గంభీరమైన వారిపై, మరియు ప్రతి ఒక్కరు పైకెత్తి; మరియు అతడు తగ్గించబడతాడు;
29 అవును, లెబానోను దేవదారు చెట్లన్నిటి మీదికి ప్రభువు దినము వచ్చును; మరియు బాషాన్ యొక్క అన్ని ఓక్స్ మీద,
30 మరియు అన్ని ఎత్తైన పర్వతాల మీద, మరియు అన్ని కొండల మీద, మరియు ఎత్తైన అన్ని దేశాల మీద,
31 మరియు ప్రతి ప్రజల మీద, మరియు ప్రతి ఎత్తైన బురుజు మీద, మరియు ప్రతి కంచె గోడ మీద,
32 సముద్రపు ఓడలన్నిటి మీదా, తర్షీషులోని ఓడలన్నిటి మీదా, అన్ని ఆహ్లాదకరమైన చిత్రాల మీదా.
33 మరియు మనుష్యుల ఔన్నత్యము నమస్కరించబడును, మనుష్యుల గర్వము తగ్గించబడును; మరియు ఆ దినమున ప్రభువు ఒక్కడే హెచ్చింపబడును.
34 మరియు అతను విగ్రహాలను పూర్తిగా రద్దు చేస్తాడు.
35 మరియు వారు రాళ్ల గుంటలలోనికి, భూమి గుహలలోనికి వెళ్తారు, ఎందుకంటే ప్రభువు భయం వారి మీదికి వస్తుంది;
36 ఆ దినమున ఒక మనుష్యుడు తన వెండి విగ్రహములను, బంగారపు విగ్రహములను తాను ఆరాధించుటకై తాను చేసిన పుట్టుమచ్చలకు మరియు గబ్బిలాలకు వేయవలెను.
37 రాళ్ల చీలికల్లోకి, చిరిగిన రాళ్ల శిఖరాలలోకి వెళ్లడానికి, ప్రభువు భయం వారి మీదికి వస్తుంది, మరియు అతను భూమిని భయంకరంగా కదిలించడానికి లేచినప్పుడు ఆయన మహిమ వారిపై దాడి చేస్తుంది.
38 నాసికా రంధ్రాలలో ఊపిరి ఉన్న మనిషిని విడిచిపెట్టండి. అతనిని ఎక్కడ లెక్కించాలి?
39 ఇదిగో, సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు యెరూషలేము నుండి యూదా నుండి బసను, కర్రను, రొట్టెల కర్రను, నీళ్లన్నిటిని తీసివేస్తాడు.
40 పరాక్రమవంతుడు, యుద్ధ పురుషుడు, న్యాయాధిపతి, ప్రవక్త, వివేకవంతుడు, ప్రాచీనుడు,
41 యాభైమందికి అధిపతి, గౌరవప్రదమైన వ్యక్తి, సలహాదారు, మోసపూరిత కళాకారుడు మరియు అనర్గళమైన వక్త.
42 మరియు నేను వారికి పిల్లలను వారికి అధిపతులుగా ఇస్తాను మరియు పసిపిల్లలు వారిని పరిపాలిస్తారు.
43 మరియు ప్రతి ఒక్కరూ ఒకరితో ఒకరు, ప్రతి ఒక్కరూ తన పొరుగువారిచే అణచివేయబడతారు;
44 ఒక మనుష్యుడు తన తండ్రి ఇంటిలోని తన సహోదరుని పట్టుకొని, “నీకు బట్టలు ఉన్నాయి, నీవు మాకు అధిపతిగా ఉండు, ఈ నాశనము నీ చేతికి రావద్దు;
45 ఆ రోజు అతను ప్రమాణం చేస్తాడు: నేను పాలకునిగా ఉండను; ఎందుకంటే నా ఇంట్లో రొట్టె లేదా బట్టలు లేవు: నన్ను ప్రజలకు పాలకునిగా చేయవద్దు.
46 యెరూషలేము పాడైపోయింది, యూదా పతనమైంది, ఎందుకంటే వారి నాలుకలు మరియు వారి పనులు యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నాయి, ఆయన మహిమ కన్నులను రెచ్చగొట్టాయి.
47 వారి ముఖము వారికి విరోధముగా సాక్ష్యమిచ్చుచున్నది, వారి పాపము సొదొమవలె ఉన్నట్లు ప్రకటించుచున్నది, వారు దానిని దాచలేరు. వారి ఆత్మలకు అయ్యో, వారు తమకు తాము చెడును ప్రతిఫలం చేసుకున్నారు.
48 నీతిమంతులతో చెప్పు, వారికి మంచిది; ఎందుకంటే వారు తమ కర్మల ఫలాన్ని తింటారు.
49 దుష్టులకు అయ్యో! ఎందుకంటే వారు నశిస్తారు: ఎందుకంటే వారి చేతికి ప్రతిఫలం వారిపై ఉంటుంది.
50 మరియు నా ప్రజలారా, పిల్లలు వారిని అణచివేసేవారు, స్త్రీలు వారిని పరిపాలిస్తున్నారు. ఓ నా ప్రజలారా, నిన్ను నడిపించే వారు నిన్ను తప్పుదారి పట్టించి, నీ మార్గాల మార్గాన్ని నాశనం చేస్తారు.
51 వాదించడానికి ప్రభువు లేచి నిలబడ్డాడు, ప్రజలకు తీర్పు తీర్చడానికి నిలబడ్డాడు.
52 మీరు ద్రాక్షతోటను, మీ ఇళ్లలోని పేదల దోపిడిని తిన్నారు గనుక, యెహోవా తన ప్రజల పూర్వీకులతోనూ, దాని అధిపతులతోనూ తీర్పు తీరుస్తాడు.
53 మీరు అంటే ఏమిటి? మీరు నా ప్రజలను ముక్కలుగా కొట్టారు, పేదల ముఖాలను రుబ్బుతారు అని సైన్యాలకు అధిపతియైన యెహోవా సెలవిచ్చాడు.
54 ఇంకా ప్రభువు ఇలా అంటున్నాడు: సీయోను కుమార్తెలు గర్విష్ఠులు, మరియు మెడలు చాచి, వంకర కళ్లతో నడుస్తూ, నడుచుకుంటూ నడుచుకుంటూ, తమ పాదాలతో చప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు.
55 కాబట్టి ప్రభువు సీయోను కుమార్తెల తల కిరీటాన్ని పొట్టుతో కొడతాడు, ప్రభువు వారి రహస్య భాగాలను కనుగొంటాడు.
56 ఆ రోజున ప్రభువు వారి ధైర్యసాహసాలు మిణుకు మిణుకు మిణుకుమంటూ ఉండే ఆభరణాలను, గుండ్రని గుండ్రటి టైర్లను తీసివేస్తాడు.
57 గొలుసులు, కంకణాలు, మఫ్లర్లు,
58 బోనెట్‌లు, కాళ్లకు ఆభరణాలు, తల పట్టీలు, మాత్రలు, చెవిపోగులు,
59 ఉంగరాలు, ముక్కు నగలు,
60 దుస్తులు మార్చుకునే సూట్లు, మరియు మాంటిల్స్, మరియు వింపుల్స్, మరియు క్రిస్పింగ్-పిన్స్,
61 గాజులు, సన్నటి నార, మూటలు, ముసుగులు.
62 మరియు అది జరుగుతుంది, ఒక తీపి వాసన బదులుగా, దుర్వాసన ఉంటుంది; మరియు బదులుగా ఒక నడికట్టు, ఒక అద్దె; మరియు బదులుగా బాగా సెట్ జుట్టు, బట్టతల; మరియు కడుపుకు బదులుగా, గోనెపట్ట యొక్క కట్టు; అందానికి బదులు కాలిపోతుంది.
63 నీ మనుష్యులు కత్తిచేత పడతారు; మరియు యుద్ధంలో నీ బలవంతుడు.
64 మరియు ఆమె ద్వారాలు విలపించి దుఃఖించును; మరియు ఆమె నిర్జనమై నేలమీద కూర్చుండును.
65 ఆ రోజున, ఏడుగురు స్త్రీలు ఒక వ్యక్తిని పట్టుకుని, “మేము మా రొట్టెలు తింటాము, మా బట్టలు వేసుకుంటాము;
66 ఆ రోజున ప్రభువు కొమ్మ అందంగానూ మహిమాన్వితమైనదిగానూ ఉంటుంది. ఇశ్రాయేలు నుండి తప్పించుకున్న వారికి భూమి యొక్క ఫలాలు అద్భుతమైనవి మరియు అందమైనవి.
67 సీయోనులో మిగిలిపోయి, యెరూషలేములో మిగిలి ఉన్నవారు, యెరూషలేములో నివసించేవారిలో వ్రాయబడిన ప్రతి ఒక్కరూ పరిశుద్ధులని పిలువబడతారు.
68 ప్రభువు సీయోను కుమార్తెల మురికిని కడిగి, తీర్పు స్ఫూర్తితో మరియు దహనం చేసే ఆత్మ ద్వారా యెరూషలేము రక్తాన్ని దాని మధ్య నుండి ప్రక్షాళన చేస్తాడు.
69 మరియు ప్రభువు సీయోను పర్వతంలోని ప్రతి నివాసస్థలం మీదా, దాని సమావేశాల మీదా, పగటిపూట మేఘాన్ని మరియు పొగను, రాత్రి వేళ మండే అగ్ని ప్రకాశాన్ని సృష్టిస్తాడు.
70 మరియు పగటిపూట వేడిమి నుండి నీడగాను, ఆశ్రయ స్థలముగాను, తుఫాను మరియు వర్షము నుండి ఒక రహస్య గుడారము ఉండును.
71 ఆపై నేను నా ప్రియమైన వ్యక్తికి నా ప్రియమైన వ్యక్తి అతని ద్రాక్షతోటను తాకుతూ పాట పాడతాను. నా ప్రియమైన వ్యక్తికి చాలా ఫలవంతమైన కొండలో ద్రాక్షతోట ఉంది.
72 అతడు దానికి కంచె వేసి, దాని రాళ్లను పోగుచేసి, దానిలో శ్రేష్ఠమైన ద్రాక్షతోటను నాటించి, దాని మధ్యలో ఒక గోపురాన్ని నిర్మించి, దానిలో ద్రాక్షారసాన్ని కూడా చేసాడు; మరియు అది అడవి ద్రాక్షను తెచ్చింది.
73 ఇప్పుడు ఓ జెరూసలేం నివాసులారా, యూదా మనుష్యులారా, నాకు మరియు నా ద్రాక్షతోటకు మధ్య తీర్పు తీర్చండి.
74 నా ద్రాక్షతోటలో నేను చేయనిదానికంటే ఎక్కువ ఏమి చేయగలను? అందుచేత, అది ద్రాక్షపండ్లను పండించాలని నేను చూచినప్పుడు, అది అడవి ద్రాక్షను పండించింది.
75 మరియు ఇప్పుడు వెళ్ళండి; నా ద్రాక్షతోటకు నేను ఏమి చేస్తానో నేను మీకు చెప్తాను: నేను దాని ముళ్లను తీసివేస్తాను, అది తినబడుతుంది; మరియు నేను దాని గోడను పడగొట్టెదను, అది త్రొక్కబడును.
76 మరియు నేను దానిని పాడు చేస్తాను; అది కత్తిరించబడదు లేదా త్రవ్వబడదు; కానీ అక్కడ గడ్డలు మరియు ముళ్ళు వస్తాయి: మేఘాలు ఇకపై వర్షం పడకూడదని నేను ఆజ్ఞాపిస్తాను.
77 సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు ద్రాక్షతోట ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు, యూదా మనుష్యులు అతని ఆహ్లాదకరమైన మొక్క. నీతి కొరకు, అయితే ఇదిగో ఒక కేక.
78 భూమి మధ్యలో ఒంటరిగా ఉంచబడటానికి స్థలం లేని వరకు ఇంటింటికి చేరేవారికి అయ్యో!
79 నా చెవులలో అనేక ఇండ్లు నిర్జనమైయుండును, నివాసులు లేని గొప్ప మరియు అందమైన పట్టణములు నా చెవిలో ఉండును.
80 అవును, పది ఎకరాల ద్రాక్షతోట ఒక స్నానమును ఇస్తుంది, మరియు ఒక హోమర్ విత్తనము ఒక ఎఫాను ఇస్తుంది.
81 తెల్లవారుజామున లేచిన వారికి అయ్యో, వారు మద్యం సేవించవచ్చు; అది రాత్రి వరకు కొనసాగుతుంది, మరియు ద్రాక్షారసం వాటిని మండిపోతుంది!
82 మరియు వీణ, వాయిద్యం, టాబ్రెట్ మరియు గొట్టం మరియు ద్రాక్షారసం వారి విందులలో ఉన్నాయి. అయితే వారు ప్రభువు కార్యాలను పట్టించుకోరు, ఆయన చేతుల పనిని పట్టించుకోరు.
83 కావున నా ప్రజలు చెరలో పోయిరి, వారికి జ్ఞానము లేదు;
84 కాబట్టి, నరకం తనను తాను విశాలం చేసుకుంది, మరియు కొలత లేకుండా తన నోరు తెరిచింది.
మరియు వారి కీర్తి, మరియు వారి సమూహం, మరియు వారి ఆడంబరం, మరియు సంతోషించేవాడు దానిలోకి దిగుతారు.
85 మరియు నీచుడు దించబడతాడు, మరియు పరాక్రమవంతుడు తగ్గించబడతాడు, మరియు ఉన్నతస్థుల కన్నులు తగ్గించబడును.
86 అయితే సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు తీర్పులో హెచ్చింపబడును, పరిశుద్ధుడైన దేవుడు నీతియందు పరిశుద్ధపరచబడును.
87 అప్పుడు గొఱ్ఱెపిల్లలు తమ పద్ధతి ప్రకారం మేస్తాయి, లావుగా ఉన్నవాటిని అపరిచితులు తింటారు.
88 వ్యర్థమైన తీగలతో అన్యాయాన్ని లాగేవారికి మరియు బండి తాడుతో పాపం చేసేవారికి అయ్యో;
89 మనం చూడగలిగేలా అతడు తన పనిని వేగవంతం చేయనివ్వండి మరియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడి ఆలోచన దగ్గరకు వచ్చి మనం తెలుసుకునేలా రానివ్వండి.
90 చెడును మంచి, మంచి చెడు అని పిలిచే వారికి అయ్యో; చీకటిని వెలుగుగా, వెలుగును చీకటిగా ఉంచింది; అది తీపికి చేదుని, చేదుకి తీపిని పెట్టింది!
91 వారి దృష్టిలో జ్ఞానులు మరియు వారి దృష్టిలో వివేకవంతులు అయ్యో!
92 ద్రాక్షారసము త్రాగుటకు బలవంతులకు అయ్యో, బలవంతులైన మనుష్యులకు ద్రాక్షారసము కలుపుదురు.
93 ప్రతిఫలం కోసం దుష్టులను సమర్థించేవారు మరియు అతని నుండి నీతిమంతుల ధర్మాన్ని తీసివేయండి!
94 కాబట్టి, అగ్ని పొట్టను మ్రింగివేయునట్లు, మరియు జ్వాల గొఱ్ఱను దహించునట్లు, వాటి మూలము కుళ్లిపోవును, వాటి పువ్వులు ధూళిలా ఎగిరిపోవును; వారు సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు ధర్మశాస్త్రమును త్రోసివేసి, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుని మాటను తృణీకరించిరి.
95 కావున యెహోవా కోపము తన ప్రజలమీద రగులుకొనెను, మరియు ఆయన వారిమీద చేయి చాపి వారిని కొట్టెను; వీటన్నిటికీ అతని కోపం తగ్గలేదు, కానీ అతని చేయి ఇంకా చాచింది.
96 మరియు అతను చాలా దూరం నుండి దేశాలకు ఒక జెండాను ఎగురవేస్తాడు; మరియు ఇదిగో, వారు వేగంగా వస్తారు.
97 వారిలో ఎవడును అలసిపోడు, తడబడడు; ఎవరూ నిద్రపోరు లేదా నిద్రపోరు; వారి నడుము యొక్క నడికట్టు విప్పబడదు, వారి పాదరక్షల గడి విరిగిపోదు.
98 వారి బాణాలు పదునైనవి, మరియు వారి బాణాలన్నీ వంగి ఉంటాయి, మరియు వారి గుర్రపు డెక్కలు చెకుముకిరాయిలా లెక్కించబడతాయి, మరియు వారి చక్రాలు సుడిగాలిలా లెక్కించబడతాయి, సింహంలా గర్జిస్తాయి.
99 వారు యువ సింహాల వలె గర్జిస్తారు, అవును, వారు గర్జిస్తారు మరియు ఎరను పట్టుకుంటారు మరియు సురక్షితంగా తీసుకువెళతారు మరియు ఎవరూ విడిపించరు.
100 మరియు ఆ దినమున వారు సముద్ర గర్జనవలె వారిమీద గర్జించుదురు; మరియు వారు భూమి వైపు చూస్తే, ఇదిగో, చీకటి మరియు దుఃఖం, మరియు కాంతి దాని ఆకాశంలో చీకటిగా ఉంది.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 9
1 రాజైన ఉజ్జియా మరణించిన సంవత్సరంలో, ప్రభువు సింహాసనంపై కూర్చోవడం కూడా నేను చూశాను.
2 దాని పైన సెరాఫిమ్‌లు నిలబడ్డారు; ఒక్కొక్కరికి ఆరు రెక్కలు ఉన్నాయి; ట్వైన్‌తో అతను తన ముఖాన్ని కప్పి ఉంచాడు, మరియు రెండుతో అతను తన పాదాలను కప్పాడు, మరియు ట్వైన్‌తో అతను ఎగిరిపోయాడు.
3 మరియు ఒకడు మరొకడు కేకలువేసి, “సైన్యాల ప్రభువు పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు; భూమి అంతా ఆయన మహిమతో నిండి ఉంది.
4 అరిచిన వాని స్వరానికి తలుపు స్తంభాలు కదిలాయి, ఇల్లు పొగతో నిండిపోయింది.
5 అప్పుడు నేను, నాకు అయ్యో! ఎందుకంటే నేను రద్దు చేశాను; ఎందుకంటే నేను అపవిత్రమైన పెదవుల మనిషిని; మరియు నేను అపవిత్రమైన పెదవుల ప్రజల మధ్య నివసించాను; ఎందుకంటే నా కళ్ళు సైన్యాలకు ప్రభువైన రాజును చూశాయి.
6 అప్పుడు సెరాఫిమ్‌లలో ఒకడు బలిపీఠం మీద నుండి పటకారుతో తీసిన సజీవ బొగ్గును చేతిలో పట్టుకుని నా దగ్గరకు వెళ్లాడు.
7 మరియు అతను దానిని నా నోటిమీద ఉంచి, “ఇదిగో, ఇది నీ పెదవులను తాకింది; మరియు నీ దోషము తీసివేయబడెను మరియు నీ పాపము ప్రక్షాళన చేయబడును.
8 నేను ఎవరిని పంపాలి, మన కోసం ఎవరు వెళ్తారు అని ప్రభువు స్వరం విన్నాను. అప్పుడు నేను, ఇదిగో నేను; నాకు పంపించు.
9 మరియు అతడు <<వెళ్లి ఈ ప్రజలకు చెప్పు, మీరు నిజంగా వినండి, కానీ వారు అర్థం చేసుకోలేదు. మరియు మీరు నిజంగా చూడండి, కానీ వారు గ్రహించలేదు.
10 ఈ ప్రజల హృదయాన్ని బలిసి, వారి చెవులను బరువెక్కించి, వారి కళ్లు మూసుకోండి. వారు తమ కళ్లతో చూడలేరు మరియు చెవులతో వింటారు, మరియు వారి హృదయంతో అర్థం చేసుకోలేరు, మరియు మార్పు చెందుతారు మరియు స్వస్థత పొందుతారు.
11 అప్పుడు నేను, “ప్రభూ, ఇంకెంతకాలం? మరియు అతను ఇలా అన్నాడు: పట్టణాలు నివాసులు లేకుండా పాడుచేయబడతాయి, మరియు ఇళ్ళు మనుషులు లేకుండా, మరియు భూమి పూర్తిగా నిర్జనమైపోతుంది;
12 మరియు ప్రభువు మనుష్యులను దూరం చేసాడు, ఎందుకంటే భూమి మధ్యలో పెద్ద విసర్జన జరుగుతుంది.
13 అయితే దానిలో పదవ వంతు ఉంటుంది, మరియు వారు తిరిగి వచ్చి తినబడతారు: టెయిల్ చెట్టు మరియు ఓక్ వంటి వాటి పదార్ధం, వారు తమ ఆకులను వేసినప్పుడు, పవిత్రమైన విత్తనం ఉంటుంది. దాని పదార్ధం.
14 యూదా రాజైన ఉజ్జియా కుమారుడైన యోతాము కుమారుడైన ఆహాజు కాలంలో సిరియా రాజు రెజీను, ఇశ్రాయేలు రాజైన రెమల్యా కుమారుడైన పెకా యెరూషలేముకు యుద్ధానికి బయలుదేరారు. దానికి వ్యతిరేకంగా, కానీ దానికి వ్యతిరేకంగా విజయం సాధించలేకపోయింది.
15 మరియు సిరియా ఎఫ్రాయిముతో కలిసి యున్నది అని దావీదు ఇంటివారికి చెప్పబడింది. మరియు అతని హృదయం మరియు అతని ప్రజల హృదయం, చెక్క చెట్లు గాలికి కదిలాయి.
16 అప్పుడు ప్రభువు యెషయాతో ఇలా అన్నాడు: “ఆహాజు, నువ్వు, నీ కుమారుడైన షెయార్‌యాసూబు, ఫుల్లర్స్ పొలంలోని రాజమార్గంలో ఉన్న ఎగువ కొలను వాహిక చివరన కలవడానికి బయలుదేరండి.
17 మరియు అతనితో ఇలా చెప్పు: సిరియాతో రెజీన్ మరియు రెమలియా కుమారుడిపై ఉన్న తీవ్రమైన కోపానికి, ఈ పొగతాగే ఫైర్‌బ్రాండ్‌ల రెండు తోకలను బట్టి భయపడవద్దు.
18 ఎందుకంటే, సిరియా, ఎఫ్రాయిము, రెమల్యా కొడుకులు నీకు వ్యతిరేకంగా చెడు ఆలోచన చేశారు.
19 మనం యూదా మీదికి వెళ్లి, దాన్ని బాధపెట్టి, మన కోసం దానిలో విఘాతం కలిగించి, దాని మధ్యలో తబెలు కుమారుణ్ణి రాజుగా ఉంచుకుందాం.
20 ప్రభువైన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు, అది నిలబడదు, అది జరగదు.
21 సిరియాకు అధిపతి డమాస్కస్; మరియు డమాస్కస్ యొక్క అధిపతి, రెజీన్: మరియు అరవై ఐదు సంవత్సరాలలో ఎఫ్రాయిము ప్రజలు కాదు కాబట్టి విరిగిపోతుంది.
22 మరియు ఎఫ్రాయిము తల షోమ్రోను, సమరయ అధిపతి రెమల్యా కుమారుడు. మీరు విశ్వసించకపోతే, మీరు ఖచ్చితంగా స్థిరపడరు.
23 ఇంకా, యెహోవా ఆహాజుతో మళ్లీ ఇలా అన్నాడు:
24 నీ దేవుడైన యెహోవాకు ఒక సూచన అడుగు; లోతులలో గాని, పై ఎత్తులలో గాని అడగండి.
25 అయితే ఆహాజు, “నేను అడగను, యెహోవాను శోధించను.
26 మరియు అతను ఇలా అన్నాడు: ఓ దావీదు ఇంటివాళ్లారా, వినండి. మీరు మనుష్యులను అలసిపోవుట చిన్న విషయమే, అయితే మీరు నా దేవుణ్ణి కూడా విసుక్కుంటారా?
27 కావున ప్రభువు తానే నీకు ఒక సూచనను ఇస్తాడు: ఇదిగో, ఒక కన్యక గర్భం దాల్చి కుమారుని కంటుంది, అతనికి ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టాలి.
28 కీడును తిరస్కరించి మంచిని ఎంచుకొనుటకు అతడు వెన్న మరియు తేనె తినవలెను.
29 పిల్లవాడు చెడును తిరస్కరించి మంచిని ఎంచుకునే ముందు, నీవు అసహ్యించుకునే దేశం ఆమె రాజులిద్దరూ విడిచిపెట్టబడతారు.
30 అష్షూరు రాజైన ఎఫ్రాయిము యూదా నుండి బయలుదేరిన రోజు నుండి రాని రోజులను యెహోవా నీ మీదికి, నీ ప్రజల మీద, నీ తండ్రి ఇంటి మీదికి రప్పిస్తాడు.
31 మరియు ఆ దినమున ఈజిప్టు అంత్య భాగమున ఉన్న ఈగను గూర్చియు అష్షూరు దేశములోనున్న తేనెటీగను గూర్చియు ప్రభువు ఈసడించును.
32 మరియు వారు వచ్చి, నిర్జనమైన లోయలలో, రాళ్ల రంధ్రాలలో, అన్ని ముళ్ళపై మరియు అన్ని పొదల్లో వారందరూ విశ్రాంతి తీసుకుంటారు.
33 అదే రోజున అష్షూరు రాజు తల, కాళ్ల వెంట్రుకలను నది అవతల వారిచేత కూలికి తీసుకున్న రేజర్‌తో యెహోవా క్షౌరము చేయిస్తాడు, అది గడ్డాన్ని కూడా తినేస్తుంది.
34 మరియు ఆ దినమున ఒక మనుష్యుడు ఒక ఆవును రెండు గొఱ్ఱెలను పోషించవలెను.
35 మరియు అది జరుగుతుంది, వారు పాలు సమృద్ధిగా ఇస్తారు, అతను వెన్న తింటాడు; భూమిలో మిగిలిపోయిన వెన్న మరియు తేనె ప్రతి ఒక్కరూ తినాలి.
36 మరియు ఆ రోజున అది జరుగుతుంది, ప్రతి స్థలంలో, వెయ్యి వెండిలో వెయ్యి ద్రాక్షచెట్లు ఉండేవి, అవి ముళ్లకు మరియు ముళ్లకు ఉపయోగపడతాయి.
37 బాణములతోను విల్లులతోను మనుష్యులు అక్కడికి వస్తారు; ఎందుకంటే భూమి అంతా ముళ్లపొదలుగా మారుతుంది.
38 మరియు కొండలన్నియు గడ్డితో త్రవ్వబడును, అక్కడ గడ్డలు మరియు ముళ్ళకు భయపడవు; కానీ అది ఎద్దులను పంపడానికి మరియు తక్కువ పశువులను తొక్కడానికి.
39 ఇంకా, ప్రభువు వాక్యం నాతో ఇలా అన్నాడు: “నీవు ఒక పెద్ద చుట్టను తీసుకుని, అందులో మహేర్షాలాల్-హష్-బాజ్ గురించి ఒక మనిషి కలంతో రాయండి.
40 మరియు నేను యాజకుడైన ఊరియాను మరియు జెబెరెకియా కుమారుడైన జెకర్యాలను నమోదు చేయడానికి నమ్మకమైన సాక్షులను నా దగ్గరకు తీసుకున్నాను.
41 మరియు నేను ప్రవక్త దగ్గరకు వెళ్లాను. మరియు ఆమె గర్భం దాల్చి ఒక కొడుకును కన్నది. అప్పుడు ప్రభువు నాతో అన్నాడు, అతనికి మహేర్షాలాల్-హష్-బాజ్ అని పేరు పెట్టండి.
42 ఇదిగో, అష్షూరు రాజు యెదుట దమాస్కస్ ఐశ్వర్యమును షోమ్రోను దోపిడును తీసికొనిపోవునందున నా తండ్రీ, నా తల్లీ అని కేకలు వేయుటకు ఆ బిడ్డకు జ్ఞానము ఉండదు.
43 యెహోవా మళ్లీ నాతో ఇలా అన్నాడు:
44 ఈ ప్రజలు రెజీను మరియు రెమల్యా కుమారుని గురించి మెల్లగా ప్రవహించే షిలోవా జలాలను తిరస్కరించారు.
45 కాబట్టి, ఇదిగో, ప్రభువు వారి మీదికి బలమైన మరియు అనేకమైన నదీజలాలను, అష్షూరు రాజును, తన మహిమను రప్పించాడు.
46 అతడు యూదా గుండా వెళతాడు; మరియు అతను పొంగి పొర్లుతూ, మెడ వరకు చేరుకుంటాడు; మరియు అతని రెక్కలు చాచి నీ దేశమంతటిని నింపును, ఓ ఇమ్మాన్యుయేల్.
47 ప్రజలారా, మిమ్మును మీరు సహవాసము చేయుడి, అప్పుడు మీరు ముక్కలుగా విరిగిపోవుదురు; దూరదేశాలలోని మీరందరూ వినండి: నడుము కట్టుకోండి, అప్పుడు మీరు ముక్కలుగా విరిగిపోతారు. నడుము కట్టుకొనుము, మరియు మీరు ముక్కలుగా విరిగిపోవుదురు.
48 కలిసి సలహా తీసుకోండి, అది నిష్ఫలమవుతుంది; మాట మాట్లాడండి, అది నిలబడదు: దేవుడు మనతో ఉన్నాడు.
49 ఎందుకంటే, ప్రభువు బలమైన చేతితో నాతో ఇలా చెప్పాడు, నేను ఈ ప్రజల మార్గంలో నడవకూడదని నాకు ఆజ్ఞాపించాడు:
50 మీరు సమాఖ్య అని చెప్పకండి, ఈ ప్రజలు ఎవరికి వారు సమాఖ్య అని చెప్పుకుంటారు; వారి భయానికి భయపడవద్దు, భయపడవద్దు.
51 సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువును తాను పరిశుద్ధపరచుకొనుము;
52 మరియు అతడు పరిశుద్ధస్థలముగా ఉండవలెను; కానీ ఒక రాయి కోసం మరియు ఒక రాయి కోసం
యెరూషలేము నివాసులకు జిన్ మరియు ఉచ్చు కారణంగా ఇశ్రాయేలు యొక్క రెండు గృహాలకు అపరాధం.
53 మరియు వారిలో అనేకులు తడబడతారు, పడిపోతారు, విరిగిపోతారు, ఉచ్చులో చిక్కుకుంటారు మరియు పట్టుకుంటారు.
54 నా శిష్యుల మధ్య సాక్ష్యాన్ని కట్టండి, ధర్మశాస్త్రానికి ముద్ర వేయండి.
55 మరియు యాకోబు ఇంటికి తన ముఖాన్ని దాచిపెట్టే యెహోవా కోసం నేను వేచి ఉంటాను, నేను అతని కోసం వెతుకుతాను.
56 ఇదిగో, నేనూ, యెహోవా నాకు అనుగ్రహించిన పిల్లలూ, సీయోను పర్వతంలో నివసించే సైన్యాల ప్రభువు నుండి ఇశ్రాయేలులో సూచనల కోసం మరియు అద్భుతాల కోసం ఉన్నాం.
57 మరియు వారు మీతో, “పరిచితమైన ఆత్మలు ఉన్నవారిని వెదకండి, మరియు గొణుగుతున్న మంత్రగాళ్లను వెదకండి: ప్రజలు తమ దేవుణ్ణి వెతకకూడదా? జీవించి ఉన్నవారు చనిపోయిన వారి నుండి వినడానికి?
58 ధర్మశాస్త్రానికి మరియు సాక్ష్యానికి: మరియు వారు ఈ మాట ప్రకారం మాట్లాడకపోతే, వారిలో వెలుగు లేనందున.
59 మరియు వారు ఆకలితో మరియు ఆకలితో దాని గుండా వెళతారు. మరియు వారు ఆకలితో ఉన్నప్పుడు, వారు తమను తాము చింతించుకొని, తమ రాజును మరియు వారి దేవుణ్ణి శపించి, పైకి చూస్తారు.
60 మరియు వారు భూమి వైపు చూస్తారు; మరియు ఇబ్బంది, మరియు చీకటి, వేదన మసకబారడం చూడండి, మరియు చీకటికి నడపబడుతుంది.
61 అయినప్పటికీ, అతను మొదట జెబూలూను దేశాన్ని, నఫ్తాలి దేశాన్ని తేలికగా బాధపెట్టినప్పుడు, ఆ తర్వాత గలిలీలోని జోర్దాను అవతల ఎర్ర సముద్రం మార్గంలో మరింత తీవ్రంగా బాధపెట్టినప్పుడు, ఆమె బాధలో ఉన్నంత మసకబారదు. దేశాలు.
62 చీకటిలో నడిచిన ప్రజలు గొప్ప వెలుగును చూశారు: మరణ నీడ ఉన్న దేశంలో నివసించే వారిపై వెలుగు ప్రకాశిస్తుంది.
63 నీవు జాతిని విస్తరింపజేశావు, సంతోషాన్ని పెంచావు, కోతలో వచ్చిన ఆనందాన్ని బట్టి వారు నీ యెదుట సంతోషిస్తారు;
64 అతని భారం అనే కాడిని, అతని భుజంలోని కర్రను, అతని పీడించేవాడి కర్రను నువ్వు విరిచివేసావు.
65 అయోమయ శబ్దంతో మరియు రక్తంతో చుట్టబడిన వస్త్రాలతో యోధుడు చేసే ప్రతి యుద్ధానికి; అయితే ఇది దహనం మరియు అగ్ని ఇంధనంతో ఉంటుంది.
66 మనకు ఒక బిడ్డ పుట్టాడు, మనకు ఒక కుమారుడు ఇవ్వబడ్డాడు: మరియు ప్రభుత్వం అతని భుజంపై ఉంటుంది, మరియు అతని పేరు అద్భుతమైన, సలహాదారు, శక్తివంతమైన దేవుడు, శాశ్వతమైన తండ్రి, శాంతి రాజు అని పిలువబడుతుంది.
67 దావీదు సింహాసనంపై మరియు అతని రాజ్యంపై ప్రభుత్వం మరియు శాంతి పెరుగుదలకు అంతం లేదు, దానిని ఆజ్ఞాపించడానికి మరియు తీర్పుతో మరియు న్యాయంతో ఇక నుండి ఎప్పటికీ స్థిరపడటానికి. సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు యొక్క ఉత్సాహము దీనిని నెరవేర్చును.
68 యెహోవా తన వాక్యాన్ని యాకోబుకు పంపాడు, అది ఇశ్రాయేలీయులపై ప్రకాశించింది.
69 మరియు ఎఫ్రాయిము మరియు షోమ్రోను నివాసులు కూడా ప్రజలందరూ తెలుసుకుంటారు, వారు గర్వంతో మరియు దృఢమైన హృదయంతో ఇలా అంటారు.
70 ఇటుకలు నేలకూలాయి, కానీ మేము కత్తిరించిన రాళ్లతో నిర్మిస్తాము: సికామోర్లు నరికివేయబడతాయి, కానీ మేము వాటిని దేవదారుగా మారుస్తాము.
71 కాబట్టి ప్రభువు రెజీను విరోధులను అతనికి విరోధముగా నియమించి అతని శత్రువులను కలుపుతాడు.
72 ముందు సిరియన్లు, వెనుక ఫిలిష్తీయులు; వీటన్నిటికీ అతని కోపం తగ్గలేదు, కానీ అతని చేయి ఇంకా చాచింది.
73 ఎందుకంటే ప్రజలు తమను కొట్టేవాని వైపుకు తిరగరు, సైన్యాల ప్రభువును వెతకరు.
74 కాబట్టి, యెహోవా ఇశ్రాయేలు నుండి తలను, తోకను, కొమ్మను ఒక రోజులో నరికివేస్తాడు.
75 ప్రాచీనుడు, అతడు తల; మరియు అబద్ధాలు బోధించే ప్రవక్త, అతను తోక.
76 ఈ ప్రజల నాయకులు వారిని తప్పుదోవ పట్టిస్తారు; మరియు వారి నుండి నడిపించబడిన వారు నాశనం చేయబడతారు.
77 కాబట్టి ప్రభువు వారి యువకులలో సంతోషించడు, వారి తండ్రిలేని మరియు విధవరాలను కరుణించడు; వీటన్నిటికీ అతని కోపం తగ్గలేదు, కానీ అతని చేయి ఇంకా చాచింది.
78 దుష్టత్వం అగ్నిలా మండుతుంది; అది ముళ్లపొదలను, ముళ్లపొదలను మ్రింగివేస్తుంది, అడవుల్లోని పొదల్లో మండుతుంది, పొగలు పైకి లేచినట్లు పైకి లేస్తాయి.
79 సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు ఉగ్రతవలన దేశము అంధకారమగును, ప్రజలు అగ్నికి ఆజ్యం పోస్తారు; ఏ వ్యక్తి తన సహోదరుని విడిచిపెట్టడు.
80 మరియు అతను కుడి వైపున లాక్కొని, ఆకలితో ఉంటాడు; మరియు అతను ఎడమ వైపున తింటాడు, మరియు వారు సంతృప్తి చెందరు; వారు ప్రతి మనిషి తన స్వంత చేతుల మాంసాన్ని తింటారు.
81 మనష్సే, ఎఫ్రాయిమ్; మరియు ఎఫ్రాయిమ్, మనష్షే; వారు కలిసి యూదాకు వ్యతిరేకంగా ఉంటారు. వీటన్నిటికీ అతని కోపం తగ్గలేదు, కానీ అతని చేయి ఇంకా చాచింది.
82 అన్యాయమైన శాసనాలను నిర్ణయించేవారికి మరియు వారు నిర్దేశించిన బాధలను వ్రాసేవారికి అయ్యో;
83 విధవరాండ్రను దోచుకొనుటకును, విధవరాండ్రును దోచుకొనుటకును, నా ప్రజలలోని పేదల నుండి హక్కును తీసివేయుటకును, తీర్పు నుండి బీదలను తప్పించుటకును;
84 మరియు సందర్శన దినాలలో మరియు దూరం నుండి వచ్చే నిర్జనంలో మీరు ఏమి చేస్తారు? మీరు సహాయం కోసం ఎవరికి పారిపోతారు? మరియు మీరు మీ మహిమను ఎక్కడ విడిచిపెడతారు?
85 నేను లేకుండా వారు ఖైదీల క్రింద నమస్కరిస్తారు మరియు వారు చంపబడిన వారి క్రింద పడతారు. వీటన్నిటికీ అతని కోపం తగ్గలేదు, కానీ అతని చేయి ఇంకా చాచింది.
86 ఓ అష్షూరీయా, నా కోపపు కర్ర, మరియు వారి చేతిలోని కర్ర వారి కోపము.
87 నేను అతనిని కపట జాతికి వ్యతిరేకంగా పంపుతాను, మరియు నా కోపానికి గురైన ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా నేను అతనికి ఆజ్ఞ ఇస్తాను, దోచుకోవడానికి, దోపిడీకి, వీధుల్లోని బురదవలె వారిని తొక్కేస్తాను.
88 అయితే అతను అలా కాదు, అతని హృదయం అలా అనుకోదు; కానీ అతని హృదయంలో కొన్ని దేశాలను కాకుండా నాశనం చేయడం మరియు నాశనం చేయడం.
89 అతను ఇలా అన్నాడు: “నా అధిపతులు మొత్తం రాజులు కాదా?
90 కల్నో కర్కెమిష్ లాగా లేడా? హమాతు అర్పాదులా కాదా? షోమ్రోను డమాస్కస్ వంటిది కాదా?
91 నా చేతి విగ్రహాల రాజ్యాలను స్థాపించింది, మరియు వాటి చెక్కిన విగ్రహాలు యెరూషలేము మరియు షోమ్రోను వాటిని మించిపోయాయి;
92 నేను షోమ్రోనుకు మరియు దాని విగ్రహాలకు చేసినట్లు యెరూషలేముకు మరియు దాని విగ్రహాలకు చేయకూడదా?
93 ఏలయనగా, యెహోవా సీయోను కొండమీదను యెరూషలేముమీదను తన కార్యమంతటిని నెరవేర్చిన తరువాత, నేను అష్షూరు రాజు యొక్క దృఢమైన హృదయ ఫలమును, అతని ఉన్నతమైన చూపుల మహిమను శిక్షిస్తాను.
94 అతను ఇలా అన్నాడు: “నా చేతి బలంతో మరియు నా జ్ఞానంతో నేను ఈ పనులు చేశాను; మరియు నేను ప్రజల సరిహద్దులను తరలించి, వారి సంపదలను దోచుకున్నాను, మరియు నేను పరాక్రమవంతుడిలా నివాసులను పడగొట్టాను.
95 మరియు నా చేతికి ప్రజల సంపద గూడులా దొరికింది; మరియు మిగిలి ఉన్న గుడ్లను సేకరించినట్లు, నేను భూమిని మొత్తం సేకరించాను: మరియు రెక్కలను కదిలించిన, లేదా నోరు తెరిచిన, లేదా పీపీకి ఎవరూ లేరు.
96 గొడ్డలి కొరికే వానిమీద గొప్పగా చెప్పుకొందువా? రంపం తనను కదిలించేవాడికి వ్యతిరేకంగా తనను తాను పెంచుకుంటుందా? ఆ కడ్డీ దానిని పైకి లేపిన వారికి ఎదురుగా వణుకుతానా లేక కొయ్య లేకుండ కర్ర తనంతట తానే పైకి లేపినట్లు?
97 కాబట్టి సేనల ప్రభువైన ప్రభువు అతని లావుగా ఉన్న వారి మధ్యకు సన్నబియ్యాన్ని పంపుతాడు, మరియు అతని మహిమ క్రింద అతను అగ్ని మండుతున్నట్లుగా దహనం చేస్తాడు.
98 మరియు ఇశ్రాయేలు వెలుగు అగ్నిగాను, అతని పరిశుద్ధుడు జ్వాలగాను ఉండును, మరియు అతని ముళ్ళను మరియు అతని ముళ్లను ఒక రోజులో కాల్చివేస్తుంది.
99 మరియు అతని అడవి యొక్క కీర్తిని మరియు అతని ఫలవంతమైన పొలాన్ని, ఆత్మ మరియు శరీరం రెండింటినీ తినేస్తాయి; మరియు వారు ప్రమాణం మోసేవాడు మూర్ఛపోయినట్లు ఉంటారు.
100 మరియు అతని అడవిలో మిగిలిన చెట్లు కొన్ని మాత్రమే ఉండాలి, ఒక పిల్లవాడు వాటిని వ్రాయవచ్చు.
101 మరియు ఆ దినమున ఇశ్రాయేలీయులలో శేషించినవారును యాకోబు వంశములో నుండి తప్పించుకొనినవారును ఇకపై తమను కొట్టిన వానిని విడిచిపెట్టక పరిశుద్ధుడైన యెహోవా మీద నిలిచియుండును. ఇజ్రాయెల్, నిజం.
102 శేషించినవారు, అవును, యాకోబు శేషించినవారు కూడా బలవంతుడైన దేవుని దగ్గరకు తిరిగి వస్తారు.
103 నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలు సముద్రపు ఇసుకలా ఉన్నప్పటికీ, వారిలో శేషించిన వారు తిరిగి వస్తారు. వినియోగ డిక్రీడ్ నీతితో పొంగిపొర్లుతుంది.
104 సైన్యములకధిపతియగు దేవుడైన ప్రభువు దేశమంతటిలో నిశ్చయించబడిన దానిని సేవించును.
105 కాబట్టి, సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా, సీయోనులో నివసించే నా ప్రజలారా, అష్షూరుకు భయపడకుము, అతడు నిన్ను కర్రతో కొట్టి, ఐగుప్తు పద్ధతిలో నీ మీద తన కర్రను ఎత్తును.
106 ఇంకా కొద్దిసేపటికే ఆవేశం ఆగిపోతుంది, వారి నాశనానికి నా కోపం వస్తుంది.
107 మరియు సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు ఓరేబు బండ వద్ద మిద్యానీయులను వధించినట్లు అతనికొరకు కొరడము రప్పించును;
108 మరియు ఆ దినమున అతని భారము నీ భుజము నుండి తీసివేయబడును, అతని కాడి నీ మెడ నుండి తీసివేయబడును, మరియు అభిషేకము వలన కాడి నాశనమగును.
109 అతను ఐయాత్‌కు వచ్చాడు, అతను మైగ్రోన్‌కు వెళ్లాడు; మిచ్మాష్ వద్ద అతను తన బండ్లను ఉంచాడు;
110 వారు దారి దాటి పోయారు; వారు గెబాలో బస చేశారు; రామత్ భయపడ్డాడు; సౌలు యొక్క గిబియా పారిపోయింది.
111 గల్లీమ్ కుమారీ, స్వరం ఎత్తండి, పేద అనాతోతు, లాయిషుకు వినిపించండి.
112 మద్మెనా తొలగించబడింది: గెబిమ్ నివాసులు పారిపోవడానికి తమను తాము సమకూర్చుకున్నారు.
113 అతను ఇంకా ఆ రోజు నోబ్‌లో ఉంటాడు; అతడు యెరూషలేము కొండ అయిన సీయోను కుమారి కొండకు ఎదురుగా తన కరచాలనం చేస్తాడు.
114 ఇదిగో, సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు భయంతో కొమ్మను నరికివేయును;
115 మరియు అతడు అడవిలోని పొదలను ఇనుముతో నరికివేస్తాడు, లెబానోను ఒక పరాక్రమవంతుడి చేతిలో పడిపోతుంది.
116 మరియు జెస్సీ కాండం నుండి ఒక కర్ర బయటకు వస్తుంది, మరియు అతని వేళ్ళ నుండి ఒక కొమ్మ పెరుగుతుంది.
117 మరియు ప్రభువు యొక్క ఆత్మ అతనిపై ఆధారపడి ఉంటుంది, మరియు జ్ఞానం మరియు అవగాహన యొక్క ఆత్మ, సలహా మరియు శక్తి యొక్క ఆత్మ, జ్ఞానం మరియు ప్రభువు పట్ల భయం యొక్క ఆత్మ;
118 మరియు ప్రభువునకు భయముతో అతనికి త్వరగా బుద్ధి కలుగజేయును;
119 అయితే అతడు నీతితో పేదలకు తీర్పుతీర్చును, భూమిలోని సాత్వికులకు న్యాయముతో గద్దించును, అతడు తన నోటి కర్రతో భూమిని కొట్టును, తన పెదవుల ఊపిరితో దుర్మార్గులను చంపును.
120 మరియు నీతి అతని నడుము యొక్క నడికట్టు, మరియు విశ్వాసము అతని నడుము యొక్క నడికట్టు.
121 తోడేలు కూడా గొఱ్ఱెపిల్లతో నివసిస్తుంది, చిరుతపులి మేకపిల్లతో పాటు పడుకుంటుంది; మరియు దూడ మరియు యువ సింహం మరియు లావుగా కలిసి; మరియు ఒక చిన్న పిల్లవాడు వారిని నడిపిస్తాడు.
122 మరియు ఆవు మరియు ఎలుగుబంటి మేస్తుంది; వాటి పిల్లలు కలిసి పడుకోవాలి; మరియు సింహము ఎద్దువలె గడ్డిని తినును.
123 మరియు చప్పరించే పిల్లవాడు ఆస్ప్ యొక్క రంధ్రం మీద ఆడాలి, మరియు మాన్పించిన పిల్లవాడు కోడిపిల్ల గుహపై తన చేతిని ఉంచాలి.
124 నా పరిశుద్ధ పర్వతమంతటిలో వారు హాని చేయరు మరియు నాశనము చేయరు: సముద్రమును నీళ్లతో కప్పినట్లు భూమి యెహోవాను గూర్చిన జ్ఞానంతో నిండి ఉంటుంది.
125 మరియు ఆ దినమున యెష్షయి యొక్క మూలముండును, అది ప్రజలకు గుర్తుగా నిలిచి యుండును;
126 మరియు ఆ రోజున, అష్షూరు నుండి, ఈజిప్టు నుండి, పత్రోస్ నుండి, కుష్ నుండి మరియు కుష్ నుండి విడిచిపెట్టబడిన తన ప్రజల శేషాన్ని తిరిగి పొందేందుకు ప్రభువు రెండవసారి తన చేతిని నిలుపుతాడు. ఏలాము నుండి, షీనార్ నుండి, హమాతు నుండి మరియు సముద్ర ద్వీపాల నుండి.
127 మరియు అతను దేశాల కోసం ఒక జెండాను ఏర్పాటు చేస్తాడు మరియు ఇశ్రాయేలు నుండి బహిష్కరించబడిన వారిని సమీకరించాలి మరియు భూమి యొక్క నాలుగు మూలల నుండి యూదా చెదరగొట్టబడిన వారిని ఒకచోట చేర్చుతాడు.
128 ఎఫ్రాయిము యొక్క అసూయ తొలగిపోతుంది, యూదా విరోధులు నాశనం చేయబడతారు: ఎఫ్రాయిము యూదాపై అసూయపడడు మరియు యూదా ఎఫ్రాయిమును బాధించడు.
129 అయితే వారు ఫిలిష్తీయుల భుజాల మీద పడమర వైపు ఎగురుతారు. వారు కలిసి తూర్పు వారిని పాడుచేయుదురు; వారు ఎదోము మరియు మోయాబుల మీద చేయి వేస్తారు; మరియు అమ్మోనీయులు వారికి లోబడతారు.
130 మరియు యెహోవా ఈజిప్టు సముద్రపు నాలుకను పూర్తిగా నాశనం చేస్తాడు; మరియు తన బలమైన గాలితో అతను నదిపై తన చేతిని కదిలిస్తాడు, మరియు దానిని ఏడు ప్రవాహాలలో కొట్టి, మనుష్యులను ఎండిపోయేలా చేస్తాడు.
131 మరియు అతడు ఐగుప్తు దేశం నుండి వచ్చిన రోజున ఇశ్రాయేలుకు జరిగినట్లుగా, అష్షూరు నుండి మిగిలిపోయే అతని ప్రజల శేషం కోసం ఒక రాజమార్గం ఉంటుంది.
132 మరియు ఆ దినమున నీవు ప్రభువా, నేను నిన్ను స్తుతిస్తాను అని చెప్పవలెను;
133 ఇదిగో, దేవుడు నా రక్షణ; నేను నమ్ముతాను, భయపడను: యెహోవా, యెహోవా నా బలం మరియు నా పాట; అతను కూడా నాకు మోక్షం అయ్యాడు.
134 కాబట్టి, మీరు ఆనందంతో రక్షణ బావుల నుండి నీటిని బయటకు తీస్తారు.
135 మరియు ఆ దినమున అతడు <<ప్రభువును స్తుతించుము, ఆయన నామమును ప్రార్థించుము, ఆయన కార్యములను ప్రజల మధ్య ప్రకటించుడి, ఆయన నామము శ్రేష్ఠమైనది అని చెప్పుము>> అని చెప్పును.
136 ప్రభువుకు పాడండి; ఎందుకంటే అతను అద్భుతమైన పనులు చేసాడు: ఇది భూమి అంతటా ప్రసిద్ధి చెందింది.
137 సీయోను నివాసులారా, కేకలు వేయండి; ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడు నీ మధ్యలో గొప్పవాడు.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 10
1 బబులోను భారాన్ని ఆమోజు కుమారుడైన యెషయా చూశాడు.
2 మీరు ఎత్తైన పర్వతం మీద ఒక బ్యానర్ ఎత్తండి, వారికి స్వరం ఎత్తండి, కరచాలనం చేయండి, వారు ప్రభువుల ద్వారాలలోకి వెళ్ళవచ్చు.
3 నా శ్రేష్ఠతనుబట్టి సంతోషించు వారిమీద నా కోపము లేదు గనుక నా పరిశుద్ధులను నేను ఆజ్ఞాపించాను, నా బలవంతులను కూడా పిలిచాను.
4 పర్వతాలలో జనసమూహం యొక్క సందడి గొప్ప ప్రజల శబ్దంలా ఉంది; సమూహమైన దేశాల రాజ్యాల కోలాహలమైన శబ్దం: సైన్యాల ప్రభువు యుద్ధ సైన్యాన్ని సమీకరించాడు.
5 వారు సుదూర దేశమునుండి, అనగా పరలోకపు చివరనుండి, అవును, ప్రభువును, ఆయన ఉగ్రతతో కూడిన ఆయుధములనుండి దేశమంతటిని నాశనము చేయుటకు వచ్చిరి.
6 కేకలు వేయండి; ప్రభువు దినము సమీపించుచున్నది: అది సర్వశక్తిమంతుని నుండి నాశనము వలె వచ్చును.
7 కాబట్టి, అన్ని చేతులు బలహీనపడతాయి, ప్రతి మనిషి గుండె కరిగిపోతుంది;
8 మరియు వారు భయపడతారు; బాధలు మరియు బాధలు వారిని పట్టుకుంటాయి; వారు ఒకరినొకరు ఆశ్చర్యపరచుదురు; వారి ముఖాలు అగ్నిజ్వాలలా ఉండాలి.
9 ఇదిగో, ప్రభువు దినము వచ్చుచున్నది, అది క్రూరమైన క్రోధముతోను ఉగ్రమైన కోపముతోను, దేశమును నిర్జనముగా చేయును;
10 ఆకాశంలోని నక్షత్రాలు మరియు నక్షత్రరాశులు తమ కాంతిని ఇవ్వవు; సూర్యుడు బయలుదేరునప్పుడు చీకటిపడును, చంద్రుడు ఆమె వెలుగును ప్రకాశింపజేయడు.
11 మరియు నేను లోకమును కీడును, దుష్టులను వారి దోషమును బట్టి శిక్షిస్తాను. నేను గర్విష్ఠుల అహంకారమును పోగొట్టుదును, భయంకరమైనవాని గర్వమును పోగొట్టెదను;
12 నేను మనిషిని మంచి బంగారం కంటే విలువైనదిగా చేస్తాను; ఓఫిర్ యొక్క బంగారు చీలిక కంటే మనిషి కూడా.
13 కావున సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఉగ్రతలోను ఆయన ఉగ్రత దినమున నేను ఆకాశమును కదిలించును, భూమి తన స్థానమునుండి తొలగిపోవును.
14 మరియు అది తరుమబడిన గొఱ్ఱెలవలెను ఎవడును ఎత్తని గొఱ్ఱెలవలె ఉండును;
15 గర్విష్ఠి ప్రతివాడూ త్రోసివేయబడతాడు; అవును, మరియు దుష్టులతో కలిసిన ప్రతి ఒక్కరూ కత్తిచేత పడతారు.
16 వారి పిల్లలు కూడా వారి కన్నుల ఎదుట పగులగొట్టబడతారు; వారి ఇండ్లు పాడు చేయబడును మరియు వారి భార్యలు పాడు చేయబడును.
17 ఇదిగో, వెండి బంగారాన్ని పట్టించుకోని మాదీయులను వారిపై రెచ్చగొడతాను.
18 వారి విల్లులు యువకులను కూడా ముక్కలు చేస్తాయి; మరియు వారు గర్భ ఫలము మీద జాలిపడరు; వారి కళ్ళు పిల్లలను విడిచిపెట్టవు.
19 మరియు బబులోను, రాజ్యాల వైభవం, కల్దీయుల శ్రేష్ఠత యొక్క అందం, దేవుడు సొదొమ మరియు గొమొర్రాలను పడగొట్టినప్పుడు వలె ఉంటుంది.
20 దానిలో ఎన్నటికిని నివాసముండదు, తరతరములకు అది నివసించబడదు; గొఱ్ఱెల కాపరులు అక్కడ తమ దొడ్డిదారిన ఉండకూడదు.
21 అయితే ఎడారిలోని క్రూర జంతువులు అక్కడ పడుకుంటాయి; మరియు వారి ఇండ్లు దుష్ట జీవులతో నిండియుండును; మరియు గుడ్లగూబలు అక్కడ నివసిస్తాయి మరియు సెటైర్లు అక్కడ నృత్యం చేస్తాయి.
22 మరియు ద్వీపాలలోని క్రూర మృగాలు తమ నిర్జనమైన ఇళ్లలో, డ్రాగన్‌లు వాటి ఆహ్లాదకరమైన రాజభవనాలలో కేకలు వేస్తాయి, మరియు దాని సమయం రాబోతుంది, దాని రోజు ఎక్కువ కాలం ఉండదు. నేను ఆమెను త్వరగా నాశనం చేస్తాను; అవును, నేను నా ప్రజల పట్ల దయ చూపుతాను; అయితే దుర్మార్గులు నశిస్తారు.
23 యెహోవా యాకోబును కనికరించి, ఇశ్రాయేలీయులను ఎన్నుకొని, వారి స్వంత దేశములో వారిని స్థిరపరచును;
24 మరియు ప్రజలు వారిని పట్టుకొని తమ స్థలమునకు తీసికొనివచ్చిరి; అవును, చాలా దూరం నుండి భూమి యొక్క చివరి వరకు; మరియు వారు వాగ్దానం చేసిన వారి భూములకు తిరిగి వస్తారు. మరియు ఇశ్రాయేలు ఇంటివారు వారిని స్వాధీనపరచుకొనవలెను, ప్రభువు దేశము సేవకులకును దాసులకును ఉండును; మరియు వారు వారిని బందీలుగా పట్టుకుంటారు, ఎవరికి వారు బందీలుగా ఉన్నారు; మరియు వారు తమను అణచివేసేవారిని పరిపాలిస్తారు.
25 మరియు ఆ దినమున ప్రభువు నీ దుఃఖమునుండియు నీ భయమునుండియు నీవు సేవింపబడిన కష్టమైన దాసుని నుండియు నీకు విశ్రాంతినిచ్చును.
26 మరియు ఆ రోజున నీవు బబులోను రాజుకు వ్యతిరేకంగా ఈ సామెతను ఎత్తిచూపి, “అణచివేసేవాడు ఎలా ఆగిపోయాడు, బంగారు నగరం ఆగిపోయింది!
27 ప్రభువు దుష్టుల కర్రను, అధికారుల రాజదండలను విరగ్గొట్టాడు.
28 కోపముతో ప్రజలను నిరంతరాయముగా కొట్టువాడు, కోపముతో జనములను పరిపాలించువాడు హింసించబడును, ఎవడును అడ్డుకోడు.
29 భూమి అంతా నిశ్చలంగా ఉంది, వారు పాడుతున్నారు.
30 అవును, ఫిర్ వృక్షాలు మరియు లెబానోను దేవదారు వృక్షాలు నిన్ను చూసి సంతోషిస్తున్నాయి, "నువ్వు పడుకోబడ్డావు కాబట్టి, మాపై నరికివేసేవాడు లేడు."
31 నీ రాకడలో నిన్ను కలవడానికి కింద నుండి నరకం కదిలింది; అది నీ కోసం చనిపోయినవారిని, భూమిపై ఉన్న ముఖ్యులందరినీ కదిలిస్తుంది: అది వారి సింహాసనాల నుండి దేశాల రాజులందరినీ లేపింది.
32 వాళ్లంతా నీతో ఇలా అంటారు: నువ్వు కూడా మాలాగే బలహీనుడయ్యావా? నువ్వు మాలా తయారయ్యావా?
33 నీ ఆడంబరం సమాధికి దిగజారింది; నీ వాయిల్స్ శబ్దం వినబడలేదు: పురుగు నీ క్రింద వ్యాపించింది, పురుగులు నిన్ను కప్పాయి.
34 లూసిఫెర్, ఉదయపు కుమారుడా, నీవు స్వర్గం నుండి ఎలా పడిపోయావు! దేశాలను నిర్వీర్యం చేసిన నువ్వు నేలకు నరికివేయబడ్డావా!
35 నేను పరలోకానికి ఎక్కుతాను, దేవుని నక్షత్రాల కంటే నా సింహాసనాన్ని హెచ్చిస్తాను, ఉత్తర దిక్కున ఉన్న సమాజ కొండపై కూడా కూర్చుంటాను అని నువ్వు నీ హృదయంలో చెప్పుకున్నావు.
36 నేను మేఘాల ఎత్తులకు ఎక్కుతాను; నేను సర్వోన్నతునిలా ఉంటాను.
37 అయినా నువ్వు పాతాళానికి, గొయ్యి ప్రక్కలకు పడవేయబడతావు.
38 నిన్ను చూసేవాళ్లు తృటిలో నిన్ను చూసి, నిన్ను చూసి, “భూమిని వణికించినవాడు, రాజ్యాలను కదిలించినవాడు ఇతడేనా?
39 మరియు ప్రపంచాన్ని అరణ్యంగా చేసి, దాని పట్టణాలను నాశనం చేసి, అతని ఖైదీల ఇంటిని తెరవలేదా?
40 అన్యదేశాల రాజులందరూ, అవును, వారందరూ, ప్రతి ఒక్కరూ తమ తమ ఇంటిలో మహిమతో ఉన్నారు.
41 అయితే నీవు అసహ్యమైన కొమ్మవలె నీ సమాధిలోనుండి త్రోసివేయబడ్డావు; కాళ్ల కింద త్రొక్కిన మృతదేహంలా.
42 నీవు వారితో కలిసి సమాధి చేయబడవు, ఎందుకంటే నీవు నీ దేశాన్ని నాశనం చేసావు మరియు నీ ప్రజలను చంపితివి: దుష్టుల సంతానం ఎన్నటికీ తొలగించబడదు.
43 వారి పితరుల దోషములను బట్టి అతని పిల్లలకు వధ సిద్ధపరచుము; వారు పైకి లేవరు, లేదా భూమిని స్వాధీనం చేసుకోరు, లేదా ప్రపంచ ముఖాన్ని నగరాలతో నింపరు.
44 నేను వారికి వ్యతిరేకంగా లేచి, బబులోను నుండి పేరును, మిగిలిన వారిని, కొడుకును, మేనల్లుడును నాశనం చేస్తాను, అని ప్రభువు చెబుతున్నాడు.
45 నేను దానిని చేదుగాను నీటి మడుగులకును స్వాస్థ్యముగా చేస్తాను, నాశనముతో దానిని తుడిచివేయుదును అని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
46 సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు ప్రమాణము చేసియున్నాడు: మరియు నేను ఉద్దేశించినట్లుగా, అది నిలబడాలి:
47 నేను అష్షూరీయుని నా దేశములోనికి రప్పిస్తాను, నా పర్వతములమీద వానిని త్రొక్కివేయుదును, అప్పుడు అతని కాడి వారినుండి తొలగిపోవును, అతని భారము వారి భుజములనుండి తొలగిపోవును.
48 ఇది భూమి అంతటిపై సంకల్పించబడిన ఉద్దేశ్యం: మరియు ఇది అన్ని దేశాలపైకి చాచిన హస్తం.
49 సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు సంకల్పించెను మరియు ఎవరు రద్దు చేస్తారు? మరియు అతని చేయి చాచింది, మరియు దానిని ఎవరు వెనక్కి తిప్పుతారు?
50 ఆహాజు రాజు చనిపోయిన సంవత్సరంలో ఈ భారం ఉంది.
51 మొత్తం పాలస్తీనా, సంతోషించకు, ఎందుకంటే నిన్ను కొట్టినవాని కర్ర విరిగిపోయింది: ఎందుకంటే పాము మూలంలో నుండి ఒక కోడిపిల్ల వస్తుంది, మరియు దాని ఫలం మండుతున్న ఎగిరే పాము అవుతుంది.
52 మరియు బీదవారిలో మొదట పుట్టినవారు ఆహారం తీసుకుంటారు, పేదవారు సురక్షితంగా పడుకుంటారు, నేను కరువుతో నీ మూలాన్ని చంపుతాను, మరియు అతను నీ శేషాన్ని చంపేస్తాడు.
53 ఓ గేట్, అరవండి; ఓ నగరమా, కేకలు వేయు; నువ్వు, మొత్తం పాలస్తీనా, కరిగిపోయాయి: ఉత్తరం నుండి పొగ వస్తుంది, మరియు అతని నిర్ణీత కాలంలో ఎవరూ ఒంటరిగా ఉండరు.
54 అన్యజనుల దూతలకు ఏమి జవాబిస్తుంది? ప్రభువు సీయోను స్థాపన చేసాడు, మరియు అతని ప్రజలలోని పేదలు దానిని నమ్ముతారు.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 11
1 యెషయా నోటిద్వారా చెప్పబడిన నేను వ్రాసిన మాటలను గూర్చి ఇప్పుడు నీఫైనైన నేను కొంతవరకు మాట్లాడుచున్నాను.
2 ఇదిగో, యెషయా చాలా విషయాలు మాట్లాడాడు, నా ప్రజలలో చాలామందికి అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఎందుకంటే యూదుల మధ్య ప్రవచించే విధానం గురించి వారికి తెలియదు.
3 నీఫైనైన నేను యూదుల తీరును గూర్చి వారికి చాలా విషయాలు బోధించలేదు. ఎందుకంటే వారి పనులు చీకటి క్రియలు మరియు వారి పనులు హేయమైన పనులు.
4 కావున, నా ప్రజలకు, నేను వ్రాసిన ఈ సంగతులను ఇకమీదట పొందబోయే వారందరికీ వ్రాయుచున్నాను, వారు దేవుని తీర్పులను తెలిసికొనునట్లు, వారు ఆయన చెప్పిన మాట ప్రకారము సమస్త జనములమీదికి వచ్చునట్లు.
5 కావున ఇశ్రాయేలు వంశస్థులారా, నా ప్రజలారా, వినుడి, నా మాటలు వినండి; జోస్యం.
6 అయితే నాలో ఉన్న ఆత్మ ప్రకారం నేను మీకు ఒక ప్రవచనం ఇస్తున్నాను. అందుచేత నేను నా తండ్రితో యెరూషలేము నుండి వచ్చినప్పటి నుండి నాతో ఉన్న సాదాసీదా ప్రకారం నేను ప్రవచిస్తాను.
7 ఇదిగో, నా ప్రజలు నేర్చుకొనుటకై నా ప్రాణము వారి పట్ల స్పష్టముగా ఉండుటలో సంతోషించును;
8 అవును, నేను యెరూషలేము నుండి బయటికి వచ్చాను, నా కన్నులు యూదుల సంగతులను చూచుచున్నాను, యూదులు ప్రవక్తల సంగతులను గ్రహిస్తారని నాకు తెలుసు, మరి ఎవ్వరూ లేరని యెషయా మాటలకు నా ప్రాణము సంతోషించును. యూదులతో మాట్లాడిన విషయాలను అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులు, వారిలాగే, యూదుల విషయాల ప్రకారం వారికి బోధిస్తారు.
9 అయితే ఇదిగో, నీఫైనైన నేను యూదుల పద్ధతిలో నా పిల్లలకు నేర్పించలేదు. అయితే ఇదిగో, నేనే యెరూషలేములో నివసించాను, అందుచేత చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాల గురించి నాకు తెలుసు.
10 మరియు యెషయా చెప్పిన వాటన్నిటిని బట్టి యూదుల మధ్య వచ్చిన దేవుని తీర్పుల గురించి నా పిల్లలకు, నా పిల్లలకు చెప్పాను, నేను వాటిని వ్రాయను.
11 అయితే ఇదిగో, నా ప్రవచనం ప్రకారం నేను నా స్వంత ప్రవచనాన్ని కొనసాగిస్తున్నాను; ఏ మనిషి తప్పు చేయలేడని నాకు తెలుసు;
12 అయినప్పటికీ, యెషయా ప్రవచనాలు నెరవేరే రోజుల్లో, అవి నెరవేరే సమయాల్లో మనుష్యులు ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటారు;
13 అందుచేత, వారు మనుష్యుల పిల్లలకు విలువైనవారు, మరియు వారు కాదని భావించే వ్యక్తి, నేను వారితో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతాను, మరియు నా స్వంత ప్రజలకు మాటలు పరిమితం చేస్తాను.
14 అంత్యదినాల్లో వాళ్లు చాలా విలువైనవాళ్లుగా ఉంటారని నాకు తెలుసు. ఎందుకంటే ఆ రోజున వారు వాటిని అర్థం చేసుకుంటారు; అందుకే, వారి మేలు కోసం నేను వాటిని వ్రాసాను.
15 మరియు యూదులలో ఒక తరము వారి దోషముచేత నాశనమైపోయినట్లు, వారి దోషములనుబట్టి తరతరములకు వారు నాశనము చేయబడుచున్నారు.
16 మరియు ప్రభువు ప్రవక్తల ద్వారా వారికి ముందే చెప్పబడింది తప్ప, వాటిలో ఏదీ ఎప్పుడూ నాశనం కాలేదు.
17 అందుచేత, నా తండ్రి యెరూషలేమును విడిచిపెట్టిన వెంటనే, వారికి రాబోవు నాశనమును గూర్చి వారికి తెలియజేయబడెను;
18 అయినప్పటికీ, వారు తమ హృదయాలను కఠినం చేసుకున్నారు; మరియు నా ప్రవచనం ప్రకారం, వారు నాశనం చేయబడ్డారు, బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకువెళ్లబడిన వారు తప్ప.
19 ఇప్పుడు ఇది నాలో ఉన్న ఆత్మను బట్టి మాట్లాడుతున్నాను.
20 మరియు వారు తీసుకెళ్లబడినప్పటికీ, వారు మరల తిరిగి వచ్చి యెరూషలేము దేశాన్ని స్వాధీనపరచుకుంటారు. అందుచేత వారు తమ వారసత్వ భూములకు మరల పునరుద్ధరించబడతారు.
21 అయితే, ఇదిగో, వారికి యుద్ధాలు జరుగుతాయి, యుద్ధాల గురించి పుకార్లు ఉంటాయి; మరియు తండ్రికి ఏకైక సంతానం, అవును, స్వర్గానికి మరియు భూమికి తండ్రి కూడా, శరీరాన్ని వారికి ప్రత్యక్షమయ్యే రోజు వచ్చినప్పుడు, ఇదిగో, వారు తమ దోషాలను బట్టి మరియు వారి కాఠిన్యాన్ని బట్టి ఆయనను తిరస్కరించారు. హృదయాలు, మరియు వారి మెడ యొక్క దృఢత్వం.
22 ఇదిగో, వారు అతనిని సిలువ వేస్తారు, మరియు మూడు రోజుల పాటు సమాధిలో ఉంచబడిన తరువాత, అతను మృతులలో నుండి లేస్తాడు, అతని రెక్కలలో స్వస్థత కలుగుతుంది మరియు అతని నామాన్ని విశ్వసించే వారందరూ రక్షింపబడతారు. దేవుని రాజ్యం;
23 కావున, ఆయన దినమును నేను చూచితిని, నా హృదయము ఆయన పరిశుద్ధ నామమును ఘనపరచుచున్నది గనుక ఆయనను గూర్చి ప్రవచించుటకై నా ప్రాణము సంతోషించును.
24 ఇదిగో, మెస్సీయ మృతులలోనుండి లేచి, తన ప్రజలకు ప్రత్యక్షమైన తరువాత, ఆయన నామమునుబట్టి విశ్వాసముంచువారికి, ఇదిగో, యెరూషలేము మరల నాశనమగును; అది దేవునికి మరియు అతని చర్చి ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతుంది.
25 కాబట్టి, యూదులు అన్ని దేశాల మధ్య చెదరగొట్టబడతారు; అవును, మరియు బాబిలోన్ కూడా నాశనం చేయబడుతుంది; అందుచేత, యూదులు ఇతర దేశాలచే చెదరగొట్టబడతారు;
26 మరియు వారు చెదరగొట్టబడిన తరువాత, మరియు ప్రభువైన దేవుడు వారిని ఇతర దేశాలచే కొరడాలతో కొట్టిన తరువాత, అనేక తరాల వరకు, అవును, తరతరాలుగా కూడా వారు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తును విశ్వసించటానికి ఒప్పించబడతారు. సమస్త మానవాళికి అనంతమైన ప్రాయశ్చిత్తం;
27 మరియు ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు, వారు క్రీస్తును విశ్వసించి, స్వచ్ఛమైన హృదయాలతో, స్వచ్ఛమైన చేతులతో ఆయన నామంలో తండ్రిని ఆరాధిస్తారు మరియు మరొక మెస్సీయ కోసం ఎదురుచూడరు, అప్పుడు ఆ రోజు వస్తుంది. వారు ఈ విషయాలను విశ్వసించడం ప్రయోజనకరంగా ఉండాలి,
28 మరియు తప్పిపోయిన మరియు పడిపోయిన తన ప్రజలను వారి స్థితి నుండి పునరుద్ధరించడానికి ప్రభువు రెండవసారి తన చేయి వేస్తాడు.
29 అందుచేత, అతను ఒక అద్భుతమైన పనిని, మనుష్యులలో ఒక అద్భుతాన్ని చేస్తాడు.
30 అందుచేత, ఆయన తన మాటలను వారికి తెలియజేస్తాడు, చివరి రోజున ఏ మాటలు వారికి తీర్పు ఇస్తాయో;
31 వారు తిరస్కరించబడిన నిజమైన మెస్సీయ గురించి వారిని ఒప్పించే ఉద్దేశ్యంతో వారికి ఇవ్వబడతారు;
32 మరియు మెస్సీయ వస్తాడని వారు ఇకపై ఎదురుచూడనవసరం లేదని వారిని ఒప్పించడానికి,
33 ప్రజలను మోసగించే తప్పుడు మెస్సీయ తప్ప ఎవరూ రాకూడదు.
34 ఎందుకంటే ప్రవక్తల ద్వారా చెప్పబడిన మెస్సీయ ఒక్కడే ఉన్నాడు మరియు యూదులచే తిరస్కరించబడవలసిన మెస్సీయ ఒక్కడే.
35 ప్రవక్తల మాటల ప్రకారం, నా తండ్రి యెరూషలేమును విడిచిపెట్టిన ఆరు వందల సంవత్సరాల తర్వాత మెస్సీయ వస్తాడు;
36 మరియు ప్రవక్తల మాటల ప్రకారం మరియు దేవుని దూత మాట ప్రకారం, అతని పేరు దేవుని కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు.
37 మరియు ఇప్పుడు నా సహోదరులారా, మీరు తప్పు చేయకూడదని నేను స్పష్టంగా చెప్పాను.
38 మరియు ఇశ్రాయేలీయులను ఈజిప్టు దేశం నుండి బయటకు రప్పించిన ప్రభువైన దేవుడు సజీవంగా ఉన్నాడని, మరియు వారు పాము వైపు తమ కన్నులు వేస్తే, జాతులు విషపూరితమైన పాములు కాటువేయబడిన తర్వాత వారిని స్వస్థపరచడానికి మోషేకు అధికారం ఇచ్చాడు. అతను వారి ముందు దానిని లేవనెత్తాడు, మరియు అతను బండను కొట్టడానికి మరియు నీరు బయటకు రావడానికి అతనికి శక్తిని ఇచ్చాడు.
39 అవును, ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, ఇవి సత్యమైనవని, మరియు ప్రభువైన దేవుడు జీవిస్తున్నట్లుగా, ఆకాశం క్రింద మరొక పేరు ఇవ్వబడలేదు, ఇది నేను చెప్పిన ఈ యేసుక్రీస్తు తప్ప, మనిషి రక్షింపబడతాడు. .
40 అందుచేత, నేను వ్రాసిన ఈ విషయాలు భద్రపరచబడి, భద్రపరచబడి, తరతరాలుగా నా సంతానానికి అందజేస్తానని ప్రభువైన దేవుడు నాకు వాగ్దానం చేసాడు, యోసేపుకు ఆ వాగ్దానం నెరవేరుతుంది. భూమి ఉన్నంత వరకు నశించకూడదు.
41 కావున, భూమి ఉన్నంతవరకు ఇవి తరతరములకు జరుగును; మరియు వారు దేవుని ఇష్టానికి మరియు ఇష్టానికి అనుగుణంగా వెళ్తారు;
42 మరియు వాటిని స్వాధీనపరచుకొను దేశములు వ్రాయబడిన మాటల ప్రకారము వారికి తీర్పు తీర్చబడును.
43 మనము మన పిల్లలను మరియు మన సహోదరులను ఒప్పించుటకు, క్రీస్తును విశ్వసించుటకు మరియు దేవునితో సమాధానపడుటకు వ్రాయుటకు శ్రద్ధగా శ్రమిస్తాము.
44 ఎందుకంటే మనం చేయగలిగినదంతా చేసిన తర్వాత కృప వల్లనే మనం రక్షింపబడ్డామని మనకు తెలుసు.
45 మరియు మేము క్రీస్తును విశ్వసించినప్పటికీ, మేము మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తాము మరియు ధర్మశాస్త్రం నెరవేరే వరకు క్రీస్తు కోసం స్థిరంగా ఎదురుచూస్తున్నాము; ఎందుకంటే, దీని కోసం చట్టం ఇవ్వబడింది;
46 కావున, ధర్మశాస్త్రము మనకు చచ్చిపోయి, మన విశ్వాసమునుబట్టి మనము క్రీస్తునందు బ్రతికించబడ్డాము.
47 అయినప్పటికీ మేము ఆజ్ఞలను బట్టి ధర్మశాస్త్రాన్ని పాటిస్తాము;
48 మరియు మేము క్రీస్తు గురించి మాట్లాడుతాము, మేము క్రీస్తులో సంతోషిస్తాము, మేము క్రీస్తు గురించి బోధిస్తాము, మేము క్రీస్తు గురించి ప్రవచించాము మరియు మా ప్రవచనాల ప్రకారం వ్రాస్తాము, మా పిల్లలు తమ పాపాల విముక్తి కోసం వారు ఏ మూలాన్ని వెతుకుతున్నారో తెలుసుకోవచ్చు.
49 కావున, మన పిల్లలు ధర్మశాస్త్రము యొక్క మృతత్వమును తెలిసికొనునట్లు మేము ధర్మశాస్త్రమును గూర్చి మాట్లాడుచున్నాము;
50 మరియు వారు, ధర్మశాస్త్రము యొక్క మృతత్వమును తెలిసికొని, క్రీస్తులోని ఆ జీవము కొరకు ఎదురుచూచును, మరియు ధర్మశాస్త్రము ఏ ముగింపు కొరకు ఇవ్వబడిందో తెలుసుకోవచ్చు.
51 మరియు ధర్మశాస్త్రము క్రీస్తునందు నెరవేరిన తరువాత, ధర్మశాస్త్రము నిర్మూలించబడవలసి వచ్చినప్పుడు వారు ఆయనకు విరోధముగా తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనవలసిన అవసరము లేదు.
52 ఇప్పుడు ఇదిగో, నా ప్రజలారా, మీరు దృఢమైన ప్రజలు; అందుచేత మీరు అపార్థం చేసుకోవద్దని నేను మీతో స్పష్టంగా మాట్లాడాను.
53 మరియు నేను చెప్పిన మాటలు మీకు వ్యతిరేకంగా సాక్ష్యంగా నిలుస్తాయి; ఎందుకంటే ఎవరికైనా సరైన మార్గాన్ని బోధించడానికి అవి సరిపోతాయి.
54 క్రీస్తును విశ్వసించడం సరైన మార్గం మరియు ఆయనను తిరస్కరించకూడదు. అతనిని తిరస్కరించడం ద్వారా మీరు ప్రవక్తలను మరియు ధర్మశాస్త్రాన్ని కూడా తిరస్కరించారు.
55 మరియు ఇప్పుడు నేను మీతో చెప్తున్నాను, క్రీస్తును విశ్వసించడమే సరైన మార్గం, మరియు అతనిని తిరస్కరించవద్దు. మరియు క్రీస్తు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడు.
56 అందుచేత మీరు ఆయన యెదుట నమస్కరించి, మీ పూర్ణ శక్తితో, మనస్సుతో, శక్తితో, మీ పూర్ణ ఆత్మతో ఆయనను ఆరాధించాలి, అలా చేస్తే, మీరు ఏ విధంగానూ బయట పడరు.
57 మరియు మోషేకు ఇవ్వబడిన ధర్మశాస్త్రము నెరవేరువరకు, అది ప్రయోజనకరమగునట్లు, మీరు దేవుని విధినిర్వహణలను మరియు విధులను గైకొనవలెను.
58 మరియు క్రీస్తు మృతులలోనుండి లేచిన తరువాత, నా పిల్లలారా, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, మీకు తన్ను తాను చూపిస్తాడు.
59 మరియు అతను మీతో చెప్పే మాటలు మీరు చేయవలసిన ధర్మశాస్త్రం.
60 ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, అనేక తరాలు గడిచిపోతాయని నేను చూశాను, నా ప్రజల మధ్య గొప్ప యుద్ధాలు మరియు గొడవలు జరుగుతాయి.
61 మరియు మెస్సీయ వచ్చిన తరువాత, నా ప్రజలకు అతని జననం మరియు అతని మరణం మరియు పునరుత్థానం గురించి సంకేతాలు ఇవ్వబడతాయి.
62 మరియు ఆ రోజు దుష్టులకు గొప్పది మరియు భయంకరమైనది; ఎందుకంటే అవి నశిస్తాయి;
63 మరియు వారు ప్రవక్తలను, పరిశుద్ధులను వెళ్లగొట్టి, రాళ్లతో కొట్టి, చంపినందున వారు నశిస్తారు.
64 కాబట్టి పరిశుద్ధుల రక్తపు మొర వారికి వ్యతిరేకంగా భూమి నుండి దేవుని దగ్గరకు ఎక్కుతుంది.
65 ఏలయనగా గర్విష్ఠులు, చెడ్డపనులు చేయువారందరు, రాబోవు దినము వారిని కాల్చివేయునని సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు;
66 మరియు ప్రవక్తలను, పరిశుద్ధులను చంపేవారు, భూమి యొక్క అగాధాలను మింగేస్తారు, సైన్యాలకు ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటాడు:
67 మరియు పర్వతాలు వాటిని కప్పివేస్తాయి, మరియు సుడిగాలులు వాటిని తీసుకువెళతాయి, మరియు భవనాలు వాటిపై పడి, వాటిని ముక్కలుగా చేసి, వాటిని పొడిగా చేస్తాయి.
68 ఉరుములు, మెరుపులు, భూకంపాలు మరియు అన్ని రకాల విధ్వంసాలతో వారు సందర్శించబడతారు.
69 ప్రభువు కోపాగ్ని వారిమీద రగులుతుంది, వారు పొట్టేలువలె ఉంటారు, రాబోవు దినము వారిని దహించును అని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
70 నా ప్రజలను చంపినందుకు నా ఆత్మ యొక్క బాధ మరియు వేదన!
71 నీఫై అయిన నేను దానిని చూచితిని, అది ప్రభువు సన్నిధిని నన్ను దహించివేయుచున్నది;
72 అయితే ఇదిగో, నీతిమంతులు, ప్రవక్తల మాటలు విని, వాటిని నాశనం చేయకుండా, అన్ని హింసలు ఉన్నప్పటికీ, ఇవ్వబడిన సంకేతాల కోసం స్థిరంగా క్రీస్తు కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇదిగో అవి నశించనివి.

73 అయితే నీతి కుమారుడు వారికి ప్రత్యక్షమగును; మరియు అతను వారిని స్వస్థపరుస్తాడు, మరియు వారు అతనితో శాంతిని కలిగి ఉంటారు, మూడు తరాలు గడిచిపోతాయి మరియు నాల్గవ తరానికి చెందిన చాలా మంది నీతితో గడిచిపోతారు.
74 ఇవి గతించినప్పుడు నా ప్రజలకు త్వరగా నాశనము కలుగును; ఎందుకంటే, నా ఆత్మ యొక్క బాధలు ఉన్నప్పటికీ, నేను దానిని చూశాను; అందుచేత, అది నెరవేరుతుందని నాకు తెలుసు;
75 మరియు వారు తమను తాము అమ్ముకొందురు; ఎందుకంటే, వారి గర్వం, మరియు వారి మూర్ఖత్వం యొక్క ప్రతిఫలం కోసం, వారు నాశనం పొందుతారు;
76 ఎందుకంటే వారు అపవాదికి లొంగిపోతారు మరియు కాంతి కంటే చీకటి పనులను ఎంచుకున్నారు. కాబట్టి వారు నరకానికి వెళ్లాలి, ఎందుకంటే ప్రభువు యొక్క ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ మనిషితో పోరాడదు.
77 మరియు ఆత్మ మానవునితో పోరాడడం మానేసినప్పుడు, త్వరగా నాశనం అవుతుంది; మరియు ఇది నా ఆత్మను బాధపెడుతుంది.
78 మరియు యేసుక్రీస్తు అని యూదుల ఒప్పించడం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు, అన్యజనులు కూడా యేసుక్రీస్తు, శాశ్వతమైన దేవుడు అని ఒప్పించవలసి ఉంటుంది. మరియు అతను తనను విశ్వసించే వారందరికీ, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి ద్వారా తనను తాను వ్యక్తపరుస్తాడు;
79 అవును, ప్రతి జాతికి, బంధువులకు, భాషకు మరియు ప్రజలకు, వారి విశ్వాసం ప్రకారం, మనుష్యుల పిల్లలలో గొప్ప అద్భుతాలు, సంకేతాలు మరియు అద్భుతాలు చేస్తున్నారు.
80 అయితే ఇదిగో, చివరి రోజుల గురించి నేను మీకు ప్రవచిస్తున్నాను. ప్రభువైన దేవుడు మనుష్యులకు ఈ సంగతులను తెలియజేసే రోజులను గూర్చి.
81 నా సంతానం తరువాత, నా సోదరుల సంతానం అవిశ్వాసంలో క్షీణించి, అన్యజనులచే దెబ్బతింటుంది;
82 అవును, ప్రభువైన దేవుడు వారిని చుట్టుముట్టిన తరువాత, కొండతో వారిపై ముట్టడి వేసి, వారికి వ్యతిరేకంగా కోటలు కట్టాడు.
83 మరియు వారు దుమ్ములో దించబడిన తరువాత, వారు లేరని కూడా, ఇంకా నీతిమంతుల మాటలు వ్రాయబడతాయి మరియు విశ్వాసుల ప్రార్థనలు వినబడతాయి మరియు అవిశ్వాసంలో క్షీణించిన వారందరూ, మరచిపోకూడదు;
84 నాశనం చేయబడే వారు నేల నుండి వారితో మాట్లాడతారు, మరియు వారి మాటలు ధూళి నుండి తక్కువగా ఉంటాయి మరియు వారి స్వరం సుపరిచితమైన ఆత్మగా ఉంటుంది;
85 ఎందుకంటే, అతను భూమి నుండి బయటికి వచ్చినట్లుగా వారి గురించి గుసగుసలాడేలా ప్రభువైన దేవుడు అతనికి శక్తిని ఇస్తాడు. మరియు వారి మాట ధూళి నుండి గుసగుసలాడుతుంది.
86 ప్రభువైన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు: “వారు తమ మధ్య జరగబోయే వాటిని వ్రాస్తారు, అవి ఒక పుస్తకంలో వ్రాసి ముద్ర వేయబడతాయి మరియు అవిశ్వాసంలో క్షీణించిన వారికి అవి ఉండవు, ఎందుకంటే వారు నాశనం చేయాలని చూస్తున్నారు. దేవుని విషయాలు;
87 కావున, నాశనము చేయబడిన వారి వలె, త్వరగా నాశనము చేయబడిరి;
88 అవును, ప్రభువైన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు: ఇది ఒక క్షణంలో, అకస్మాత్తుగా జరుగుతుంది.
89 మరియు అవిశ్వాసంలో క్షీణించిన వారు అన్యజనుల చేతితో కొట్టబడతారు.
90 మరియు అన్యజనులు తమ కళ్లలోని గర్వంతో పైకి లేచారు, మరియు వారు చాలా చర్చిలను కట్టినందుకు తమ అడ్డుగోడ యొక్క గొప్పతనాన్ని బట్టి తడబడ్డారు.
91 అయినప్పటికీ వారు దేవుని శక్తిని మరియు అద్భుతాలను అణచివేసి, తమకు తాముగా, తమ స్వంత జ్ఞానాన్ని మరియు వారి స్వంత అభ్యాసాన్ని బోధిస్తారు, తద్వారా వారు లాభం పొందాలని మరియు పేదల ముఖం మీద నలిగిపోతారు.
92 మరియు అసూయలు, కలహాలు మరియు ద్వేషాన్ని కలిగించే అనేక చర్చిలు నిర్మించబడ్డాయి.
93 మరియు దెయ్యం యొక్క కలయికల ప్రకారం, పాత కాలంలో వలె రహస్య కలయికలు కూడా ఉన్నాయి, ఎందుకంటే అతను వీటన్నింటికీ పునాది; అవును, హత్యకు పునాది, మరియు చీకటి పనులు;
94 అవును, మరియు అతను వాటిని ఎప్పటికీ తన బలమైన త్రాడులతో బంధించే వరకు అవిసె తాడుతో మెడ పట్టుకుని నడిపిస్తాడు.
95 ఇదిగో, నా ప్రియ సహోదరులారా, ప్రభువైన దేవుడు చీకటిలో పనిచేయడని మీతో చెప్పుచున్నాను.
96 లోక ప్రయోజనాల కోసం తప్ప అతను ఏమీ చేయడు; అతను ప్రపంచాన్ని ప్రేమిస్తున్నాడు, అతను తన ప్రాణాలను విడిచిపెట్టాడు, అతను మనుష్యులందరినీ తన వైపుకు ఆకర్షించుకుంటాడు.
97 అందుచేత, ఆయన రక్షణలో పాలుపంచుకోవద్దని ఆయన ఎవరికీ ఆజ్ఞాపించలేదు.
98 ఇదిగో, నన్ను విడిచిపెట్టు అని అతడు ఎవరితోనైనా కేకలు వేస్తాడా?
99 ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, కాదు; కానీ అతను చెప్పాడు, "భూమి అంతస్థులందరూ నా దగ్గరకు రండి, డబ్బు లేకుండా మరియు ధర లేకుండా పాలు మరియు తేనె కొనండి."
100 ఇదిగో, వారు సమాజ మందిరాల నుండి లేదా ప్రార్థనా మందిరాలలో నుండి బయలుదేరమని ఆయన ఎవరికైనా ఆజ్ఞాపించాడా?
101 ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, కాదు.
102 తన రక్షణలో పాలుపంచుకోవద్దని ఆయన ఎవరికైనా ఆజ్ఞాపించాడా?
103 ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, కాదు; కానీ అతను దానిని మనుష్యులందరికీ ఉచితంగా ఇచ్చాడు; మరియు అతను తన ప్రజలను పశ్చాత్తాపానికి ఒప్పించమని ఆజ్ఞాపించాడు.
104 ఇదిగో, ఆయన మంచితనంలో పాలుపంచుకోవద్దని ప్రభువు ఎవరికైనా ఆజ్ఞాపించాడా?
105 ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, కాదు; అయితే మనుష్యులందరూ ఒకరి వలె ఒకరి వలె ప్రత్యేకించబడ్డారు మరియు ఎవరూ నిషేధించబడలేదు.
106 పూజారి పనులు ఉండకూడదని ఆయన ఆజ్ఞాపించాడు. ఎందుకంటే, ఇదిగో, యాజక కళలు అంటే మనుష్యులు ప్రపంచానికి వెలుగునిచ్చేలా ప్రకటించడం మరియు ప్రపంచంలోని స్తుతి పొందడం కోసం తమను తాము ఏర్పాటు చేసుకోవడం; కానీ వారు సీయోను సంక్షేమాన్ని కోరుకోరు.
107 ఇదిగో, యెహోవా ఈ విషయాన్ని నిషేధించాడు; కావున, మనుష్యులందరు దాతృత్వమును కలిగియుండవలెనని ప్రభువైన దేవుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చెను, అది దానము ప్రేమ.
108 మరియు వారికి దాతృత్వం ఉండాలి తప్ప, వారు ఏమీ కాదు: కాబట్టి, వారికి దాతృత్వం ఉంటే, వారు సీయోనులోని కార్మికుడిని నాశనం చేయరు.
109 అయితే సీయోనులో పనిచేసేవాడు సీయోను కోసం శ్రమిస్తాడు; వారు డబ్బు కోసం శ్రమిస్తే, వారు నశిస్తారు.
110 మరియు, మనుష్యులు హత్య చేయకూడదని ప్రభువైన దేవుడు ఆజ్ఞాపించాడు. వారు అబద్ధం చెప్పకూడదని; వారు దొంగిలించకూడదని; వారు తమ దేవుడైన యెహోవా పేరును వ్యర్థంగా తీసుకోకూడదని; వారు అసూయపడకూడదని; వారికి దురుద్దేశం ఉండకూడదని; వారు ఒకరితో ఒకరు వాదించకూడదని; వారు వ్యభిచారం చేయకూడదని; మరియు వారు వీటిలో ఏదీ చేయకూడదని;
111 వాటిని చేసేవాడు నశించిపోతాడు; ఎందుకంటే ఈ దోషాలలో ఏదీ ప్రభువు నుండి రాదు; ఎందుకంటే అతను మనుష్యుల పిల్లలలో మంచి చేస్తాడు;
112 మరియు అతను మనుష్యుల పిల్లలకు స్పష్టంగా చెప్పాలి తప్ప మరేమీ చేయలేదు.
113 మరియు అతను వారందరినీ తన దగ్గరకు రమ్మని మరియు అతని మంచితనంలో పాలుపంచుకోమని ఆహ్వానించాడు.
114 మరియు అతను తన వద్దకు వచ్చిన నలుపు మరియు తెలుపు, బంధం మరియు స్వేచ్ఛా, మగ మరియు ఆడ ఎవరినీ తిరస్కరించడు.
115 మరియు అతను అన్యజనులను జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు మరియు యూదులు మరియు అన్యజనులు అందరూ దేవునికి ఒకేలా ఉన్నారు.
116 అయితే ఇదిగో, చివరి రోజుల్లో లేదా అన్యజనుల రోజుల్లో; అవును, ఇదిగో, అన్యజనుల దేశాలన్నిటినీ, అలాగే యూదులు, ఈ దేశంలోకి వచ్చేవారు మరియు ఇతర దేశాల్లో ఉండేవారు; అవును, భూమి యొక్క అన్ని భూములపై కూడా; ఇదిగో, వారు అన్యాయముతోను అన్ని విధాలైన హేయక్రియలతోను త్రాగిరి;
117 మరియు ఆ రోజు వచ్చినప్పుడు, వారు ఉరుములతో మరియు భూకంపంతో, మరియు గొప్ప శబ్దంతో, తుఫానుతో మరియు తుఫానుతో, మరియు అగ్ని జ్వాలలతో, సైన్యాలకు అధిపతియైన ప్రభువును సందర్శించబడతారు.
118 మరియు సీయోనుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడి, ఆమెను బాధపెట్టే దేశాలన్నీ రాత్రి దర్శనం కలలా ఉంటాయి.
119 అవును, అది వారికి ఆకలితో ఉన్న వ్యక్తికి లాగా ఉంటుంది.
120 లేదా దాహంతో ఉన్న మనిషిలా కలలు కంటూ, ఇదిగో తాగుతాడు, కానీ అతను మేల్కొంటాడు, ఇదిగో అతను బలహీనంగా ఉన్నాడు మరియు అతని ఆత్మ ఆకలితో ఉంది.
121 అవును, సీయోను పర్వతానికి వ్యతిరేకంగా పోరాడే అన్ని దేశాల సమూహము అలాగే ఉంటుంది.
122 ఇదిగో, దోషము చేయువారందరు, మిమ్మును నిలుచుని ఆశ్చర్యపడుడి; మీరు కేకలు వేస్తారు, మరియు కేకలు వేస్తారు, అవును, మీరు త్రాగి ఉంటారు, కానీ ద్రాక్షారసంతో కాదు; మీరు తటపటాయిస్తారు, కానీ బలమైన పానీయంతో కాదు;
123 ఇదిగో, ప్రభువు గాఢనిద్ర యొక్క ఆత్మను మీపై కుమ్మరించెను.
124 ఇదిగో, మీరు మీ కళ్ళు మూసుకున్నారు, మరియు మీరు ప్రవక్తలను మరియు మీ పాలకులను తిరస్కరించారు మరియు మీ దోషం కారణంగా అతను కప్పి ఉంచాడు.
125 మరియు అది జరుగును, ప్రభువైన దేవుడు ఒక పుస్తకములోని పదాలను మీ ముందుకు తెస్తాడు మరియు అవి నిద్రించిన వారి మాటలు.
126 మరియు ఇదిగో పుస్తకం సీలు చేయబడింది: మరియు పుస్తకంలో ప్రపంచం ప్రారంభం నుండి దాని ముగింపు వరకు దేవుని నుండి ప్రత్యక్షత ఉంటుంది.
127 అందుచేత, సీలు చేయబడిన వాటి వలన, సీలు చేయబడినవి, ప్రజల దుష్టత్వం మరియు అసహ్యకరమైన రోజున పంపిణీ చేయబడవు.
128 అందుచేత పుస్తకం వారి నుండి ఉంచబడుతుంది.
129 అయితే పుస్తకం ఒక మనిషికి అందజేయబడుతుంది, మరియు అతను పుస్తకంలోని పదాలను బట్వాడా చేస్తాడు, అవి దుమ్ములో నిద్రపోయిన వారి మాటలు; మరియు అతను ఈ పదాలను మరొకరికి అందజేయాలి; కానీ సీలు చేయబడిన పదాలు, అతను బట్వాడా చేయడు, లేదా అతను పుస్తకాన్ని అందించడు.
130 పుస్తకం దేవుని శక్తితో ముద్రించబడుతుంది మరియు ముద్రించబడిన ప్రత్యక్షత, వారు బయటకు వచ్చేలా ప్రభువు యొక్క సమయము వరకు పుస్తకంలో ఉంచబడుతుంది. దాని ముగింపు వరకు ప్రపంచానికి పునాది.
131 మరియు సీలు వేయబడిన పుస్తకంలోని పదాలు ఇంటిపైన చదవబడే రోజు వస్తుంది; మరియు వారు క్రీస్తు శక్తి ద్వారా చదవబడతారు;
132 మరియు మనుష్యుల పిల్లలలో ఎప్పటినుంచో ఉన్న మరియు ఎప్పటికైనా భూమి అంతం వరకు ఉండబోయే అన్ని విషయాలు మనుష్యుల పిల్లలకు వెల్లడి చేయబడతాయి.
133 అందుచేత, నేను చెప్పిన వ్యక్తికి పుస్తకాన్ని అందజేసే రోజు, పుస్తకం ప్రపంచంలోని దృష్టి నుండి దాచబడుతుంది, ఎవరూ దానిని చూడలేరు, ముగ్గురు సాక్షులు మాత్రమే చూస్తారు. ఇది, దేవుని శక్తి ద్వారా, అతనికి కాకుండా ఎవరికి పుస్తకం పంపిణీ చేయబడుతుంది; మరియు వారు పుస్తకం మరియు దానిలోని విషయాల సత్యానికి సాక్ష్యమిస్తారు.
134 మరియు మనుష్యులకు తన వాక్యమును గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుటకు, దేవుని చిత్తానుసారము కొందరే తప్ప దానిని వీక్షించువారు ఎవ్వరూ లేరు; చనిపోయిన వారి నుండి వచ్చినట్లు మాట్లాడండి.
135 కాబట్టి, ప్రభువైన దేవుడు పుస్తకంలోని పదాలను ముందుకు తెస్తాడు; మరియు అతనికి మంచి అనిపించినంత మంది సాక్షుల నోటిలో, అతను తన మాటను స్థిరపరుస్తాడు; మరియు దేవుని వాక్యాన్ని తిరస్కరించేవారికి అయ్యో.
136 అయితే ఇదిగో, ప్రభువైన దేవుడు తాను ఎవరికి పుస్తకాన్ని అందజేస్తాడో అతనితో ఇలా చెబుతాడు: సీలు వేయని ఈ మాటలను తీసుకొని, వాటిని మరొకరికి అప్పగించండి, అతను వాటిని పండితులకు చూపించడానికి ఇలా అన్నాడు: ఇది చదవండి, నేను నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను.
137 మరియు విద్యావంతులు, ఈ పుస్తకాన్ని ఇక్కడికి తీసుకురండి, నేను వాటిని చదువుతాను.
138 మరియు ఇప్పుడు, లోక మహిమను బట్టి, లాభం పొందడానికి, వారు ఇలా చెబుతారు, దేవుని మహిమ కోసం కాదు.
139 మరియు ఆ వ్యక్తి, “నేను పుస్తకాన్ని తీసుకురాలేను, ఎందుకంటే అది సీలు చేయబడింది.
140 అప్పుడు పండితుడు, నేను దానిని చదవలేను.
141 కాబట్టి, నేర్చుకోని వారికి ప్రభువైన దేవుడు పుస్తకాన్ని మరియు దానిలోని మాటలను మళ్లీ అందజేస్తాడు. మరియు నేర్చుకోని వ్యక్తి, నేను నేర్చుకోనని చెబుతాడు.
142 అప్పుడు ప్రభువైన దేవుడు అతనితో, “జ్ఞానులు వాటిని చదవరు, ఎందుకంటే వారు వాటిని తిరస్కరించారు, మరియు నేను నా స్వంత పనిని చేయగలను; అందుచేత, నేను నీకు ఇచ్చే మాటలను నీవు చదవాలి.
143 సీలు చేయబడిన వాటిని ముట్టుకోవద్దు, ఎందుకంటే నేను వాటిని నా సమయానికి బయటికి తీసుకువస్తాను: నేను నా స్వంత పనిని చేయగలనని మనుష్యులకు చూపిస్తాను.
144 కావున, నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన మాటలను నీవు చదివి, నేను నీకు వాగ్దానము చేసిన సాక్షులను పొందిన తరువాత, నీవు ఆ పుస్తకమునకు మరల ముద్ర వేసి, దానిని నా దగ్గర దాచిపెట్టు, నేను నీ మాటలను భద్రపరచుదును. మనుష్యుల పిల్లలకు అన్ని విషయాలు తెలియజేసేందుకు నా స్వంత జ్ఞానంతో సరిపోయే వరకు నేను చదవలేదు.
145 ఇదిగో, నేను దేవుడను; మరియు నేను అద్భుతాల దేవుడు; మరియు నేను నిన్న, ఈ రోజు మరియు ఎప్పటికీ ఒకేలా ఉన్నానని ప్రపంచానికి చూపిస్తాను; మరియు నేను మనుష్యుల పిల్లల మధ్య పని చేయను, వారి విశ్వాసం ప్రకారం తప్ప.
146 మరియు మరలా, ప్రభువు తనకు అప్పగించబడు మాటలను చదివిన వానితో ఈలాగు చెప్పును, ఈ ప్రజలు తమ నోటితో నా దగ్గరికి వచ్చినందున మరియు వారి పెదవులతో నన్ను గౌరవిస్తారు, కానీ తొలగించారు. వారి హృదయాలు నాకు దూరంగా ఉన్నాయి, మరియు నా పట్ల వారి భయం మనుష్యుల ఆజ్ఞల ద్వారా బోధించబడింది, కాబట్టి, నేను ఈ ప్రజల మధ్య ఒక అద్భుతమైన పనిని కొనసాగిస్తాను;
147 అవును, ఒక అద్భుతమైన పని మరియు ఒక అద్భుతం, ఎందుకంటే వారి జ్ఞానులు మరియు పండితుల జ్ఞానం నశిస్తుంది మరియు వారి వివేకం యొక్క అవగాహన దాచబడుతుంది.
148 మరియు ప్రభువు నుండి తమ సలహాను దాచడానికి లోతుగా కోరుకునే వారికి అయ్యో.
149 మరియు వారి పనులు చీకటిలో ఉన్నాయి; మరియు వారు చెప్పారు, ఎవరు మాకు చూస్తారు; మరియు మాకు ఎవరు తెలుసు?
150 మరియు వారు, “నిశ్చయంగా, మీరు తలక్రిందులుగా చేసిన వస్తువులు కుమ్మరి మట్టిలాగా పరిగణించబడతాయి.
151 అయితే ఇదిగో, నేను వారికి చూపుతాను, వారి పనులన్నీ నాకు తెలుసునని సైన్యాలకు అధిపతియైన ప్రభువు చెప్పాడు.
152 ఏలయనగా, క్రియలు దానిని చేసినవాని గూర్చి, అతడు నన్ను చేయలేదని చెప్పగలవా?
153 లేక చట్రంలో ఉన్న వస్తువు, దానిని రూపొందించిన వ్యక్తి గురించి, అతనికి అవగాహన లేదని చెబుతుందా?
154 అయితే ఇదిగో, సైన్యములకధిపతియగు ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు, నేను మనుష్యులకు తెలియజేసెదను, ఇది మరికొంతకాలము కాదు, లెబానోను ఫలవంతమైన పొలముగా మార్చబడును; మరియు ఫలవంతమైన క్షేత్రం అడవిగా పరిగణించబడుతుంది.
155 మరియు ఆ రోజు చెవిటివారు పుస్తకంలోని మాటలు వింటారు; మరియు గుడ్డివారి కళ్ళు అస్పష్టత నుండి మరియు చీకటి నుండి చూస్తాయి.
156 మరియు సాత్వికులు కూడా పెరుగుతారు, మరియు వారి ఆనందం ప్రభువులో ఉంటుంది; మరియు మనుష్యులలో పేదవారు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునిలో సంతోషిస్తారు.
157 ప్రభువు జీవముతో నిశ్చయముగా, భయంకరమైనవాడు నిర్మూలించబడుటను, అపహాస్యము చేయువాడు నాశనమగుటను, మరియు అన్యాయము కొరకు కాచుకునేవారందరు నరికివేయబడుటను వారు చూస్తారు. మరియు ఒక వ్యక్తిని ఒక మాట కోసం అపరాధిగా చేసి, ద్వారంలో గద్దించేవాడికి వల వేసి, నీతిమంతుడిని పనికిరాని విషయం కోసం పక్కన పెట్టే వారు.
158 కాబట్టి అబ్రాహామును విమోచించిన ప్రభువు యాకోబు ఇంటినిగూర్చి ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు, యాకోబు ఇప్పుడు సిగ్గుపడడు, అతని ముఖము ఇప్పుడు పాలిపోవును.
159 అయితే అతను తన పిల్లలను, నా చేతుల పనిని అతని మధ్యలో చూసినప్పుడు, వారు నా పేరును పరిశుద్ధపరచి, యాకోబు పరిశుద్ధుడిని పవిత్రం చేస్తారు మరియు ఇశ్రాయేలు దేవునికి భయపడతారు.
160 ఆత్మలో తప్పుచేసిన వారు కూడా గ్రహిస్తారు, మరియు సణుగుతున్న వారు సిద్ధాంతాన్ని నేర్చుకుంటారు.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 12
1 ఇప్పుడు, ఇదిగో, నా సహోదరులారా, ఆత్మ నన్ను బలవంతం చేసిన ప్రకారం నేను మీతో మాట్లాడాను. అందుచేత, అవి తప్పకుండా నెరవేరుతాయని నాకు తెలుసు.
2 మరియు పుస్తకంలో వ్రాయబడిన విషయాలు మనుష్యులకు, ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలు ఇంటిలో శేషించిన మన సంతానానికి చాలా విలువైనవి.
3 ఏలయనగా, ఆ దినమున సంఘములు కట్టబడును గాని ప్రభువునకు కాదు గాని, ఇదిగో నేను, నేను ప్రభువును అని ఒకరితో ఒకరు చెప్పుకొనునప్పుడు అది జరుగును. మరియు మరొకడు, నేను, నేను ప్రభువును అని చెప్పును.
4 మరియు ప్రభువునకు కాదుగాని సంఘములను కట్టిన ప్రతివాడును ఈలాగు చెప్పవలెను.
5 మరియు వారు ఒకరితో ఒకరు వాదించుకుంటారు; మరియు వారి యాజకులు ఒకరితో ఒకరు వాదించుకోవాలి; మరియు వారు తమ అభ్యాసంతో బోధిస్తారు మరియు ఉచ్చారణ ఇచ్చే పరిశుద్ధాత్మను తిరస్కరించారు.
6 మరియు వారు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడైన దేవుని శక్తిని నిరాకరించారు. మరియు వారు ప్రజలతో ఇలా అన్నారు: మా మాట వినండి మరియు మా ఆజ్ఞను వినండి.
7 ఇదిగో, ఈ రోజు దేవుడు లేడు, ఎందుకంటే ప్రభువు మరియు విమోచకుడు తన పనిని చేసాడు మరియు అతను తన శక్తిని మనుష్యులకు ఇచ్చాడు.
8 ఇదిగో, నా ఆజ్ఞను ఆలకించుడి; ఈ రోజు కోసం అతను అద్భుతాల దేవుడు కాదు; అతను తన పని చేసాడు.
9 అవును, తినండి, త్రాగండి మరియు సంతోషించండి, ఎందుకంటే రేపు మనం చనిపోతాము, మరియు అది మనకు క్షేమంగా ఉంటుంది అని చాలా మంది చెబుతారు.
10 ఇంకా చాలా మంది, “తిను, తాగు, ఉల్లాసంగా ఉండు” అని అంటారు. అయినప్పటికీ, దేవునికి భయపడండి, అతను ఒక చిన్న పాపం చేయడాన్ని సమర్థిస్తాడు: అవును, కొంచెం అబద్ధం చెప్పండి, అతని మాటల కారణంగా ఒకరి ప్రయోజనాన్ని పొందండి, మీ పొరుగువారికి గొయ్యి తవ్వండి; ఇందులో ఎటువంటి హాని లేదు.
11 మరియు ఇవన్నీ చేయండి, రేపు మనం చనిపోతాము. మరియు మనము దోషులమైతే, దేవుడు మనలను కొన్ని చారలతో కొడతాడు మరియు చివరికి మనం దేవుని రాజ్యంలో రక్షింపబడతాము.
12 అవును, మరియు ఈ పద్ధతిని అనుసరించి, అబద్ధమైన మరియు వ్యర్థమైన మరియు మూర్ఖమైన సిద్ధాంతాలను బోధించే వారు చాలా మంది ఉంటారు, మరియు వారి హృదయాలలో ఉబ్బిపోయి, ప్రభువు నుండి తమ ఆలోచనలను దాచడానికి లోతుగా కోరుకుంటారు. మరియు వారి పనులు చీకటిలో ఉంటాయి; మరియు పరిశుద్ధుల రక్తం వారికి వ్యతిరేకంగా భూమి నుండి కేకలు వేస్తుంది.
13 అవును, వారందరూ దారి తప్పారు; అవి భ్రష్టుడయ్యాయి.
14 గర్వం వల్ల, తప్పుడు బోధకుల వల్ల, తప్పుడు సిద్ధాంతాల వల్ల వారి చర్చిలు చెడిపోయాయి. మరియు వారి చర్చిలు ఎత్తబడ్డాయి; గర్వం కారణంగా, వారు ఉబ్బిపోతారు.
15 వారు తమ చక్కని పవిత్ర స్థలాలను బట్టి పేదలను దోచుకుంటారు; వారు పేదలను దోచుకుంటారు, ఎందుకంటే వారి మంచి దుస్తులు; మరియు వారు సాత్వికులను మరియు హృదయంలో పేదవారిని హింసిస్తారు; ఎందుకంటే వారి అహంకారంలో వారు ఉబ్బిపోతారు.
16 వారు గట్టి మెడలు మరియు ఎత్తైన తలలు ధరిస్తారు; అవును, మరియు అహంకారం, దుష్టత్వం, అసహ్యాలు మరియు వ్యభిచారాల కారణంగా, వారంతా తప్పుదారి పట్టారు, క్రీస్తును వినయపూర్వకంగా అనుసరించే కొద్దిమంది తప్ప.
17 అయినప్పటికీ, వారు మనుష్యుల ఆజ్ఞల ద్వారా బోధించబడినందున వారు చాలా సందర్భాలలో తప్పు చేస్తారు.
18 ఓ జ్ఞానులారా, పండితులారా, ధనవంతులారా, తమ హృదయ గర్వంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బవుతారు, తప్పుడు సిద్ధాంతాలను బోధించే వారందరూ మరియు నేరం చేసే వారందరూ.
వ్యభిచారాలు, మరియు లార్డ్ యొక్క సరైన మార్గం వక్రీకరించు; wo, wo, wo, wo be to them, అని సర్వశక్తిమంతుడైన ప్రభువైన దేవుడు చెప్తున్నాడు, ఎందుకంటే వారు నరకానికి పడవేయబడతారు.
19 పనికిమాలిన విషయానికి నీతిమంతులను విడిచిపెట్టి, మంచిదానిని దూషించి, అది పనికిరాదని చెప్పేవారికి అయ్యో.
20 యెహోవా దేవుడు భూనివాసులను త్వరగా సందర్శించే రోజు వస్తుంది; మరియు ఆ రోజున వారు అధర్మంలో పూర్తిగా పక్వానికి వచ్చినప్పుడు, వారు నశించిపోతారు.
21 అయితే ఇదిగో, భూనివాసులు తమ దుష్టత్వమును మరియు అసహ్యములను గూర్చి పశ్చాత్తాపపడినయెడల, వారు నాశనము చేయబడరని సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
22 అయితే ఇదిగో, ఆ గొప్ప మరియు అసహ్యకరమైన చర్చి, మొత్తం భూమి యొక్క వేశ్య, భూమిపై పడిపోవాలి; మరియు దాని పతనం గొప్పదై ఉండాలి:
23 అపవాది రాజ్యం వణుకుతుంది, మరియు దానికి చెందిన వారు పశ్చాత్తాపం కోసం ప్రేరేపించబడాలి, లేదా అపవాది తన నిత్య సంకెళ్లతో వారిని పట్టుకుంటుంది, మరియు వారు కోపంతో ప్రేరేపించబడి నశిస్తారు.
24 ఇదిగో, ఆ దినమున అతడు మనుష్యుల హృదయములలో కోపము పుట్టించును;
25 మరియు ఇతరులను శాంతింపజేసి, వారిని శరీరసంబంధమైన భద్రతకు చేర్చును, వారు సీయోనులో అంతా బాగానే ఉంది; అవును, సీయోను వర్ధిల్లుతుంది, అంతా బాగానే ఉంది;
26 మరియు ఆ విధంగా అపవాది వారి ఆత్మలను మోసం చేస్తాడు మరియు వారిని జాగ్రత్తగా నరకానికి తీసుకువెళతాడు.
27 మరియు ఇదిగో, అతను ఇతరులను పొగిడాడు మరియు నరకం లేదని వారికి చెప్పాడు. మరియు అతను వారితో ఇలా అన్నాడు: నేను దెయ్యం కాదు, ఎందుకంటే ఏదీ లేదు.
28 మరియు అతను వారి చెవులలో గుసగుసలాడాడు, అతను తన భయంకరమైన గొలుసులతో వారిని పట్టుకునే వరకు, అక్కడ నుండి విముక్తి లేదు.
29 అవును, వారు మరణము మరియు నరకమును పట్టుకొనిరి; మరియు మరణం, మరియు నరకం, మరియు దెయ్యం మరియు దానితో పట్టుబడిన వారందరూ దేవుని సింహాసనం ముందు నిలబడాలి మరియు వారి పనుల ప్రకారం తీర్పు తీర్చబడాలి, అక్కడ నుండి వారు తమ కోసం సిద్ధం చేయబడిన ప్రదేశానికి వెళ్లాలి, అగ్ని సరస్సు కూడా. మరియు గంధకం, ఇది అంతులేని హింస.
30 కాబట్టి, సీయోనులో సుఖంగా ఉన్నవానికి అయ్యో.
31 అంతా బాగానే ఉంది అని అరిచేవాడికి అయ్యో! అవును, మనుష్యుల ఆజ్ఞలను ఆలకించి, దేవుని శక్తిని మరియు పరిశుద్ధాత్మ వరాన్ని తిరస్కరించే వ్యక్తికి అయ్యో పాపం.
32 అవును, మేము పొందాము మరియు మాకు ఇక అవసరం లేదు అని చెప్పేవాడు అయ్యో!
33 మరియు దేవుని సత్యమునుబట్టి వణుకు, కోపము కలిగిన వారందరికి శ్రేయస్కరము.
34 ఇదిగో, బండ మీద కట్టబడినవాడు దానిని సంతోషముతో స్వీకరించును, ఇసుక పునాది మీద కట్టబడినవాడు పడిపోకుండా వణుకుతాడు.
35 మనము దేవుని వాక్యము పొందియున్నాము, ఇక మనకు దేవుని వాక్యము అవసరము లేదు అని చెప్పుకొనువాడు అయ్యో!
36 ఇదిగో, ప్రభువైన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు: నేను మనుష్యుల పిల్లలకు పంక్తి మీద, ఆజ్ఞ మీద నియమం, ఇక్కడ కొంచెం కొంచెం ఇస్తాను.
37 మరియు నా ఉపదేశములను విని, నా సలహాను వినువారు ధన్యులు, వారు జ్ఞానమును నేర్చుకుంటారు;
38 అందుకునేవానికి నేను ఎక్కువ ఇస్తాను మరియు మాకు తగినంత ఉంది అని చెప్పే వారి నుండి వారి వద్ద ఉన్నది కూడా తీసివేయబడుతుంది.
39 మనుష్యునియందు విశ్వాసముంచువాడు, లేక శరీరమును తన బాహువుగా చేసుకొనువాడు, లేక మనుష్యుల ఆజ్ఞలను వినువాడు శాపగ్రస్తుడు, వారి ఆజ్ఞలు పరిశుద్ధాత్మ శక్తిచే ఇవ్వబడును.
40 అన్యజనులకు అయ్యో, సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; అయినప్పటికీ, నేను వారి కోసం నా బాహువును రోజురోజుకు పొడిగిస్తాను, వారు నన్ను తిరస్కరించారు;
41 అయినప్పటికీ, వారు పశ్చాత్తాపపడి నా దగ్గరకు వస్తే నేను వారిపట్ల కనికరం చూపుతాను; నా బాహువు రోజంతా పొడవుగా ఉంది, సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా సెలవిచ్చాడు.
42 అయితే ఇదిగో, ఆ రోజున చాలా మంది ఉంటారు, నేను వారి మధ్య ఒక అద్భుతమైన పని చేయడానికి ముందుకు వెళ్తాను, నేను మనుష్యులకు నేను చేసిన నా ఒడంబడికలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటాను, నేను రెండవసారి నా చేయి చాపను. ఇశ్రాయేలు వంశస్థులైన నా ప్రజలను తిరిగి పొందుటకు;
43 ఇంకా, నీ సంతానాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకుంటానని నేను నీకు, నీ తండ్రికి చేసిన వాగ్దానాలను జ్ఞాపకం చేసుకునేలా; మరియు మీ సంతానం యొక్క మాటలు నా నోటి నుండి మీ సంతానానికి వెళ్లాలి.
44 నా మాటలు ఇశ్రాయేలు వంశస్థులైన నా ప్రజలకు ప్రమాణంగా భూదిగంతముల వరకు విస్తరిస్తాయి.
45 మరియు నా మాటలు ఈసడించబడుతున్నందున, అన్యజనులలో చాలా మంది, “బైబిల్, బైబిల్, మాకు బైబిల్ వచ్చింది మరియు ఇకపై బైబిల్ ఉండదు.
46 అయితే ప్రభువైన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు: ఓ మూర్ఖులారా, వారికి బైబిలు ఉంటుంది. మరియు అది నా ప్రాచీన ఒడంబడిక ప్రజలైన యూదుల నుండి బయలుదేరుతుంది.
47 మరియు యూదుల నుండి వారు పొందిన బైబిలుకు వారికి కృతజ్ఞతలు ఏమిటి?
48 అవును, అన్యులు అంటే ఏమిటి?
49 యూదుల ప్రయాణాలు, శ్రమలు, వేదనలు, అన్యజనులకు రక్షణ కల్పించడంలో వారు నాకు చూపిన శ్రద్ధ వారికి గుర్తున్నాయా?
50 అన్యజనులారా, నా ప్రాచీన నిబంధన ప్రజలైన యూదులను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకున్నారా?
51 కాదు; అయితే మీరు వారిని శపించిరి, వారిని ద్వేషించిరి, వారిని తిరిగి పొందుటకు ప్రయత్నించలేదు.
52 అయితే ఇదిగో, నేను వీటన్నింటిని మీ తలపైకి తిరిగి ఇస్తాను; ఎందుకంటే నేను, ప్రభువు, నా ప్రజలను మరచిపోలేదు.
53 మూర్ఖుడా, బైబిల్, మన దగ్గర బైబిల్ ఉంది, ఇక బైబిల్ అవసరం లేదు.
54 యూదుల ద్వారా తప్ప మీరు బైబిలు సంపాదించారా?
55 ఒకటి కంటే ఎక్కువ దేశాలు ఉన్నాయని మీకు తెలియదా?
56 మీ దేవుడైన యెహోవానైన నేనే మనుష్యులందరినీ సృష్టించానని, సముద్ర ద్వీపాలలో ఉన్నవారిని నేను గుర్తుంచుకుంటానని మీకు తెలియదు. మరియు నేను పైన ఆకాశంలో మరియు క్రింద భూమిలో పరిపాలిస్తాను;
57 మరియు నేను మనుష్యుల పిల్లలకు నా మాటను తెలియజేస్తున్నాను, అవునా, భూమిపై ఉన్న అన్ని దేశాలపైనా?
58 మీరు నా మాటను ఎక్కువగా స్వీకరిస్తారని మీరు ఎందుకు సణుగుతున్నారు?
59 నేనే దేవుడనని, నేను ఒక జాతిని మరొక జాతిని గుర్తుంచుకుంటానని రెండు దేశాల సాక్ష్యమే మీకు సాక్షి అని మీకు తెలియదా?
60 కావున, నేను ఒక దేశముతో చెప్పిన మాటలనే మరొక దేశముతో చెప్పుచున్నాను.
61 మరియు రెండు దేశాలు కలిసి పరిగెత్తినప్పుడు, రెండు దేశాల సాక్ష్యం కూడా కలిసి నడుస్తుంది.
62 మరియు నేను నిన్న, ఈ రోజు మరియు ఎప్పటికీ ఒకేలా ఉన్నానని చాలా మందికి నిరూపించడానికి నేను దీన్ని చేస్తున్నాను. మరియు నేను నా స్వంత ఇష్టానుసారం నా మాటలు మాట్లాడతాను.
63 మరియు నేను ఒక మాట మాట్లాడినందున, నేను మరొక మాట మాట్లాడలేనని మీరు అనుకోనవసరం లేదు. ఎందుకంటే నా పని ఇంకా పూర్తి కాలేదు; మనిషి అంతం వరకు అది ఉండదు; ఆ సమయం నుండి ఇకపై మరియు ఎప్పటికీ కాదు.
64 కాబట్టి, మీ దగ్గర బైబిల్ ఉంది కాబట్టి, అందులో నా మాటలన్నీ ఉన్నాయని మీరు అనుకోనవసరం లేదు. నేను ఎక్కువ వ్రాయడానికి కారణం కాలేదని మీరు అనుకోనవసరం లేదు:
65 తూర్పు, పడమర, ఉత్తరం, దక్షిణం, సముద్ర ద్వీపాలలో ఉన్న మనుషులందరికీ నేను చెప్పే మాటలు రాయాలని నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను.
66 వ్రాయబడిన పుస్తకములలో, నేను లోకమునకు తీర్పు తీర్చెదను, ప్రతి వ్యక్తి తన క్రియలను బట్టి, వ్రాయబడినదానిని బట్టి తీర్పు తీర్చెదను.
67 ఇదిగో, నేను యూదులతో మాట్లాడతాను, వారు వ్రాస్తారు:
68 మరియు నేను నీఫీయులతో కూడా మాట్లాడతాను, వారు దానిని వ్రాస్తారు.
69 మరియు నేను వెళ్లగొట్టిన ఇశ్రాయేలు ఇంటిలోని ఇతర గోత్రాలతో కూడా మాట్లాడతాను, వారు దానిని వ్రాస్తారు.
70 మరియు నేను భూమిపై ఉన్న అన్ని దేశాలతో కూడా మాట్లాడతాను, వారు దానిని వ్రాస్తారు.
71 మరియు యూదులకు నీఫైయుల మాటలు, నీఫైయులకు యూదుల మాటలు ఉంటాయి.
72 మరియు నెఫైలు మరియు యూదులు ఇశ్రాయేలు తప్పిపోయిన తెగల మాటలు కలిగి ఉంటారు; మరియు ఇజ్రాయెల్ యొక్క కోల్పోయిన తెగలు నెఫైట్స్ మరియు యూదుల పదాలను కలిగి ఉంటాయి.
73 మరియు ఇశ్రాయేలు ఇంటిలోని నా ప్రజలు తమ స్వాస్థ్యమైన దేశాల్లోకి పోగుచేయబడతారు. మరియు నా పదం కూడా ఒకదానిలో సేకరించబడుతుంది.
74 మరియు ఇశ్రాయేలు వంశస్థులైన నా మాటకు వ్యతిరేకంగా మరియు నా ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా పోరాడే వారికి నేను దేవుడనని మరియు అబ్రాహాముతో నేను ఒప్పందం చేసుకున్నాను, నేను అతని సంతానాన్ని శాశ్వతంగా గుర్తుంచుకుంటాను.
75 ఇప్పుడు, ఇదిగో, నా ప్రియ సహోదరులారా, నేను మీతో మాట్లాడతాను;
76 ఇదిగో, మీరు దేవుని ఆజ్ఞలను పాటించకపోతే మీరందరూ అలాగే నశించిపోతారు. మరియు చెప్పబడిన మాటల వలన అన్యజనులు పూర్తిగా నాశనమయ్యారని మీరు అనుకోనవసరం లేదు.
77 ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, అన్యజనులలో ఎంతమంది పశ్చాత్తాపపడతారు, వారు ప్రభువు యొక్క నిబంధన ప్రజలు; మరియు పశ్చాత్తాపపడని యూదులన్నిటినీ కొట్టివేయబడతారు;
78 పశ్చాత్తాపపడి, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడైన తన కుమారుణ్ణి విశ్వసించే వారితో తప్ప ప్రభువు ఎవరితోనూ ఒడంబడిక చేయడు.
79 ఇప్పుడు, నేను యూదులు మరియు అన్యజనుల గురించి కొంత ఎక్కువ ప్రవచిస్తాను.
80 నేను చెప్పిన గ్రంథము బయటికి వచ్చి, అన్యజనులకు వ్రాయబడి, ప్రభువునకు మరల ముద్రింపబడును, వ్రాయబడిన మాటలను విశ్వసించువారు అనేకులు; మరియు వారు వాటిని మన సంతాన శేషమునకు తీసుకువెళతారు.
81 అప్పుడు మన సంతానంలో శేషించిన వారికి, మనం యెరూషలేము నుండి ఎలా వచ్చామో, వారు యూదుల వారసులని తెలుసుకుంటారు.
82 మరియు యేసుక్రీస్తు సువార్త వారి మధ్య ప్రకటించబడును; కావున, వారు తమ పితరుల జ్ఞానమునకు మరియు వారి పితరుల మధ్య ఉన్న యేసుక్రీస్తును గూర్చిన జ్ఞానమునకు తిరిగి పొందబడతారు.
83 అప్పుడు వారు సంతోషిస్తారు; ఎందుకంటే అది దేవుని చేతి నుండి తమకు వచ్చిన ఆశీర్వాదమని వారు తెలుసుకుంటారు;
84 మరియు వారి కన్నుల నుండి వారి అంధకారపు పొలుసులు పడటం ప్రారంభిస్తాయి మరియు అనేక తరాలు వారి మధ్య గతించవు, వారు తెల్లగా మరియు సంతోషకరమైన వ్యక్తులుగా ఉంటారు.
85 మరియు చెల్లాచెదురుగా ఉన్న యూదులు కూడా క్రీస్తును విశ్వసించడం ప్రారంభిస్తారు: మరియు వారు భూమి ముఖం మీద గుమిగూడడం ప్రారంభిస్తారు;
86 మరియు క్రీస్తును విశ్వసించినంత మంది కూడా సంతోషకరమైన ప్రజలు అవుతారు.
87 మరియు ప్రభువైన దేవుడు భూమిపై తన ప్రజల పునరుద్ధరణను తీసుకురావడానికి అన్ని దేశాలు, జాతులు, భాషలు మరియు ప్రజల మధ్య తన పనిని ప్రారంభిస్తాడు.
88 మరియు ప్రభువైన దేవుడు నీతితో పేదలకు తీర్పు తీరుస్తాడు మరియు భూమిలోని సౌమ్యుల కోసం న్యాయంగా గద్దిస్తాడు.
89 మరియు అతడు తన నోటి కర్రతో భూమిని కొట్టును; మరియు తన పెదవుల ఊపిరితో అతడు దుష్టులను చంపును;
90 దేవుడు ప్రభువు ప్రజల మధ్య గొప్ప విభజనను కలిగించే సమయం త్వరగా వస్తుంది; మరియు దుర్మార్గులను నాశనం చేస్తాడు; మరియు అతను తన ప్రజలను విడిచిపెడతాడు, అవును, అతను దుష్టులను అగ్నితో నాశనం చేయాలి.
91 మరియు నీతి అతని నడుము యొక్క నడికట్టు, మరియు విశ్వాసము అతని నడుము యొక్క నడికట్టు.
92 అప్పుడు తోడేలు గొర్రెపిల్లతో నివసిస్తుంది, చిరుతపులి మేకపిల్లతో పాటు పడుకుంటుంది; మరియు దూడ, మరియు యువ సింహం, మరియు లావుగా, కలిసి; మరియు ఒక చిన్న పిల్లవాడు వారిని నడిపిస్తాడు.
93 మరియు ఆవు మరియు ఎలుగుబంటి మేస్తుంది; వాటి పిల్లలు కలిసి పడుకుంటాయి, సింహం ఎద్దులా గడ్డి తింటుంది.
94 మరియు చప్పరించే పిల్లవాడు ఆస్ప్ యొక్క రంధ్రం మీద ఆడాలి, మరియు మాన్పించిన పిల్లవాడు కోడిపిల్ల గుహపై తన చేతిని ఉంచాలి.
95 నా పవిత్ర పర్వతం అంతటా వారు హాని చేయరు లేదా నాశనం చేయరు; నీళ్ళు సముద్రాన్ని కప్పినట్లు భూమి యెహోవాను గూర్చిన జ్ఞానంతో నిండి ఉంటుంది.
96 కావున, సమస్త జనముల సంగతులు తెలియపరచబడును;
97 రహస్యమైనది ఏదీ లేదు, అది బహిర్గతమవుతుంది తప్ప; చీకటి పని లేదు, అది వెలుగులో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది తప్ప; మరియు భూమిపై మూసివేయబడినది ఏదీ లేదు, అది విప్పబడాలి తప్ప.
98 కావున, మనుష్యుల పిల్లలకు బయలుపరచబడినవన్నియు ఆ దినమున బయలుపరచబడును;
99 మరియు సాతాను మనుష్యుల హృదయాలపై ఎక్కువ కాలం అధికారం కలిగి ఉండడు.
100 ఇప్పుడు నా ప్రియమైన సహోదరులారా, నేను నా మాటలకు ముగింపు పలకాలి.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 13
1 ఇప్పుడు నీఫై, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, నేను మీకు చెప్పే ప్రవచనాన్ని ముగించాను.
2 మరియు కొన్ని విషయాలు తప్ప నేను వ్రాయలేను, అవి ఖచ్చితంగా నెరవేరాలని నాకు తెలుసు; నా సోదరుడు జాకబ్ చెప్పిన కొన్ని మాటలు తప్ప నేను వ్రాయలేను.
3 అందుచేత నేను వ్రాసిన విషయాలు నాకు సరిపోతాయి, క్రీస్తు సిద్ధాంతాన్ని గురించి నేను మాట్లాడవలసిన కొన్ని మాటలు తప్ప. కావున నేను ప్రవచించుట యొక్క స్పష్టత ప్రకారము నేను మీతో స్పష్టముగా మాట్లాడుదును.
4 ఎందుకంటే నా ప్రాణం సాదాసీదాగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రభువైన దేవుడు మనుష్యుల మధ్య ఈ విధంగా పని చేస్తాడు.
5 ప్రభువైన దేవుడు జ్ఞానమునకు వెలుగునిచ్చుచున్నాడు;
6 కావున, లోకపాపమును తీసివేయు దేవుని గొఱ్ఱెపిల్లకు బాప్తిస్మమిచ్చుటకై ప్రభువు నాకు చూపిన ప్రవక్త గురించి నేను మీతో మాట్లాడినట్లు మీరు గుర్తుంచుకోవలెనని కోరుచున్నాను.
7 ఇప్పుడు, దేవుని గొఱ్ఱెపిల్ల, అతను పవిత్రుడు కాబట్టి, అన్ని నీతిని నెరవేర్చడానికి నీటి ద్వారా బాప్తిస్మం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటే, ఓహ్, మనం అపవిత్రులమై, నీటి ద్వారా కూడా బాప్తిస్మం పొందడం ఎంత అవసరం.
8 మరియు ఇప్పుడు, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, దేవుని గొర్రెపిల్ల నీటి ద్వారా బాప్తిస్మం పొందడం ద్వారా అన్ని నీతిని ఎక్కడ నెరవేర్చాడు? ఆయన పవిత్రుడని మీకు తెలియదా?
9 అతడు పరిశుద్ధుడైనప్పటికీ, అతడు శరీరానుసారముగా తండ్రియెదుట తన్ను తాను తగ్గించుకొని, తన ఆజ్ఞలను గైకొనుటలో తండ్రికి విధేయత చూపుతాడని తండ్రికి సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడని మనుష్యులకు తెలియజేసెను.
10 అందుచేత, అతను నీటితో బాప్తిస్మం తీసుకున్న తర్వాత, పరిశుద్ధాత్మ పావురం రూపంలో అతనిపైకి దిగింది.
11 మరలా: ఇది మనుష్యుల పిల్లలకు దారి యొక్క సరళతను మరియు వారు ప్రవేశించవలసిన ద్వారం యొక్క ఇరుకైనతను తెలియజేస్తుంది, అతను వారి ముందు మాదిరిని ఉంచాడు.
12 మరియు అతడు మనుష్యుల పిల్లలతో, “మీరు నన్ను వెంబడించండి.
13 కావున, నా ప్రియ సహోదరులారా, తండ్రి ఆజ్ఞలను గైకొనుటకు మనము సిద్ధముగా ఉండుట తప్ప యేసును అనుసరించగలమా?
14 మరియు తండ్రి <<మీరు పశ్చాత్తాపపడండి, పశ్చాత్తాపపడి, నా ప్రియ కుమారుని నామంలో బాప్తిస్మం తీసుకోండి.
15 ఇంకా, కుమారుని స్వరం నా దగ్గరికి వచ్చి, “నా పేరు మీద బాప్తిస్మం తీసుకున్న వ్యక్తికి, తండ్రి నాలాగే పరిశుద్ధాత్మను ఇస్తాడు; కావున, నన్ను అనుసరించి, నేను చేయునట్లు మీరు చూచిన కార్యములు చేయుడి.
16 కావున, నా ప్రియ సహోదరులారా, మీరు దేవుని యెదుట కపటత్వము మరియు మోసము చేయకుండ, నిజమైన ఉద్దేశ్యముతో, మీ పాపములను గూర్చి పశ్చాత్తాపపడి, తండ్రికి సాక్ష్యమిచ్చి, పూర్ణ హృదయముతో కుమారుని వెంబడించునని నాకు తెలుసు. బాప్టిజం ద్వారా క్రీస్తు పేరును మీపైకి తీసుకోవడానికి; అవును, నీ ప్రభువు మరియు నీ రక్షకుడిని అనుసరించడం ద్వారా అతని మాట ప్రకారం నీటిలోకి దిగి; ఇదిగో, అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందుదురు;
17 అవును, అప్పుడు అగ్ని మరియు పరిశుద్ధాత్మ బాప్టిజం వస్తుంది; ఆపై మీరు దేవదూతల భాషతో మాట్లాడగలరు మరియు ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవునికి స్తుతించగలరు.
18 అయితే ఇదిగో, నా ప్రియ సహోదరులారా, ఈలాగున కుమారుని స్వరము నా యొద్దకు వచ్చెను, “మీరు మీ పాపములను గూర్చి పశ్చాత్తాపపడి, నీటి బాప్తిస్మము ద్వారా మీరు నా ఆజ్ఞలను గైకొనుటకు సిద్ధముగా ఉన్నారని తండ్రికి సాక్ష్యమిచ్చిన తరువాత. అగ్ని మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బాప్టిజం పొందాడు మరియు కొత్త భాషతో మాట్లాడగలడు, అవును, దేవదూతల నాలుకతో కూడా, మరియు దీని తర్వాత, నన్ను తిరస్కరించడం, మీరు నన్ను తెలియకపోవడమే మీకు మంచిది .
19 మరియు నేను తండ్రి నుండి ఒక స్వరం విన్నాను, “అవును, నా ప్రియమైనవారి మాటలు నిజమైనవి మరియు నమ్మదగినవి.
20 అంతం వరకు సహించేవాడు రక్షింపబడతాడు.
21 మరియు ఇప్పుడు నా ప్రియమైన సహోదరులారా, జీవముగల దేవుని కుమారుని మాదిరిని అనుసరించుటలో ఒక మనుష్యుడు అంతము వరకు సహించనట్లయితే, అతడు రక్షింపబడలేడని నాకు తెలుసు.
22 కాబట్టి, మీ ప్రభువు మరియు మీ విమోచకుడు చేయవలసినదిగా నేను చూసినట్లు నేను మీకు చెప్పిన వాటిని చేయండి.
23 ఏలయనగా, మీరు ప్రవేశించవలసిన ద్వారమును మీరు తెలిసికొనునట్లు అవి నాకు చూపబడెను.
24 మీరు ప్రవేశించవలసిన ద్వారం పశ్చాత్తాపం మరియు నీటి ద్వారా బాప్టిజం;
25 ఆపై మీరు నిత్యజీవానికి దారితీసే ఈ ఇరుకైన మరియు ఇరుకైన మార్గంలో ఉన్నారు; అవును, మీరు ద్వారం ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించారు; మీరు తండ్రి మరియు కుమారుని ఆజ్ఞల ప్రకారం చేసారు;
26 మరియు మీరు మార్గంలో ప్రవేశించినట్లయితే, మీరు పొందుతారని ఆయన చేసిన వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చడానికి తండ్రి మరియు కుమారునికి సాక్ష్యమిచ్చే పరిశుద్ధాత్మను మీరు పొందారు.
27 మరియు ఇప్పుడు, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, మీరు ఈ ఇరుకైన మరియు ఇరుకైన మార్గంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత, నేను అడుగుతున్నాను, అన్నీ పూర్తయితే?
28 ఇదిగో, నేను మీతో చెప్తున్నాను, కాదు; ఎందుకంటే, మీరు క్రీస్తు వాక్యం ద్వారా తప్ప, ఆయనపై అచంచలమైన విశ్వాసంతో, రక్షించడానికి శక్తివంతుడైన అతని యోగ్యతపై పూర్తిగా ఆధారపడ్డారు తప్ప ఇంత దూరం రాలేదు.
29 కావున, మీరు పరిపూర్ణమైన నిరీక్షణతోను, దేవునిపట్ల మరియు మనుష్యులందరిపట్ల ప్రేమతోను క్రీస్తునందు స్థిరత్వముతో ముందుకు సాగాలి.
30 కావున, మీరు క్రీస్తు వాక్యమును విందు చేస్తూ ముందుకు సాగి, అంతమువరకు సహించినయెడల, ఇదిగో, మీకు నిత్యజీవము కలుగును అని తండ్రి చెప్పుచున్నాడు.
31 ఇప్పుడు ఇదిగో, నా ప్రియ సహోదరులారా, ఇదే దారి; మరియు స్వర్గం క్రింద మరే ఇతర మార్గం లేదా పేరు ఇవ్వబడలేదు, దీని ద్వారా మనిషి దేవుని రాజ్యంలో రక్షింపబడతాడు.
32 ఇప్పుడు ఇదిగో, ఇది క్రీస్తు యొక్క సిద్ధాంతం, మరియు తండ్రి, కుమారుడు మరియు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఏకైక మరియు నిజమైన సిద్ధాంతం, ఇది అంతం లేని ఏకైక దేవుడు. ఆమెన్.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 14
1 మరియు ఇప్పుడు ఇదిగో, నా ప్రియమైన సహోదరులారా, మీరు దారిలో ప్రవేశించిన తర్వాత మనం చేయవలసిన దాని గురించి మీరు మీ హృదయాలలో కొంత ఆలోచించి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను.
2 అయితే ఇదిగో, మీరు మీ హృదయాలలో వీటిని ఎందుకు తలచుకుంటున్నారు? మీరు పరిశుద్ధాత్మను పొందిన తరువాత, మీరు దేవదూతల నాలుకతో మాట్లాడగలరని నేను మీతో చెప్పినట్లు మీకు గుర్తులేదా?
3 మరియు ఇప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తప్ప దేవదూతల నాలుకతో మీరు ఎలా మాట్లాడగలరు? దేవదూతలు పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మాట్లాడతారు; అందుచేత, వారు క్రీస్తు మాటలు మాట్లాడతారు.
4 అందుచేత, నేను మీతో చెప్పాను, క్రీస్తు మాటలు విందు చేయండి; ఇదిగో క్రీస్తు మాటలు మీరు ఏమి చేయాలో అన్నీ మీకు తెలియజేస్తాయి.
5 కాబట్టి, నేను ఈ మాటలు మాట్లాడిన తర్వాత, మీరు వాటిని అర్థం చేసుకోలేకపోతే, మీరు అడగకపోయినా, తట్టకపోయినా; కావున, మీరు వెలుగులోకి తీసుకురాబడలేదు, కానీ చీకటిలో నశించాలి.
6 ఇదిగో, నేను మళ్ళీ మీతో చెప్తున్నాను, మీరు మార్గంలో ప్రవేశించి, పరిశుద్ధాత్మను పొందినట్లయితే, మీరు ఏమి చేయాలో అది మీకు తెలియజేస్తుంది.
7 ఇదిగో ఇది క్రీస్తు సిద్ధాంతం; మరియు అతను మీకు మాంసంతో ప్రత్యక్షమయ్యే వరకు ఇకపై ఎటువంటి సిద్ధాంతం ఇవ్వబడదు.
8 మరియు అతడు శరీరములో మీకు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, అతడు మీతో చెప్పువాటిని చేయుటకు మీరు గమనించవలెను.
9 మరియు ఇప్పుడు నీఫై, నేను ఎక్కువ చెప్పలేను: ఆత్మ నా మాటలను ఆపింది, మరియు అవిశ్వాసం, దుష్టత్వం, అజ్ఞానం మరియు మనుష్యుల దృఢత్వం కారణంగా నేను దుఃఖించాను, ఎందుకంటే వారు జ్ఞానాన్ని శోధించరు లేదా గొప్ప జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోలేము, అది వారికి సాదాసీదాగా ఇవ్వబడినప్పుడు, ఎంత తేలికగా చెప్పగలిగినప్పటికీ.
10 ఇప్పుడు నా ప్రియమైన సహోదరులారా, మీరు మీ హృదయాలలో ఇంకా ఆలోచిస్తున్నారని నేను గ్రహించాను. మరియు నేను ఈ విషయమును గూర్చి మాట్లాడుట నాకు బాధ కలిగించుచున్నది.
11 ఒక మనిషికి ప్రార్థన చేయమని నేర్పించే ఆత్మను మీరు ఆలకిస్తే, మీరు ప్రార్థించాలని మీకు తెలుస్తుంది: ఎందుకంటే దురాత్మ ఒక వ్యక్తికి ప్రార్థన చేయడం నేర్పదు, కానీ ప్రార్థన చేయకూడదని అతనికి బోధిస్తుంది.
12 అయితే ఇదిగో నేను మీతో చెప్తున్నాను, మీరు ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థించాలి, మూర్ఛపోకూడదు; నీకు ప్రదర్శన, నీ ప్రదర్శన నీ ఆత్మ క్షేమం కొరకు.

 

2 నీఫై, అధ్యాయం 15
1 మరియు ఇప్పుడు నీఫై అయిన నేను నా ప్రజలకు బోధించినవన్నీ వ్రాయలేను. నేను మాట్లాడినట్లుగా వ్రాయడంలో శక్తిమంతుడను కాదు: ఒక వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మాట్లాడినప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మ శక్తి దానిని మనుష్యుల పిల్లల హృదయాలలోకి తీసుకువెళుతుంది.
2 అయితే ఇదిగో, పరిశుద్ధాత్మకు వ్యతిరేకముగా తమ హృదయములను కఠినపరచుకొనువారు అనేకులు ఉన్నారు; అందుచేత, వారు వ్రాసిన అనేక విషయాలను త్రోసిపుచ్చారు మరియు వాటిని పనికిరాని విషయాలుగా భావిస్తారు.
3 అయితే నీఫై అయిన నేను నేను వ్రాసినది రాశాను; మరియు నేను దానిని చాలా విలువైనదిగా ఎంచుతున్నాను, ముఖ్యంగా నా ప్రజలకు.
4 నేను పగటిపూట వారికొరకు ఎడతెగక ప్రార్థించుచున్నాను, మరియు వారి నిమిత్తము నా కన్నులు రాత్రి నా దిండుకు నీళ్ళు పోయుచున్నవి. మరియు నేను విశ్వాసముతో నా దేవునికి మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాను, మరియు ఆయన నా మొఱ్ఱ వింటాడని నాకు తెలుసు. మరియు ప్రభువైన దేవుడు నా ప్రార్థనలను పవిత్రం చేస్తాడని నాకు తెలుసు
నా ప్రజల లాభం.
5 బలహీనతతో నేను వ్రాసిన మాటలను అతడు వారికి బలపరచును; ఎందుకంటే అది మంచి చేయడానికి వారిని ఒప్పిస్తుంది; అది వారి పూర్వీకుల గురించి వారికి తెలియజేస్తుంది; మరియు అది యేసును గూర్చి మాట్లాడుతుంది మరియు ఆయనను విశ్వసించేలా వారిని ఒప్పిస్తుంది మరియు శాశ్వతమైన జీవితమైన ముగింపు వరకు సహించబడుతుంది.
6 మరియు అది సత్యము యొక్క స్పష్టత ప్రకారం పాపానికి వ్యతిరేకంగా కఠినంగా మాట్లాడుతుంది; అందుచేత, నేను వ్రాసిన మాటలకు ఎవరూ కోపంగా ఉండరు, అతను అపవాది ఆత్మకు చెందినవాడు తప్ప.
7 నేను సాదాసీదాగా కీర్తిస్తున్నాను; నేను సత్యంలో కీర్తించాను; నా యేసును నేను మహిమపరుస్తాను, ఎందుకంటే అతను నా ఆత్మను నరకం నుండి విమోచించాడు.
8 నా ప్రజల పట్ల నాకు దాతృత్వం ఉంది మరియు క్రీస్తుపై గొప్ప విశ్వాసం ఉంది, నేను అతని న్యాయపీఠం వద్ద చాలా మంది ఆత్మలను కలుస్తానని.
9 నేను యూదుల పట్ల దాతృత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాను: నేను యూదుని అంటున్నాను, ఎందుకంటే నేను ఎక్కడి నుండి వచ్చాను. అన్యజనులకు కూడా నా దగ్గర దాతృత్వం ఉంది.
10 అయితే ఇదిగో, వీరు క్రీస్తుతో సమాధానపరచబడి, ఇరుకైన ద్వారంలోనికి ప్రవేశించి, జీవానికి నడిపించే సరళమైన మార్గంలో నడుస్తారు మరియు రోజు చివరి వరకు మార్గంలో కొనసాగుతారు తప్ప, వీరిలో ఎవరికీ నేను ఆశించలేను. పరిశీలన యొక్క.
11 ఇప్పుడు నా ప్రియ సహోదరులారా, యూదులారా, భూదిగంతములారా, ఈ మాటలను విని క్రీస్తును విశ్వసించండి. మరియు మీరు ఈ మాటలను నమ్మకపోతే, క్రీస్తును విశ్వసించండి.
12 మరియు మీరు క్రీస్తును విశ్వసిస్తే, మీరు ఈ మాటలను విశ్వసిస్తారు; ఎందుకంటే అవి క్రీస్తు మాటలు, ఆయన వాటిని నాకు ఇచ్చాడు. మరియు వారు మంచి చేయాలని పురుషులందరికీ బోధిస్తారు.
13 మరియు అవి క్రీస్తు మాటలు కాకపోతే, మీరు తీర్పు తీర్చండి: ఎందుకంటే చివరి రోజున అవి తన మాటలని క్రీస్తు శక్తితో మరియు గొప్ప మహిమతో మీకు చూపిస్తాడు.
14 మరియు మీరు మరియు నేను అతని బార్ ముందు ముఖాముఖి నిలబడతాము; మరియు నా బలహీనత ఉన్నప్పటికీ, ఈ విషయాలు వ్రాయమని ఆయన నాకు ఆజ్ఞాపించాడని మీరు తెలుసుకుంటారు.
15 మరియు ఆ గొప్ప మరియు చివరి రోజున, మనలో చాలా మంది, అందరూ కాకపోయినా, ఆయన రాజ్యంలో రక్షింపబడాలని క్రీస్తు నామంలో నేను తండ్రిని ప్రార్థిస్తున్నాను.
16 ఇప్పుడు నా ప్రియ సహోదరులారా, ఇశ్రాయేలీయుల వారందరితోను, భూదిగంతముల వారందరితోను, ధూళిలోనుండి కేకలు వేయునట్లు నేను మీతో మాట్లాడుచున్నాను: ఆ గొప్ప దినము వచ్చు వరకు వీడ్కోలు పలుకును.
17 మరియు దేవుని మంచితనంలో పాలుపంచుకోని, యూదుల మాటలను, నా మాటలను, దేవుని గొర్రెపిల్ల నోటి నుండి వచ్చే మాటలను గౌరవించని మీరు, ఇదిగో, నేను నిన్ను నిత్యం కోరుకుంటున్నాను. వీడ్కోలు, ఎందుకంటే ఈ మాటలు చివరి రోజున మిమ్మల్ని ఖండిస్తాయి;
18 నేను భూమిపై ముద్రించినది, తీర్పు బార్ వద్ద మీపైకి తీసుకురాబడుతుంది; ఎందుకంటే ప్రభువు నాకు ఆజ్ఞాపించాడు, నేను పాటించాలి. ఆమెన్.

స్క్రిప్చర్ లైబ్రరీ:

శోధన చిట్కా

మొత్తం పదబంధాన్ని శోధించడానికి ఒకే పదంలో టైప్ చేయండి లేదా కోట్‌లను ఉపయోగించండి (ఉదా "దేవుడు ప్రపంచాన్ని ప్రేమించాడు").

The Remnant Church Headquarters in Historic District Independence, MO. Church Seal 1830 Joseph Smith - Church History - Zionic Endeavors - Center Place

అదనపు వనరుల కోసం, దయచేసి మా సందర్శించండి సభ్యుల వనరులు పేజీ.